Значення та вживання форм інфінітивуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Значення та вживання форм інфінітиву  Active Voice Passive Voice
Present to offer to be offered
Present Continuous to be offering -------
Perfect to have offered to have been offered
Perfect Continuous to have been offering -------

Indefinite Infinitive означає дію (або стан), одночасну з дією (або станом), вираженою дієсловом в особовій формі.

I’m very glad to see you.

Continuous Infinitive вживається для вираження дії, що триває в момент (період), до якого відноситься інша дія, виражена дієсловом в особовій формі.

The weather seems to be changing.

Perfect Infinitive означає, дію (стан), яка передує дії (стану), вираженій особовою формою дієслова.

I'm glad to have bought this book.

Після дієслів to hope, to mean, to expect у Past Indefinite і модальних дієслів should, could, ought (to), to be (to) вживаний Perfect Infinitive означає, що дія (намір, зобов'язання) не була виконана.

I hoped to have come in time.   Не could have written the composition much better. Я сподівався прийти вчасно (але не прийшов). Він міг би написати твір набагато краще.

Форми інфінітива активного стану (Indefinite, Continuous і Perfect Infinitive Active) описують дію, що здійснюється кимсь або чимсь.

I want to finish this work today.

Форми інфінітива пасивного стану описують дію, що відбувається над кимсь або над чимсь.

This work must be finished today.

 

19.3 Інфінітив без частки to вживається:

1.після модальних дієслів (must, can, should etc)

You must be back at 12 o’clock.

2.після had better/would rather

I’d rather have stayed in last night.

3.після make/let/see/hear/feel +object

Mum let me watch TV. I made him apologise.

 

Unit 20

Інфінітивні комплекси/Infinitive Constructions

Інфінітив у сполученні з іменником або займенником в об'єктному відмінку може утворювати комплекси, які виконують роль складних членів речення.

Об'єктний відмінок з інфінітивом/Objective with the Infinitive Construction

Objective with the Infinitive Construction складається з іменника або займенника в об'єктному відмінку та інфінітива і виконує роль складного додатка.

Вживається після дієслів: to want, to like, to expect, to prefer, to know, to think, to advise, to ask, to tell, to help і деяких інших.

I want her to read this text. Я хочу, щоб вона прочитала цей текст.
I expect him to come here in a minute. Я очікую, що він прийде сюди через хвилину.
John wishes the work to be done at once. Джон хоче, щоб робота була виконана негайно.

Після дієслів to let, to make, to hear, to see, to watch, to notice, to feel інфінітив вживається без частки to.

Не heard the bell ring. Він чув, як продзвенів дзвінок.
I saw her cross the street. Я бачив, як вона перейшла вулицю.

Називний відмінок з інфінітивом/ Nominative-with-the-Infinitive Construction

Nominative with the Infinitive Construction виконує в реченні роль складного підмета і складається з іменника або особового займенника у називному відмінку та інфінітива.

Цей зворот вживається у таких випадках:

1. Коли присудок виражений дієсловами: to ask, to say, to think, to know, to expect, to suppose, to hear, to see, to report, to describe, to advise, to order.

У таких реченнях дієслово-присудок вживається у пасивному стані.

Не is said to be a good singer. Говорять, що він добрий співак.
They were advised to come in time. Їм порадили прийти вчасно.
He was ordered not to go there. Йому було наказано не йти туди.

2. Коли присудок виражений дієсловами: to seem, to appear, to happen, to turn out.

У таких реченнях дієслово-присудок вживається в активному стані.

Roman seems to know English well. Здається, Роман добре знає англійську мову.
Не seemed to have forgotten the poem. Він, здавалось, забув вірша.

3. Коли іменна частина присудка виражена прикметниками: sure, certain, likely.

Не is likely to have received my parcel. Він, напевно, вже одержав мою посилку.
He is sure to come to Kyiv. Він, напевно, приїде до Києва.

Прийменниковий інфінітивний комплекс/ Prepositional Infinitive Construction

The Prepositional Infinitive Construction починається з прийменника for, за яким ідуть іменник або займенник в об'єктному відмінку та інфінітив.

It is difficult for him to do this exercise. Виконати цю вправу для нього важко.
For me to hear you is a pleasure. Почути тебе — для мене задоволення.
I waited for Johnny to speak. Я чекав, поки заговорить Джоні.

 

Unit 21

Герундій/Gerund

Герундій – це неособова форма дієслова із закінченням -ing, що має властивості дiєслова та іменника.

Дієслівні властивості.

- Герундій перехідних дієслів може мати прямий, непрямий і прийменниковий додаток:

Would you mind passing me the bread? (непрямий і прямий додаток).

I like reading books of that sort (прямий додаток).

Do you mind my speaking to him? (прийменниковий додаток).

- Герундій може визначатися прислівником:

Our friends objected to our leaving so soon.

The child burst out crying bitterly.

Іменникові властивості.

- Герундій так само, як і іменник, утворює прийменникові сполучення, найчастіше з прийменниками of, for,in, without, before, after, on (upon), by, about, to:

But what's the use of arguing?

She would not hear of staying to dinner.

Thank you for helping me.

- Герундій може мати означення, виражене присвійним займенником або іменником у присвійному відмінку:

What do you say to his joining us?

Aunt's coming is always a pleasure for all of us.

- Герундій може виконувати в реченні функції, властиві іменнику: підмета, додатка та іменної частини складеного присудка.

Герундій вживається після дієслів, прикметників i виразів, якi вимагають додатка з прийменником:

Thank you for telling me. I am fond of gardening. Дякую, що ви сказали мені. Я захоплююсь садівництвом.

Після деяких дієслів герундій вживається без прийменника. Серед дієслів є такі, після яких може вживатися тiльки герундій, на відміну від інших, якi можуть вживатися i з герундієм, i з iнфiнiтивом.

Форми герундія

  Active Voice Passive Voice
Present offering being offered
Perfect having offered having been offered

Комплекс з герундієм/Complex with Gerund

Герундій може утворювати синтаксичний комплекс, який виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному реченню.

Комплекс з герундієм складається з двох частин: перша частина комплексу — присвійний займенник або іменник у присвійному відмінку, який є означенням до герундія, друга — герундій.

 

Excuse my interrupting you. Would you mind my opening the window? Пробачте, що я перебив вас. Ви не заперечуєте проти того, щоб я відчинив вікно?)

Першою частиною герундіального комплексу може бути також особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку.

I don't like him coming here. Порівняйте: I don't like his coming here.

 

Unit 22

Інфінітив чи герундій?/Infinitive or Gerund?

Лише інфінітив вживається після дієслів:

agree decide expect hesitate refuse
learn would like promise offer manage
hope pretend plan attempt tend

 

Лише герундійвживається після таких дієслів:

deny risk delay consider
can't help keep (on) give up be fond of
finish quit put off practice
postpone tolerate suggest feel like
regret enjoy keep (on) look forward to
admit avoid recall mind
miss detest appreciate recommend
get/be through get/be tired of get/be accustomed to get/be used to

 


Герундій або iнфiнiтив вживається після дієслів:

 

start begin continue dislike
prefer like love cease
intend propose neglect hate

 

Unit 23

Дієприкметник/Participle

Дієприкметник - це неособова форма дієслова, яка поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметнику англійської мови відповідають в українській мові дієприкметник і дієприслівник. Форми дієприкметника показані в такій таблиці.

 

Active Voice Passive Voice
Present Participle asking being asked
Past Participle - asked
Perfect Participle having asked having been asked

Present Participle (Active and Passive) означає дію, одночасну з дією дієслова в особовій формі.

Seeing that I was late I hurried. Бачачи, що я спізнююсь, я поспішив.

Perfect Participle (Active and Passive) означає дію, яка передує дії дієслова в особовій формі.

Having slept two hours he felt rested. Поспавши дві години, він відчув, що відпочив.

Perfect Participle Passive означає дію, яку виконують над особою або предметом:

Having been shown the wrong direction he lost his way. Йому неправильно показали дорогу, і він заблудився.

Past Participle перехідних дієслів є пасивним дієприкметником і відповідає українському пасивному дієприкметнику минулого часу, означаючи завершену дію, яка виконана над якимсь об'єктом:

broken — зламаний;

painted — пофарбований;

forgotten — забутий і т. п.

Past Participle неперехідних дієслів, як правило, самостійно не вживається, а лише входить до складних форм дієслова (перфекта, пасиву).

Подібно до особових форм дієслова, дієприкметник може означатися прислівником.

Не saw a group of children talking and laughing loudly.

Having quickly eaten her meal Jane hurried back to school.

 

Дієприкметник перехідних дієслів може, подібно до особових форм, приймати додаток.

Having read the book he went to the library.

Taking Mike by the hand Tom led the way upstairs.

Unit 24

Participial Constructions

Дієприкметник у сполученні з іменником або займенником може утворювати синтаксичні комплекси, які виконують функції складних членів речення і за своїм значенням еквівалентні підрядним реченням.

 

24.1 Об'єктний відмінок з дієприкметником теперішнього часу

Перша частина комплексу — особовий займенник в об'єктному відмінку або іменник у загальному відмінку, друга частина — Present Participle.

Цей комплекс виконує функцію складного додатка після дієслів to feel, to hear, to listen, to notice, to observe, to see, to watch, to look (at), to keep (з дієприкметником waiting), to find:

I'm sorry to have kept you waiting. Let's listen to John playing the piano. Пробачте, що я примусив вас чекати. Давайте послухаємо, як Джон грає на піаніно.

Багато з перелічених дієслів можуть також мати складний додаток з інфінітивом. Відмінність полягає в тому, що додаток з дієприкметником підкреслює процес перебігу дії. Порівняйте:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.011 с.)