Договір позики вважається безпроцентним, якщо 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Договір позики вважається безпроцентним, якщо1) право на одержання від позичальника процентів не передбачено договором;

2) в договорі не визначений чітко розмір процентів;

3) договір укладений між фізичними особами;

4) договір укладений між юридичними особами;

5) позичальникові передані інші речі, визначені родовими ознаками, крім грошей;

6) договір укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян і не пов’язаний із здійснення підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

7) договір укладений між фізичною і юридичною особою

#56

 

№ 640, 7, 2, 1, 88

Видами рахунків є

1) спеціальні;

2) депозитні;

3) розрахункові;

4) кореспондентські;

5) податкові;

6) платіжні;

Поточні

#247

 

№ 641, 7, 2, 1, 113

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити …, а також …

1) суму боргу зі сплатою пені, визначеної кредитором;

2) суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції;

3) проценти річні у розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми;

4) подвійну облікову ставку НБУ від простроченої суми;

5) подвійну суму простроченого боргу;

6) суму боргу, помножену на подвійну облікову ставку НБУ;


Три проценти річних від простроченої суми

#27

 

№ 642, 7, 2, 1, 114

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку у разі …. та …

1) зупинення видаткових операцій на підставі рішення суду;

2) наявності залишку грошових коштів на цьому рахунку;

3) відсутності залишку грошових коштів протягом року;

4) відсутності операцій за цим рахунком протягом трьох років підряд;

5) відсутності видаткових операцій за рахунком протягом року;

6) відсутності операцій за рахунком протягом року, якщо інше не передбачено;

Договором відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку

#47

 

№ 643, 7, 2, 1, 96

Фактором може бути

1) суб’єкт підприємницької діяльності;

2) банк;

3) юридична особа, яка має грошову вимогу;

4) бюро кредитних історій;

5) фінансова установа;

6) Фонд гарантування вкладів;

7) юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності

#25

 

№ 644, 7, 2, 1, 87

Видами акредитивів є

1) комерційний;

2) покритий;

3) нульовий;

4) іпотечний;

5) відкличний;

6) частковий;

7) неповний

#25

 

№ 645, 7, 2, 1, 105

Якщо інше не встановлено договором факторингу, клієнт не відповідає за

1) обмеження відступлення права вимоги перед боржником;

2) заборону відступлення права вимоги перед боржником;

3) невиконання боржником грошової вимоги;


4) дійсність прав фактора;

5) прострочку виконання боржником грошової вимоги;

6) дійсність грошової вимоги;

Неналежне виконання боржником грошової вимоги

#357

 

№ 646, 7, 2, 1, 99

Фінансові послуги надаються

1) страховими компаніями;

2) товарними складами;

3) ломбардами;

4) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

5) аудиторами;

6) фізичними особами –суб’єктами підприємницької діяльності, якщо це прямо передбачено законом;

7) іпотекодавцями

#136

 

№ 647, 7, 2, 1, 95

Банки в Україні створюються у формі

1) товариства з обмеженою відповідальністю;

2) благодійної організації;

3) акціонерного товариства;

4) повного товариства;

5) командитного товариства;

6) кредитної спілки;

7) споживчого кооперативу

#13

 

№ 648, 7, 2, 1, 103

Якщо фізична особа-резидент не має рахунків у цьому банку, то для відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку вона має пред’явити

1) паспорт;

2) копію податкової декларації;

3) податкову декларацію;

4) довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера;

5) дозвіл органу опіки та піклування;

6) письмову згоду другого з подружжя;

7) ощадну книжку

#14

 

№ 649, 7, 2, 1, 87

Видами акредитивів є

1) комерційний;

2) покритий;

3) нульовий;

4) іпотечний;

5) частковий;

6) відкличний;

7) неповний

#26

 

№ 650, 7, 2, 1, 97

За договором управління майном можуть вчинятися управителем

1) дії по догляду за установником;

2) фактичні дії;

3) лише дарування майна;

4) лише договори купівлі-продажу щодо майна;

5) дії, визначені в довіреності;

6) юридичні дії;

7) дії від імені вигодонабувача

#26

 

№ 651, 7, 2, 1, 98

Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, без згоди виконуючого банку

1) може бути змінений;

2) не може бути змінений;

3) може не виконуватися банком-емітентом;

4) не може бути анульований;

5) може бути анульований;

6) може закриватися;

7) може скасовуватися

#24

 

№ 652, 7, 2, 1, 94

В якості банківського вкладу можуть бути передані

1) будь-які рухомі речі;

2) національна валюта;

3) будь-які речі, визначені родовими ознаками;

4) банківські метали;

5) іноземна валюта;

6) сервітути;

7) лише майнові права

#245

 

№ 653, 7, 2, 1, 89

Видами банківських вкладів є

1) комерційні;

2) заставні;

3) строкові;

4) відкличні;

5) універсальні;

6) вклади на вимогу;

7) безвідкличні

#36

 

№ 654, 7, 2, 1, 92

Предметом договору факторингу може бути

1) речове право;

2) наявна грошова вимога;

3) сервітут;

4) нерухомість;

5) майбутня грошова вимога;

6) будь-яка річ;

7) будь-яке майнове право

#25

 

№ 655, 7, 2, 1, 87

Видами кредитів є

1) іпотечні;

2) речові;

3) кспедиторські;

4) поживчі;

5) онсульські;

6) консорціумні;

7) комісійні

#146

 

№ 656, 7, 2, 1, 94

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути

1) вирок суду;

2) розпорядження клієнта;

3) постанова прокурора;

4) постанова слідчого;

5) постанова НБУ;

6) рішення суду;

7) постанова податкової служби

#26

 

№ 657, 7, 2, 1, 91

Ощадні сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку

1) привілейованими;

2) іменними;

3) майновими;

4) відкличними;

5) строковими;

6) на пред’явника;

7) безвідкличними

#256

 

№ 658, 7, 2, 1, 92

Ощадні сертифікати можуть бути номіновані

1) в національній валюті;

2) в майнових правах;

3) лише в євро;

4) в будь-якому майні;

5) в іноземній валюті;

6) в речах;

7) в банківських металах

#15

 

№ 659, 7, 2, 1, 87

Видами факторингу є

1) повний;

2) споживчий;

3) іпотечний;

4) неповний;

5) безвідкличний;

6) відкритий;

7) відкличний

#146

 

№ 660, 7, 2, 1, 94

Банк може сплачувати суму вкладу і нараховані за ним проценти

1) будь-яким майном;

2) національною валютою;

3) нерухомістю;

4) іноземною валютою;

5) банківськими металами;

6) будь-якими майновими правами;

7) сервітутами

#245

 

№ 701, 8, 1, 1, 60

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у такій формі:

1) усній;

2) письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно;

3) письмовій;

4) письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню;

5) конклюдентній.

#2

 

№ 702, 8, 1, 1, 68

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату):

1) особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

2) право на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право на результат творчої діяльності;

4) об’єкт права інтелектуальної власності;

Дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію)

#5

 

№ 703, 8, 1, 1, 60

Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то вважається, що за цим договором надається:

1) виключна ліцензія ;

2) невиключна ліцензія;

3) одинична ліцензія;

4) субліцензія;

5) перехресна ліцензія.

#2

 

№ 704, 8, 1, 1, 72

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на:

1) територію усіх держав, які є учасницями Договору про заснування ВОІВ;

2) територію держав - членів Європейського Союзу;

3) територію області України, в якій був підписаний ліцензійний договір;

4) територію держав – учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності;

Територію України.

#5

 

№ 705, 8, 1, 1, 64

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається:

1) укладеним на невизначений строк;

2) укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років;

3) неукладеним;

4) укладеним на 10 років;

5) укладеним на 5 років

#2

 

№ 706, 8, 1, 1, 63

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, переходить у власність:

1) замовника;

2) творця;

3) творця і замовника як об’єкт їхньої спільної сумісної власності;

4) роботодавця;

5) творця і замовника як об’єкт їхньої спільної часткової власності.

#1

 

№ 707, 8, 1, 1, 70

Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, залишаються за:

1) автором, якщо інше не встановлено договором;

2) замовником, якщо інше не встановлено договором;

3) підрядником, якщо інше не встановлено інше;

4) ліцензіатом, якщо інше не встановлено договором;

5) ліцензіаром, якщо інше не встановлено договором .

#1

 

№ 708, 8, 1, 1, 63

Чи впливає укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на ліцензійні договори, які були укладені раніше:

1) має наслідком їх припинення;

2) не впливає;

3) впливає у випадках, передбачених законом;

4) не впливає, якщо це передбачено в умовах попередньо укладених ліцензійних договорів;

5) має наслідком їх недійсність.

#2

 

№ 709, 8, 1, 1, 61

Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який:

1) здійснив державну реєстрацію користувача;

2) здійснив державну реєстрацію правоволодільця;

3) здійснює державну реєстрацію правочинів;

4) здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності;

5) здійснює державну реєстрацію речових прав.

#2

 

№ 710, 8, 1, 1, 65

Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який:

1) здійснив державну реєстрацію користувача;

2) здійснив державну реєстрацію правоволодільця;

3) здійснює державну реєстрацію правочинів;

4) здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності;

5) здійснює державну реєстрацію речових прав.

#1

 

№ 711, 8, 1, 1, 66

У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту:

1) підписання договору;

2) державної реєстрації користувача;

3) державної реєстрації договору;

4) державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності, що входять до комплексу прав, що є предметом договору;

5) державної реєстрації правоволодільця.

#3

 

№ 712, 8, 1, 1, 65

Користувач та субкористувач (за договором комерційної субконцесії) відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду:

1) солідарно;

2) субсидіарно;

3) у частках, що визначаються відповідно до ступеня їх вини;

4) у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної концесії;

5) у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної субконцесії.

#1

 

№ 713, 8, 1, 1, 64

За договором комерційної концесії правоволоділець за вимогами, що пред’являються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем, несе:

1) солідарну відповідальність;

2) субсидіарну відповідальність;

3) відповідальність, визначену договором;

4) обмежену відповідальність;

5) часткову відповідальність.

#2

 

№ 714, 8, 1, 1, 60

Згідно договору комерційної концесії за вимогами, що пред’являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає з користувачем:

1) частково;

2) солідарно;

3) субсидіарно;

4) колективно

5) обмежено.

#2

 

№ 715, 8, 1, 1, 60

Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк:

1) на тих же умовах;

2) на умовах, визначених в договорі;

3) на найбільш вигідних йому умовах;

4) на умовах, погоджених сторонами;

5) на умовах, найбільш вигідних правоволодільцю.

#1

 

№ 716, 8, 1, 1, 71

У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту:

1) нотаріального посвідчення цієї зміни;

2) офіційної публікації про таку зміну;

3) досягнення згоди сторонами щодо цієї зміни у належній формі;

4) підписання сторонами додаткової угоди до договору комерційної концесії;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.072 с.)