Інструменти державного регулювання ринку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструменти державного регулювання ринку.Основними інструментами державного регулювання ринку є: податки, дотації і фіксовані ціни.

Найбільш цивілізованим інструментом державного регулювання ринку є податки, оскільки вони не обмежують свободу дій економічних суб'єктів і не порушують функціонування ринкових процесів. Вплив податків на ринок розглянемо на прикладі введення акцизного податку. Умовно виділяють два варіанти: 1. Податок сплачують продавці. 2. Податок сплачують покупці.

Варіант перший. Рівноважна ціна складала Р1, а рівноважний обсяг Q1. Припустимо, що введений податок на кожну одиницю товару склав Т грн.

 
 

 


У результаті введення податку відбудеться зсув лінії пропозиції уверх на розмір Т грн., тому що для одержання тієї ж суми прибутку продавець буде згоден продати даний товар за ціну, що вище старої на розмір Т грн. Встановлюється нова рівновага, при якої обсяг продажів скоротиться з Q1 до Q2, ціна для покупця підвищиться з Р1 до Р2. Загальна сума податку, що надходить у бюджет, буде дорівнювати площі прямокутника Р3Р2АС.

Податок, відповідно до умови, сплачують продавці, але тягар податку розподіляється між продавцями і покупцями. Внесок продавців дорівнює площі прямокутника Р2Р1ВС. Внесок покупця дорівнює площі прямокутника Р1Р3АВ. Тобто продавці несуть менше витрат.

Варіант 2. Акцизний податок вносять у державний бюджет покупці.

 
 

 


У результаті лінія попиту зміститься вниз на Т грн. Новий обсяг продажів Q2. Загальна сума прибутку що йде в бюджет дорівнює площі прямокутника Р2Р3АС. Пропорції в розподілі податкового тягаря між продавцями і покупцями залишаються таким ж, що і у першому варіанті.

Розподіл податкового тягаря між продавцями і покупцями залежить від співвідношення еластичності попиту і пропозиції. Чим менше еластичність попиту і чим більше еластичність пропозиції, тим більша частина податкового тягаря припадає на покупців і тим менша – на продавців. Якщо ситуація протилежна, тобто менше еластичність пропозиції, а більше еластичність попиту, то значна частина податкового тягаря припадає на продавців, а менша – на покупців.

Дотація – це негативний податок або "податок навпаки". Дотація встановлюється або у відсотках до ціни товару, або в абсолютній сумі на одиницю товару. Дотації, як правило одержують виробники, але можуть одержати і споживачі. Спочатку рівноважний обсяг – Q1, рівноважна ціна – Р3.

Після введення дотації з державного бюджету виробникам розміром V грн. У результаті відбудеться зсув лінії пропозиції униз на V грн., оскільки дотація для виробника рівнозначна зниженню витрат. У цьому випадку обсяг продажу збільшиться до Q2, ціна для покупців знизиться до Р2.

 

 


Як і при оподатковуванні, отримана дотація не цілком надходить у розпорядження виробників. Їм достанеться тільки одна частина, інша частина у бюджет покупця.

Аналогічним буде результат і у випадку, коли дотації одержують покупці. Відмінність складається в зсуві на той же розмір V грн. лінії попиту, а не лінії пропозиції.

Менш придатним засобом державного впливу є установлення фіксованих цін, тому що це утрудняє дію ринкового механізму, а також процес досягнення рівноважного стану.

Занижені фіксовані ціни частіше усього застосовуються по причині соціального захисту населення. Крім дефіциту і неминучого виникнення "чорного ринку", їх підтримка вимагає від уряду значних дотацій виробникам. Завищені фіксовані ціни встановлюються або у фіскальних цілях, тобто додаткове оподатковування окремих товарів (алкоголь, тютюнові вироби, вироби із золота), або для підтримки місцевих виробників у деяких галузях (у сільському господарстві). В останньому випадку виникає надлишок сільгосппродуктів, які уряд повинен викуповувати, зазнаючи знову ж значні фінансові витрати.

Попит на продукти сільського господарства у більшості країн відрізняється невисокою еластичністю. У зв'язку з цим розширення пропозиції сільськогосподарських товарів призводить до різкого падіння цін, незначному росту обсягів продажу і зниженню загального прибутку. Тому розширення виробництва багатьох сільськогосподарських продуктів у ринкових умовах можливо при відповідному субсидуванні цієї галузі державою. У більшості розвитих країн сільське господарство дотується з державного бюджету, а на ряд продовольчих товарів законодавчо встановлюється нижній поріг цін. Введення нижнього порога цін дозволяє виробникам сільгосппродукції збільшити випуск продукції без погрози зниження загального прибутку.

 

Тестові завдання для самоконтролю

1. Які з наведених далі чинників не призведуть до зміщення кривої попиту на м’ячі:

а) дуже гарна погода;

б) падіння ціни на футбольну форму;

в) збільшення чисельності хлопців віком 9 років;

г) зростання ціни на м’ячі?

2. Що з перерахованого не призведе до зміщення кривої попиту на пиво:

а) зростання цін на в’ялену рибу;

б) зростання цін на солод;

в) зниження цін на вино;

г) зростання доходів шанувальників пива.

3. Крива попиту переміститься праворуч і вгору у результаті:

а) зменшення числа покупців;

б) переходу на товар-замінник;

в) підвищення митних бар’єрів;

г) збільшення доходів споживачів.

4. Перехресна еластичність попиту характеризує реакцію:

а) ціни одного товару на зміну ціни іншого;

б) величини попиту одного товару на зміну ціни іншого;

в) ціни одного товару на зміну пропозиції іншого;

г) величини попиту одного товару на зміну попиту на інший.

5. Якщо ринок збалансовано, то:

а) покупці та продавці можуть продавати та купувати все, що хочуть, за існуючої ціни;

б) тенденції зростання чи падіння ціни немає;

в) кількість пропозиції дорівнює кількості попиту;

г) всі наведені відповіді правильні.

6. За інших рівних умов зростання пропозиції призведе до:

а) зростання рівноважних ціни і обсягу;

б) зниження рівноважних ціни і обсягу;

в) зростання ціни і зменшення кількості;

г) зниження ціни і зростання обсягу.

7. Збільшення попиту за інших рівних умов призводить до:

а) зниження рівноважної ціни і зменшення рівноважної кількості товару;

б) збільшення обох вищевказаних показників;

в) зниження першого і збільшення другого з них;

г) збільшення першого і зменшення другого з них.

8. Що може спричинитися до збільшення рівноважної ціни товару:

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропозиції товару;

г) одночасне і однаковою мірою збільшення попиту і пропозиції.

9. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар У ліворуч і вгору:

а) впровадженням нових технологій;

б) зростанням цін на вихідні ресурси;

в) уведенням дотацій;

г) збільшенням числа виробників.

 

Література:[ 1, с.52-81; 2, с.424-429; 3, с.104-130; 4, с.135-146; 5, с.68-88; 6, с.151-158; 7, с.112-140, 150-173].


ТЕМА № 6.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 444; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.224.102 (0.013 с.)