Кількісні займенники / Quantitative Pronouns much, many, little, few. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кількісні займенники / Quantitative Pronouns much, many, little, few.Слова much, many, little, few відносяться до кількісних займенників: much / many - багато; little / few – мало.

Much вживається перед незлічуваними іменниками, many - перед злічуваними.

Little вживається перед незлічуваними іменниками, few -перед злічуваними.

e.g. Do you drink much tea? Ти п’єш багато чаю?
I like reading. I have many books. Я люблю читати. У мене багато книг.
There is little food in the fridge. У холодильнику мало їжі.
She has few copy-books. У неї мало зошитів.

Ви також можете використовувати a lot of, що перекладається як “багато” і може вживатися як зі злічувальними, так і незлічувальними іменниками.

e.g. There are a lot of books in the library. У бібліотеці багато книг.
There is a lot o f snow in the street. На вулиці багато снігу

A little / a few - трішки, декілька (невелика кількість).

e.g. We have a little sugar. У нас є трішки цукру.
They have a few envelopes. У них є декілька конвертів.

Займенники some, any, no і похідні від них

Речення Про речі Про людей Про місце
thing body one where
Стверджува льні some any something що-небудь   anything все, що завгодно somebody someone хтось, хто-небудь anybody anyone всякий, будь-який somewhere десь, де-небудь anywhere де завгодно, куди завгодно
Питальні any anything що-небудь anybody, anyone хто-небудь anywhere де-небудь
Заперечні not…any   no not…anything нічого nothingнічого not… anybody not… anyoneніхто nobody, no one ніхто not… anywhere ніде, нікуди nowhere ніде, нікуди

Unit 5

5.1 Зворот there is (there are)

Речення зі зворотом there is (there are) вживаються, щоб вказати на наявність або відсутність особи або предмету у певному місці.


 

There is/are у стверджувальних та заперечних реченнях

There is (‘s) a (n) no not a(n) book pen picture clock on the shelf on the table on the wall
There are (‘re) some no not any many a lot of few (a few) books pens bags pictures apples pencils on the shelf on the table on the desk on the wall
There is (‘s) some no not any little much chalk water milk paper tea on the table in the glass on the board

There is/are у питальних реченнях

Is there a(n) any many(much) few(little) a lot of English book chalk pictures windows clock students in your bag? on the table? on the walls? in the room?
Are

 

! Якщо в реченні зі зворотом there is є кілька підметів, то дієслово to be узгоджується з підметом, який слідує безпосередньо за ним:

e.g. There is a table and five chairs in the room. There are five chairs and a table in the room. У кімнаті стіл і п’ять стільців. У кімнаті п’ять стільців і стіл.

5.2 Безособові речення / Impersonal Sentences

Безособовими називаються речення, у яких підмет явно не виражений, а лише мається на увазі. В англійських безособових реченнях, на відміну від українських, у ролі підмета завжди виступає безособовий займенник it, який українською мовою не перекладається.

Присудок англійського безособового речення, як правило, складається із дієслова-зв’язки to be (у будь-якому часі) та іменної частини присудка, яка, звичайно, виражається прикметником, іменником або числівником.

The impersonal it is used

a) speaking about time (day, part of the day, date, month, season, year) It’s two o’clock It’s still early. It’s Monday today. It’s winter now.
b) weather conditions (also with the verbs: to rain, to snow, to freeze, to thunder) It’s windy (cold) today. It snows and freezes in winter. It’s raining now.
c) temperature It’s 10 degrees above (below) zero.
d) distance It’s not far from here to the forest.

! It’s nice to …

It’s easy, difficult, impossible, dangerous, safe, expensive, interesting, nice, wonderful, terrible … to …
It’s nice to see you again. It’s impossible to understand her.

Unit 6

Прикметники. Ступені порівняння прикметників /

Adjectives. Degrees of Comparison.

  Absolute (Positive) Comparative Superlative
A   -er -est
1.Односкладові прикметники low nice hot lower nicer hotter lowest nicest hottest
2. Двоскладові прикметники на 1)- y 2)- ow 3)- le 4) - er     pretty narrow simple clever     prettier narrower simpler cleverer     prettiest narrowest simplest cleverest
3.Двоскладові з наголосом на другому складі severe severer severest
4.Трьохскладові з префіксом - un unhappy untidy unhappier untidier unhappiest untidiest
B - more most
1. Всі інші двоскладові прикметники. modern useful more modern more useful most modern most useful
2. Багатоскладові (три та більше складів) terrible comfortable more terrible more comfortable most terrible most comfortable
3. Винятки   good bad little many much far   old better worse less more more farther further older elder best worst least most most farthest furthest oldest eldest

Unit 7

Теперішній тривалий час / The Present Continuous Tense

Утворення теперішнього тривалого часу.

The Present Continuous Tense утворюється з допоміжного дієслова to be в Present Indefinite та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

+S+ am (is, are) Ving… He is working in the garden.
-S + am (is, are) not Ving… He is not (isn’t) working in the garden.
? Am (is, are)SVing…? Ishe workingin the garden?
?/Wam (is, are)S Ving…? Where is he working?
Who is Ving…? Who is working in the garden?

 

! Запам’ятай: to read – reading
  to writ e – writ i ng
  to si t – si tt ing
  to l ie - l y ing

Вживання теперішнього тривалого часу.

The Present Continuous Tense вживається:

а) для вираження дії, що відбувається в момент мовлення;

Why are you crying? Чому ти плачеш?

б) для вираження тривалої дії, що відбувається в певний період теперішнього часу, хоч і не обов’язково в момент мовлення;

“I’ m studying at the University.” “Я вчуся в університеті.”

в) для вираження тривалої дії, що відбувається одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу;

I’m only happy when I’ m working. Я щасливий лише тоді, коли працюю.

г) для вираження запланованої майбутньої дії, особливо з дієсловами, що означають рух: to go, to come, to leave, to arrive, to start та інші. У цьому разі обов’язково вживаються обставини часу.

We’ re flying to Paris in the morning. Вранці ми вилітаємо до Парижа.

To be going to do sth

Дієслово to go у Present Continuous з інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати дію у найближчому майбутньому або надає їй відтінку обов’язковості, неминучості виконання дії, позначеної інфінітивом:

I’ m going to speak. Я буду говорити.
It’ s going to rain. Збирається на дощ.
He’ s going to be a teacher. Він збирається бути вчителем.
! Дієслова, що не вживаються у формі Continuous: want, need, prefer, like, love, hate, belong, see, hear, know, realise, believe, mean, understand, remember, forget, seem, have(володіти), think(вважати).

Unit 8

Минулий неозначений (простий) час / The Past Indefinite (Simple) Tense

Утворення минулого неозначеного часу.

The Past Indefinite Tense – часова форма дієслова, яка виражає дію, що відбулася або відбувалася в минулому. За способом утворення Past Indefinite дієслова в англійській мові поділяються на правильні і неправильні.

Стверджувальна форма правильних дієслів утворюється додаванням до інфінітива без частки to закінчення – ed, яке вимовляється так:

[t] – після глухих приголосних, крім t;

to ask – ask ed

to like - lik ed

[d] – після дзвінких приголосних, крім d, та після голосних:

to clean – clean ed

to play - play ed

[ıd] – після t, d, te, de:

to want – want ed

to hate – hat ed

! Запам’ятай: to lov e – lov ed to stop - sto pp ed
  to stud y – stud ied to prefer - prefe rr ed

Стверджувальна форма неправильних дієслів утворюється по різному. Її слід запам’ятати. (Див. додаток 2 “Таблиця неправильних дієслів”). Питальна та заперечна форми утворюється з допоміжного дієслова did та інфінітива без частки to.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.213 (0.015 с.)