Об’єктний інфінітивний комплексМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єктний інфінітивний комплекс(Objective Infinitive Construction)

В англійській мові додаток може складатися з групи слів, до якої вхо­дить іменник або займенник непрямого відмінка та інфінітив. Такий додаток називають складним.Складний додаток перекладається підрядним речен­ням зі сполучниками що, як, щоб. При цьому іменник (займенник) у непрямому відмінку стає підметом українського підрядного речення, а інфінітив присудком: І know this surgeon (him) to operate on successfully. – Я знаю, що цей хірург (він) оперує успішно. І want you to tell me about his mother. – Я хочу, щоб ви розповіли мені про його матір.

Складний додаток вживається після дієслів, що виражають:

а) бажання, намір, почуття: to want хотіти; to wish, to desire – бажати; should/ would, like – хотіти; to hate – ненавидіти; to intend – мати намір та інші: Не intended me to gowith him to the policlinic. – Він хотів, щоб я пішов з ним до поліклініки.

б) думку (погляд), сподівання, припущення: to expec t– сподіватися; to think – думати; to consider, to believe – вважати; to suppose – припускати; to find – знаходити; to know – знати та інші. We consider him tobe the best student of our group. – Ми вважаємо його найкращим студентом нашої групи.

в) наказ, прохання, дозвіл, пораду, примус: to order, to command – наказувати; to ask, to request просити; to allow, to permit дозволяти; to advice, to recommend радити, рекомендувати; to cause, to force, to make – примушувати. The teacher allowed us to usedictionaries. – Викладач дозволив нам користуватися словниками. Після дієслів to make, to let інфінітив вживається без частки to: The doctor made the patient lie down. Лікар примусив хворого лягти.

г) сприймання за допомогою органів чуттів: to see – бачити; to hear чу­ти; to feel почувати; to watch, to observe спостерігати; to notice поміча­ти. Після цих дієслів частка to не вживається: Suddenly I heard her callmy name. – Раптом я почув, що вона покликала мене. І felt the pain become less. – Я відчув, що біль трохи стих.

Переклад складного додатка залежить від форми інфінітива, тобто про­стий інфінітив перекладається теперішнім часом, перфектний – минулим, а пасивного стану – присудком пасивного стану.

ДІЄПРИКМЕТНИК

(PARTICIPLE)

Дієприкметник – це неособова форма дієслова, що має властивості прикметника, прислівника і дієслова. В англійській мові є прості та складені форми дієприкметника.

Форми дієприкметника

Forms of Participle

Таблиця 24.

PARTICIPLE FORM EXAMPLES
Participle І (Active) V + -ing writing, working
Participle І (Passive) being + V3 being written, being worked
Participle ІІ (Passive) V3 written, worked
Perfect Participle (Active) having + V3 having written, having worked
Past Participle (Passive) having + been + V3 having been written having been worked

Having plenty of time, we decided to walk to the museum. – Маючи багато часу, ми вирішили піти до музею. The text translated was easy. – Перекладений текст був легким. Made according to new method, the experiment showed good results. – Проведений відповідно до нового методу, експеримент продемонстрував добрі результати. Being asked, he didn't answer the questions. – Коли його запитали|спитати|, він не відповів на питання. The nurse working here is my mother. – Медсестра, яка працює тут, моя мати. Reading this paper, I made notes. – Читаючи цю статтю, я робив нотатки. Having read the book, I gave it to the library. – Прочитавши книгу, я повернув її до бібліотеки.

Незалежний дієприкметниковий комплекс

(Absolute Participle Construction)

Якщо в англійському реченні у дієприкметниковому звороті (комплексі) перед дієприкметником стоїть іменник чи займенник у називному відмінку, то такий зво­рот називається незалежним. При цьому іменник (займенник) виступає в ролі підмета, а дієприкметник – присудка. Незалежний дієприкметниковий зворот виокремлюється комами. Незалежний дієприкметниковий зворот перекладається українською мовою підрядним обставинним реченням зі сполучниками оскільки, після того, як; коли, якщо та ін. Якщо незалежний дієприкметниковий зворот стоїть у кінці речення, то українською мовою його перекладають як складносурядне речен­ня зі сполучниками при цьому, а, і, але. My friend suffering from a severe pain, I called in a doctor. – Оскільки мій приятель страждав від сильного болю, я викликав лікаря. The doctor palpated the patient's gum, the pain becoming severe. –Лікар пальпував ясна хворого, при цьому біль посилювався.

Дієприкметник може бути простим, недоконаного виду або перфектним. Від цього залежить його переклад українською мовою: The doctor having performed the operation, the patient's condition began to improve. – Після того, як лікар зробив операцію,стан хворого покращав. The operation having been performed,the patient's condition began to improve. – Після того, як було зроблено операцію, стан хворого покращав.

Дієприкметник від дієслова to be (being, having been) можна опускати: The work being done, they went home.The work done, they went home. Після того, як роботу було закінчено, вони пішли додому.

Слова there, one, if у складі незалежного дієприкметникового звороту мо­жуть виступати у ролі підмета: There being no high temperature, the patient felt better. –Оскільки не було високої температури, хворий почувався краще.

Об’єктний дієприкметниковий комплекс

(Objective Participle Construction)

Цей дієприкметниковий комплекс|дієприкметниковий||зворот,оберт| вживається після|потім| групи “підмет-присудок”, де присудок виражений|виказувати,висловлювати| дієсловом, що означає сприймання за допомогою органів чуттів: to feel – відчувати; to hear – слухати; to see – бачити; to watch – спостерігати, бачити; to want – хотіти:

Таблиця25.

NOUN (Common Case) or PRONOUN (Objective Case)   PARTICIPLE
Doctor(s)   me   Participle I (Active):
  Student(s)   him her it us you them   Ving (working, writing)   Participle I (Passive): being + V3 (being worked, being written)   Participle II (Passive): V3 (worked, written)

The Objective Participle Construction перекладається підрядним реченням зі сполучником “як”: I saw them walking along the street. – Я бачив, як вони йшли по вулиці.

 

ГЕРУНДІЙ

(GERUND)

Герундій – це безособова форма дієслова, що має властивості дієслова й іменника. У функції іменника герундій може виконувати в реченні функції підмета, додатка, означення й обставини. У функції дієслова герундій може мати в постпозиції прямий додаток і визначатися прислівником, мати перфектну форму, категорію стана, а також виражати дію як процес. Герундій утворюється від основи дієслова шляхом додавання суфікса -ing. Examining is necessary. – Огляд обов’язковий. The necessary part of the examination is listening the heart. – Необхідна частина огляду – це прослуховування серця. They support her idea of observing the stomach. – Вони підтримують її ідею щодо обстеження шлунку. After giving injection the nurse left the ward. – Зробивши ін’єкцію, медсестра вийшла з палати (Після того як ін’єкція була зроблена, медсестра вийшла з палати). It is impossible to make a diagnosis without palpating the abdominal parts. – Неможливо встановити діагноз без пальпації (не обстеживши відповідним чином) органи черевної порожнини.

Форми герундія

Форми герундія збігаються з формами Participle I, однак це різні форми дієслова, що відрізняються й за значенням, і за синтаксичними функціями.

Таблиця26.

Form Active Passive
Indefinite Ving (working, writing) being + V3 (being worked, being written)
Perfect having + V3 (having worked, having written) having + been + V3 (having been worked, having been written)

Her bad condition prevented her from attending the lecture in Pharmacology. – Її погане самопочуття завадило відвідати лекцію з фармакології. On having examined the patient the physician made the diagnosis of pneumonia. – Після того, як лікар обстежив хворого, він встановив діагноз – пневмонія. He wants being treatedat this hospital. – Він хоче, щоб його лікували в цій лікарні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.007 с.)