TERM ELEMENTS OF GREEK AND LATIN ORIGIN 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

TERM ELEMENTS OF GREEK AND LATIN ORIGINGREEK, LATIN, ENGLISH AND UKRAINIAN EQUIVALENTS

Greek Latin English Ukrainian
aden/o adeno adipo angi/o alg/o arthr/o glandula, ae f tonsilla, ae f adeps, adipis m vas, vasis n dolor, oris m articulatio, onis f gland tonsil fat vessel pain joint залоза мигдалик жир судина біль суглоб
-carcin cardi/o crino-   cryo ctino cyt/o cancer, cri m cor, cordis n separo, are; secreno, ere frigiditas, atis f findere; separare cellula, ae f ancer heart to secrete   chill; cold to cleave; to divide cell рак серце виділяти   холод розділяти клітина
dermo- dia- diastole cutis, is f trans dilatation, onis f skin through dilatation шкіра через, крізь розширення
echo ectom- -emia encephalo endo- enter- epi- erythr/o sonus excisio, onis f status sanguinis cerebrum, i n in, internus, a, um intestinum tenue super; supra rubber, bra, brum sound excision blood condition brain within, inner small intestine above red звук вирізання стан крові головний мозок внутрішній тонка кишка над червоний
glos- lingua, ae f tongue язик
h(a)em/o horm- hyper- hypo- sangius, inis m stimulo, are super sub, infra blood to stimulate above under, below кров стимулювати над під
immuno- immunis, e protection захист
leuk/o lith- -lysis albus, a, um calculus, i m dissolutio, onis f white stone, calculus dissolution білий камінь, конкремент розчинення
-megaly meningo mono- myc/o myos cresco, ere tunica, ae f unus, a, um fungus, i m musculus, i m to enlarge membrane one fungus, mold muscle збільшувати; рости оболонка один, єдиний грибок м’яз
neur/o nephr/o nervus, i m ren, renis, m nerve kidney нерв нирка
-oma oo- -osis tumor, oris, m ovun, i n status aegrotus swelling, tumour egg abnormal condition пухлина яйце хворий
para- path- peri- phag/o pharmacy/o phleb/o pneum/o poly- -ptosis py/o proxime morbus, i m circum edo, ere medicamentum, i n vena, ae, f pulmo, onis m multum cadentio, onis f pus, puris n near disease, illness around to eat medication, drug vein lung many drooping, prolapse pus близько хвороба навколо поїдати лікарський препарат вена легеня багато опущення; спадаючий гній
rhino -rrhoea nasus, i m fluctio, onis f nose flow ніс витікання
scopo- somato- sten(osis) systole inspicio, ere corpus, oris m angustus, a, um contractio, onis f visual examination body narrow, tight contraction обстеження тіло вузький скорочення
tachy- thromb/o tom- tox/o -trophy celer, eris, ere claustrum, i n seco, are venenum, i n nutritio, onis f fast, quick clot to cut poison nourishment швидкий згусток різати отрута живлення
ur/o urina, ae f urine сеча

КОРОТКИЙ ДОВІДНИК З ПРАВИЛ СЛОВОТВОРЕННЯ


В англійській мові нові слова можуть утворюватися за допомогою таких способів:

1.Складання, наприклад:

head – голова + ache ­– біль = headache – головний біль

eye – око + ball – куля, кулька = eyeball – очне яблуко

У складних словах наголошується перший елемент, наприклад: headache ['hedeIk], eyeball['aIbO:l].

Перший з двох поспіль іменників може виступати означенням та перекладатися українською як прикметник чи іменник родового відмінка: blood cells – клітини крові, кров’яні клітини; brain damage – ушкодження мозку.


2.Афіксації, тобто за допомогою суфіксів та префіксів.

За допомогою суфіксів -er, -orутворюються іменники на позначення особи – виконавця дії чи представника професії: to research – досліджувати + er = researcher – дослідник; to build – будувати + er = builder – будівельник; to found – засновувати + er = founder–засновник.

За допомогою суфіксів –er, -orутворюються іменники на позначення інструмента, приладу, наприклад: to retract – відводити назад, відтягувати + or= retractor – ранорозширювач, ретрактор; to calculate – вираховівати, підраховувати + or = calculator – калькулятор.

Префікс re-означає повторення дії: rewrite – переписати, rebuild – перебудувати; redesign – переконструювати; зворотню дію: to act – діяти – to react протидіяти, чинити опір. Суфікси і префікси у таких словах, як правило, ненаголошені.

Найуживаніші суфікси англійської мови:

Суфікси іменників: -age, -ance(ence), -ancy(ency), -er(or), -ian, -ing, ‑ ion, -(i)ty, -ist, -ist, -mess,-ness –th, -ure, -y.

Суфікси прикметників: -able(ible), -al, -ant(ent), -ar, -ary(ory, ery), -ful, ‑ ian, -ic(al), -ing, -ish, -ive, -less, -ous, -y.

Суфікси числівників: -th, -teen, -ty.

Суфікси прислівників: -Iy.

Суфікси дієслів: -ate, -ize(ise), -y, -en, -fy.

Основні префікси:

A-, ab-, be-, com-, con-, de-, dis-, ex-, il-, im-, in-,inter-, intra-, it-, over-, per-, pre-, re-, sub-, un-.

Префікси із заперечувальним значенням:

un- in- il- ir- im- dis- mis- uncomfortable unlock indirect illogical irregular impossible dislike dishonest misunderstand незручний відчиняти непрямий нелогічний неправильний неможливий не любити нечесний неправильно зрозуміти

Префiкси з рiзним значенням:

re- over- under- post- pre- counter- ex- rewrite overwork enderpay postwar pre-war counteraction ex-minister переписати перетрудитися недоплачувати повоєнний довоєнний протидія колишній міністр

3.Конверсії – коли слова пишуться та вимовляються однаково, але належать до різних частин мови, і, відповідно, виконують різні синтаксичні функції: to work – працювати, work – робота; to help – допомагати, help — допомога; drop – крапля, to drop – крапати, стікати краплями.

 

PRACTICAL GRAMMAR GUIDE

(КОРОТКИЙ ГРАМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК)

ІМЕННИК

(NOUN)

Іменник є частиною мови, що позначає назви предметів, людей, тварин, рослин, речовин і понять і відповідає на питання: хто? або що? Іменники мають два числа: однину (Singular) і множину (Plural). В англійській мові в однині іменник не має ніяких особливостей та спеціальних показників. Форма множини більшості іменників утворюється за допомогою додавання закінчення -s (-es):

Таблиця 1.

Іменники, що мають в однині закінчення: Закінчення у множині: Приклади
глухі та дзвінки приголосні та голосні -s doctor – doctors student – students uncle – uncles
-s, -ss, -x, -ch, -sh -es research – researches box – boxes
-y з попередньою голосною -s day – days
-y з попередньою приголосною -y ® -i + -es body – bodies remedy – remedies
-f, -fe -f, -fe ® v + -es life – lives

Ряд іменників мають особливі форми множини, наприклад: child – children, foot – feet, man – men.

Відмінки

(CASES)

Іменники ванглійській мові мають два відмінка: загальний (Common Case) і присвійний (Possesive Case). Загальний відмінок в англійській мові не має жодного показника. Він є словниковою формою іменника. Іменник у загальному відмінку може виконувати у реченні функції підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означення й обставини. Присвійний відмінок передає значення належності, яка в українській мові передається родовим відмінком. Іменник у присвійному відмінку слугує означенням до іншого іменника: a man’s leg – нога людини, cow’s milk – коров’яче молоко. Іменник у присвійному відмінку має закінчення -‘s, а якщо іменник у множині закінчується на -s, то додається лише апостроф (‘): student’s book; students’ books.

АРТИКЛЬ

(ARTICLE)

АРТИКЛІ: нeoзнaчeний (a/an) тa означений (the) вxoдять до так званої групи означень іменника: Give me a pen. Тут мова йде про яку-небудь ручку. There is a pen. Тут мова йде саме про ручку, а не інший придмет. Give me the pen. У цьому випадку йдеться про певну ручку. There is the pen. (той хто слухає/говорить знає, про яку ручку іде мова); (an = a(перед словом, щo пoчинaється на голосний an apple, an idea). Неозначений артикиль не вживається з іменниками у множині, а також з необчислюваними іменниками.

Таблиця 2.

Іменники a/an the no article
Обчислювані в oднинi a tree an apple   the apple the tree -
Необчислювані в множині   the trees the apples   trees apples
Необчислювані     the sugar the water (певна кількість) sugar water

Необчислювані іменники news, advice, weather, progress, information, luggageз неозначеним артиклем а не вживаються. This is welcome news (advice). – Це приємні новини (слушна порада). I like cold weather.–Мені подобається прохолодна погода.

Зверніть увагу на те, як виражається значення обчислюваності іменників, коли той, хто говорить, має потребу це підкреслити: Here is an interesting item (piece) of news (information). – Ось одна цікава новина (інформація). Give me a bit (word) of advice. – Дайте мені хоча б одну пораду. How many pieces of luggage have you got? – Скільки у вас місць у багажу?

Означений артикль theвживається перед назвами:

Таблиця 3.

Готелів the Europa Hotel, the Ambassador Hotel
Суден the Queen Elizabeth, the Titanic
Каналів the Suez
Річок the Dniper River, the Thames
Морів, океанів the Black Sea, the Pacific Ocean
Груп островів the Canaries (Canary Islands)
Гірських пасм the Alps, the Caucasus (Mountains)
Частин світу the South
Країн, областей, що становлять групове поняття the United Kingdom, the United States  

Артикль the не вживається перед:

Іменами людей (кличками тварин) Mary, John Carlston, Spot
Назвами міст, вулиць, майданів, вокзалів Atlantic City, London, Kreshchatik Street, Trafalgar Square, Times Square, Victoria Station, University Station
Назвами озер, окремих островів чи гір Lake Ontario, Chomolungma, Mount Everest
Материків   Europe, Australia

Порівняйте:

Shevchenko's birthplace (без артикля) the Shevchenko museum (з артиклeм)
місце народження Шевченка музей Шевченка
Tolstoy's library the Tolstoy library
бібліотека, котра належала Толстому бібліотека імені Толстого

У деяких виразах та словосполученнях артикль відсутній, наприклад: after breakfast, go by plane, on Monday, according to schedule.

Іменники після слів kind, type, sort, styleвживаються без артикля: What kind of person is she? What sort of thing(s) did you mean?

Артиклі не вживаються перед назвами хвороб, наук: gastritis, Anatomy.

Артиклі не вживаються, коли власним іменам передують іменники, які означають звання: Dr. Smith, Prof. Murphy.

ЗАЙМЕННИКИ

(PRONOUNS)

Займенник – це повнозначна частина мови, що позначає пред­мет або ознаку предмета, але не називає його. Займенники поділя­ються на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні ха­рактеристики: we – ми, who – хто, that – той, some – трохи тощо.

Займенник зазвичай уживається в реченні замість іменника або прикметника, іноді замість числівника й прислівника.

До особових займенників (Personal Pronouns) належать:

Таблиця 4.

  Називний відмінок Об'єктний відмінок
Однина І я he він she вона it воно, він, вона mе мені, мене him йому, його her їй, її it йому/їй, його/її  
Множина we ми you ви, ти, Ви they вони us нам, нас you вам, вас them їм, їх

Займенник “I” завжди пишеться з великої літери.

Займенники he/she уживаються щодо істот; it – щодо неістот: неживих предметів, абстрактних понять і тварин.

Займенник it часто використовується як формальний підмет у безособових реченнях, у яких ідеться про погоду, час, відстань і різні виміри. It's raining . – Іде дощ. It's very cold outside. – На вулиці дуже холодно. It's five o'clock. – Зараз п'ята година. It's forty degrees above zero. – Зараз сорок градусів тепла.

Присвійні займенники (Possessive Pronouns) в англійській мові вживаються набагато частіше, ніж в українській мові, і мають дві форми: одна використовується як прикметник (при іменнику), інша (абсолютна) – як іменник (незалежно).

Таблиця 5.

Форма Особові Присвійні Абсолютна форма
Однина I he she it my his her its mine his hers its
Множина we you they our your their ours yours theirs

Присвійні займенники-означення вживаються як означення при іменнику. Присвійні займенники з іменниками вживаються у функції підмета, додатка або іменної частини присудка (за відсутності імен­ника): His thoughtful grey eyes seemed to see everything. – Його задумливі сірі очі, здається, бачили все, що відбувалося довкола. This is my test paper, but where is yours? – Це моє тестове завдання, а де твоє? My problems are no business of yours. – Мої проблеми вас не сто­суються.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.013 с.)