Хто повинен і має право контролювати діяльність корпораційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто повинен і має право контролювати діяльність корпораційа) акціонери

б) держава

в) менеджери

г) суспільні організації

д) наймані робітники і персонал корпорацій

4. Якщо загальний обсяг виробничих ресурсів суспільства зросте, то:

а) виробництво товарів і послуг зросте

б) суспільство спроможне виробляти більше товарів і послуг

в) зросте рівень життя населення;

г) ефективність суспільного виробництва зросте.

 

5. Засоби праці - це:

а) все те, за допомогою чого відбувається процес виробництва;

б) все те, що людина видозмінює в корисні для себе форми для задоволення своїх потреб;

в) все те, за допомогою чого людина діє на предмети праці;

г) всі ресурси, які використовуються в процесі

3.4. Структура індивідуальної самостійної роботи (ІСР) та методичні вимоги до її виконання

У кожний варіант ІСР включено чотирьох видів завдань.

Перше завданнязводиться до визначення трьох базових категорій (понять, законів) економічної теорії. Задані категорії треба визначити стисло, точно, повно, але без розшифровувань і деталізації. Для виконання цього завдання можна використати економічні словники, підручники, економічну енциклопедію, конспекти лекцій, глосарії, будь-які інші видання, що містять систематизацію економічних понять. Мета завдання – перевірити рівень засвоєння категоріального апарату дисципліни.

Завдання виконується у формі складання економічного словника. Коментувати наведені визначення не потрібно. Проте, якщо наводиться поняття, яке характеризує певну графічну конструкцію, треба навести її схематичне зображення. У разі, коли визначаються певні розрахункові показники або відносні величини, мають бути наведені формули, за якими вони обчислюються.

Друге завданняпередбачає докладну письмову відповідь на одне теоретичне запитання.

Виконується завдання у формі невеликого реферату, який має містити обґрунтовану, докладну і повну відповідь на задане запитання.

Доцільно скласти план із 2-3 пунктів, що систематизує відповідь і забезпечить дотримання необхідної логічної послідовності розкриття змісту заданого питання.

Реферативна частина ІСР повинна відповідати наступним вимогам:

а) розкривати запитання повно, послідовно, логічно та відповідно до його сучасних теоретичних тлумачень;

б) висвітлювати різні точки зору та методологічні підходи до проблеми, що розглядається;

в) містити усі необхідні визначення, формули, аналіз і характеристику відповідних економічних законів і процесів;

г) розкривати внутрішню логіку і взаємозв’язок розглянутих процесів і явищ, їх місце в цілісній економічній системі;

д) має бути написаною самостійно, а не переписаною дослівно із підручників та інших джерел;

е) містити сучасні фактичні та статистичні дані.

Наприкінці відповіді необхідно зробити узагальнення і висновки. Цитати, виноски, посилання мають бути грамотно оформлені. Після наведення цитати або певної статистичної інформації у квадратних дужках проставляють номер, під яким відповідний опис літературного джерела міститься у списку використаної літератури і відповідну сторінку.

Третє завдання – складається із трьох тестових запитань, які належать до різних тем курсу і дозволяють проконтролювати рівень засвоєння відповідного навчального матеріалу і глибину розуміння економічних процесів, законів і тенденцій.

На кожний тест, якщо зміст його завдання не передбачає іншого, є тільки одна вірна відповідь.

Четверте завданнямістить дві задачі, розв’язання яких базується на поглибленому засвоєнні теоретичних положень відповідних розділів навчального курсу.

Перед розв’язанням задачі треба скорочено записати її умову з використанням прийнятих в економічній теорії позначень і абревіатур. У ІСР має міститися увесь хід розв’язування задачі, до кожної дії треба зробити необхідні пояснення. Проведені розрахунки і отримані результати дають інформацію для проведення передбаченого умовою задачі аналізу і з’ясування певних економічних тенденцій.

Висновки із проведеного аналізу і відповіді на запитання задач мають бути лаконічними і теоретично обґрунтованими.

Приклади розв’язування задач наводяться в цьому посібнику після кожної теми курсу.

В кінці ІСР необхідно навести список використаної літератури. Загальний список літератури наведено наприкінці даного посібника.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за ІСР після захисту дорівнює 15 балів.

Зразок індивідуальної самостійної роботи студента

I. Дайте визначення категорій: засоби виробництва, прибуток, дефіцит продукції.

II. Теоретичне питання.

Товар і його властивості. Суть закону вартості – основного закону товарного виробництва.

III. Тестові завдання.

1.Міжнародний поділ праці - це:

а) прямі іноземні інвестиції в економіку країни;

б) спеціалізація окремої країни на виготовленні певних видів продукції з метою взаємного обміну ними;

в) сукупність різних форм міжнародних відносин;

г) розміщення окремих стадій виробництва продукту в різних країнах.

2 Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється:

а) в зростанні обсягу пропозиції;

б) в зниженні обсягу пропозиції;

в) в зростанні пропозиції;

г) в зниженні пропозиції

3. Що відбудеться із споживчою вартістю і вартістю верстата, якщо він зламався:

а) засіб праці втратив споживчу вартість і вартість;

б) споживча вартість зникає, а вартість зберігається;

в) споживча вартість зберігається, а вартість зникає;

г) споживча вартість і вартість залишаються без змін;

д) усі відповіді неправильні.

IV. Задачі.

1. Статутний капітал ВАТ складається з 360 000 простих і 40 000 привілейованих акцій номіналом 10 грн. кожна. Визначити ринкову ціну акцій при банківському відсотку 15 % річних, а також визначити, на яку суму потрібно придбати акції, щоб забезпечити безумовний контроль над капіталом акціонерного товариства? Скільки відсотків уставного капіталу становить КПА?

2. За умов золотомонетного стандарту загальна сума цін, запропонованих для продажу у США становила 80 млрд . дол. золотом. Для обслуговування товарного обігу уряд випустив 4,5 млрд. паперових доларів. Визначте, скільки золотих доларів залишиться в обігу, якщо відомо, що долар обертається 15 разів на рік, у кредит продано товарів на загальну суму 12 млрд. дол., платежі, за якими настав час розрахунку, дорівнюють 7 млрд. дол.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: підручник для студентів вузів. – К.: Ніка-центр, Ельга, 2006. – 527с.

2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 328 с.

3. Безугла В. О., Постіл І. І. Мікроекономіка. Навч. пос. – К.:центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: підручник. – К.: Вища школа, 2007 – 503 с.

5. Господарський кодекс України. – К.: Парламент. вид-во, 2005 – 192 с.

6.Загальна економіка: підручник / І.Ф.Радіонова та ін. За ред. І.Ф.Радіонової.. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2006. – 368 с.

7. Закон України „Про власність”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.173-187.

8. Закон України „Про підприємництво”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.191-200.

9. Закон України „Про зайнятість населення”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.252-267.

10. Закон України „Про банки і банківську діяльність”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.285-298.

11. Закон України „Про підприємства в Україні”// Закони України, т.1. – К.: Офіційне видання, 1996. – с.310-331.

12. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 3-17.

13. Закон України „Про господарські товариства”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 189-212.

14. Закон України „Про товарну біржу”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 364-369.

15. Закон України „Про господарські селянське (фермерське) господарство”// Закони України, т.2. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 486-500.

16. Закон України „Про форми власності на землю”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 4.

17. Закон України „Про колективне сільськогосподарське підприємство”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 22-32.

18. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 47-55.

19. Закон України „Про колективну приватизацію майна державних підприємств”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 97.

20. Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 119-130.

21. Закон України „Про приватизаційні папери”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 132-135.

22. Закон України „Про банкрутство”// Закони України, т.3. – К.: Офіційне видання, 1996. – с. 236-243.

23. Кузнєцова Л.В., Салатюк Н.М., Соломка О.М. Політична економія: Курс лекцій. – К.: НУХТ. 2009. – 149 с.

24. Лазебник Л.Л., Митяй С.А. Міжнародна економіка. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 308 с.

25. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – Т.1 – 399с.; – Т.2 – 400с.

26. Макроекономіка: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 703 с.

27. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. /С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг.ред.С.Будаговської. – К.:Основи,1998.

28. Мікроекономіка: Підручник / За ред.. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с.

29. Мочерный С.В., Симоненко В.К., Секретарюк В.В., Устенко А.А. Основы економической теории: Учебник / Под общ. ред. С.В. Мочерного. – К.: „Знання”, 2003. – 662 с.

30. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – 2-ге ви., випр. – К.: Вікар, 2005. – 386 с.

31. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 520 с.

32. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / За ред. Г.Н. Климко – К.: Знання, 2004. - 743 c.

33. Панчишин С. М. Макроекономіка. - К.: Либідь, 2005. - 616 с.

34.Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории. Учебник. – К.: Знания, 2008. – 245с.

35. Політекономія / За заг. ред. проф. Ніколенка Ю.В.; Підручник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 500 с.

36. СавченкоА. Г.Макроекономіка: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.

37. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки. Навч. посібн. – К.: А.С.К., 2008. – 688с.

38. Современная экономика.Многоуровневое учебное пособие.– Ростов Н/Д.: „Феникс”, 2007. – 672 с.

39. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 496 с.

40. Экономическая энциклопедия: Политическая экономия. В 4 т. – М.: Советская энциклопедия, 1972-1980.

41. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

42. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – К.: “Альтернативи”, 2005. – с. 606

43. Економічна теорія. Посібник вищої школи / Під заг. ред. Воробйова Є.М, – Харків-Київ, 2003. – 704 с.

44. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії. Підручник. – К.: Знання, 2007. – 870с.

 

Додаткова

 

45. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: очерки на рубеже эпох. – М.: „Наука”, Изд-во УРАО, 1999. – 352 с.

46. Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. – К.: Українські Пропілеї, 2001. – 320 с.

47.Гелбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1976. – 368 с.

48. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: „Гелиос”, 1999. – 352 с.

49. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. – К.: УФБ, 1994. – 52 с.

50. Мандебура В.О. „Тіньова” економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 135 с.

51. Мандебура В.О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 256 с.

52. Маркс К. Капітал. Кн. 1, 2, 3 // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори – Т.23; 24; 25, ч. 1, 2.

53. Маршал А. Принципы экономической науки. В 3 т.: пер. с. англ. – М.: „Прогресс”, 1993.

54. Поплавський М.А. Стратегії розвитку суспільства: Україна і світ. – К.: Техніка, 2001. – 312 с.

55. Політика та розвиток сільського госполарства в Україні / За ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. – К.: Альфа-Принт, 2001. – 312 с.

56. Прудон П.Ж. Что такое собственность. – М.: Республика, 1998. – 367 с.

57. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Республика, 1998. – 358 с.

58.Туган-Барановський М.И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. – Киев: Наук. Думка, 2004. – 368 с.

59. Україна в цифрах у 2007 році: Корот. стат. довід. / Держкомстат України: за ред. О.Г.Осауленка. – К.: Техніка, 2008. – 256 с.

60. Фишер И. Покупательная сила денег. – М.: Дело, 2001. – 352 с.

61. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с.нем. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

62. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995. – 378 с.


Навчальне видання

 

 

Салатюк Ніна Миколаївна

Соломка Ольга Миколаївна

Швед Тетяна Володимирівна

Шипов Михайло Васильович

 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Навчально-методичний посібник

для організації семінарських занять та самостійної роботи студентів

технічних і технологічних спеціальностей денної форми навчання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.013 с.)