ЧАСИ ГРУПИ SIMPLE (INDEFINITE) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧАСИ ГРУПИ SIMPLE (INDEFINITE)



PRESENT SIMPLE

Значення форми. Вживається для позначення звичної, регулярної чи повторюваної дії.

В українській мові відповідає дієслову теперішнього часу недоконаного виду. The best students usually participate in Students’ research societies. – Найкращі студенти зазвичай беруть участь у роботі наукових студентських товариств. The most sensitive sites are normally here. – Тут знаходяться найчутливіші ділянки.

Ознаки: Дієслово у стверджувальному реченні вживається у формі інфінітива без часткиto; а у 3-й особі однини має суфікс -s (-es).The nurses and doctor’s assistants fulfil their duties carefully. – Молодші медичні працівники ретельно виконують свої обов’язки. Every day doctors make morning round at their departments. – Кожного дня лікарі здійснюють ранковий обхід у своїх відділеннях. He studies preclinical subjects as he is a second-year student. – Він вивчає доклінічні предмети, оскільки він студент другого курсу.

Обставини часу: прислівники usually, always, sometimes, often, generally, normally, regularly, from time to time, every day (week, month), twice a week, seldom, ever, never зазвичай передують смисловому дієслову, але вживаються після дієслова to be.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми Present Simpleутворюються з використанням допоміжного дієслова do, does та заперечної частки not, що йдуть після підмета перед присудком, вираженим смисловим дієсловом у формі інфінітива без частки to. Редукована форма заперечення don’t, doesn’t . Порядок слів у реченні прямий. We (I, you, they) do not (don’t) study the problem of asymmetry in animate and inanimate nature. – Ми (я, ти, вони) не вивчаємо проблему асиметрії у живій та неживій природі. He (she) does not (doesn’t) work on the problem of artificial blood substitute. – Він (вона) не працює над проблемою штучних замінників крові. She does not have signs of the disease. – У неї немає ознак цієї хвороби.


Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Present Simpleутворюються з використанням допоміжного дієслова do, does, що, в залежності від типу запитання, знаходиться в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі інфінітива без частки to: Do you study the adverse reactions of these medicines? – Чи вивчаєте ви побічні наслідки цих ліків? Does he work on the problem of artificial blood substitutes? – Чи він працює над проблемою штучних замінників крові? What does Anatomy describe? – Що вивчає анатомія? What problemdo you work on? – Над якою проблемою ви працюєте? Запитання до підмета: Who workson the problem of artificial blood substitute? – Хто працює над проблемою штучних замінників крові?

PAST SIMPLE

Значення форми:

1. Вживається для позначення дій, що відбувалися в минулому та не мають зв’язку з теперішнім часом (діями), причому приналежність дії до минулого часу уточнюється обставинами часу (yesterday, last week, last year (month, time, etc.), two days ago, in 1990, on Monday, six years ago) чи іншою минулою дією: Dr Nixon taught at Harvard Medical School last year. – Доктор Ніксон викладав у Медичній школі Гарварду минулого року. in 1796 English surgeon Edward Jenner introduced a vaccination for smallpox. – У 1796 англійський хірург Едвард Дженнер запровадив вакцинацію проти віспи.


2. Вживається для опису низки послідовних дій в минулому: The students entered the laboratory, prepared the instruments and materials, and started to carry out an experiment. – Студенти увійшли до лабораторії, приготували інструменти та матеріали, та розпочали експеримент. He gave a detailed description of the mechanism of protein synthesis, illustrated it with some photos and answered all our questions. – Він представив детальний опис механізму синтезу білків, проілюстрував його фотографіями та відповів на усі наші питання.

З. Вживається для позначення повторюваних чи звичних дій, що відбувалися протягом якогось проміжку часу, не пов’язаного з теперішнім: He spent four years in the university. – Він провчився чотири роки в університеті. From 1974 to 1978 Mr Cook often attended the Medical Scientific Society of the university he studied at. – Протягом 1974 –1978 містер Кук часто відвідував наукове медичне товариство університету, де він навчався.

Ознаки:

Дієслово у стверджувальному реченні вживається у формі минулого часу (друга форма).

При цьому правильні дієслова мають суфіксом -ed (to work – worked, to play - played, to study – studied), а неправильні дієслова мають строго зафіксовані та історично усталені форми (to begin – began, to build – built, to say –said).

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми Past Simple утворюються з використанням допоміжного дієслова do у формі минулого часу – did та заперечної частки not, що йдуть після підмета перед присудком, вираженим смисловим дієсловом у формі інфінітива без частки to. Редукована форма заперечення – dіdn’t. Порядок слів у реченні прямий. The drug didn’t stop the spreading of inflammation. – Ці ліки не зупинили поширення запалення. Because of her unbalanced diet she didn’t avoid dyspepsia. – Через незбалансоване харчування вона не уникла диспепсії.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Past Simpleутворюються з використанням допоміжного дієслова did, що, в залежності від типу запитання, знаходиться в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі інфінітива без частки to. Did Louis Pasteur invent pasteurization? – Чи Луїс Пастер відкрив процес пастеризації? When did Koch identify the causative agent of tuberculosis? – Коли Кох виявив збудник туберкульозу? Why didn’t you attend the lecture on Physiology yеsterday? – Чому ви вчора не були на лекції з фізіології? Запитання до підмета: Who defendedthe thesis last year? – Хто захистив дисертацію минулого року?

FUTURE SIMPLE

Значення форми:

Вживається для позначення одноразової чи повторюваної дії в майбутньому. В українській мові відповідає дієслову майбутнього часу як доконаного, так і недоконаного виду.

Ознаки:

Допоміжне дієслово shall(для 1-ї особи) або will(для решти осіб) + смислове дієслово у формі інфінітива без частки to.He will be free for most of the summer. – Він буде вільний майже все літо. I’ll carry you bag. – Я понесу вашу валізу. I am not sure that your sister will arrive by 6.15 train. – Я не впевнений, що ваша сестра прибуде поїздом о 6.15.

Обставини часу: tomorrowзавтра, next month (year) наступного місяця (року), дата чи підрядне речення: Tomorrow we shall meet Russian participants of the 7th Congress of Cardiological Societies in Helsinki. – Завтра в Хельсінкі ми зустрінемо російських учасників 7-го Конгресу членів товариств кардіологів. They will graduate from the university in 2015. – Вони закінчать університет у 2015 році. We shall tell him our address, when he comes. – Ми скажемо йому нашу адресу, коли він прибуде.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми Future Simpleутворюються з використанням допоміжних дієслів shall, will та заперечної частки not, що йдуть після підмета перед присудком, вираженим смисловим дієсловом у формі інфінітива без частки to. Редуковані форма заперечення will not – won’t, shall not – shan’t вживаються здебільшого як розмовний варіант. Порядок слів у реченні прямий. She has got a bit of headache, so she will not joint us for dinner. – У неї трохи болить голова, тому вона не буде обідати з нами. I’m afraid I’ll not meet her tomorrow evening. – На жаль, я не зустріну її завтра ввечері.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Future Simpleутворюються з використанням допоміжних дієслів shall, will,що, в залежності від типу запитання, знаходяться в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йдуть після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі інфінітива без частки to. Will they outline the present state of research in the field of immunology? – Чи вони окреслять сучасний стан досліджень в галузі імунології? Whenwill your paper come out? – Коли вийде ваша стаття? Whowill make the report on this problem? – Хто робитеме доповідь з цієї проблеми?

SIMPLE TENSES

Таблиця 14.

Affirmative sentences Negative sentences Interrogative sentences
Senior medical students study clinical subjects.   Robert Koch identified the causative agent of tuberculosis.   They will graduate from the university in 2015. Junior medical students do not studyclinical subjects.   Medieval doctors did not identify the causative agent of tuberculosis.   They will not graduate from the university in 2015. Do junior medical students study clinical subjects? What subjects do junior medical students study?   Did Robert Koch identify the causative agent of tuberculosis? When did Robert Koch identify the causative agent of tuberculosis?   Will they graduate from the university in 2015? When will they graduate from the university?

 

ЧАСИ ГРУПИ CONTINUOUS

Усі часи Continuous позначають дію в її розвитку, протяжності, вказуючи на те, що ця дія має тимчасовий характер.

PRESENT CONTINUOUS

Значення форми:

1. Вживається для позначення тривалої, неперервної дії, що відбувається в момент мовлення або у певний відрізок теперішнього часу: We are now looking for an optimal solution, since there is a choice. – Зараз ми шукаємо оптимальне рішення, оскільки у нас є вибір.

2. Вживається для позначення майбутньої дії, коли є намір її здійснення або впевненість в її здійсненні: They are leaving for London next week. – Вони приїжджають до Лондона наступного тижня.

В українській мові відповідає дієслову теперішнього часу недоконаного виду.

Ознака:

Дієслово to bey Present Simple (am, are, is) + смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I).

Обставини часу: now, right now, at this moment, today.

Dr. Smeeth is examining a patient now. Wait, please. – Доктор Сміт зараз оглядає пацієнта. Будь-ласка, зачекайте. Look, this substance is changing its color. – Погляньте, ця речовина змінює свій колір. We arevisiting the Chicago's Museum of Science and Industry in two days. – Через два дні ми відвідаємо Чікагський музей науки та промисловості.

PAST CONTINUOUS

Значення форми:

Вживається для вираження дії, що відбувалася в минулому в певний часовий інтервал, який позначається або обставиною часу, або іншою одночасною дією в минулому: Susan Wheeler was working in the lab from 3 to 5 p.m. yesterday. – Учора Сюзан Уілер працювала в лабораторії з п’ятнадцятої до сімнадцятої години. Tom was reading out a data while Joan was writing it down. – Том зачитував вголос дані, а Джоан їх записувала. Також вживається для позначення перерваної, перепиненої дії: She was working in the lab when her sister came to see her. – Вона працювала в лабораторії, коли сестра зайшла побачити її. В українській мові підмет у Past Continuous відповідає дієслову минулого часу недоконаного виду.

Ознака:

Дієслово to bey Past Simple (was, were) + смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I).

Обставини часу: from 6 till (to) 7, all day long, last Saturday, the whole day yesterday.

Yesterday at noon he was making his report on preleukemic conditions. – Учора опівдні він робив доповідь про стани, що передують лейкемії. She was writing her research article when the phone rang. – Вона працювала над науковою статею, коли задзвонив телефон. It was raining heavily and the ambulance was driving hardly seen through the mist. – Був сильний дощ, і машина швидкої допомоги їхала, ледве бачачи дорогу через туман.

FUTURE CONTINUOUS

Значення форми:

Вживається для позначення тривалої дії, яка розпочнеться до певного моменту в майбутньому і буде тривати в цей момент: At 10 a.m. tomorrow he will be having an exam. – Завтра о 10 він буде складати іспит. I shall be reading the whole day tomorrow. – Завтра я читатиму цілий день.

В українській мові підмет у Future Continuous відповідає дієслову майбутнього часу недоконаного виду.

Ознака:

Дієслово to bey Future Simple (shall be, will be) + смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I).

Обставини часу: the next day, the whole day tomorrow, at 10 p.m.

We shall be thinking about your proposal. – Ми поміркуємо над вашою пропозицією. I shall be waiting for you at 6 p.m. near the University. – Я буду чекати тебе о 6 вечора біля університету.

Future Continuousтакож вживається для позначення запланованої дії: I’ll be going to the city later. – Я поїду до міста пізніше.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми часів групиContinuous утворюються з використанням заперечної частки not, що йде після дієслова to be, вжитого в особовій формі та відповідному часі, перед смисловим дієсловом у формі Participle I. Редукована форма заперечення вживається здебільшого як розмовний варіант. Порядок слів у реченні прямий. Where is Stephen? He is not taking an interview. – Де Стівен? Його немає на співбесіді (зараз). She is not operating the computer, she is skipping through periodicals. – Зараз вона не працює на комп’ютері, а проглядає періодику. Sedatives were rather strong, but she was not sleeping yet. – Хоча заспокійливі були досить сильними, вона все ще не спала. The baby was not just aimlessly exercising its hands, it was trying to grasp a rattle. – Немовля не просто безладно гралося своїми ручками, воно намагалося схопити брязкальце. Yesterday I was’t working at the library in the morning, I was outside the city at all.- Учора я не працювала вранці у бібліотеці, мене взагалі не було в місті.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Continuous Tensesутворюються з використанням відповідних форм дієслова to be, вжитого в особовій формі та відповідному часі, яке, в залежності від типу запитання, знаходиться або в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I). Are you filling in case histories now? - Ти заповняєш зараз історії хвороби? Look! What are you doing here? – Що ти тут робиш?What is he looking for? – Що він шукає? Запитання до підмета: Who is waiting for me?Хто на мене чекає?

CONTINUOUS TENSES

Таблиця15.

Affirmative sentences Negative sentences Interrogative sentences
They are waiting for you now. Yesterday at noon he was making his report on preleukemic conditions I shall be reading the whole day tomorrow. They are not waiting for you now. Yesterday at noon he was not making his report on preleukemic conditions. I shall not be reading the whole day tomorrow. Arethey waiting for you now? Was he making his report on preleukemic conditions at noon yesterday? Will you be reading the whole day tomorrow?

Деякі дієслова не вживаються в Continuous Tenses.Це так звані дієслова ментальної дії, емоційного та чуттєвого сприйняття: realize, believe, seem, forget, want, know, prefer, like, love, hate, see, hear, belong, mean, suppose, remember, understand. Ці дієслова вживаються лише в Simple чи Perfect Tenses.

PERFECT TENSES

Усі часи групиPerfect позначають завершену дію, коли на певний момент часу (момент мовлення тощо) наявний факт здійсненої дії чи результат цієї дії.

PRESENT PERFECT

Значення форми:

1) Present Perfectвживається, коли слід підкреслити результат певної дії, а не власне саму дію: The scientists have discovered that the neutron has no electrical charge. – Учені відкрили, що нейтрон не має електричного заряду;

2) для вираження дії, яка завершилась, але період часу, в який вона здійснювалась, ще триває: I have known him all my life. – Я знав його усе своє життя. The students have always enjoyed his lectures. – Студентам завжди подобалися його лекції;

3) для вираження дії, яка відбувалася в минулому аж до теперішнього моменту часу (часто з обставинами часу lately, recently, for two hours (days, years), up to now, since)

Ознака:

Допоміжне дієслово to havey Present Simple (1-а, 2-а особа, 3-я особа множини – have, 3-я особа однини – has) + смислове дієслово у формі дієприкметника минулого часу (Participle IІ).

Обставини часу: ever, never, hardly ever, just, already, often, seldom, yet, for a long time, since, up to now.

КострукціяPresent Perfectв українській мові здебільшого відповідає дієслову доконаного виду. We have just checked her with X-rays and echocardiograph. – Ми щойно виконали їй рентген-обстеження та ехокардіографію. He hasworked for Liverpool’s Dell Owen Hospital all his life. – Він пропрацював у Делл Оуен госпіталі Ліверпуля усе своє життя.

PAST PERFECT

Значення форми:

Past Perfectвживається для позначення дії, яка відбувалася або відбулася до певного моменту в минулому. Цей момент може бути виражений: 1) указівкою на момент часу за допомогою прийменника by: I had already drawn up the plan of our research by Tuesday. – До вівторка я вже окреслив план нашої дослідницької роботи. 2) з допомогою складнопідрядного речення, причому Past Perfectможе вживатися як у головному, так і у підрядному реченні: He had visited London before, and so the city was not new to him. – Він бував у Лондоні раніше, тому це місто не було для нього новим, незнайомим. The nurse had completed a series of routine medical tests before Dr. Berman came into the ward. – Медсестра закінчила низку стандартних медичних тестів, коли доктор Берман увійшов до палати.

КострукціяPast Perfectв українській мові відповідає дієслову минулого часу доконаного виду.

Ознака:

Допоміжне дієслово to havey Past Simple (had) + смислове дієслово у формі дієприкметника минулого часу (Participle IІ).

Обставини часу: by 5 o’clock, by the end of the year, by the time: He had sent his abstracts to the Congress by the 1st of June. – Він надіслав тези для участі у конгресі до першого червня. After I had finishedthe inspection of the new device I spoke to the engineer. – Після того, як я закінчив огляд нового приладу, я звернувся до інженера.

FUTURE PERFECT

Future Perfect Tenseвживається не досить часто, як правило, коли мовець хоче підкреслити, що певна дія буде завершена до певного моменту в майбутньому: Our doctor will have advised you before leave. – Наш лікар проконсультує вас перед тим, як ви поїдете. You will have received the schedule by 5 o’clock. – Ви отримаєте розклад до п’ятої години.

КострукціяFuture Perfectв українській мові відповідає дієслову майбутнього часу доконаного виду.

Ознака:

Допоміжне дієслово to have y Future Simple (shall have, will have) + смислове дієслово у формі дієприкметника минулого часу (Participle IІ).

Обставини часу: till the end of the next week, to the 1st of April, by 6 o’clock: Mary Smith will have prepared her report on this problem by 1st of March. – Мері Сміт підготує доповідь з цієї проблеми до першого березня. I shall have written an autobiographical sketch by 2 p.m. - Я напишу автобіографію до 14 години.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми часів групиPerfect утворюються з використанням заперечної частки not, що йде після допоміжного дієслова to have, вжитого в особовій формі, перед смисловим дієсловом у формі Participle II. Редукована форма заперечення вживається здебільшого як розмовний варіант. Порядок слів у реченні прямий: She has not participated in any congresses, conferences before. – Вона раніше не брала участі в якихось конгресах, конференціях. He hadnot visited London before, and so the city was new to him. – Раніше він не відвідував Лондон, тому тому це місто було для нього новим, незнайомим. You will have not received the schedule by 5 o’clock. – Ви не отримаєте розклад до п’ятої години.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Perfect Tensesутворюються з використанням відповідних форм дієслова to have, вжитого в особовій формі та відповідному часі, яке, в залежності від типу запитання, знаходиться або в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі дієприкметника минулого часу (Participle ІI): Have you ever met her before? – Чи раніше ви її колись зустрічали? Will you have received the schedule by 5 o’clock? – Чи отримаєте ви розклад до п’ятої години? Had the nurse completed a series of routine medical tests before Dr. Berman came into the ward. – Чи закінчила медсестра низку стандартних медичних тестів, коли доктор Берман увійшов до палати? What has he redone in this experiment? – Що він переробив у цьому експерименті? Запитання до підмета: Who has ever been to London?Хто бував у Лондоні ?

PERFECT TENSES

Таблиця 16.

  Affirmative sentences Negative sentences Interrogative sentences
Present We have just checked her with X-rays and echocardiograph. We have not checked her with X-rays and echocardiograph. Have you checked her with X-rays and echocardiograph. What have you checked her with Who has checked her?
Past I had already drawn up the plan of our research by Tuesday. I had not drawn up the plan of our research by Tuesday. Had you drawn up the plan of our research by Tuesday? When had you drawn up the plan of our research by ? Who had drawn up the plan of our research by Tuesday?
Future Mary Smith will have prepared her report on this problem by 1st of March. Mary Smith will have not prepared her report on this problem by 1st of March. Will have Mary Smith prepared her report on this problem by 1st of March? When will have Mary Smith prepared her report on this problem? Who will have prepared a report on this problem?

 

СТАН ДІЄСЛОВА

Стан – це форма дієслова, яка показує, чи є підмет речення дія­чем або об'єктом дії, вираженої присудком. В англійській мові є двастани: the Active Voice (активний стан) і the Passive Voice (пасивний стан).

Форма активного стану вживається в реченні, підметом якого є предмет, особа, що й виконує дію, описувану дієсловом (дієслівною формою). Форма пасивного стану вживається в реченні, підметом якого є предмет, на який спрямована дія, виражена дієсловом. Таким чи­ном, об'єкт дієслова в активному стані відповідає підмету дієслова в пасивному стані. Dr. Smith compiled this dictionary. – Доктор Сміт уклав цей словник. This dictionary was compiled by Dr. Smith. – Цей словник укладений доктором Смітом.

У пасивному стані немає часів Future Con­tinuous і Future Continuous-in-the-Past.

Пасивний стан вживається, коли виконавець дії очевидний чи важливий або коли дія чи її результат є цікавішими, ніж викона­вець. Пасивний стан утворюється за допомогою дієслова to be у відповідному часі й дієприкметника минулого часу.

PASSIVE VOICE

Таблиця 17.

  Simple Continuous Perfect
Present am is + V3 are am is + being + V3 are has + been + V3 have
Past was + V3 were was + being + V3 were   had + been + V3
Future shall + be + V3 will   shall + have + been + V3 will
Future-in-the-Past should + be + V3 would   should + have + been + V3 would

Питальна форма утворюється шляхом перенесення першого до­поміжного дієслова на місце перед підметом. Have the work been done by 3 p.m. today? When will the work been done? Whom was she asked about? Заперечна форма утворюється за допомогою заперечення not,яке ставиться після першого допоміжного дієслова. The work was not done last week. The work will not done tomorrow.

Як і в українській мові, іменник, що виконує роль додатка в ре­ченні активного стану, у реченні пасивного стану стає зазвичай підметом. Якщо у зворотах із пасивним станом указаний діяч, то в українській мові він позначається орудним відмінком, а в англій­ській йому передує прийменник by. Вживання часу в англійському пасивному стані принципово не відрізняється від його вживання в активному стані.

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ЧАСІВ СТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ФОРМИ

Таблиця 18.

Час Present Past Future
Simple (Active Voice) V Vs V2 shall + V will
Simple (Passive Voice) am is + V3 are was + V3 were shall + be + V3 will
Continuous (Active Voice) am is + Ving are was + Ving were shall + be + Ving will
Continuous (Passive Voice) am is + being + V3 are   was + being + V3 were   __
Perfect (Active Voice) have + V3 has   had + V3 shall + have + V3 Will
Perfect (Passive Voice) have + been + V3 has   had + been + V3 shall + have been + V3 will

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПИТАЛЬНОЇ ФОРМИ

INTERROGATIVE FORM

Таблиця 19.

Tense (1) Questioning word (2) Auxiliary verb (3) Subject (4) Predicate Example
Present Simple Tense, Active Voice   What do does I, you, we they   he, she, it V (study, write) Do you study? Where does he study?
Past Simple Tense, Active Voice Where did I, he, she, it, you, we, they V (study, write) When did you go to the Academy?
Future Simple Tense, Active Voice When shall will I, we   he, she, it, you, they V (study, write) Where willthey go tomorrow?
Present Simple Tense, Passive Voice Why am is are I   he, she, it   you, we, they V3 (studied, written) Whereis this hospital built?
Past Simple Tense, Passive Voice How was were I, he, she, it   you, we they V3 (studied, written) What medicine wasyour doctor prescribed? Were the patients examined?
Future Simple Tense, Passive Voice How many shall will I, we   he, she, it, you, they be + V3 (be studied, be written) When will the polyclinic be closed?
Present Continuous Tense, Active Voice How much   am is are I   he, she, it   you, we, they Ving (studying, writing) What is he writing now? What are you doing ?
Past Continuous Tense, Active Voice   was were I, he, she, it   you, we they Ving (studying, writing) Where was a doctor performing on the operation?
Future Continuous Tense, Active Voice   shall will I, we   he, she, it, you, they be + Ving (be studying, be writing) What will you be doing at 3 p.m.?
Present Continuous Tense, Passive Voice   am is are I   he, she, it   you, we, they being + V3 (being studied, being written) What hospital is your friend being operated on?
Past Continuous Tense, Passive Voice   was were I, he, she, it   you, we they being + V3 (being studied, being written) When was the work being fulfilled?
Present Perfect Tense, Active Voice   have has I, you, we they   he, she, it   V3 (studied, written) What has he received this week?
Past Perfect Tense, Active Voice   had I, he, she, it, you, we, they V3 (studied, written) How many articles had the student read by 5 o’clock?
Future Perfect Tense, Active Voice   shall will I, we   he, she, it, you, they have + V3 (have studied, have written) What text will Helen have translated by 3 o’clock?
Present Perfect Tense, Passive Voice   have has I, you, we they   he, she, it been + V3 (been studied, been written) Has the text been translated today?
Past Perfect Tense, Passive Voice   had I, he, she, it, you, we, they been + V3 (been studied, been written) Where hadthe patient been examined?
Future Perfect Tense, Passive Voice   shall will I, we   he, she, it, you, they have + been + V3 (have been studied, have been written) When will the hospital have been modernized?

ДІЄСЛОВА TO BE ТА TO HAVE

В англійській мові існують особливі дієслова. Це – to be, to have. Вони мають не лише певні смислові значення to be –бути, to have –мати, але також служать допоміжними дієсловами для утворення різних часів і форм, дієслово виступає у ролі дієслова зв’язки.

ОЗНАКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВІДМІННОСТІ ДІЄСЛОВА TO BE

Таблиця 20.

Функції Місце в реченні Приклади Особливості перекладу
1. Смислове дієслово 1) перед іменником з прийменником або прислівником місця;   2) після дієслова there,перед іменником без прийменника My friend is at the laboratory. I was there yesterday.   There are many wards in this clinic.   Перекладається: бути, перебувати; у теперішньому часі часто випускається. Перекладається: мати, перебувати, існувати. Якщо є обставина місця і часу, то переклад речення слід починати з них.
2. Дієслово- зв’язка 1) перед іменником, прийменником (за винятком прийменника of), прикметником або числівником; 2) після підмета- іменника типу aim, plan, function, purpose, task, etc., перед герундієм. Не is a student. The results of the treatment were satisfactory. There are 15 students in the group.   Our task is preventing many diseases.   Перекладається: бути, становити; у теперішньому часі часто випускається.     Перекладається: полягати; у теперішньому часі часто випускається.
3. Допоміжне дієслово   4. Частина модальної конструкції 1) перед ing-form (Participle I) для утворення часів групи Continuous; 2) перед Participle II для утворення пасивного стану.   1) перед інфінітивом (дія за заздалегідь наміченим планом, значення обов’язку) The students arelistening to the lecture.   They were invited by their teacher.     He is to go there. We are to study diseases of inner organs. У цих випадках дієслово to be окремо не перекладається.   Виражає те, що повинне бути.

 

ОЗНАКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВІДМІННОСТІ ДІЄСЛОВА TO HAVE

Таблиця 21.

Функції Місце в реченні Приклади Особливості перекладу
1. Смислове дієслово Перед іменником (часто з означеннями) He has a lot of medical books.   Перекладається: він має…, у нього є.
2. Допоміжне дієслово для утворення часів групи Perfect Перед дієсловом у формі Participle II I have read this book. He has been working here for 10 years.   У цих випадках дієслово to have окремо не перекладається
3. Модальне значення необхідності, зумовлене обставинами Перед дієсловом у формі інфінітиву You will have to repeat it.   Виражає необхідність здійснення дії, позначеної інфінітивом (доведеться зробити).  

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

(MODAL VERBS)

1. Дієслова can, may, ought (to), must, could, might, shall, should, will, would належать до групи модальних допоміжних дієслів. При цьому дієслово could є формою минулого часу дієслова саn, а дієсло­во might є формою минулого часу дієслова may. Дієслова need і dare можуть уживатися не тільки як модальні дієслова, але також і як повнозначні дієслова.

2. Як правило, модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки в сполученні з інфінітивом без частки to.

3. Модальні дієслова виражають імовірність, необхідність, мож­ливість, бажаність здійснення дії, вираженої основним дієсловом.

4. Модальне дієслово завжди ставиться перед формою основно­го дієслова.

You may go. – Ти можеш іти (у тебе є дозвіл на це). Не must have come. – Мабуть, він уже прийшов.

5. Модальні дієслова не мають закінчення -s у формі 3-ї особи однини часу Present Simple: She must do it. – Вона повинна це зробити. He can do it. – Він може це зробити.

6. Модальні дієслова не мають безособових форм інфінітива, герундія й дієприкметника.

7. Дієслова саn і may мають форми теперішнього й минулого часу (could і might), а дієслова must, ought і need мають тільки одну фор­му теперішнього часу.

8. Питальна й заперечна форми модальних дієслів у Present і Past Simple утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом.

Модальне дієслово CAN

Модальне дієслово саn у стверджувальних реченнях позначає фізичну або теоретичну можливість, уміння зробити що-небудь, якщо потрібно виразити, що щось є можливим у принципі, а не щодо цієї конкретної ситуації. They can help you. – Вони можуть нам допомогти. My brother can speak five languages. – Мій брат розмовляє (може розмовляти) п'ятьма мовами. They can not help us. – Вони не можуть допомогти нам.

Це модальне дієслово може перекладатися, як: можливо, ймо­вірно, невже (цим воно виражає припущення, сумнів, подив); не може бути (виражає неймовірність у заперечних реченнях).

Модальне дієслово саn має тільки дві часові форми – Present Form (can) і Past Form (could). Хоча вони можуть позначати також дії, які, можливо, відбудуться в майбутньому. Для вираження май­бутнього часу можна використовувати також його еквівалент to be able to.

Модальне дієслово COULD

Модальне дієслово could є формою минулого часу дієслова саn і в стверджувальних реченнях позначає фізичну або теоретичну можливість або вміння зробити що-небудь, якщо потрібно вирази­ти, що щось було можливим у принципі, а не щодо якої-небудь кон­кретної ситуації в минулому. They could help you. – Вони могли тобі/вам допомогти. It could be seen there the day before yesterday. – Там це можна було побачити позавчора. Модальне дієслово could може виражати ввічливе прохання. Could you help me with this bag? – Ви не могли б допомогти мені із цією сумкою? Could I have this book with me? – Можна мені взяти цю книжку із собою? I could help you. – Я міг би вам допомогти (зараз).

У стверджувальних реченнях could може вживатися також для вираження припущення, що щось може відбуватися зараз. При цьому дієслово could виражає менший ступінь упевненості в мож­ливості здійснення дії, ніж саn.

Модальне дієслово MAY

Модальне дієслово may позначає можливість, яка допускаєть­ся, дозвіл зробити що-небудь (на відміну від теоретичної можли­вості, що виражається дієсловом саn). У цьому значенні вживаєть­ся тільки у стверджувальній формі. They may help you. – Вони можуть (їм дозволено) вам допо­могти. You may be right. – Ти можеш мати рацію.

Також за допомогою цього дієслова виражається припущен­ня, яке ґрунтується на непевності. У стверджувальних реченнях, які виражають припущення про те, що зараз або в майбутньому щось може відбутися (статися), використовуються дієслова may і might.Між may і might у цьому випадку практично немає різниці, однак might виражає більший ступінь сумніву в можливості описуваної події. It may snow tomorrow. – Завтра може піти сніг. It might rain tomorrow. – Завтра може піти дощ (хоча це й ма­лоймовірно). They may have been discussing the question for two hours. – Мож­ливо, вони вже дві години обговорюють питання.

Для вираження май­бутнього часу можна використовувати також його еквівалент to be allowed to.

Модальне дієслово MUST

Дієслово must виражає необхідність, моральний обов'язок і відповідає в українській мові словам повинен, потрібно, треба. І must go to work today. – Я повинен прийти на роботу сьогодні. You must do it as you are asked. – Ти повинен зробити так, як тебе просили.

Дієслово must не має форм ні минулого, ні майбутнього часу, уживається тільки в теперішньому часі. Для вираження повинності в майбутньому й минулому вживається його еквівалент to have to. Якщо конструкція to have to уживається в теперішньому часі, вона позначає вимушену (об'єктивну) повинність.

Must виражає внутрішньо усвідомлену необхідність: треба, потрібно, необхідно, повинен. І must do it today. – Я повинен зробити це сьогодні. Must виражає також настійну пораду: повинен, потрібно. You must go to the doctor. – Ти повинен піти до лікаря.

Модальне дієслово must у заперечній формі має значення за­борони: не можна, не повинен, забороняється.

ОЗНАКИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ, УТВОРЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОПОМІЖНИХ ДІЄСЛІВ SHOULD I WOULD

Таблиця 22.




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 442; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.046 с.)