Тема 9. Форми організації навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Форми організації навчанняЛекція

Види організації діяльності вчителів та учнів:догматичний, пояснювально-ілюстративний, проблемний, програмований, модульний. Характеристика їхніх структурних елементів.

Поняття про форми організації навчання в школі. Генезис організаційних форм навчання. Характеристика класно-урочної системи. Урок як провідна форма організації навчання, основні вимоги до сучасного уроку.

Типи і структура уроків у загальноосвітній школі:урок засвоєння нових знань; урок формування навичок і умінь; урок застосування знань, умінь, навичок; комбінований урок; контрольний урок; урок перевірки, оцінки й корекції знань, навичок і вмінь.

Нестандартні уроки: уроки-ділові ігри, уроки-рольові ігри, уроки-консультації, комп’ютерні уроки, уроки-заліки, уроки-творчі звіти, уроки-змагання, уроки, які ведуть учні, тощо.

Допоміжні форми організації навчальної діяльності: семінари, практикуми, лекції, навчальні екскурсії, предметні гуртки, факультативні заняття, індивідуальні співбесіди, тестування, індивідуальні та групові консультації.

Домашня самостійна робота учнів. Шляхи оптимізації домашньої навчальної роботи. Індивідуалізація домашніх завдань залежно від здібностей, інтересів, рівня знань учнів. Взаємозв’язок усіх форм навчання в школі.

Основні форми організації навчання в середніх школах країн, мова яких вивчається.

Завдання для самостійної роботи(2 год).

Опорні поняття: форма організації навчання, індивідуальна, групова та фронтальна форми організації навчальної діяльності; урок, класно-урочна система навчання, типи уроків, структура уроків, допоміжні форми організації навчання; самостійна робота учнів.

1. Поняття про форми організації навчання. Їх історичний розвиток, сучасний стан.

2. Урок як основна форма організації навчання, типи і структура уроків.

3. Характеристика допоміжних форм організації навчання.

4. Організація домашньої самостійної навчальної роботи учнів.

5. Алгоритм підготовки вчителя до уроку.

Практичні завдання:

· На основі власних спостережень назвіть переваги та недоліки класно–урочної системи навчання.

· Визначте ефективні види самостійної творчої роботи учнів на уроках історії. Відмінність модульного навчання від класно-урочного.

· На основі аналізу праць В.О.Сухомлинського «Народження громадянина», «Сто порад учителеві» визначте, які вимоги до уроків ставив автор?

· На кількох прикладах покажіть особливості побудови нестандартних уроків.

· Визначте основні шляхи оптимізації домашньої навчальної роботи школярів.

· У чому полягає сутність наукової організації праці учнів?

· Змоделюйте систему організації навчання у школі майбутнього на засадах гуманізму і демократизму.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Закон України “Про загальну середню освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (статті 12-14; 16). – С. 66-69.

2. Закон України “Про освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (стаття 55). – С. 50-51.

3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (Розділ ІІІ). – С. 66-70.

4. Педагогічний пошук / Упор. І.М.Баженова. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 3-250.

5. Положення про загальноосвітній навчальний зак­лад / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (ст. 13-39). – С. 91-96.

6. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 382-423.

7. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. – т. 2. (поради 9, 11, 18, 20, 23, 32).

Додаткова:

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – С. 324-351.

2. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Педагогічні задачі. – К.: Вища шко­ла, 1991. – С.158-176.

3. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: ВЛАДОС, 1999. – №7. – С. 134-175.

4. Дидактика современной школы: Пособие для учителя / Под ред. В.А.Онищука – К.: Рад. школа, 1987. – С.240-329.

5. Кирилова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. – М.: Просвещение, 1980.

6. Костенко В. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення // Рідна школа. – 2000. - №7. – С. 17-23.

7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 4-е., доп. – К., 2003. – С. 262-297.

8. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М.: Просвещение, 1986.

9. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 5-13; 18; 61-70; 80-84; 95-110; 116-124.

10. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2004.

11. Поташник М. М. В поисках оптимального варианта. – М. – 1988. – С. 66-81.

12. Сенновский И.Б. Модульная педагогическая технология в школе: анализ условий и результатов освоения. – М., 1995. – 206 с.

13. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання в ліцеї / Педагогіка і психологія, 1997. - №1. – С. 31-37.

14. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Основа, 2003. – 80 с.

15. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений. – М.: Школа-Пресс, 1998. – С. 274-295.

16. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів / Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 45-52.

17. Соловей М.І., Хей Т.А. Середня освіта США: історичний розвиток та сучасні проблеми. – Суми: Наука, 1998. – 44 с.

18. Тараненко І.Г., Локшина О. Навчальний режим у школах Євро­пей­ського співтовариства // Шлях освіти. – 1996. – №1. – С.35-43.

19. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 161-216.

20. Форми навчання в школі / За ред. Ю.І.Мальованого. – К., 1992. – С. 4-40.

21. Фурман А.В. Модульно-розвивальна система навчання: два підходи до експериментування // Освіта і управління. – 1997. - №1. – С. 20-25.

22. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. – М.: Прос­вещение, 1988.– С. 33-75, 115-140.

23. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. – М.: Просвещение, 1985. – С. 17-48.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.009 с.)