Тема 8. Методи і засоби навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Методи і засоби навчанняЛекція

Поняття про загальні методи навчання. Сутність, основні функції методів навчання. Прийом як складова частина методу навчання і як самостійна дидактична категорія.

Класифікація методів навчання. Різні підходи до класифікації методів та прийомів навчання: відповідно до логіки суспільно–історичного пізнання (чуттєве сприйняття, абстрактне мислення, практика); за джерелами знань; за характером пізнавальної діяльності учнів; за особливостями діяльності учителя і учнів; логічно-структурний підхід тощо.

Характеристика окремих груп методів:

а) Методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: словесні, наочні, практичні; індуктивні та дедуктивні; репродуктивні; проблемно-пошукові; методи роботи під керівництвом вчителя та методи самостійної роботи учнів.

б) Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, емоційний вплив педагога, заохочення, покарання.

в) Методи контролю та самоконтролю у навчанні: опитування, письмові, контрольні, лабораторні роботи, тестова, графічна перевірка знань, програмований контроль, самоконтроль і самооцінка.

Поняття про засоби навчання: їх характеристика та застосування у навчальному процесі.

Умови оптимального вибору методів і засобів навчання: врахування навчально-виховної мети, завдань, змісту навчального матеріалу, рівня підготовленості учнів, сформованості навчальних умінь і навичок, віку учнів, рівня підготовки вчителя тощо.

Методи та засоби навчання в зарубіжній теорії і практиці.

Завдання для самостійної роботи(2 год).

Опорні поняття: метод навчання, прийом навчання, засіб навчання, класифікація методів навчання, методи організації навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю та самоконтролю у навчанні.

1. Поняття про метод, прийом, засіб навчання.

2. Основні підходи до класифікації методів навчання.

3. Характеристика окремих груп методів навчання.

4. Умови оптимального вибору та поєднання методів і засобів навчання.

Практичні завдання:

· Визначте взаємозв’язок між методами, прийомами та засобами навчання

· Проаналізуйте (на вибір) одну з праць відомих педагогів-новаторів: Ш.О.Амонашвілі, М.П.Гузика, С.М.Лисенкової, Є.М.Ільїна, В.Ф.Шаталова тощо. Визначте методи навчання, яким надавали перевагу педагоги-новатори. Яким є взаємозв’язок цілей уроку і методів навчання?

· Підготуйте фрагмент уроку історії – виклад нового матеріалу:

§ за допомогою опорних сигналів В.Ф.Шаталова;

§ на основі створення проблемних ситуацій.

· Розробіть можливі варіанти самостійної творчої роботи учнів на уроці історії (клас, тема – на вибір студента).

· Проаналізуйте один з підручників історії для середньої школи. Визначте прийоми активізації пізнавальної активності учнів у процесі роботи з навчальною книгою.

· Продумайте та назвіть методи навчання, які будуть застосовуватися у роботі школи майбутнього.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Закон України “Про освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (стаття 55). – С. 50.

2. Ильин Е.И. Путь к ученику. – М.: Просвещение, 1988.

3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (розділ ІV). – С. 120-124.

4. Педагогічний пошук / Упор. І.М.Баженова. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 3-89, 127-250.

5. Положення про загальноосвітній навчальний зак­лад / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (статті 15-16; 23-33). – С. 92-95.

6. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. – М.: Педагогика, 1989.

Додаткова:

1. Автомонов П.П., Автомонова О.О. Оптимальна технологія навчання. – К., 1996. – 72 с.

2. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – 2-ге вид. – К.: Рад. школа, 1981. – С. 31-47; 197-234.

3. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Вид. 1-е. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.

4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – С. 275-313.

5. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Пе­да­гогика, 1981. – С. 35-36.

6. Громовий В. Реформування школи: погляд з позиції учня // Шлях освіти. – 1997. – №3. – С. 25-29.

7. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986. – С. 53-70; 113-177; 123-127; 217; 220.

8. Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М., 1983. – Гл. У. – С. 131.

9. Кравченя Э.М. Технические средства обучения: Учеб. пособ. – Минск: Вышейшая школа, 2005. – 304 с.

10. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Харків, 1997. – С. 252-270.

11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

12. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

13. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.В., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995. – С. 27-31.

14. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 5-24.

15. Поташник М.М. В поисках оптимального варианта.– М.: Педагогика, 1988. – С. 66-81.

16. Ройтман И.А. Каким должен быть новатор? // Сов. педагогика. – 1988. – №10. – С. 124-128.

17. Современная дидактика: теория – практике / Под ред. И.Я.Лернера, И.К.Журав­лева. – М., 1994.

18. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів / Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 41-44.

19. Соловей М.І., Хей Т.А. Середня освіта США: історичний розвиток та сучасні проблеми. – Суми: Наука, 1998. – 44 с.

20. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 129-161.

21. Фридман Л.М. педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987. – С. 63-176.

22. Функції і структура методів навчання / За ред. В.О.Онищука. – К.: Рад. школа, 1979. – С. 6-26.

23. Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. – К., 1991. – 191 с.

24. Харламов И.Ф. Педагогіка. – М.: Высшая школа, 1990. – Гл. 10. – С. 193.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.019 с.)