Самовиховання та перевиховання, їх сутність.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самовиховання та перевиховання, їх сутність.Загальні закономірності процесу виховання.

Принципи виховання як вихідні положення, у яких зосереджено основні вимоги до змісту, методів, форм організації виховного процесу. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні про принципи виховання. Характеристика основних принципів виховання та шляхи їх успішної реалізації.

Діагностика результатів процесу виховання.Критерії вихованості школярів.

Завдання для самостійної роботи(2 год).

Опорні поняття: виховання, процес виховання, структура процесу виховання, вихованець, вихователь, виховна ситуація, виховуюче навчання, гуманізація виховного процесу, мета і завдання виховання, національне виховання, самовиховання, перевиховання, закономірності процесу виховання, принципи виховання, результати виховання, вихованість, діагностика вихованості.

1. Поняття процесу виховання та його структури.

2. Взаємозв’язок виховання, самовиховання та перевиховання.

3. Зміст основних закономірностей виховного процесу

4. Принципи виховання та їх характеристика.

5. Діагностика вихованості школярів

Практичні завдання:

· На основі аналізу Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні визначте мету і завдання виховання.

· Проаналізуйте працю В.О.Сухомлинського «Виховання і самовиховання». Визначте педагогічні умови успішного самовиховання школярів.

· Визначте шляхи підвищення ефективності процесу виховання в умовах сучасної школи.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Закон України “Про загальну середню освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч.– Харків: Основа, 2004. – Ч.1. (стаття 17). – С. 69.

2. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інф. зб. Міністерства освіти України. – 1996. – №13. – С. 2-6.

3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч.– Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 108-112.

4. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч.– Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (розділи ІІІ-ІV). – С. 8-9.

5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня (розділ 4).

6. Сухомлинський В.О. Виховання і самовиховання // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 229-239.

7. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні // Вибр. пед. твори: В 2-х т. – Т. 1. – К.: Рад. школа, 1983. – С. 43-44; 97-103.

8. Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибр. пед. твори: В 2-х т. – Т. 1. – К.: Рад. школа, 1983. – С. 145-159.

Додаткова:

1. Бех І. Психологічні резерви виховання особистості // Рідна школа. – 2005. – №2. – С. 11-13.

2. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. – 131 с.

3. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: ВЛАДОС, 1999. – С. 89-133.

4. Демчук В.С. Національна система виховання: педагогічна модель // Рідна школа. – 1997. – №7-8. – С. 25-27.

5. Карпенчук С.Г. Теорія та методика виховання: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – С. 7-71.

6. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. – Тернопіль, 1996. – С. 150-271.

7. Коберник О. Прогнозування виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі // Рідна школа. – 2005. – №6. – С. 22-25.

8. Красовицький М. Про модель принципів виховання // Шлях освіти. – 2002. – №3. – С. 7-11.

9. Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 9-11.

10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 4-е, випр., доп. – К.: Академвидав, 2003. – С. 365-400; 494-503.

11. Практична педагогіка виховання // За ред. Красовицького М.Ю. – К.: “Плай”, 2000. – С. 7-39.

12. Радул В. Соціальний характер виховання // Шлях освіти. – 2004. - №3. – С. 6-9.

13. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 1999. – С. 201-213.

14. Сметанський М. Змістові характеристики виховання як педагогічної категорії // Шлях освіти. – 2005. – №3. – С. 5-9.

15. Сметанський М. Теоретичні засади сучасних концепцій виховання // Шлях освіти. – 2004. – №3. – С. 2-6.

16. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 64-72.

17. Стельмахович М.Г. Теорія та практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 10-31; 36-48.

18. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 42.

19. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення. – К.: Віпол, 1998. – С. 280-330.

20. Сучасні проблеми теорії і практики школи і педагогіки за рубежем. – К., 1994. – 83 с.

21. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 237-264.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 371; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.011 с.)