Сумський державний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сумський державний університетМашинобудівний коледж

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ

З дисципліни

“Іноземна мова ”

для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей

5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”

5.05050311„Хімічне та нафтове машинобудування”

Р.


 

Опорні конспекти розроблені викладачами дисципліни „ Іноземна мова ”

Косовою Т.М., Бершадською О.І.

 

Розглянуто і затверджено цикловою комісією спеціальності

5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і втоматичних лініях”

5.05050311Химічне та нафтове машинобудування”

 

Протокол № 10 від “02” червня 2011.

 

 

Рецензенти:

 

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Лексико-граматичні особливості науково-технічного перекладу.Огляд системи дієслівних часів. Комп’ютери у нашому житті.

Словотворення.префікси,суфікси.Багатозначність.

Розмовна англійська та технічна англійська

Переклад словосполучень.З історіі комп’ютерів

Неологізми. Тривалі часи.Комп’ютери у нашому житті.

Числівник.Перфектні тривалі часи.Засновник Майкрософта

Використання граматичних часів. Преваги та недоліки у використанні

комп’ютерів

Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером.

 

Розділ 2. Роль науки в житті людини. Українські вчені

Та їх внесок у розвиток світової науки.

Особливості перекладу дієприкметників.

Модальні дієслова та їх еквіваленти.

Дієприкметник теперішнього та минулого часу. Наука в житті людини.

Пасивний стан дієслів.Українські вчені.Вживання активного та пасивного стану дієслів.

Повторення системи дієслівних часів. Система дієслівних часів.

Модальність. Еквіваленти модальних дієслів.

Конструкції з модальними дієсловами.

 

3.Розділ 3. Науковий прогрес та людина.

Електрика та електроніка.

Системи автоматичного контролю.

Інфінітив та інфінітивні конструкції.

Науковий прогрес та людина.

Електрика та електроніка.

Вживання граматичних часів.

 

Людина та машини.Форми інфінітива

Обєктний інфінітивний зворот.

Суб’єктний інфінітивний зворот.

Автоматизація.

Системи автоматичного контролю.Інфінітивні конструкції.

Розділ 4. Атом та його ядро. Ядра та частки. Герундій

Та герундіальні звороти. Особливості перекладу.

 

Атом та його ядро.

Переклад дієприкметникових зворотів.

Ядра та частки.

Герундій та герундіальні звороти. Особливості перекладу

Речовина.

Характеристика металів.

 

 

Рівні засвоєння навчального матеріалу:

- перший рівень – початковий – відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу – елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення;

- другий рівень – середній – студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний розв’язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності (*);

- третій рівеньдостатній– студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки; відповідь повна, правильна, логічна, обгрунтована, хоча їй бракує власних суджень (**);

- четвертий рівеньвисокий – знання студента є глибокими, міцними, узагальненими, системними; студент уміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляє і відстоює особисту позицію (***).

 

 

Unit I.

Word Formation. Simple Tenses.

Everyday English and Technical English.

Lexico semantical peculiarities

Для правильного розуміння англомовного науково-технічного тексту та йото адекватного перекладу українською мовою спеціаліст з технічною освітою повинен мати певну підготовку а галузі лінгвістики й техніки перекладу. Працюючи з науково-технічним текстом, він має розуміти значення наявних у тексті граматичних конструкцій, лексичних особливостей тощо.

Наукова (технічна) комунікація відрізняється значною мірою від побутової не тільки своїм змістом, а й засобами вираження й семантикою лексичних одиниць, граматичною структурою речень.

Науково-технічні тексти відрізняються також від художніх. Для них характерна велика кількість складних речень і конструкцій, тут широко вживаються підряди речення, інфінітивні, дієприкметникові та герундіальні звороти тощо.

Основною ознакою науково-технічного тексту є його насиченість термінами і термінологічними словосполученнями, реаліями (назви фірм, підвриемств, марок устаткування тощо), кліше і т. д. Така насиченість текстів спеціальними термінами, особливо неологізмами, становить значні труднощі для розуміння і перекладу.

Термін— це слово чи словосполучення, що вживається в тій чи іншій галузі науки або техніки і виражає якесь наукове поняття. Терміни мусять бути точними і однозначними. При перекладі труднощі становить те, що терміни в англійській мові багатозначні (один термін може мати два, три, чотири значен­ня). В свою чергу для якогось одного поняття може існувати два, три чотири назв-термінів. Це явище називається синонімія.

Науково-технічна термінологія неоднорідна. Вона містить:

1) значну кількість загальновживаних слів, які, крім своїх основних значень, набувають в певній сфері науки чи техніки специфічних (термінологічних) значень.

Наприклад, загальновживане слово head (голова, керівник) у журналістиці має значення рубрика, заголовок; у гідротехніці - гідростатичний напір, у будівельній техніці - верхній брусок рами вікна або дверей; у машинобудуванні - вабка (верстата) і деякі інші. Таке явище, коли загально -вживане слово набуває певного термінологічного значення називається термінологізацією;

2) загальнотехнічні (загальнонаукові) терміни, що виступають у кількох галузях науки і техніки. Наприклад, rectifier в електротехніці означає випрямляч, у радіотехніці - детектор, у хімії - ректифікатор;

3) спеціальні терміни, що належать тільки одній якійсь галузі науки чи техніки.

Наприклад, antenna - антена (радіотехніка). Виділяють ще вузькоспеціальні терміни, тобто терміни, які мають значення, характерні для якої - небудь спеціальності певної галузі.

Отже, при перекладі їх необхідно перевіряти (в сумнівних випадках) за допомогою термінологічних словників і відшукувати потрібне значення. Цієї вимоги слід дотримуватись і у разі багатозначності термінів з однієї і тієї самої галузі.

Так, термін plugмає значення: 1. штепсель; 2. штиковий контакт; 3. штекер. При знаходженні правильного значення багатозначних термінів, як і у випадку багатозначних загальновживаних слів, потрібно спиратися на контекст, в якому конкретизується значення багатозначного слова. Наприклад, широковживаний термін circuteвживається в значеннях контур, схема, коло, сітка.

Тільки контекст розкриє значення в конкретному випадку.

 

Інтернаціоналізм тобто запозичення іншомовних термінів та утворення термінів з використанням іншомовної лексики. Запозичення з латини, грецької мови, англійської, французької, ні­мецької (атом, інтеграл, диференціація, радіо, діод, космос тощо; географія, геометрія, фізика та інші назви навчальних предметів та наук). Запозичені форми множини деяких іменників з латин­ської мови (datum — дане, дана величина, data — дані, інформація; calculus — обчислення, calculi — багато обчислень; cutriculum — навчальна програма, curricula — навчальні програми; medium — засіб, media — засоби).

Три основні групи інтернаціоналізмів в англійській НТ-літературі:

а) слова, що повністю збігаються за значенням з відповідними словами української мови: metal, gas, meter (метал, газ, метр);

б) слова, які в англійській мові мають ширше значення і сферувживання: operation (операція, робота, дія);

в)слова, що подібні за вимовою або написанням, але мають різне значення в українській та англійській мові, так звані «зрадливі друзі перекладача»: conductor (провідник в потягу, диригент, а не кондуктор); division (розподіл, а не військовий дивізіон) тощо.

The False Friends of the Translator
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 363; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.005 с.)