За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

За згодою поклажодавця зберігач має право змішати речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання.3) Про передання речі на зберігання іншій особі зберігач має право своєчасно повідомити поклажодавця.

4) Зберігач зобов'язаний повідомити поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання речі в місячний строк.

5) Розмір плати за зберігання та строки її внесення встановлюються законом.

#2

 

№ 1062, 6, 1, 1, 60

Договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляється:

1) у письмовій формі;

2) видачею охоронної квитанції;

3) видачею іменної квитанції;

4) з дотриманням правил про форму правочинів;

5) у письмовій формі з нотаріальним посвідченням.

#3

 

№ 1063, 6, 1, 1, 60

До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються положення:

1) про договір зберігання;

2) про договір найму;

3) про договір зберігання за участю професійного зберігача;

4) про надання фінансових послуг;

5) про виконання робіт.

#2

 

№ 1064, 6, 1, 1, 67

Готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) за умови:

1) внесення їх до готелю особою, яка проживає в ньому;

2) передання їх на зберігання у сейф (додаткова послуга готелю);

3) окремого передання готелю на зберігання:

4) готель не відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей);

5) укладення договору про їх зберігання в письмовій формі.

#3

 

№ 1065, 6, 1, 1, 60

Прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується:

1) письмовим договором;

2) квитанцією (номером або жетоном);

3) записом в журнал реєстрації автотранспортних засобів, що заїжджають на автостоянку;

4) відміткою в талоні на обслуговування;

5) також показами свідків.

#2

 

№ 1066, 6, 1, 1, 78

Виберіть правильне законодавче положення:

1) просте складське свідоцтво є іменним;

2) ломбард зобов’язаний страхувати на користь поклажодавця та за його рахунок речі, прийняті на зберігання;

3) товарний склад зобов’язаний за свій рахунок оглянути товар при прийнятті його на зберігання;

4) володілець складського та/або заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на товарному складі;

5) до договору зберігання у камерах схову загального користування, що перебувають у віданні підприємств транспорту, застосовуються положення про майновий найм.

#3

 

№ 1067, 6, 1, 1, 69

Особа, якій передана на зберігання річ, що є предметом спору:

1) не несе відповідальності за несхоронність речі;

2) несе відповідальність за схоронність речі, якщо якщо зберігання здійснюється за плату;

3) бере на себе обов’язок після вирішення спору повернути річ особі, за погодження усіх осіб, між якими є спір;

4) несе відповідальність за схоронність речі, якщо річ їй передана за рішенням суду;

5) не має права на оплату за зберігання речі.

#3

 

№ 1068, 6, 1, 1, 66

Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо:

1) прийняття товару на товарний склад посвідчено квитанцією;

2) прийняття товару на товарний склад посвідчено подвійним складським свідоцтвом;

3) прийняття товару зафіксоване в реєстрі складських свідоцтв;

4) товарний склад видав поклажодавцеві розписку про прийняття товару;

5) договір укладено в електронній формі.

#2

 

№ 1069, 6, 1, 1, 71

Вкажіть обов’язки сертифікованого товарного складу при видачі товару в обмін на складське свідоцтво:

1) перевірити наявність прав пред’явника складського свідоцтва на володіння цим свідоцтвом;

2) перевірити якіть товару, що підлягає видачі за складським свідоцтвом;

3) внести запис до реєстру складських свідоцтв про видачу товару;

4) відмовити пред’явнику у видачі товару, якщо така операція не відповідає договору;

5) видати товар, зазначений у складському свідоцтві.

#1

 

№ 1070, 6, 1, 1, 60

Володілець простого складського свідоцтва має право:

1) передати його у заставу;

2) забрати товар після закінчення строку його зберігання;

3) оглянути товар;

4) оплатити вартість послуг із зберігання товару;

5) анулювати просте складське свідоцтво у разі порушення товарним складом умов договору зберігання.

#1

 

№ 1071, 7, 1, 1, 60

У разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є:

1) неукладеним:

2) нікчемним;

3) недійсним;

4) оспорюваним;

5) недісним за рішенням суду.

#2

 

№ 1072, 7, 1, 1, 67

Зазначте обов’язок страхувальника за договором страхування:

1) відшкодувати витрати, понесені страховиком, у разі несвоєчасного повідомлення про страховий випадок;

2) повідомити страховика про інші договори страхування, укладені щодо об’єкта, який страхується;

3) вживати заходів щодо запобігання настанню страхового випадку;

4) ознайомитися з правилами страхування;

5) не страхувати об’єкт у іншого страховика.

#2

 

№ 1073, 7, 1, 1, 71

Дія договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена:

1) за письмовою вимогою страхувальника, про що він зобов’язаний повідомити страховика не пізніше, ніж за два місяці до дати припинення дії договору;

2) в будь-який час за письмовою заявою страхувальника;

3) у разі виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі;

4) у разі відчуження транспортного засобу;

5) у разі смерті страхувальника.

#3

 

№ 1074, 7, 1, 1, 71

У разі заподіяння шкоди потерпілому в результаті дорожньо-транспортної пригоди за договором страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відшкодуванню підлягає:

1) шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;

2) моральна шкода, якщо її розмір обгрунтований потерпілим;

3) шкода, пов’язана з необхідністю здійснення догляду за потерпілим;

4) всі види витрат, підтверджені потерпілим;

5) витрати на правову допомогу.

#1

 

№ 1075, 7, 1, 1, 77

У зв’язку із смертю годувальника в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю власника транспортного засобу на підставі договору про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів право на страхове відшкодування мають:

1) працездатна вдова (вдівець), якщо у сім’ї є діти, віком до 14 років;

2) діти, які навчаються, до досягнення ними 21-го року;

3) діти, до досягнення ними повноліття;

4) батьки (усиновителі) померлого;

5) працездатна вдова (вдівець), якщо у сім’ї є діти, віком до 18 років;

#3

 

№ 1077, 8, 1, 1, 65

Договір за яким банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком, це:

1) кредитний договір

2) договір позики

3) договір банківського вкладу

4) договір факторингу

Договір банківського рахунку

#5

 

№ 1078, 8, 1, 1, 62

Рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України, це:

1) розрахунковий рахунок

2) вкладний рахунок

3) депозитний рахунок

4) банківський рахунок

Поточний рахунок

#5

 

№ 1079, 8, 1, 1, 60

Для формування статутного фонду клієнти можуть відкривати:

1) розрахунковий рахунок

2) вкладний рахунок

3) депозитний рахунок

4) банківський рахунок

Поточний рахунок

#5

 

№ 1080, 9, 1, 1, 60

Для формування статутного фонду клієнти можуть відкривати:

1) будь-яку кількість рахунків

2) будь-які види рахунків

3) один розрахунковий рахунок

4) банківський рахунок

Один поточний рахунок

#5

 

№ 1081, 9, 1, 1, 66

Договір за яким одна сторона передає у власність другій стороні грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості, це:

1) кредитний договір

Договір позики

3) договір банківського вкладу

4) договір факторингу

5) договір банківського рахунку

#2

 

№ 1082, 9, 1, 1, 63

Договір за яким банк або інша фінансова установа зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти, це:

Кредитний договір

2) договір позики

3) договір банківського вкладу

4) договір факторингу

5) договір банківського рахунку

#1

 

№ 1083, 9, 1, 1, 64

Договір за яким одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони або для неї грошову суму, що надійшла, зобов'язується виплачувати їй таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором, це:

1) кредитний договір

2) договір позики

Договір банківського вкладу

4) договір факторингу

5) договір банківського рахунку

#3

 

№ 1084, 9, 1, 1, 60

Підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником фізичною особою є:

1) відомості про вклад

2) заява вкладника

3) договір банківського рахункуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.129.52 (0.037 с.)