Тема 15. Технологія виховання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Технологія вихованняЛекція

Поняття про систему і технологію виховання.Комплексний підхід до організації виховання. Реалізація у виховній системі принципу технологізації.

Загальні методи виховання. Поняття про методи, прийоми та засоби виховання, їх взаємозв’язок. Класифікація методів виховання та характеристика окремих груп: методи формування свідомості особистості; методи організації діяльності і формування досвіду поведінки; методи стимулювання діяльності і поведінки учнів. Вибір методів виховання.

Система позакласної та позашкільної виховної роботи. Поняття і завдання позакласної та позашкільної виховної роботи. Принципи її організації. Форми організації позакласної (індивідуальні, групові, колективні) та позашкільної виховної роботи.

Методика організації та реалізації виховних справ (“виховні заходи”, “колективні творчі справи” /КТС/, “виховні проекти”).

Інтерактивні технології виховання.Сутність і напрями впровадження інтерактивних технологій виховання.

Технологія виховання в зарубіжній школі.

Завдання для самостійної роботи(3 год).

Опорні поняття: система виховання, технологія виховання, методи виховання, прийоми виховання, засоби виховання, форми організації виховання, позакласна виховна робота, принципи організації позакласної виховної роботи, класна година, функції класної години, виховна справа (“виховні заходи”, “колективна творча справа” /КТС/, “виховний проект”), позашкільна виховна робота, напрями позашкільної виховної роботи, форми організації позашкільної виховної роботи, інтерактивні технології виховання.

Поняття про систему і технологію, методи, прийоми, засоби та форми організації виховання.

1. Характеристика окремих груп методів виховання.

2. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання.

3. Характеристика системи позакласної виховної роботи. Завдання, принципи та форми її організації.

4. Технологія виховних справ (“виховних заходів”, “колективних творчих справ” /КТС/, “виховних проектів”).

5. Характеристика основних напрямів позашкільної виховної роботи та форм її організації.

Практичні завдання:

· На основі аналізу праць А.С.Макаренка “Методи виховання”, “Дисципліна, режим, покарання та заохочення” визначте основні вимоги, які ставив автор до методів виховання.

· Доведіть взаємозумовленість і взаємозв’язок різних методів, прийомів, засобів та форм виховання.

· Підготуйте методичну розробку виховної справи з учнями /етична бесіда, дискусія, екскурсія, вікторина тощо/ (вибір теми, форми організації виховної справи, умовне визначення класу здійснюється самими студентами).

· Опишіть методику підготовки і проведення виховної справи (“виховного заходу”, “колективної творчої справи” /КТС/, “виховного проекту” та продемонструйте її фрагмент (методичну розробку виховної справи кожний студент здає керівникові заняття для оцінювання).

· На основі аналізу праці В.О.Сухомлинського “Павлиська середня школа” (розділ “Фізичне виховання і проблема вільного часу та відпочинку”) визначте основні джерела вільного часу школяра та ефективні шляхи його використання.

· Знайдіть у науково-педагогічних та методичних часописах “Рідна школа”, “Позакласний час” тощо матеріали, які ілюструють застосування технологій виховання в умовах сучасної шкільної практики.

· Опишіть порядок створення в школі гуртка з історії.. Складіть текст оголошення про набір учнів у гурток та план роботи такого гуртка на семестр навчального року.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

Закон України “Про позашкільну освіту” // Освіта України. – 2000. – 2 серпня (ст. 4, 5, 8, 15, 18).

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989. – С. 3-4; 27-39; 46-52; 60-108.

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1996. – №13. – С. 11-12.

Макаренко А.С. Методы воспитания // Соч. в 7 т. – Т. 5. – М.: Изд-во АПН, 1958. – С. 139-168.

Макаренко А.С. Дисциплина, режим, наказание и поощрение // Соч. в 7 т. – Т. 1. – М.: Изд-во АПН, 1958. – С. 133-163.

Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К.: Рад. школа, 1990. – С. 168-205.

Методичні розробки виховних справ // Позакласний час. – 2000. – №20-21, 23-24, 26-29. – 2001. – №2-3, 5-6, 7-13, 21-23, 25, 29. – 2002. – №21. – 2003. – №6, 15-16, 21. – 2004. – №1-8, 11-12, 15-26. – 2005. – №1-14, 17, 19-20 та ін.

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня (розділи 7; 8.4).

Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 4. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 142-144; 188-193; 366-367.

Додаткова:

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь, 2003. – С. 160-205.

2. Білецька І. Вирішення моральних завдань як метод виховання цінності іншої людини // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 15-17.

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб, 2000. – С. 40-62.

4. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич, 1997. – 214 с.

5. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К., 1999. – С.197-382.

6. Виховання в школі / Упор. В.Варава, В.Зоц. – К.: Редакція загальнопедагогічної газети. – 2003. – 128 с.

7. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – С. 414-443.

8. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1993.

9. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г. Практикум з педагогіки. – К.: ІЗМН, 1996. – С. 99-105.

10. Єлагіна Т. Форми та методи формування громадянських якостей особистості // Рідна школа. – 2005. – №6. – С. 34-36.

11. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – С. 107-319.

12. Коркішко О. Використання педагогічної технології патріотичного виховання в позаурочній роботі сучасної школи // Рідна школа. – 2005. – №6. – С. 48-50.

13. Лавриченко Н. Соціалізуюча робота з учнями в західноєвропейських закладах шкільної освіти // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С. 13-18.

14. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – 4-е вид., доп. – К., 2003. – С. 483-502.

15. Організація виховної роботи в школі. – К., 1995. – 127 с.

16. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / За заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.

17. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2000. – С. 462-489.

18. Пометун О.І. Молодь обирає дію: соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. – К., 2003. – С. 327-333.

19. Попов М. Технологія антиалкогольного виховання в сучасній школі // Рідна школа. – 2005. – №9-10. – С. 22-26.

20. Практична педагогіка виховання // За ред. Красовицького М.Ю. – К.: “Плай”, 2000. – С. 41-131.

21. Робуль О.М. Технологія виховної діяльності: Навч.-метод. посіб. – Полтава, 2001. – 168 с.

22. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 94-95; 97-102.

23. Старуш О., Чужа Н. Метод проектів у освітніх закладах Канади // Рідна школа. – 2005. – №3. – С. 26-27.

24. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 53-70.

25. Стельмахович М.Г. Теорія та практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ: Вид-во “Лілея – НВ”, 1996. – С. 61-85; 127-152.

26. Столяренко О. Педагогічна підтримка в особистісно-зорієнтованій парадигмі виховання // Рідна школа. – 2004. – №5. – С. 10-13.

27. Трухін І., Шпак О. Психолого-технологічні основи шкільного виховання. – Дрогобич: Вимір, 2003. – С. 113-208.

28. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 330-393.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)