Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено законом 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад, якщо інше не встановлено законом1) діє лише протягом року;

2) не може бути односторонньо збільшений банком;

3) може бути односторонньо зменшений банком;

4) не може бути односторонньо зменшений банком;

5) може бути односторонньо змінений лише НБУ

#4

 

№ 610, 7, 1, 1, 70

Якщо договір банківського вкладу укладається на користь третьої особи, то його істотною умовою є

1) визначення умови про кредитування;

2) визначення імені (найменування) особи, на користь якої зроблено вклад;

3) визначення підстав відмови від договору особи, на користь якої зроблено вклад;

4) визначення місця проживання (місцезнаходження) особи, на користь якої зроблено вклад;

5) визначення строку договору за бажанням особи, на користь якої зроблено вклад.

#2

 

№ 611, 7, 1, 1, 60

Банк стягувача приймає платіжну вимогу протягом … з дати її складання

1) 30 календарних днів;

2) 20 календарних днів;

3) 10 календарних днів;

4) 10 робочих днів;

5) 20 робочих днів

#3

 

№ 612, 7, 1, 1, 60

Кредитування рахунку називається

1) форфейтинг;

2) овердрафт;

3) факторинг;

4) франчайзинг;

5) інкасо

#2

 

№ 613, 7, 1, 1, 60

Документом, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку банку переказати грошову суму одержувачу, є

1) платіжна вимога;

2) чек;


3) ощадний сертифікат;

4) акредитив;

5) ощадна книжка.

#2

 

№ 614, 7, 1, 1, 60

У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів банк у першу чергу списує кошти на підставі рішення суду

1) для погашення платежів до бюджету;

2) про оплату праці працівникам;

3) про стягнення аліментів;

4) про виплату вихідної допомоги;

5) про виплату за авторським договором

#3

 

№ 615, 7, 1, 1, 63

Максимальним розміром пені, яка сплачується в разі невиконання грошового зобов’язання за договором між суб’єктами господарювання, є

1) подвійна облікова ставка НБУ, якщо більший розмір не визначений договором;

2) подвійна облікова ставка НБУ;

3) розмір визначений договором;

4) розмір визначений внутрішніми банківськими правилами;

5) облікова ставка НБУ

#2

 

№ 616, 7, 1, 1, 73

У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк у четверту чергу списує кошти з рахунку клієнта

1) на підставі рішення суду про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом;

2) на підставі рішення суду щодо виплати за авторським договором;

3) на підставі рішення суду щодо виплати вихідної допомоги;

4) за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;


5) на підставі рішення суду про стягнення аліментів

#4

 

№ 617, 7, 1, 1, 60

Дата валютування, зазначена в платіжному дорученні, не може бути пізніше … після складання платіжного доручення

1) одного місяця;

2) 20 календарних днів;

3) 15 календарних днів;

4) 10 календарних днів;

5) трьох місяців

#4

 

№ 618, 7, 1, 1, 60

Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом … з дати його виписки

1) 15 робочих днів;

2) двох місяців;

3) одного місяця;

4) 10 календарних днів;

5) 20 календарних днів

#4

 

№ 619, 7, 1, 1, 60

Строк дії чекової книжки становить

1) один місяць;

2) квартал;

3) один рік;

4) три місяці;

5) три роки

#3

 

№ 620, 7, 1, 1, 60

Чек пред’являється до оплати в банк чекодержателя протягом

1) 30 календарних днів;

2) 20 робочих днів;

3) 10 календарних днів;

4) 20 календарних днів;

5) 15 робочих днів

#3

 

№ 621, 7, 1, 1, 60

Сторони договору факторингу називаються

1) позикодавець і позичальник;

2) банк і вкладник;

3) фактор і клієнт;

4) фактородавець і фактороодержувач;

5) фактор і боржник

#3

 

№ 622, 7, 1, 1, 60

Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки

1) всім своїм майном;

2) субсидіарну, всім своїм майном;

3) у межах пайових внесків;

4) у розмірі, кратному їх вступному внеску;

5) лише, якщо вони брали кредит

#3

 

№ 623, 7, 1, 1, 60

Надавати кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії

1) будь-яка фінансова установа;

2) лише Національний банк України;

3) лише кредитна установа;

4) будь-який суб’єкт підприємницької діяльності;

5) будь-яка юридична особа

#3

 

№ 624, 7, 1, 1, 60

На підставі довіреності діє

1) комісіонер;

2) управитель;

3) позичальник;

4) повірений;

5) вкладник

#4

 

№ 625, 7, 1, 1, 65

У разі вчинення управителем дій з перевищенням наданих йому повноважень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про це, наступає відповідальність управителя

1) субсидіарна;

2) солідарна з установником управління;

3) солідарна з вигодонабувачем;

4) солідарна з третіми особами;

5) часткова з установником управління

#1

 

№ 626, 7, 1, 1, 60

Якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, управитель несе відповідальність за боргами, що виникли у зв’язку із здійсненням ним управління,

1) солідарну з установником управління;

2) субсидіарну;

3) солідарну з вигодонабувачем;

4) повну;

5) часткову

#2

 

№ 627, 7, 1, 1, 60

Управитель може відчужувати майно, передане в управління, лише за згодою

1) установника управління;

2) дарувальника;

3) кредиторів;

4) суду;

5) вигодонабувача

#1

 

№ 628, 7, 1, 1, 60

Якщо інше не передбачено договором позики, проценти виплачуються до дня повернення позики

1) щомісяця;

2) щотижня;

3) щодня;

4) щокварталу;

5) щороку

#1

 

№ 629, 7, 1, 1, 60

Якщо строк позики визначений моментом пред’явлення вимоги, то позика має бути повернена позичальником протягом … від дня пред’явлення вимоги про це, якщо інше не встановлено договором

1) 7 днів;

2) 14 днів;

3) 30 днів;

4) 15 днів;

5) 10 днів

#3

 

№ 630, 7, 1, 1, 60

На підтвердження укладення договору позики може бути представлено

1) розписку позичальника;

2) розписку позикодавця;

3) паспорт позичальника;

4) складське свідоцтво;

5) грошову суму

#1

 

№ 631, 7, 2, 1, 99

Кредитодавцем за кредитним договором може виступати

1) фізична особа;

2) банк;

3) фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності;

4) будь-яка юридична особа;

5) лише Національний банк України;

6) фінансова установа;

7) фізичні, юридичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності

#26

 

№ 632, 7, 2, 1, 95

Якщо інше не встановлено законом, управителем не може бути

1) суб’єкт підприємницької діяльності;

2) орган державної влади;

3) юридична особа;

4) банк;

5) орган місцевого самоврядування;

6) фінансова установа;

Орган влади АР Крим

#257

 

№ 633, 7, 2, 1, 114

Право відкликання згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту не застосовується щодо

1) споживчих кредитів на туристичні подорожі;

2) споживчих кредитів на придбання житла;

3) споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;

4) споживчих кредитів на придбання транспортних засобів;

5) споживчих кредитів на придбання побутової техніки;

6) споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди;

7) споживчих кредитів, забезпечених заставою майнових прав

#236

 

№ 634, 7, 2, 1, 99

Істотними умовами договору управління майном є

1) розмір плати за користування майном;

2) перелік майна, що передається в управління;

3) відповідальність сторін;

4) найменування сторін;

5) строк користування майном;

6) розмір плати за управління майном;

Форма плати за управління майном

#267

 

№ 635, 7, 2, 1, 97

Якщо власником майна є фізична особа, яка визнана недієздатною, установником управління може бути

1) суд;

2) піклувальник;

3) опікун;

4) близький родич;

5) опікунська рада;

6) орган опіки та піклування;

7) медичний заклад в якому особа перебуває на лікуванні

#36

 

№ 636, 7, 2, 1, 94

Предметом договору управління майном не можуть бути

1) особисті немайнові права винахідника;

2) цінні папери;

3) майнові права;

4) право на ім’я;

5) нерухомість;

6) підприємство як єдиний майновий комплекс;

7) рухомі речі

#14

 

№ 637, 7, 2, 1, 108

За договором позики позикодавець передає позичальникові

1) речі визначені індивідуальними ознаками, неспоживні у безоплатне користування;

2) грошові кошти у власність;

3) речі, визначені індивідуальними ознаками, у користування;

4) будь-які рухомі речі у власність;

5) будь-які нерухомі речі у безоплатне користування;

6) речі, визначені родовими ознаками, у власність;

7) речі, визначені індивідуальними ознаками, у власність

#26

 

№ 638, 7, 2, 1, 113

Договір позики укладається у письмовій формі у таких випадках:

1) позичальником є фізична особа;

2) позикодавцем є фізична особа;

3) сума позики не менше 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

4) позикодавцем є юридична особа;

5) сторонами є фізичні особи;

6) сума позики не менше як у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

7) сума позики не менше як у 5 разів перевищує встановлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян

#46

 

№ 639, 7, 2, 1, 121
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.025 с.)