Ізокванта та ізокоста. Оптимум виробника. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ізокванта та ізокоста. Оптимум виробника.Ізокванта – це множина комбінацій факторів виробництва, які забезпечують однаковий обсяг виробництва.

Функція ізокванти:

F(K, L)=const

Isoquant від «quantity» – кількісь.

Властивості ізоквант:

1. Ізокванти не перетинаються;

2. віддаленіша від початку координат ізокванта відповідає вищому рівневі виробництва;

3. ізоквант не дотикаються до осей координат;

4. при збільшені фактора виробництва ізокванта наближається до відповідної осі.

Часні випадки:

1) ресурси абсолютні взаємозамінники (один ресурс може бути повнісю замінений іншім);

2) ресурси абсолютні взаємодоповнювачі (один ресурс не може працювати без іншого ресурсу).

6. Задача – досягти максимального рівня виробництва при певних витратах.

Будуємо модель можливого:

РкК+РlLЈI

Лінія РкК+РlL=I і є ізокостою.

Ізокоста – це множина можливих комбінацій факторів виробництва при заданому обсязі витрат на них. Isocost від cost – витрати.

Ізокоста аналогічна бюджетній лінії:

Збільшення (зменшення) ліміту витрат зсуває ізокосту паралельно праворуч (ліворуч); збільшення (зменшення) ціни на фактор виробництва зменшує (збільшує) нахил до відповідної осі.

 

Рівновага фірми:

МРк/МРlkl – кут нахилу ізокванти збігається з кутом нахилу ізокости. Це точка максимального виробництва при мінімальних витратах.

 

Тестові завдання для самоконролю

1. Що характеризує виробнича функція:

а) сукупний обсяг використаних виробничих ресурсів;

б) найбільш ефективний засіб технологічної організації виробництва;

в) взаємозв’язок витрат і максимального обсягу випуску продукції;

г) засіб максимізації прибутку за умови мінімізації витрат?

2. Що характеризує виробнича функція з одним змінним фактором:

а) залежність обсягу виробництва від ціни на фактор х;

б) залежність, при якій фактор х змінюється, а всі інші залишаються незмінними;

в) залежність, при якій всі фактори змінюються, а фактор х залишається незмінним;

г) залежність між факторами х і у?

3. Яка з формул правильно відображає величину граничного продукту:

а) АР = ΔТР/Δх;

б) МР = ΔТР/Δх;

в) МР = dТР/dх;

г) формули б) і в)?

4. Що виражає граничний продукт:

а) приріст виробленого продукту на величину всіх витрат;

б) приріст сукупного продукту на одиницю приросту витрат змінного фактору;

в) можливий приріст виробленого продукту, віднесений до всіх витрат;

г) сукупний приріст виробництва при зміні умов на ринку?

5. Що означає для АР і МР, коли ТР набуває максимального значення:

а) середній продукт (АР) досягає максимального значення, а граничний продукт (МР) дорівнює нулю;

б) середній продукт (АР) дорівнює нулю, а граничний продукт (МР) досягає максимального значення;

в) граничний продукт (МР) дорівнює нулю, а середній продукт (АР) зменшується;

г) збільшується і середній, і граничний продукт?

6. Що означає, якщо за певного значення змінного фактору середній продукт (АР) набуває максимального значення:

а) сукупний продукт (ТР) набуває максимального значення;

б) значення сукупного продукту починає зменшуватися;

в) середній продукт (АР) дорівнює граничному продукту (МР);

г) граничний продукт (МР) дорівнює нулю?

7. Якщо граничний продукт (МР) від даного змінного фактору (х) досягає максимального значення, це означає, що в цій точці:

а) сукупний продукт (ТР) набуває максимального значення;

б) середній продукт (АР) збільшується, а сукупний (ТР) продукт зменшується;

в) середній продукт (АР) зменшується, а сукупний продукт (ТР) збільшується;

г) зростає і середній, і сукупний продукт.

8. Якщо граничний продукт (МР) при певному значенні змінного фактору (х) дорівнює нулю, це означає, що в цій точці:

а) сукупний продукт (ТР) набуває максимального значення;

б) середній продукт (АР) збільшується;

в) сукупний продукт (ТР) зменшується;

г) середній продукт (АР) зменшується, а сукупний продукт (ТР) збільшується.

9. Що відбувається з величиною норми технологічного заміщення при просуванні по ізокванті знизу вгору:

а) залишається сталою;

б) зменшується;

в) збільшується;

г) у верхній частині ізокванти дорівнює 1?

10. Гранична норма технологічного заміщення MRТS показує:

а) співвідношення продуктивності праці двох факторів х і у;

б) постійне співвідношення двох факторів х і у за певного обсягу виробництва;

в) абсолютне співвідношення двох змінних факторів;

г) заміщення одного фактора виробництва іншим при збереженні постійного обсягу виробництва.

11. Яке з рівнянь є рівнянням ізокости:

а) С = Рх . х /у+ Ру . х/у;

б) С = Рх . х + Ру . у;

в) С = Рх . у+ Ру . х;

г) правильні відповіді б) і в)?

 

Література:[1, с.118-133; 2, гл.24; 3, гл.5; 4, гл.6; 5, розд.7; 6, с.178-196; 7, с.187-210, 222-228].


ТЕМА № 8

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

ПЛАН

1. Сутність і класифікація витрат виробництва.

2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

3. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)