Вартості майна, яке рятувалось. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вартості майна, яке рятувалось.#5

 

№ 728, 8, 1, 1, 65

Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується у повному обсязі:

1) цією фізичною особою, а в разі її смерті - спадкоємцями;

2) Фондом соціального страхування від нещасних випадків;

3) уповноваженим органом державної влади з надзвичайних ситуацій;

4) державою;

5) НАСК „Оранта”.

#4

 

№ 729, 8, 1, 1, 79

Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується державою :

1) в розмірі, який покриває необхідні витрати на лікування та посилене харчування потерпілої фізичної особи;

2) в повному обсязі;

3) в повному обсязі, але в межах вартості майна, що рятувалось;

4) частково у розмірі, що визначається судом з урахуванням обставин, що мають істотне значення;

5) з урахуванням майнового становища власника (володільця) майна, що рятувалось.

#2

 

№ 730, 8, 1, 1, 63

Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність:

1) відшкодовується власником (володільцем) цього майна;

2) відшкодовується державою;

3) відшкодовується НАСК „Оранта”;

4) відшкодовується лише за умови, що майно було фактично врятоване;

5) не відшкодовується.

#1

 

№ 731, 8, 2, 1, 95

Об’єктами, дозвіл на використання яких може надаватись за ліцензійним договором, можуть бути:

1) ділова репутація;

2) бази даних;

3) географічні зазначення;

4) комерційний досвід;

5) інформація;

6) винаходи;

7) ділові зв’язки.

#26

 

№ 732, 8, 2, 1, 90

Сторонами ліцензійного договору є:

1) продавець ліцензії;

2) ліцензіар;

3) правоволоділець;

4) творець;

5) ліцензіат;

6) ліцитатор;

7) покупець ліцензії.

#25

 

№ 733, 8, 2, 1, 129

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору:

1) у разі, коли до закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт залишилось менше, ніж п’ять років;

2) у разі порушення ліцензіатом інших умов договору;

3) коли інша особа запропонує йому більший розмір виплат за використання об’єкта права інтелектуальної власності, порівняно з розміром виплат, передбачених ліцензійним договором;

4) у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об’єкта права інтелектуальної власності;

5) у разі припинення чинності патенту (свідоцтва);

6) у разі недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору;

7) у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про строк договору.

#24

 

№ 734, 8, 2, 1, 96

Ліцензія може бути оформлена як:

1) довіреність;

2) складова частина довіреності;

3) окремий документ;

4) письмове повноваження;

5) складова частина заявки;

6) складова частина ліцензійного договору;

7) складова частина патенту (свідоцтва).

#36

 

№ 735, 8, 2, 1, 128

Невиключна ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності має такі ознаки:

1) виключає можливості видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері;

2) не виключає можливості видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері;

3) видається не більш як двом ліцензіатам;

4) виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією;

5) не виключає можливість ліцензіара у будь-який момент відкликати таку ліцензію;

6) не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією;

7) видається лише одній особі.

#26

 

№ 736, 8, 2, 1, 95

Типові ліцензійні договори можуть затверджувати:

1) сторони ліцензійного договору;

2) організації колективного управління;

3) патентні повірені;

4) уповноважені відомства;

5) споживчі спілки;

6) творчі спілки;

7) професійні спілки.

#46

 

№ 737, 8, 2, 1, 129

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату)…»:

1) дозвіл на використання об’єкта права промислової власності (ліцензію);

2) виключне право на результат творчої діяльності;

3) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію);

4) об’єкт права інтелектуальної власності;

5) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону;

6) на умовах, визначених актами цивільного законодавства та моральними засадами суспільства;

7) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

#35

 

№ 738, 8, 2, 1, 152

Згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ліцензійний договір на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) повинен містити такі умови:

1) якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, повинна бути не нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (ліцензіара);

2) ліцензіар не втручатиметься у діяльність ліцензіата;

3) ліцензіат не повинен конкурувати з ліцензіатом;

4) якість товарів і послуг, виготовлених ліцензіатом, повинна відповідати державним стандартам;

5) ліцензіар здійснюватиме контроль за тим, щоб якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не була вищою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (ліцензіара);

6) ліцензіар здійснюватиме контроль за тим, щоб якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не була нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (ліцензіара);

7) якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, повинна бути нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (ліцензіара).

#16

 

№ 739, 8, 2, 1, 112

Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі:

1) авторського концесійного договору;

2) авторського договору про передачу невиключного права на використання твору;

3) ліцензії;

4) авторського договору замовлення;

5) авторського договору про передачу виключного права на використання твору;

6) авторського договору про передання (відчуження) майнових авторських прав на твір;

7) договору прокату.

#25

 

№ 740, 8, 2, 1, 93

Сторонами у договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності є:

1) ліцензіар;

2) творець;

3) покупець;

4) ліцензіат;

5) підрядник;

6) замовник;

7) користувач.

#26

 

№ 741, 8, 2, 1, 127

Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: «За договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов’язується…»:

1) використовувати об’єкт права інтелектуальної власності;

2) створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника);

3) та дозволити використання цього об’єкта другій стороні (замовнику);

4) та в установлений строк;

5) виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника);

6) та передати виключні майнові права на цей об’єкт другій стороні (замовнику);

7) провести за завданням другої сторони (замовника) наукові дослідження.

#24

 

№ 742, 8, 2, 1, 116

У договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинно бути зазначено:

1) вид ліцензії;

2) способи використання об’єкта права інтелектуальної власності замовником;

3) умови використання об’єкта права інтелектуальної власності творцем;

4) обмеження прав творця щодо створення інших об’єктів у майбутньому;

5) умови використання об’єкта права інтелектуальної власності замовником;

6) способи використання об’єкта права інтелектуальної власності творцем;

7) розмір авансу, що передається творцеві.

#25

 

№ 743, 8, 2, 1, 96

Державна реєстрація ліцензійних договорів здійснюється на вимогу:

1) ліцитатора;

2) будь-якої заінтересованої особи;

3) ліцензіара;

4) винахідника;

5) ліцензіата;

6) патентного повіреного;

7) Державного департаменту інтелектуальної власності.

#35

 

№ 744, 8, 2, 1, 91

Сторони за договором комерційної концесії мають назву:

1) концесіонер;

2) правоволоділець;

3) відчужувач;

4) ліцензіар;

5) ліцензіат;

6) користувач;

7) концесієдавець.

#26

 

№ 745, 8, 2, 1, 100

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути:

1) фізичні особи;

2) територіальні громади;

3) повнолітні дієздатні фізичні особи;

4) іноземні держави;

5) фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності;

6) юридичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності;

7) юридичні особи.

#56

 

№ 746, 8, 2, 1, 116

Користувач за договором комерційної концесії може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах:

1) погоджених із правоволодільцем;

2) визначених законодавством;

3) встановлених користувачем;

4) визначених договором комерційної концесії;

5) погоджених з Держкомпідприємництва;

6) встановлених договором комерційної субконцесії;

7) встановлених користувачем, якщо це не суперечить законодавству України.

#14

 

№ 747, 8, 2, 1, 129

У разі смерті правоволодільця його права та обов’язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він:

1) має досвід у використанні об’єктів права інтелектуальної власності;

2) зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб’єкт підприємницької діяльності;

3) повідомить користувача про зміну правоволодільця;

4) повідомить користувача про зміну правоволодільця і користувач не матиме заперечень;

5) підпише додатковий договір до основного договору комерційної концесії про зміну правоволодільця;

6) передасть свої права і обов’язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю;

7) внесе зміни у договір комерційної концесії щодо найменування право володільця.

#26

 

№ 748, 8, 2, 1, 112

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає:

1) розірвання договору;

2) укладення нового договору;

3) внесення змін у договір;

4) визнання договору недійсним;

5) зменшення плати за договором;

6) відшкодування збитків;

7) укладення додаткового договору.

#16

 

№ 749, 8, 2, 1, 106

Спільна діяльність може здійснюватися:

1) на основі злиття двох чи більше юридичних осіб в одну юридичну особу;

2) на основі об’єднання вкладів учасників;

3) виключно на основі об’єднання вкладів учасників;

4) без об’єднання вкладів учасників;

5) шляхом приєднання однієї юридичної особи до іншої юридичної особи;

6) виключно з метою отримання прибутку;

7) виключно зі створенням юридичної особи.

#24

 

№ 750, 8, 2, 1, 103

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання:

1) об’єднати свої зусилля;

2) об’єднати свої вклади;

3) координувати свої дії

4) спільно діяти;

5) зі створенням юридичної особи;

6) з метою, не пов’язаною з особистим, домашнім, сімейним чи іншим подібним споживанням;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 264; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.64 (0.006 с.)