Тема 3. Логіка та методи науково-педагогічного дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Логіка та методи науково-педагогічного дослідженняЛекція

Місце наукових досліджень у вирішенні завдань педагогіки. Складові елементи дослідження (об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза, методика, отримання та аналіз наукових фактів, впровадження в практику результатів дослідження). Принципи проведення наукових досліджень (цілісність, комплексне використання методів, об’єктивність, історизм, ефективність тощо).

Основні рівні педагогічних досліджень: методологічний, тео­ре­тичний, емпіричний.

Методи науково-педагогічних досліджень. Теоретичні методи дос­лідження (аналіз і синтез, індукція й дедукція, аналогія, узагальнення тощо). Емпіричні методи дослідження (психолого-педагогічні спосте­ре­ження, констатуючий та перетворюючий експеримент, тестування, анке­тування, інтерв’ю, бесіда, вивчення продукції діяльності учнів, вивчення документації, статистичний аналіз педагогічних явищ тощо).

Етапи наукового дослідження: визначення проблеми, вивчення стану проблеми в літературі, аналіз шкільної практики, формулювання гіпотези, проведення експериментальної роботи, вивчення передового досвіду, узагальнення результатів, оформлення результатів дослідження і впровадження їх у життя.

Джерела педагогічної теорії: твори класиків педагогічної думки, наукові праці вчених у галузі освіти й виховання, передовий педагогічний досвід. Народна педагогіка України як джерело педагогіки.

Завдання для самостійної роботи( 2 год)

Опорні поняття: наукове дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, завдання дослідження, гіпотеза дослідження; методи науково-педагогічних досліджень: методи теоретичних досліджень, методи емпіричних досліджень; методика дослідження.

1. Обґрунтуйте необхідність використання педагогом методів науково-педагогічних досліджень.

2. Охарактеризуйте основні групи методів науково-педагогічних досліджень.

3. Визначіть основні етапи наукового дослідження.

Виконайте практичні завдання:

§ Визначте групу методів вивчення певної риси особистості. Обґрунтуйте доцільність і можливу ефективність їх застосування.

§ Виконайте на вибір одне з запропонованих завдань:

§ Розробіть анкету для вивчення інтересів учнів.

§ Складіть план бесіди з батьками з метою вивчення ставлення учнів до домашньої праці.

§ Розробіть план інтерв’ю з учителями-предметниками для вивчення здібностей учнів до учіння.

§ На основі аналізу праці Г.Т.Кловак “Основи педагогічних досліджень”:

§ визначте поняття “педагогічний досвід”. Яке місце він займає у педагогічному дослідженні?

§ охарактеризуйте джерела педагогічного досвіду та методи вивчення його зразків;

§ назвіть прийоми фіксування й опрацювання фактів педагогічного досвіду;

§ згадайте своїх шкільних учителів, класного керівника, спробуйте дати узагальнену характеристику найефективніших прийомів навчання і виховання, які можна, на Вашу думку, вважати зразками педагогічного досвіду.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково–дослідної роботи. – К.: Форум, 2000. – 271 с.

2. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник для вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – С. 159-183.

3. Положення про навчально-наукові та кваліфікаційні роботи студентів КДЛУ. – К.: КДЛУ, 1999. – 46 с.

4. Соловей М.І., Спіцин Є.С., Потапенко К.К., Шалік З.М. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів. – К.: Ленвіт, 2004. – 143 с.

5. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 120 с.

Додаткова:

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – С. 69-106.

2. Богословский В.И., Извозчиков В.А., Потемкин М.Н. Наука в педагогическом университете: Вопросы методологии, теории и практики / Под ред. В.И.Богословского. – СПб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2000. – 202 с.

3. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И.Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – С. 17-33.

4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – С. 18-34.

5. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – Житомир, 2002. – 483 с.

6. Изучение личности учащегося и ученического коллектива / Под ред. Л.М.Фридмана. – М.: Просвещение, 1988. – С. 3-20.

7. Пидкасистый П.И. Педагогика. – М.: Пед. общ-во России, 1998. – С. 32-61.

8. Сластенин В.А. и др. Педагогика. – М.: Школа-Пресс, 2000. – С. 93-110.

9. Тараненко І.Г. Методи порівняльно-педагогічних досліджень // Шлях освіти. – 2001. - №2. – С. 17-21.

10. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 24-39.

Тема 4. Розвиток, виховання і формування людської особистості

Лекція

Поняття розвитку особистості.Людина як організм, індивід, особистість та індивідуальність. Розвиток людини, формування її особистості. Боротьба суперечностей як рушійна сила розвитку. Закономірності розвитку особистості.

Спадковість і розвиток.Детермінована та перемінна частини спадкової програми розвитку людини. Проблема успадкування спеціальних задатків, інтелектуальних і моральних якостей.

Вплив середовища на розвиток людини.Види середовища. Макро-, мезо-, мікросередовище.

Розвиток і виховання. Умови ефективного впливу виховання на роз­виток особистості. Зона актуального розвитку та зона най­ближ­чого роз­витку людини. Шляхи розвитку особистості школяра.

Діяльність та спілкуванняяк фактори розвитку та формування особистості.

Діагностика розвитку. Діагностика фізичного, духовного та соці­аль­ного розвитку особистості. Врахування вікових та індивідуальних особ­ливостей учнів у процесі навчання і виховання.

Завдання для самостійної роботи( 2 год)

Опорні поняття: розвиток, види розвитку, особистість, індивідуальність; формування особистості, соціалізація особистості; спадковість, задатки, здібності, акселерація, ретрадація; макросередовище, мезосередовище, мікросередивище; рушійна сила розвитку; зона актуального розвитку, зона найближчого розвитку.

1. Як відбувається вплив основних факторів на розвиток і формування особистості.

2. На основі аналізу праці Л.С.Виготського “Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте” дайте відповіді на такі запитання:

§ які умови впливу виховання на розвиток особистості вчений визначав як ефективні?

§ яку роль у формуванні зони найближчого розвитку дитини Л.С.Виготський відводив навчанню?

Практичні завдання:

§ У чому відмінність понять “розвиток” та “формування особистості”, “особистість” та “індивідуальність”? Яке значення цих понять для педагогіки?

§ На основі вивчення літературних джерел дайте аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості (прагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, неотомізм, біхевіоризм).

§ Проаналізуйте пораду 51 з книги В.О.Сухомлинського “Сто порад учителеві”. Визначте умови, за яких виховання стає вирішальним фактором розвитку дитини.

§ На прикладі свого життя покажіть залежність виховання від взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів.

§ У чому відмінність між поняттями “всебічний розвиток” та “гармонійний розвиток” особистості?

§ Яким чином педагоги мають враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів у процесі їх навчання й виховання?

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте / Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – С. 374-390.

2. Закон України “Про освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 11-14.

3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 107-128.

4. Костюк Г.С. Про роль спадковості, середовища і виховання в пси­хічному розвит­ку дитини. Розвиток і виховання // Навчально-ви­ховний процес і психічний роз­виток особистості. – К., 1989. – С.98-184.

5. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві (порада 51) // Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 2. – С. 523-535.

Додаткова:

1. Амонашвілі Ш.О. До школи – у шість років // Педагогічний пошук. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 3-46.

2. Бех І. Спадкові передумови розвитку особистості // Рідна школа. – 1996. – №7. – С. 2-5.

3. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – С. 34-88.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – 4-е вид., доп. – К., 2003. – С. 53-87.

6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – С.137-148.

7. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності. – К., 1995.

8. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів / Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 17-22.

9. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 41-48.

10. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання (Передмова) // Вибр. пед. твори: У 2-х т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 1. – С.192-221.

11. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 39-54.

12. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987. – С. 28-34.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)