Конституційне право як навчальна дисциплінаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційне право як навчальна дисципліна 

Конституційне право України як навчальна дисципліна викладається в держав і недержавних юридичних вузах, на юридичних факультетах. Його обсяг і ЗА визначаються учбовими програмами, які розробляються кафедрами і затве жуються вченими радами вузів і факультетів. Як навчальна дисципліна воно більш вузький зміст, аніж однойменна наука, і спрямована на надання студен основних понять і розкриття змісту предмета конституційного права України галузі і науки, висвітлює методологію науки, розвитоклауки конституційного щ на сучасному етапі, розкриває основні положення вчення про Конституцію; фую принципи, юридичні властивості Конституції, її мову і стиль, порядок прийнят зміни, аналізує особливості конституційних норм і конституційних інститутів, загальну характеристику чинної Конституції України, розкриває основні положе Конституційного Договору між Верховною Радою України і Президентом Укра! Концепцію нової Конституції України.

До завдань конституційного права як навчальної дисципліни також належить \ криття основ конституційного ладу і його захисту, конституційно-правового зак] лення суверенітету Українського народу, політичного та ідеологічного плюраліг народовладдя, конституційної відповідальності, розподілу влад і взаємодії влад структур, закріплення верховенства права, роз'яснення положень верховенс Конституції України, прямої дії конституційних норм, підстави дії на терит України міжнародних договорів, конституційно-правових основ проведення м ної політики тощо. Конституція вперше на конституційному рівні закріпила, держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідоме традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігії самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Україна р про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які про: вають за межами держави.

 

 

Студенти повинні орієнтуватись у питаннях щодо конституційно-правового закріплення економічних основ конституційного ладу України. У Конституції України записано, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується, і це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власності здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У цих конституційних приписах досить вагомо підтверджується економічний суверенітет України. Причому держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

У навчальному курсі розкривається поняття державних символів України, їх сутність і призначення, характеристика законодавства, що регулює статус Державного Прапора України, Державного Герба України і Державного Гімну України. Проблема прав людини і громадянина на сучасному етапі набуває дедалі більшого значення як у внутрішньополітичному, так і зовнішньополітичному аспектах. Тому студенти повинні досить чітко орієнтуватись у даній тематиці, оскільки вона пов'язана з конституційно-правовим забезпеченням прав і свобод особи, розвитком демократії в нашій країні, з формуванням правової держави і демократичного громадянського суспільства. Тому в навчальному курсі з конституційного права України суттєве значення надається питанням прав і свобод людини і громадянина, відповідності конституційного регулювання основ їх правового статусу міжнародним стандартам прав людини, розкриваються принципи конституційного статусу громадянина, тенденції конституційного закріплення основних прав, свобод і обов'язків громадян країни, аналізуються громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права і свободи, механізм їх захисту, особливості правового статусу в Україні іноземців і біженців, гарантії прав національних меншин. Значна увага приділяється гарантованості прав громадян в умовах надзвичайного стану. Дається поняття громадянства, перелічуються категорії осіб, які є громадянами України, аналізуються підстави набуття і припинення громадянства, громадянство дітей при зміні громадянства батьків, компетенція органів, які беруть участь у вирішенні питань, пов'язаних з громадянством, процедури з питань громадянства. Все це дає студентам широкий діапазон світоглядних уявлень щодо однієї з найважливіших політико-правових проблем сучасності — права і свободи людини та громадянина.

Формування демократичного громадянського суспільства передбачає якісне конституційне регулювання основних його структур, розкриття у навчальному процесі їх статусу. Тому в межах навчального курсу аналізується правовий статус релігійних організацій, засобів масової інформації. Зокрема висвітлюються права релігійних організацій та громадян, що пов'язані зі свободою віросповідання, розкриваються основи взаємовідносин державних органів і релігійних організацій, статус по-

 

 

літичних партій, інших громадських об'єднань, порядок утворення і припиненню діяльності, правові основи контролю держави за організацією і функціонуванн громадських об'єднань. Аналізуються правове становище засобів масової формації, їх види, взаємовідносини з державою й особою.

У навчальному курсі розкриваються конституційні засади територіальне устрою України. Особливо наголошується на конституційно-правовому стат Автономної Республіки Крим, на основах її взаємовідносин з Україною, принциі адміністративно-територіального поділу держави.

У межах навчального курсу аналізуються поняття, предмет та види референдуі в Україні, порядок їх підготовки і проведення, визначення підсумків, праві наслідки звичайних референдумів і дорадчого опитування. Висвітлюються поняі виборчої системи і виборчого права, типи виборчих систем у світі, в Україні, рі криваються принципи виборчої системи, порядок призначення виборів народи депутатів України, депутатів місцевих рад, процедури голосування і підбиття ж підсумків, умови й порядок проведення повторного голосування і повтори виборів, особливості виборів Президента України.

Аналізуються правовий статус Верховної Ради України, її структура, компетенп функції, розглядається правове становище Голови Верховної Ради, комітет дається загальна характеристика правового статусу народного депутата Укра'гі депутатів місцевих рад, їх повноваження на сесіях, у постійних комісіях, у зв'язка державними і громадськими об'єднаннями, виборцями, розкриваються гаран депутатської діяльності, відповідальності депутатів. Висвітлюються правовий стаї Президента України як глави держави, його компетенція, гарантії діяльності, щ вове становище Кабінету Міністрів України, місцевих органів державної влаг органів місцевого самоврядування.

У межах навчального курсу аналізуються правовий статус прокуратури України завдання і функції, судова влада, система судів, порядок призначення і звільнен суддів з посади, принципи судочинства, компетенція Вищої Ради юстиції, її скл; статус Верховного Суду України. Наголошується на гарантіях незалежності і нед торканності суддів, вимоги щодо претендентів на суддівські посади, акцентується тому, що професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілс брати участь у політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати іні оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викл дацької та творчої. Концентрується увага на тому, що вводяться спеціалізовані суд і суддями цих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питаї юрисдикції цих судів, що ці судді відправляють правосуддя лише у складі колег суддів.

У навчальному курсі розкриваються правовий статус Конституційного Су, України згідно з Конституцією і новим Законом про Конституційний Суд, ан лізуються його склад, порядок призначення суддів, гарантії їх незалежності • недоторканності, повноваження Конституційного Суду, юридична сила його актії

У навчальному курсі аналізуються перехідні положення, які вперше знайіш відображення в Основному Законі України, їх значення для розвитку консті туційного процесу.

 

 

Ознайомлення студентів-юристів з національним конституційним законодавством відіграє суттєву роль для формування у них демократичного світогляду, патріотичного ставлення до правової системи своєї держави. Це дає їм змогу краще орієнтуватися в загальнотеоретичних проблемах, розширює політичний світогляд. Опанування даної навчальної дисципліни необхідне для набуття широкого професійного світогляду, без якого не може бути повноцінного фахівця у сфері юриспруденції1.

_________

1 Тодика Ю. Н. Конституционное право Украиньг. отрасль права, наука, учебная дисциплина, с. 262-269.

 

 

РОЗДІЛ III

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.035 с.)