Тема 11. Технології навчання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Технології навчання.Лекція

Теоретичні основи технології навчання.Поняття «технологія в педагогічній науці». Підходи до технологізації навчання Б. Блума, Д. Брунера, Дж. Керола, С. Сполдінга, Д. Хамбліна, Ю. Бабанського, В. Беспалька, П. Гальперина, Н. Щуркової, а в українській науці – А. Алексюка, В. Бондаря, В. Вонсович, В. Лозової, І. Підласого, А. Фурмана та ін.

Підходи до визначення поняття «педагогічна технологія»1.Основні критерії технологій навчання.

Таксономія цілей навчання.Способи постановки цілей у навчанні.

Ієрархічна класифікація цілей навчання. Класифікація Блума.

Засвоєння навчального матеріалу. Класифікація рівнів засвоєння.

Основні компоненти технології навчання

Основні характеристики технологічного підходуу навчанні.

Основні технології навчання

Завдання для самостійної роботи(2 год).

Опорні поняття:

Технологія, методика, технологія навчання, структура технології навчання, контроль за якістю засвоєння знань, інноваційні процеси, алгоритмізація, критерії технології навчання, таксономія цілей навчання, рівні засвоєння знань.

1. Хто з видатних педагогів уперше прагнув віднайти загальний порядок навчання?

2. Чому не вдалося “відкрити” ідеальний метод навчання?

3. Який зміст включено в поняття “методика” і “технологія” навчання?

4. Яка проблема є центральною для розуміння технологічної побудови процесу навчання?

5. Що є предметом технології навчання?

6. Яке місце в технології займає контроль якості засвоєння матеріалу?

7. Що “дає” вчителеві знання класифікації цілей навчання?

8. Чи можна описати (зафіксувати) результати навчання за зовнішніми ознаками, діями учнів?

9. Назвіть основні дієслова для позначення цілей навчання загального характеру.

10. Яке навчання називають завершеним?

Творчі завдання

1. Узагальніть основні способи постановки цілей навчання.

2. Проаналізуйте основні категорії навчальних цілей у когнітивній сфері.

3. Охарактеризуйте основні рівні засвоєння знань як опис цілей-результатів навчання.

4. Охарактеризуйте структурні компоненти технології навчання.

Література:

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання – К., 1993.

2. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. – М.,1977.

3. Занков Л. В. Обучение и развитие / Экспериментально-педагогические исследования): Избранные педагогические труды. – М., 1990.

4. Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность. – Рига: Эксперимент, 1999. – 180 с.

5. Падалка О. С., Нісімчук А. С., Смолюк І. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології: навчальний посібник. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 253 с.

6. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. И. Бабаева и др.; Под ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 544 с.

7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

8. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

Зразок модульної контрольної роботи №1

Варіант №1

Шановні студенти!
Уважно прочитайте і виконайте завдання.

Виберіть якнайповнішу і правильнішу відповідь

Педагогіка:

1. Це наука про визначення змісту освіти і виховання особистості.

2. Це наука про вивчення сутності і закономірностей розвитку і формування особистості.

3. Це система теоретичних і прикладних наук про виховання, освіту, навчання і розвиток.

4. Це наука про дослідження і розробку теоретичних основ процесів освіти, навчання і виховання.

МКР містить 20 подібних запитань з тем 1-11. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ, ШКОЛОЗНАВСТВО

Тема 12. Процес виховання

Лекція

Сутність процесу виховання. Виховний процес як система, його особливості та структура. Рушійні сили процесу виховання.

Мета і завдання виховання.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.009 с.)