Одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала2) подання страхувальником неправдивих відомостей

3) вчинення страхувальником злочину

4) подання страхувальником відомостей про факт настання страхового випадку

5) всі відповіді правильні

#1

 

№ 512, 6, 1, 1, 67

У якому випадку страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати :

1) якщо об’єктом страхування є майно, яке підлягає конфіскації

Вчинення особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку

3) закінчення строку дії договору страхування

4) договір страхування укладено після настання страхового випадку

5) у випадку смерті застрахованої особи

#2

 

№ 513, 6, 1, 1, 61

У яких випадках договір страхування визнається судом недійсним :

1) якщо закінчився строк дії договору

2) якщо сторони не досягли згоди щодо усіх його істотних умов

Якщо його укладено після настання страхового випадку

4) якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу

5) смерть страхувальника-фізичної особи

#3

 

№ 514, 6, 1, 1, 68

У яких випадках договір страхування визнається судом недійсним :

1) якщо сторони не дійшли згоди щодо усіх його істотних умов

2) якщо страховик безпідставно відмовляється здійснити страхову виплату


3) якщо якщо страхувальника-фізичну особу визнано недієздатним після укладення договору

Якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації

5) якщо страховий випадок протягом строку дії договору не наступив

#4

 

№ 515, 6, 1, 1, 75

Страховий ризик – це :

1) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має неминуче настати

Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання

3) ризик, пов’язаний з настанням певних негативних майнових наслідків

4) подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми страхувальнику

5) ризик невиплати страховиком страхової виплати (страхового відшкодування)

#2

 

№ 516, 6, 1, 1, 74

Страховий випадок – це :

1) випадок, що стався в процесі виконання договору страхування

2) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання

3) подія, з настанням якої виникає право на відшкодування шкоди

Подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити страхову виплату


5) певна подія, з настанням якої виникає право на отримання винагороди за договором страхування

#4

 

№ 517, 6, 1, 1, 60

Строк реалізації прийнятого на комісію товару відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами (за винятком антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей) :

1) 90 календарних днів

Календарних днів

3) 30 календарних днів

4) 20 календарних днів

5) необмежений

#2

 

№ 518, 6, 1, 1, 97

Брокерська діяльність на ринку цінних паперів – це :

1) здійснення будь-яких цивільно-правових правочинів з цінними паперами на фондовій біржі

2) розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента

3) укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом

Укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи

5) професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів

#4

 

№ 519, 6, 1, 1, 60

Сторонами договору доручення є :

1) повірений та клієнт

Довіритель та повірений

3) поручитель та клієнт

4) довіритель та представник

5) довіритель та довірена особа

#2

 

№ 520, 6, 1, 1, 60

Сторонами договору комісії є :

1) комісійний агент та комітент

2) голова та члени комісії

3) довіритель та повірений

Комісіонер та комітент

5) комісійний брокер та комітент

#4

 

№ 521, 6, 1, 1, 60

Майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю :

1) комісіонера

Комітента

3) третьої особи (вигодонабувача)

4) комісіонера і комітента як співвласників

5) комісіонера і комітента, якщо договором комісії не передбачено інше

#2

 

№ 522, 6, 1, 1, 60

Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за :

1) сім днів

2) десять днів

3) двадцять днів

Тридцять днів

5) один місяць

#4

 

№ 523, 6, 1, 1, 60

Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору комісії, який укладено без визначення строку, не пізніше ніж за :

1) один тиждень

2) десять днів

Тридцять днів

4) один місяць

5) три місяці

#3

 

№ 524, 6, 1, 1, 60

Сторонами договору зберігання є :

1) зберігач і власник речі

Зберігач і поклажодавець

3) зберігальник і поклажодавець

4) наймач і поклажодавець

5) охоронець і поклажодавець

#2

 

№ 525, 6, 1, 1, 60

До договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються положення Цивільного кодексу про договір :

1) зберігання

Майнового найму (оренди)

3) банківського сейфа

4) банківського рахунка

5) банківського вкладу

#2

 

№ 526, 6, 1, 1, 60

До договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовуються положення Цивільного кодексу про договір :

1) зберігання

2) охорони

Майнового найму (оренди)

4) поклажі

5) вокзальної охорони

#3

 

№ 527, 6, 1, 1, 60

Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона :

1) перебуває у приміщенні готелю

2) перебуває у передпокої готелю

3) перебуває на території готелю

Передана працівникам готелю

5) всі відповіді правильні

#4

 

№ 528, 6, 1, 1, 60

Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона :

1) знаходиться у приміщенні готелю

2) знаходиться в особи, яка проживає в готелі

Знаходиться у спеціально відведеному для особи приміщенні

4) перебуває на території готелю

5) всі відповіді правильні

#3

 

№ 529, 6, 1, 1, 70

Готель відповідає за втрату коштовностей лише за умови :

Що коштовності були окремо передані готелю на зберігання

2) що коштовності знаходились у спеціально відведеному для особи приміщенні (номері)

3) що готель згідний нести таку відповідальність, про що особу повідомляється при її поселенні

4) що це 5-ти зірковий готель

5) що особа при поселенні заявила про наявність у неї коштовностей, про що робиться відповідна відмітка в документі на поселення

#1

 

№ 530, 6, 1, 1, 73

Відповідно до агентського договору (ст. 297 Господарського кодексу України) комерційний агент зобов'язується надати іншому суб’єкту послуги щодо :

1) комерційного представництва

2) представництва інтересів цього суб’єкта в суді

3) сприяння укладенню договорів

4) укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від свого імені, але за рахунок йього суб’єкта

5) укладення договорів чи сприяння їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок

#5

 

№ 531, 6, 2, 1, 104

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична особа - страховик :

У формі акціонерного товариства

2) у формі товариства з обмеженою відповідальністю

3) у формі фінансової установи

4) у формі страхового кооперативу

5) у формі асоціації страховиків

У формі товариства з додатковою відповідальністю

7) у формі приватного підприємства

#16

 

№ 532, 6, 2, 1, 102

У яких з нижченаведених організаційно-правових форм може бути створена юридична особа - страховик :

1) у формі товариства з обмеженою відповідальністю

У формі повного товариства

3) у формі страхового банку

У формі комантдитного товариства

5) у формі страхового кооперативу

6) у формі асоціації страховиків

7) у формі страхового брокера

#24

 

№ 533, 6, 2, 1, 101

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :

1) кліринг

Фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням

3) андеррайтинг

Перестрахування

5) еквайринг

6) відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб

7) торгово-посередницька діяльність

#24

 

№ 534, 6, 2, 1, 94

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише :

1) фінансовий лізинг

2) виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції

3) франшиза

Страхування

Перестрахування

6) факторинг

7) франчайзинг

#45

 

№ 535, 6, 2, 1, 133

Страхувальниками визнаються :

1) банк, який надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності

2) небанківська фінансова установа, яка надає страхові послуги на підставі ліцензії на здійснення такої діяльності
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.023 с.)