Вживання минулого неозначеного часу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вживання минулого неозначеного часу.Past Indefinite вживається для вираження

а) одноразової або постійної дії в минулому. Час минулої дії уточнюється обставинними словами yesterdayвчора, last weekминулого тижня, last yearторік,last summerминулого літа,the other dayнедавно.

e.g.They lived in Sumy before 1991. Вони мешкали в Сумах до 1991 року.

б) ряду послідовних дій в минулому:

e.g.I dressed, went downstairs, had some coffee in the kitchen and went out to the garage. Я одягнувся, зійшов вниз, випив кави в кухні і пішов у гараж.

в) повторюваної дії в минулому:

e.g. I saw her every day. Я бачив її щодня.

Минулий неоначений час дієслова to be.

+ - ?
I was He was She was It was We were You were They were I was not (wasn’t) He was not She was not It was not We were not (weren’t) You were not They were not WasI …? Washe …? Wasshe…? Wasit …? Werewe …? Wereyou …? Werethey …?

 

Unit 9

Майбутній неозначений (простий) час / The Future Indefinite (Simple) Tense

Утворення майбутнього неозначеного часу.

Future Indefinite Tense утворюється з допоміжних дієслів shallі willта інфінітива основного дієслова без частки to.

Допоміжне дієслово shallвживається в першій особі однини та множини, will –у другій та третій особах.

!В сучасній англійській розмовній мові допоміжне дієслово willчасто використовується для усіх осіб. Замість shall і will вживається скорочена форма ‘ll,яка на письмі приєднується до підмета: I shall = I’ll; he will = he’ll; they will = they’ll.

+S+ shall / will V I’ll finishthis work tomorrow.
-S+ shall not / will not V They will not comehere next year.
? Shall /WillS V …? Will you bebusy in the evening?
?/W shall / willS V …? When willhe beback?

Вживання майбутнього неозначеного часу

Future Indefinite вживається для вираження одноразової, постійної або повторюваної дії в майбутньому.

e.g. I’ll be back soon. Я скоро повернуся.
I shall finish the university in five years. Я закінчу університет через п’ять років.

9.2 Willorgoing to

Ми вживаємо will, коли приймаємо рішення щось зробити в момент мовлення.

e.g. Helen’s bicycle has a flat tyre. She tells her father:

Helen: My bicycle has a flat tyre. Can you repair it for me?

Father: Okay, but I can’t do it now. I will repair it tomorrow.

Ми вживаємо going to, коли ми вирішили щось зробити до моменту мовлення.

e.g. Mother: Can you repair Helen’s bicycle? It has a flat tyre.

Father: Yes, I know. She told me. I am going to repair it tomorrow.

Ми також вживаємо going to (а не will), коли в ситуації є щось, що вказує на те, що трапиться в майбутньому (особливо в близькому майбутньому).

e.g. Look at those black clouds. It is going to rain.

I feel terrible. I think I am going to be sick.

Unit 10

Теперішній доконаний час / The Present Perfect Tense

Утворення теперішнього доконаного часу.

The Present Perfect Tense утворюється з допоміжного дієслова to have в Present Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

 

+S+ have (has) Ved(III)… He has broken your vase.
-S + have (has) not Ved(III)… I haven’t read this book.
? Have (has)SVed (III)…? Hasthe secretarycome?
?/Whave (has)S Ved(III)…? Where hashe gone?
Who has Ved(III)…? Who has doneit?

Вживання теперішнього доконаного часу.

The Present Perfect Tense вживається:

а) для вираження дії, яка відбулась до моменту мовлення, і той, хто говорить, має на увазі результат цієї минулої дії, її важливість на момент мовлення:

e.g. I have locked the door. Have you turned off the gas? Я замкнув двері (двері зараз замкнені). Ви вимкнули газ?

! Час дії, вираженої дієсловом у Present Perfect, здебільшого не зазначається, тому що у центрі уваги результат дії, а не час її перебігу.

б) для вираження дії або стану, що триває з якогось моменту в минулому аж до моменту мовлення з дієсловами, що не мають форми Continuous:

e.g. I have known her for years. Where have you been since last Thursday? Я знаю її багато років. Де ти був з минулого четверга?

Минулий доконаний час. / The Past Perfect Tense

Утворення минулого доконаного часу.

The Past Perfect Tense утворюється з допоміжного дієслова to have в Past Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

+S+ had Ved(III)… She had cleaned her flat before he came.
-S + had not Ved(III)… I hadn’t read the book by Monday.
? HadSVed (III)…? Hadthe secretarycome by that time?
?/WhadS Ved(III)…? Where hadhe gone before they came?
Who had Ved(III)…? Who had seenhim by the time he left?

Вживання минулого доконаного часу.

The Past Perfect Tense вживається:

а) для вираження дії, яка відбулась раніше іншої минулої дії, позначеної дієсловом у Past Indefinite:

e.g. I told you I had met her. Я казав тобі, що зустрічав її.

б) для вираження дії, що вже закінчилась до певного моменту в минулому. Цей мометн позначається такими сполучниками by two o’clock до другої години, by that time до того часу тощо:

e.g. I had donemy homework by eight o’clock. До восьмої години я вже виконав своє домашнє завдання.

Майбутній доконаний час / Future Perfect Tense

Утворення майбутнього доконаного часу.

The Future Perfect Tense утворюється з допоміжного дієслова to have в Future Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

+S+ will (shall) have Ved(III)… Shewill have cleaned her flat.
-S + will (shall) not haveVed(III)… He won’t have read the book.
? Will (Shall)S have Ved (III)…? Will theyhave come by that time?
?/WwillS have Ved(III)…? What willyou have done?

Вживання майбутнього доконаного часу.

The Future Perfect Tense вживається для вираження майбутньої дії, що закінчиться до певного моменту або до початку іншої дії в майбутньому:

e.g. You’ll have forgottenme by then. До того часу ви мене забудете.

!У підрядних реченнях часу та умови замість Future Perfect вживається Present Perfect.

e.g. We’ll get a new flat when theyhave built the house. Ми одержимо нову квартиру, коли збудують цей будинок.

 

Unit 11

Модальні дієслова / Modal Verbs

Модальні дієслова виражають можливість, необхідність, бажаність, імовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії. Модальні дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова. Після модальних дієслів інфінітив вживається без частки to.Модальні дієслова не мають форми герундія, дієприкметника, інфінітива, складних часових форм. У третій особі однини теперішнього часу модальні дієслова не мають закінчення –(e)s.

Can, could – можливість, дозвіл, ймовірність, навичка.

May – дозвіл, невпевненість.

Might – невпевненість.

Must – обов’язковість виконання дії, впевненість.

Should – порада, впевненість.

Would – допомога, запит про ймовірність.

Ought to - виражає моральний обов’язок, бажаність дії, що відноситься до теперішнього і майбутнього часу слід - було б, потрібно, повинен, мусиш.

Модальні слова та їх еквіваленти

Present Past Future
can - могти could- міг will be able to – зможе
may - може might- міг will be allowed to - зможе
must- повинен had to- був змушений will have to – буде змушений

 

Unit 12

Минулий тривалий час / The Past Continuous Tense

Утворення минулого тривалого часу.

The Past Continuous Tense утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Indefinite та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

+S+ was (were) Ving… He was working in the garden.
-S + was (were) not Ving… He was not (wasn’t) working in the garden.
? Was (Were)SVing…? Washe workingin the garden?
?/Wwas (were)S Ving…? Where was he working?
Who was Ving…? Who was workingin the garden?

Вживання минулого тривалого часу.

The Past Continuous Tense вживається:

а) для вираження дії, що відбувалася, тривала в певний момент у минулому. На час дії звичайно вказують обставинні слова at two o’clock, at midnight, at that moment або підрядні речення з дієсловом-присудком у Past Indefinite:

e.g. He was working at his English at that time. Carrie was sitting by the window when he came in. Він працював над англійською в той час. Керрі сиділа біля вікна, коли він увійшов.

б) для вираження дії, що тривала протягом якогось періоду часу в минулому:

e.g. In the spring of the year 1881 he was visiting his old school-fellow. Навесні 1881 року він гостював у свого старого шкільного товариша.

Майбутній тривалий час / The Future Continuous TenseПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.022 с.)