Типи запитань / Types of questions 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типи запитань / Types of questionsЗа характером запитання і потрібної на нього відповіді в англійській мові розрізняють чотири типи питальних речень: загальні запитання (general questions), спеціальні запитання (special questions), альтернативні запитання (alternative questions) та розділові запитання (disjunctive questions).

1) Загальними називають запитання, на які можна відповісти словами yes або no. Загальні запитання починаються з допоміжного або модального дієслова, після якого стоїть підмет, а потім основне дієслово

e.g. Do you go to school? – Yes, I do.

Can you play chess? – No, I can’t.

2) Запитання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони починаються питальними словами who, what, where, how many та ін.

Серед спеціальних запитань розрізняють:

- запитання до різних членів речення, крім підмета та його означення;

- запитання до підмета та його означення.

У запитаннях до різних членів речення після питального слова порядок слів такий самий, як у загальних питаннях: допоміжне дієслово або модальне дієслово, підмет, основне дієслово, потім усі інші члени речення.

e.g. Where do you live?

What is your name?

У спеціальних запитаннях, що відносяться до підмета та його означення, порядок слів такий же, як у розповідному реченні – інверсії немає, допоміжне дієслово не вживається. Якщо питальне слово є підметом, то після нього, як і в розповідному реченні, стоїть присудок.


e.g. Who goes to the cinema?

3) Альтернативні запитання – це запитання вибору. Вони складаються з двох частин, з’єднаних сполучником or. Альтернативні запитання можуть мати структури як загальних, так і спеціальних запитань.

e.g. Is he a doctor or an engineer?

Where does he live: in Sumy or in Kyiv?

4) Розділове питання складається з двох частин. Перша частина – розповідне речення в стверджувальній або заперечній формі, друге – коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займенником, який відповідає підмету першої частини, та допоміжного або модального дієслова. Якщо перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, то в другій частині вживається заперечна форма, і навпаки.

e.g. You are a food technologist, aren’t you?

His friend studies at the university, doesn’t he?

Unit 2

Іменник/Noun

Множина іменників / The plural of nouns

Однина Множина
+s
a desk (стіл) one office (один офіс) the letter (один лист) some desks(столи) two offices (два офіси) the letters (два листи)
+es
bus (автобус) dress (сукня) wish (бажання) ranch (ферма) box (коробка) hero (герой) buses dresses wishes ranches boxes heroes

 

f/fe-ves
half (половина) wife (дружина) knife ( ніж) life (життя) halves wives knives lives
But: chief – chiefs roof – roofs proof - proofs
y-ies
family (сім’я) city (місто) country (країна) families cities countries
  But: day – days(якщо перед –y стоїть голосна буква)
     
Запам’ятай!
man ( чоловік) woman (жінка) child (дитина) ox (бик) person (людина) foot (ступня) tooth (зуб) goose (гуска) mouse (миша) sheep (вівця) deer (олень) fish (риба) men women children oxen people feet teeth geese mice sheep deer fish
Тільки однина Тільки множина
advice (порада / поради) news (новина/новини) knowledge (знання) progress (успіх) money (гроші) information (інформація) hair (волосся) economics (економіка) vocation (канікули) fruit (фрукти) glasses (окуляри) trousers (штани) shorts (шорти) scissors (ножиці) clothes (одяг) arms (зброя) wages (заробітна плата)

Присвійний відмінок іменників / The Possesive Case of the Nouns


В англійській мові є два відмінки: загальний (the Common Case) і присвійний (the Possessive Case).

Присвійний відмінок відповідає на питання whose? (чий? чия? чиє? чиї?).

Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення –s:

 

Jack’sfriends друзі Джека
George’sroom кімната Джорджа

Якщо іменник в однині закінчується на –s, –ss, -x,то на письмі в присвійному відмінку додається здебільшого тільки апостроф:

James’ coat пальто Джеймса

Якщо іменник в множині закінчується на -s, то в присвійному відмінку множини до нього додається лише апостроф, якщо іменник в множині не закінчується на -s, то його присвійний відмінок утворюється так само, як і в однині, тобто додаванням –s:

the students’meeting збори студентів
my children’sbooks книги моїх дітей

У присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що означають назви істот, назви країн, міст, планет, збірні іменники типу government, family, party …

Pronouns (personal and possessive)/Особові та присвійні займенники

Особові займенники Присвійні займенники
Називний (прямий) відмінок Об’єктний (непрямий) відмінок Приєднувана форма Абсолютна форма
хто? who? що? what? кого? кому? whom? що? чому? what? чий? чия? чиє? чиї? whose?
I я you ти he він she вона itвін(вона,-о) we ми you ви they вони me мене, мені you тебе, тобі him його, йому her її, їй itйого, її us нас, нам you вас, вам them їх, їм my мій… your твій… his його… her її… its його, її ourнаш… your ваш… their їхній mineмій… yours твій… his його… hers її… its його, її ours наш… yours ваш theirs їхній…

Unit 3

3. Теперішній неозначений (простий) час /

The Present Indefinite (Simple)Tense

Утворення теперішнього неозначеного часу.

Стверджувальна форма дієслова в Present Indefinite Tense в усіх особах однини і множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) без частки to. У третій особі однини до інфінітива додається закінчення –sабо –es.

+S V (Vs) I study at the University.
  He studies at the University.

Більшість дієслів у третій особі однини мають закінчення -s.Закінчення –esдодається у таких випадках:

а) якщо основа дієслова закінчується на –s, –ss, –sh, –ch, -tch, –x:

e.g. to dress - dresses; to wash - washes; to teach - teaches

б) якщо основа дієслова закінчується на –y з попередньою приголосною, при цьому перед –es буква –y змінюється на –і:

e.g. to study – studies;

! Але: якщо перед –y стоїть голосна, то до дієслова додається закінчення –s:

e.g. to play – plays; to stay – stays

в) якщо дієслово закінчується на –о:

e.g. to go – goes; to do – does

Питальна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієсловаto doв Present Indefiniteта інфінітива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставиться перед підметом. Питальні речення, в яких питальне слово виконує роль підмета або означення до підмета, мають будову розповідного речення. Допоміжне дієслово не вживається.

? DoS V…? Do you study at the University?
DoesS(3) V …? Does your brother study at school?
?/W do(does)S V…? Where do you study?
Where does your brother study?
Who Vs…? Who studies at the University?

Заперечна форма Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to doв Present Indefinite, заперечної частки notта інфінітива основного дієслова без частики to.

- S do not/don’t V … I don’t understand you.
S(3) does not/doesn’t V … He doesn’t work at the plant.

Вживання теперішнього неозначеного часу.

The Present Indefinite Tense вживається для вираження

а) повторюваної або постійної дії стосовно теперішнього часу:

e.g. He comeshere at six o’clock. Він приходить сюди о шостій годині.

б) дії, яка характеризує підмет постійно або протягом теперішнього періоду часу:

e.g. She dances well. Вона гарно танцює.

в) дії або стану, які не обмежені якимись часовими рамками і відбуваються незалежно від волі людини:

e.g. Sugar dissolves in water. Цукор розчиняється в воді.

г) майбутньої запланованої дії (здебільшого з дієсловами, що означають рух: to goіти, їхати; to comeприходити, прибувати; to leaveвід’їжджати; to startвирушати; to arriveприбувати та ін.)

e.g. I leave Sumy tomorrow. Завтра я від’їжджаю з Сум.

Unit 4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 336; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.012 с.)