Міністерство освіти і науки,молоді та спорту УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту УкраїниМіністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Сумський державний університет

Машинобудівний коледж

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ

З дисципліни

“Іноземна мова ”

для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей

5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”

5.05050311„Хімічне та нафтове машинобудування”

Р.


 

Опорні конспекти розроблені викладачами дисципліни „ Іноземна мова ”

Косовою Т.М., Бершадською О.І.

 

Розглянуто і затверджено цикловою комісією спеціальності

5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і втоматичних лініях”

5.05050311Химічне та нафтове машинобудування”

 

Протокол № 10 від “02” червня 2011.

 

 

Рецензенти:

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Лексико-граматичні особливості науково-технічного перекладу.Огляд системи дієслівних часів. Комп’ютери у нашому житті.

Словотворення.префікси,суфікси.Багатозначність.

Розмовна англійська та технічна англійська

Переклад словосполучень.З історіі комп’ютерів

Неологізми. Тривалі часи.Комп’ютери у нашому житті.

Числівник.Перфектні тривалі часи.Засновник Майкрософта

Використання граматичних часів. Преваги та недоліки у використанні

комп’ютерів

Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером.

 

Розділ 2. Роль науки в житті людини. Українські вчені

Та їх внесок у розвиток світової науки.

Особливості перекладу дієприкметників.

Модальні дієслова та їх еквіваленти.

Дієприкметник теперішнього та минулого часу. Наука в житті людини.

Пасивний стан дієслів.Українські вчені.Вживання активного та пасивного стану дієслів.

Повторення системи дієслівних часів. Система дієслівних часів.

Модальність. Еквіваленти модальних дієслів.

Конструкції з модальними дієсловами.

 

3.Розділ 3. Науковий прогрес та людина.

Електрика та електроніка.

Системи автоматичного контролю.

Інфінітив та інфінітивні конструкції.

Науковий прогрес та людина.

Електрика та електроніка.

Вживання граматичних часів.

 

Людина та машини.Форми інфінітива

Обєктний інфінітивний зворот.

Суб’єктний інфінітивний зворот.

Автоматизація.

Системи автоматичного контролю.Інфінітивні конструкції.

Розділ 4. Атом та його ядро. Ядра та частки. Герундій

Та герундіальні звороти. Особливості перекладу.

 

Атом та його ядро.

Переклад дієприкметникових зворотів.

Ядра та частки.

Герундій та герундіальні звороти. Особливості перекладу

Речовина.

Характеристика металів.

 

 

Рівні засвоєння навчального матеріалу:

- перший рівень – початковий – відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу – елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення;

- другий рівень – середній – студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний розв’язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності (*);

- третій рівеньдостатній– студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки; відповідь повна, правильна, логічна, обгрунтована, хоча їй бракує власних суджень (**);

- четвертий рівеньвисокий – знання студента є глибокими, міцними, узагальненими, системними; студент уміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляє і відстоює особисту позицію (***).

 

 

Unit I.

Word Formation. Simple Tenses.

Everyday English and Technical English.

Lexico semantical peculiarities

Для правильного розуміння англомовного науково-технічного тексту та йото адекватного перекладу українською мовою спеціаліст з технічною освітою повинен мати певну підготовку а галузі лінгвістики й техніки перекладу. Працюючи з науково-технічним текстом, він має розуміти значення наявних у тексті граматичних конструкцій, лексичних особливостей тощо.

Наукова (технічна) комунікація відрізняється значною мірою від побутової не тільки своїм змістом, а й засобами вираження й семантикою лексичних одиниць, граматичною структурою речень.

Науково-технічні тексти відрізняються також від художніх. Для них характерна велика кількість складних речень і конструкцій, тут широко вживаються підряди речення, інфінітивні, дієприкметникові та герундіальні звороти тощо.

Основною ознакою науково-технічного тексту є його насиченість термінами і термінологічними словосполученнями, реаліями (назви фірм, підвриемств, марок устаткування тощо), кліше і т. д. Така насиченість текстів спеціальними термінами, особливо неологізмами, становить значні труднощі для розуміння і перекладу.

Термін— це слово чи словосполучення, що вживається в тій чи іншій галузі науки або техніки і виражає якесь наукове поняття. Терміни мусять бути точними і однозначними. При перекладі труднощі становить те, що терміни в англійській мові багатозначні (один термін може мати два, три, чотири значен­ня). В свою чергу для якогось одного поняття може існувати два, три чотири назв-термінів. Це явище називається синонімія.

Науково-технічна термінологія неоднорідна. Вона містить:

1) значну кількість загальновживаних слів, які, крім своїх основних значень, набувають в певній сфері науки чи техніки специфічних (термінологічних) значень.

Наприклад, загальновживане слово head (голова, керівник) у журналістиці має значення рубрика, заголовок; у гідротехніці - гідростатичний напір, у будівельній техніці - верхній брусок рами вікна або дверей; у машинобудуванні - вабка (верстата) і деякі інші. Таке явище, коли загально -вживане слово набуває певного термінологічного значення називається термінологізацією;

2) загальнотехнічні (загальнонаукові) терміни, що виступають у кількох галузях науки і техніки. Наприклад, rectifier в електротехніці означає випрямляч, у радіотехніці - детектор, у хімії - ректифікатор;

3) спеціальні терміни, що належать тільки одній якійсь галузі науки чи техніки.

Наприклад, antenna - антена (радіотехніка). Виділяють ще вузькоспеціальні терміни, тобто терміни, які мають значення, характерні для якої - небудь спеціальності певної галузі.

Отже, при перекладі їх необхідно перевіряти (в сумнівних випадках) за допомогою термінологічних словників і відшукувати потрібне значення. Цієї вимоги слід дотримуватись і у разі багатозначності термінів з однієї і тієї самої галузі.

Так, термін plugмає значення: 1. штепсель; 2. штиковий контакт; 3. штекер. При знаходженні правильного значення багатозначних термінів, як і у випадку багатозначних загальновживаних слів, потрібно спиратися на контекст, в якому конкретизується значення багатозначного слова. Наприклад, широковживаний термін circuteвживається в значеннях контур, схема, коло, сітка.

The False Friends of the Translator

Task IV. Translate the word-combinations with international words into Ukrainian.

General, adj

A general notion, a general reader, general education, a custom general in these areas, a general term, a general change in temperature, a general headquarters, a general rule, a general outline;

Regular, adj

Regular work, regular attendances, regular polygon, a regular pulse, to live a regular life, to come at regular hours, a man with regular features, a regular electron, a regular crystal;

Primitive, adj

Primitive habits, primitive man, to live in primitive fashion, primitive art, primitive tools, primitive facilities, primitive culture, primitive forms;

Variation, n

A daily variation, a permissible variation, variation of price, a variation of solution, things incapable of variation, within the limits of barometric varia­tion.

Task V. Translate the following international words and sentences with them into Ukrainian.

Mass.

The mass of a particle; the mass of the Earth; a uniform mass; a mass of rock; a mass of evidence; a mass of useful information.

Proportion.

The proportion of living matter compared to the mass of the Earth; an export trade of substantial proportion; payment in proportion to work done.

Aspect.

Man's activities are changing the aspect of the world. They have studied every aspect of the subject.

Using a dictionary

*A monolingual dictionary gives you a lot of information about words. Look at this entry.

 

*Use a bilingual dictionary if you find it easier. You may like to look at some Cambridge dictionaries at www.dictionary.cambridge.org. For ICT, you can also use an online computer dictionary


Суфікси іменників

1) означення національності, професії, особи виконавця або знаряддя дії: -ian (Ukrainian — українець, librarian — бібліотекар)-, -ent, -ent (student — студент, assistant — помічник); -ist (specia­list — спеціаліст)-, -or, -er (inventor — винахідник, driver — водій);

2) означення абстрактних понять, процесів, дій: -age (passa­ge — проходження; leakage — теча, витікання)', -ance, -епсе (resi­stance — опір; difference — різниця)', -ancy, -епсу (constancy — по­стійність; efficiency — ефективність); -tion (collection — збірка; production. — виробництво)-, -sion (transmission — передача)', -ism (realism — реалізм); -ment (requirement — вимога)', -ness (useful­ness — корисність); -ty, -ity (safety — безпека); -th (length — дов­жина); -ture (mixture — суміш); -sure (measure — міра; pressure — тиск); -ic, -ics (mathematics — математика); -ship (friendship — дружба); -ate (delegate — делегат).

Суфікси прикметників

-able, -ible (measurable — вимірний; comparable — порівнюваний); -al (central — центральний; industrial — промисловий); -ent, -ant(different — інший, різний; important — важливий);-ful (peaceful — мирний)-,-less (useless — некорисний)-,-ic (historic — історичний)', -ive (active — активний);-ous (dangerous — небезпечний); (dirty — брудний);-ate (adequate — відповідний).

Суфікси числівників

-teen (fifteen — 15);-ty (forty — 40);-th (the fifteenth — п'ятнад­цятий).

Суфікси дієслів

-ate (communicate — повідомляти);-ute (contribute — робити внесок);-en (strengthen — зміцнювати; lengthen — подовжувати); -(i)fy (solidify — тверднути; intensify — підсилювати).

Суфікси прислівників

-ly (rapidly — швидко);-ward(s) (forward — вперед);-toward(s) (у на­прямку (до)).

Word families

It is useful to know how to build up word families by adding suffixes. Look at these examples:

Ukrainian.

near, old, after, natural, uncommon, unable, impossibility, unhappiness.

*Task X. Build: a) nouns; b) adjectives; c) verbs:

adjective + ness noun +ess noun +ary noun + ise
polite, cold, happy, weak, king, great Actor Host steward Second Element revolution Organ Apology revolution

 

**Task XI. Arrange the following words according to:

a) similar meaning: enormous, excessively, various, great, erection, different, brilliant, a great deal of, splended, extremely, building, include, involve, many;

b) opposite meaning: different, simplicity, slowly, the same, military inconvenience, non-military, complexity, rapidly, convenience.

**Task XII. Translate the following word-combinations

b) practical work; experimental plot; basic knowledge; research workers; designated route; chief problem; electronic device; electric current; an assortment of; air humidity; wind speed; thickness of snow; field work; at any speed.

*Task XIII. Build corresponding a) nouns, b) verbs, c) adjectives by way of conversions and translate them into Ukrainian

a) verb-noun b) noun-verb c) verb-adjective
to turn a number to correct
to work a point to research
to switch a face to hand
to point a hand to spring
to start a date to summer
to end    

*Task XIV Build worlds using the modeles:

Root+dom mis+verb un+adjective pre+verb
free wise king to inform to take to understand pleasant happy known to fabricate to strees to establish

Give opposite meaning using the prefix dis- and translate the words into Ukrainian.
Dis
+ adjectives Honest, similar, satisfied, obedient.

Bis + noun Comfort, appearance, advantage.

Dis + verb Please, like, obey, continue, appear.

We love 'wares'

The suffix -ware refers to products of the same type. In computing, software refers to programs executed by a computer, as opposed to the physical devices on which they run the hardware. It is commonly used to form jargon terms for classes of software.

 

freeware: available free of charge, bur protected by copyright; it differs from 'free software', which can be changed and distributed subject to licence

shareware: distributed similarly to freeware, except that it requires payment after a trial period

malware: designed to infiltrate or damage a computer (e.g. viruses, trojan horses, spy ware)

spyware: designed to monitor the actions of your computer and send this data via the Net

adware: devised to display advertisements; some includes spyware

groupware: enables a group of people connected to a network to work on the same project

**TaskXV Translate the following group of synonyms into Ukrainian.

really, actually; indeed, in fact; to occur, to happen, to take place; often, frequently; ordinary, usual, common, general; to reduce, to decrease, to diminish; to turn, to rotate, to revolve; to connect, to join; enough, sufficiently; for example, for instance; completely, entirely, fully; device, instrument; profound, deep.

 

**Complete each sentence using the word in brackets and the correct suffix.

IBM's Blue Gene is the most........ supercomputer. (POWER)

Most library databases are ……..via the Internet. (ACCESS)

I'll email my report to you as an............ (ATTACH)

This book will show you how to.......... your small business. (COMPUTER)

An............... optical disc allows data to be deleted and new data to be recorded on it. (ERASE)

The growth of the Internet has increased the need for effective data.. (SECURE)

The combination of............ and new textile materials has made it possible to create musical jackets and smart shirts that can read our heart rate. (ELECTRON)

Bluetooth is a............. technology designed to connect computers, mobile phones and other devices, replacing direct cable links. (WIRE)

Aircraft flight ……..is used to train pilots. (SIMULATE)

Organizing vocabulary

*Read the text again. You can organs words in your notebook in different ways.

  How? Examples
§ Meaning Definition lexical family synonyms translations The Internet is a global networck of computers. Digit (root), digital,digitally,digitize,digitizer,digitized Handle=manage; advent=arrival; Storage=almacenamiento (Spanish)
§ Word class (n), (v), (adj), etc. Communication (n); communicate (v)
§ Word building Prefixes Suffixes Compound Internet; research Information; investment; powerful Chequebook (cheque + book)
§ Collocations Word partners, phrases Access information; bandle tasks

 

* Look at the words in the box. Are they nouns, verbs or adjectives?

Financial Internet Electronic Design print microchips

 

 

*Read opposite. Complete this text with words from exercise

1. Use the context to help you.

 

* Match the words in exercise 1 with the following definitions.

1) tiny pieces of silicon containing complex electronic circuits

2) no make or draw plans for something

3) relating to money or how money is managed

4) revolving the use of electric current in devices such as TV sets or computers

5) the large system of connected computers around the world

6) to produce text and pictures using a printer

 

*Organize these words as in opposite.

Mobile phone Interact Communicator Teleworking  
Calculating Calculations Typewriter    

 

Meaning Definition   Lexical family Synonyms Translation (1)………….: working at home, while communicating with your office by computer or telephone. Calculate, calculator,(2)…………, (3) ……………. Gadgets = small device Switch on = (4)……………
World building Prefixes Suffixes compounds (5)………… (6)………… (7)………… (8)………..
Collocations Word partners Print a document; make calculations

 

 

EVERYDAY ENGLISH

AND TECHNICAL ENGLISH

 

At present, the contacts between people of different count­ries are increasing. This enhances the importance of the study of foreign languages. However, sometimes we don't even know which of the world's languages we should take into consideration. The matter is that the total number of languages in the world is very large. In different reference books it varies from file to eight thousands. The numerical distribution of people speaking different languages is extremely uneven.

There are not many, languages in the world each of which has more than 50 million people. On the other hand, there are languages spoken by only several thousands of people.

To the first group belong such languages as English, Chinese, French, Russian, Ukrainian, etc. At the opposite extreme stand languages like Chitimacha, an American Indian language which in the late 1930's1 had only two speakers left.

Everyone should understand that for the linguist there are no big or small languages. For each people the language is not only a means of communication, but also an embodiment of national and cultural values. Nevertheless, when we have to decide which of the world's languages to study, we take into consideration the differences in the social and functional status of each language.

When we consider English, we cannot misregard the fact that the English language is spoken by more native speakers, than any other language except, presumably, North Chinese. English is native or the first language for the most population of Great Britain, USA, Canada, Australia, New Zealand. Besides, there are many areas, former British colonies (India, Nigeria, Ghana) where English is not a native language, but a second language with official status in education and administration, and for communication between speakers of other languages. If we take into account the important factor of speakers of English as a foreign language, it is most widely spread of the world's languages.

English is one of the five official languages of the UNO2 (alongside of French, Russian, Spanish and Chinese). It is the working language during the meetings of the General Assembly3 and Security Council of the UNO4. No wonder that so many people in various countries spare no efforts to acquire English for communication.

In Ukraine, higher schools students and postgraduates are trained to have a good knowledge of English, to read and use professional literature in their practical activity. As this textbook is for technical students, let us dwell on some peculiarities of technical English.

Technical English is often said to be difficult to understand. At first sight this may seem true5. There are a number of reasons why technical writing is rather difficult. It concerns first of all its vocabulary.

The scientific and technological progress has enriched the vocabulary with a great deal of new words, new meanings and new word-combinations. Who today does not know such words as computer, transistor, laser, etc? Scientist and technologists also use many ordinary, everyday words to denote new terminological meanings. For example, the words aroma, and charm with the meaning attractiveness are used to denote the physical characteristics of the quark, a fundamental physical particle.

Each branch of science and technology has its own vocabulary (terminology) Many of them are formed on the basis of Greek or Latin words and are often international.

Some technical words, such as power, roll, stress, strain, movement, etc. borrowed from everyday English sometimes cause much greater difficulty than terminology. In addition to terms, a text on some special problem usually contains so-called learned words, such as approximate, compute, feasible, exclude, indicate, initial, respectively, etc.

As to the familiar grammatical patterns and models, they are the same as in everyday English. There is, certainly, a difference in the frequency with which certain grammatical forms occur.

Scientific and technical writing is usually about things, matter, natural processes, and it is impersonal in style. The Passive Voice of verb forms, the constructions Subject and Complex Object are frequently used. The first person singular is not generally used.

Simple sentences are rarely used, for isolated facts or events are seldom dealt with by the engineer. He has to show what the connection is, not only what happens, but also how it happens, when it happens, why it happens, and what is being effected.

The style of most scientific texts, besides being impersonal, is also very concise. It is because the author-scientist is Writing primarily for other scientists.

In order to master technical English the learner must first acquire a thorough knowledge of everyday literary English with its grammar, vocabulary and rules of word formation. Then it will be easy for him to learn, step by step, the peculiarities of technical English. It should be born in mind6, however, that understanding and translation of scientific-technical literature requires an additional training connected with knowledge of specific terminology.

 

1)In the late I930's — наприкінці 1930-х років

2)UNO (United Nations Organization) — OOH (Організація Об'єднаних Націй)

3)General Assembly (of the UNO) — Генеральна, Асамблея (OOH)

4)Security Council of the UNO — Рада Безпеки OOH

5)Hi is may seem (to be) true —це може видатися правильним

6)it should be bora in mind — слід (необхідно) пам'ятати

 

*I. Name the word-building elements (suffixes, prefixes) and the part of speech of each word. Translate them into Uk­rainian:

importance — important — unimportant; consider — consideration — considerable; refer — referable — reference — referential; oppose — opposite — opposition; even — uneven; regard — misregard; know — knowledge; practice— practical — unpractical; rich — enrich — enrichment; add — addition — additional; frequence — frequency — frequent — frequently; person — personal — impersonal.

*II. Read the following word - combinations and translate
them into Ukrainian:

total number; numerical distribution; cultural values; official status; technical English; literary English; learned words.

*III. Finish the sentences according to the text:

1. The total number of languages ... . 2. The numerical distribution of people speaking different languages ... . 3. For each-people the language is not only ... . 4. The English language is spoken by more ... .5. English is the working language during ... . 6. Each branch of science and technology has ... . 7. The scientific and technological progress has enriched the vocabulary with ... .8. In order to master technical English the learner must....

**IV. Translate the following sentences taking into account the Participle in different functions:

1. There are languages spoken by only several thousands of people. 2. The data obtained should be carefully analysed.3. If given opportunity our economy will rapidly develop.4. Do you know the man speaking Englishes. Having fin­ished his experiment the researcher began to analyse the data obtained. 6. Being a very industrious pupil he worked hard, managed to make great progress in English. 7. Having returned to Oakland, Martin Eden lived in poverty, devoting every minute of his time to literary work. 8. We know Byron as the author of many lyrical poems devoted to nature and love.

*V. Find in the text terminological words which came from everyday English.

**VI. Comprehension questions:

1. What enhances the importance of the study of foreign languages? 2. Do we know the total number of languages in the world? 3. Are there big and small languages? 4. What factors determine the choice of foreign language to study? 5. What can you say about the social and functional status of English? 6. Is technical English completely different from literary English? 7. What distinguishes technical English from everyday English? 8. How can you master technical English?

***VII. Make a summary of the text and discuss It.

***Task XI. Discuss such points:

the importance of learning foreign languages;

the difference of literary English and technical English;

 

***why it is important for a programmer/engineer to master English.

Active

 

 

Час Indefinite Perfect Continuous Perfect Continuous
  І н ф і н і . т и в
(to) compute (to) have computed (to) be computing (to) have been computing
Present І compute* these data every day. Я обчислюю ці дані кожен день. І have computed these data today. Я сьогодні обчислив ці дані. І am computing these data. Я обчислюю ці дані (зараз). І have been computing these data. Я обчислюю (все ще) ці дані.
Past І computed** these data yesterday. Я обчислю­вав ці дані вчора. І have computed these data before you came. Я обчислив ці дані перед тим, як ви прийшли. І was computing these data when you came. Я обчислю­вав ці дані перед тим, як ви прийшли. І had been computing these data. Я обчислю­вав ці дані (але не обчислив).
Future І shall compute these data tomorrow. Я обчислю ці данні завтра. І shall have computed these data, before you came. Я обчислю ці дані перед тим, як ви прийдете. І shall be computing these data when you come. Я буду обчи слювати ці дані тоді, коли ви прийдете. І shall have been computing these data.*** Я буду обчислюва­ти ці дані.
Futurein the Past Не said I should have compute these data. Він сказав, що буде обчислюва­ти ці дані. Не said I should have computed these data before you came. Він сказав, що буде обчислюва-ти ці дані перед тим, як ви прийдете.   Не. said І should have been computing these data.*** Він сказав, що буде обчислюва­ти ці дані.

 

* Питальна, заперечна форми утворюються при допомозі допоміжного слова do_(do not), does (does not) для3-ї особи однини + інфінітив без частки to,

** Питальна, заперечна форми утворюються придопомозі допоміжного дієслова did. (did not) + інфінітив без частки Ід.

*** Ці форми вживаються дуже рідко.

 

Passive

Час Indefinite Perfect Continuous
    I н ф і н і т и в
  (to) be computed (to) have been computed (to)be being computing
Present These data are com­puted by that device. Ці дані обчислюють­ся цим приладом. These data have been computed. Ці дані були обчислені сьогодні. These data are being computed. Ці дані (зараз) обчислюються.
Past These data were computed yesterday. Ці дані були обчислені вчора. These data had been computed before you came. Ці дані були обчислені перед тим, як ви прийшли. These data were being computed when you came. Ці дані обчислю вались, коли ви прийшли.
Future These data will be computed tomorrow. Ці дані будуть обчислені завтра. These data will have been computed before you came. Ці дані будуть обчислені перед тим, як ви прийдете.  
Futurein the Past Не said these data would be computed. Він сказав, що ці дані будуть обчислені. Не said these data would have been computed before you came. Він сказав, що ці дані будуть обчислені перед тим, як ви прийдете.  

**Task XV. Translate the following sentences into Ukrainian. Use the right tenses.

 1. Computer (to contain) a number of parts that (work) together.
 2. More powerful computers (work) at every plant in future.
 3. We (to be) at the conference yesterday. Computer users (talk) only in special terms.
 4. Modern computers (to be) extremely reliable.
 5. What you (to do) now? – I (to store) some information.
 6. They (to use) the information, and instructions for you, we (to talk) about.

 

 

Computers in our life.

*Task 1. Translate the following word-combinations:

The traffic speed, the traffic speed increase, the railway bridge, the railway bridge reconstruction the railway bridge, the London underground, the London underground problem, the thermoelectric generator, the energy accumulation process, the modern house ventilation facilities, the car speed calculation, the research program result, the Kyiv region newspaper, the temperature limit determination, the household goods, the household goods store, the steam engine invention.

 

**Look at A opposite. Match each word on the left with its partner on the right.

1 high-definition a Internet radio

2 read and write b disc

3 play c videos and music

4 tune in to d television

5 broadband e data

6 optical f your favourite sites

7browse g compatible U fully backward h access

**Answer these questions using collocations from opposite.

What sort of locations or access points can be used to surf the Net without wires?

What feature allows an electronic device to be used as soon as it is connected to a computer?

If you are gaining illegal or unauthorized access to computer data, what are you doing?

If you want to move a picture to a new location, what do you do?

What expression is used to refer to personal, confidential ,or classified information?

**Read these statements by computer users and complete them with suitable collocations.

M have a program that monitors both incoming and............ mail and also blocks spam.'

'With a webcam you can add video to online chats and........... messaging. Simply 1

.................. the software included, plug the webcam........... your PC, and start having

video conferences.'

'This software enables you to burn................ and DVDs containing any data Hies.'

'I use a media player to.................. audio and video files from the Web; I can play them

directly.'

'NetMeeting allows us to perforin video conferencing in........... time, without any detav.'

'We have decided to make the material.............. available on the Web.'

i often log..................... my Internet bank account to make payments; I never forget to log off."

**Complete the collocations in this text.

Fast connections

Connecting to the (I).......... using DSI. lines, cable TV and satellite increases

bandwidth dramatically, making the Web more useful. Increased speed has ignited

an explosion of (2)........... commerce, video on demand, Telecommuting,

collaborative scientific projects, video conferencing and (.?) environments.

Internel2, shaping the future

Internet! is not a single network, hut a consortium of hundreds of (4) networks linked

by fibre-optic backbones that span the United States and link to other countries. The network transmits

(5)................. at speeds up to 2.4 gigabits per second - 45,000 times faster than a 56 Kbps modem

- allowing scientists to test their laboratory discoveries in the real world.

I hi' nest-generation network went (6)... in February 1999, linking a number of

universities around the world. When it is in commercial use, services will be available like (7 television, virtual 3-D videoconferencing, and much more.

New terms (neologisms)

- підбір аналогу:

Resupply – поповнення запасу

Most favoured nation treatment – режим найбільшого сприяння нації (дикл.)

- за допомогою транскрипції

Briefing

Management

Designer

Windsurfing

Skate-board

Калькування.

Analog display – аналоговий дисплей

Rotary engine – ротаційна машина

Безеквівалентна лексика

Switchel

Tammany

Brandy

Whisky

Newshawker

Drugstore

Monkey business

To talk turkey

*Task III. Form words of opposite meaning by adding suffixes or prefixes to the following words:

 

useful, convenient, practical, harmonious, important, attractive, comfortable.

 

Task IV. Review grammar tenses:

Continuous Tenses

Active

to be + Ving

Present: am, is, are + Ving

We are working at the problem now.

Past: was, were + Ving

He was working at the problem the whole day yesterday.

Future: will be + Ving

She will be working at the problem from 3 till 10 tomorrow.

Passive

be + being + Ved (III

Present: am, is, are + being + V

The task is being solved now.

Past: was, were + being +Ved (III)

The task was being solved at 7 o’clock yesterday.

*Task V. Put the verbs in brackets in the required Tense form.

We (to finish) the analysis of the situation at that time.

When we entered the laboratory we saw that the researchers (to discuss) the results of the experiment. Now he (to study) the possibilities of using solar energy. They (not to make) such experiments before. The first computers (to appear) 60 years ago. Many atomic stations (to use) atomic energy.

 

*Task VI. Learn the new vocabulary

Branch of science Галузь науки
To solve Вирішувати
Volume Об’єм
Calculation Обчислення
Intense Сильний, напружений
Sequence Послідовність
Reduce Зменшувати
Digital Цифровий
Yield Випуск
Range Ряд
Vehicle Механізм
Network Мережа
To guide Керувати

*Task VII. Translate the following word-combinations into Ukrainian:

A completely new branch of science, science and technology, the reason for this, can be solved, to require millions of arithmetical operations, exceptional importance, the volume of calculations, above human possibilities, a high-speed computer, various complicated problems, a sequence of impulses, to carry out addition, subtraction, multiplication and division, to reduce to four operations, digital form, computing equipment, to yield results, to perform a range of functions.

**Task VII. Read and translate the text.

COMPUTERS IN OUR LIFE

Computers are well known to represent a completely new branch of science, the first of them having appeared less than 60 years ago. Although still new. these machines are already bringing about a real revolution in science, technology, statistics and automatic control.

The reason for this is in the fact a mathematical formula can be found for almost of all scientific and technical problems. They can be solved without a computer but it would require millions of arithmetical operations. No wonder that many problems of exceptional importance remained unsolved for a long time, the volume of the calculations required being above human possibili­ties.

With a high speed electronic computer can carry out several thousand arithmetical operations in one second. A calculation, which would have taken several years of intense human work in the past, is now done in a few minutes or hours.

A number of various complicated problems have already been solved with the help of computers.

The principle of this wonderful machine lies in counting electric impulses. Numbers are represented as a sequence of such impulses, and a radio-technical scheme counts them carrying out addition, subtraction, multiplica­tion and division all higher mathematical calculations being reduced to these four operations.

There are two main classes of computing equipment: analogue and digital. They work on different principles and yield different results. The digital computers can perform a much broader range of functions than the ana­logue computers. The application includes all forms of automatic control in science and industry and first of all in space exploration, in automatic pilot­ing navigation and landing of space vehicles. Computer programming is the progress of the future. Computers will guide the first spaceships to Venus, Mars and other planets.

The state gives energetic support to the development of computer engineering. The Academy of Sciences established a network of computing centres all over the country. These centres work out new numerical methods, develop new ways and means of automated programming work. They solve practical problems for various institutes and develop new types of electronic computers.

**Task IX. Give the equivalents to the following in English:

Цифрова форма, видавати різні результати, комп’ютерне обладнання, дослідження космосу, мережа комп’ютерних центрів, вирішувати складні проблеми, підрахунок електричних імпульсів, виконувати додавання та віднімання, множення та ділення, нова галузь науки, об’єм обчислень, цифрове обладнання.

 

**Task X. Answer the questions to the text:

 1. When did the first computers appear?
 2. What is the basic reason of the fact that such machines are bringing about a revolution in science, technology, statistics and automatic control.
 3. What can you say about the calculating possibilities of computers?
 4. What does the principle of computer work lie in?
 5. What are the main clauses of computing equipment?
 6. What is the difference between analog and digital equipment?
 7. What does the application of computer include?

**Task XI. Translate into English. Use Continuous Tenses:

1). Цей комп’ютер здійснює автоматичне керування зараз.

2). Ми будемо обчислювати ці дані з 2 до 3 годин.

3). В цей час вирішувалося багато важливих проблем.

4). Над якими завданнями працюють зараз вчені всього світу?

5). Ця інформація перевіряється зараз.

6). Протягом наступного року наш центр буде розвивати нові типи цифрового обладнання.

7). Ми були незадоволені, тому що це обчислення проводилося довго.

8). Які нові прилади розроблялися нашими вченими в 80-х роках.

**Task XII. Complete the sentences to speak about computers in your life:

Computers are already bringing a revolution in …

The reason of this is in the fact a mathematical formula…

With a high speed electronic computer can …

A number of various complicated problems…

The principle of this machine lies in…

A radio-technical scheme counts a sequence of electrical impulses carrying out…

The main classes of computing equipment are…

The digital computers can perform…

The state gives…

 

***Task XIII. Give your ideas as to the following:

the forecast of the development of computers;

the application of computer equipment in some branches of our life;

the possibilities of modern communication.

 

Computers in our Life.

*Task 1.The most frequent used abbreviation .

I. ABC- American Broadcasting Company NATO-North Atlantic Treaty Organization

A.C.-after Christ V.I.P. very important person

a. f.-as follows UNESCO-United Nations Educational

A.D.- Anno Domini (lat.) Scientific and Cultural Organization

a.m.-ante meridiem v.v.-vice verse

Aus.- Australia NASA-National Aeronautics and Space

B.E.-Bank of England Administration

Br.-British E-east

FBI-Federal Bureau of Investigation W-west

GA-General Assembly Ltd

BC before Christ Xmas

AA automatic answer mp melting point

PC – personal computer

II.Sub-submarine

Chute- parachute

Phone-telephone

*Task Define the full name of the following abbreviations and translate

Them into Ukrainian.

Maser, d.c, Laser, yd., in., Radar, ft., hr., WC, NATO, UA, USA, UNICEF.

*Task Find the accordance to the following abbreviations and
translate into Ukrainian.

1. etc.; 2. Ltd.; 3. PS; 4. Vs; 5. WC; 6. IM.S.E and W; 7. RIP; 8. Tel.

a) before a phone number; b) on a toilet door; c) at the foot of the letter; d) on a gravestone; e) after a name of a company: f) on a compass; g) at the end of an unfinished list; h) between the names of opponents or

teams.

*Task Give the full name of the following abbreviations:
RAM, ROM, max, °C, °F, LB, P, log, hr.

 

Переклад науково-технічної літератури залежить від правильного розуміння лексико-граматичних одиниць типу

in addition to — крім того, на додаток до.

Особливість їх полягає в тому, що вони є частиною ре­чення і впливають на граматичні зв'язки. Це — сполучники і прийменники.

Лексико-граматичні одиниці можна умовно поділити на такі смислові групи:

1) сполучення і логічна послідовність ідей (and, also, apart from, besides, furthermore, in addition to, moreover, simultaneously, thus, too);

2) парафраз і накладання (as if, in the same way, in like manner, like, similarly);

3) причинність (accordingly, as, because, consequently, hence, once, since, therefore, as long as, owing to);

4) контраст і зіставлення (alternatively, although, but, if, however, nevertheless, otherwise, in spite of, on the other hand);

5) обмеження (except, impossible, occasionally, only, unless, if, when);

6) припущення (conclude, confirm, consider, reduce, imagine, suppose, in principle, it follows);

7) питання (how big?, how long?, what?, when?)

 

The conjunction

1.and, but, if, that

as well, so that, in order that

not only…but also, whether…or

2.

atfirst, first of all, in the beginning, to begin with in addition

second, secondly moreover, furthermore

next, further, then besides, likewise, similarly

finally, lastly, at last

however, still, yet, nevertheless

on the contrary, in (by) contrast, conversely, alternately

otherwise, rather

on the one hand, on the other hand

 

Multifunctional words:

“It” a) personal pronoun: I started translating it at once

b) formal subject: It is well known that supply and demand are the basic concepts of economy.

c) formal object: Computers made it possible to receive all information we want.

“One”

One day, one should know, that one

“That”: that situation, they know that…, metal that melts at…

“For” : …for it seems to be interesting, for 3 minutes, for small engines, for…to

“But” : not a compound but a mixture; He is but a child .Nobody but you;

“After” : after some minutes, after they carried experiment; He invented the engine that a lot of people

used after.

“Before”: Think before talk. Before and after the transformation; Nobody used it before.

“Since” : since the electric circuit was broken; since they met…, since last year

“As” : as the most convenient one, as he wanted…

 

  Active Passive
Present have(has)+Ved (III) He has solved the problem. have(has) been + Ved (III) The problem has been solved.
Past had+Ved (III) He had solved the problem before we came. had been + Ved (III) He said that the problem had been solved.
Future will have Ved (III) He will have solved the problem by tomorrow. will have been + Ved (III) The problem will have been solved by tomorrow

The use of Perfect Tenses

**Task V. Define the verb tenses and translate the sentences into Ukrainian.

1.The first computers appeared some 60 years ago. 2.A number of complicated tasks have been solved with the help of computers. 3. The principle of work of this wonderful machine lies in counting electric impulses. 4.He has developed a new theory in Physics. 5. He announced that he had developed a new theory in Physics. 5. They will have used new equipment by the end of the year. 6. The new appliances have been already assembled in our laboratory. 7. The workers were glad as the new appliances had been assembled in their lab. 8.The new appliances will have been assembled by December.9. This branch of science is quickly developing now. 10. They informed that some space systems are being guided successfully..

 

*Task VI. Find the matches. Use the word-combinations to make up questions.

1. Наука і техніка a) addition and subtraction

2. зовсім нова галузь науки b) digital form

3. можна вирішити c) the volume of calculations

4. виняткова важливість d) to yield results

5. об’єм обчислень e) science and technology

6. виконувати складні завдання d) a completely new branch of science

8. обчислення електричних імпульсів e) multiplication and division

9. додавання, віднімання f) computing equipment

10. множення, ділення g) exceptional possibility

11. обчислювальне обладнання h) a network of centres

12. цифрова форма i) can be solved

13. давати результати j) to carry out complex tasks

14. мережа центрів k) the calculation of electric impulses

*Task III. Make up sentences:

    Computer         was     a machine which performs sequence of operations. a universal information processing machine. the most amazing achievement, is now widely used in many fields. a million times faster than humans. used in chemical plants, power stations. a data storage system created by man. built in 1939 by H. H. Aiken. constructed by the Ukrainian Academician S. O. Lebedev in 1950.

 

*Task IV. Fill in the blanks with the necessary words:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.106 с.)