Тема 10. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнівЛекція

Поняття про діагностику навчальних досягнень учнів та її елементи: контроль, перевірка, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення дина­міки, тенденцій прог­нозування подальшого розвитку учнів. Об’єкт оцінювання навчальних досягнень учнів. Зв’язок контролю з іншими ланками процесу навчання: вивченням і осмисленням нового матеріалу, його закріпленням і використанням у практичній діяльності. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів.

Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь та навичок:об’єктивність, систематичність, індивідуальний характер, єдність вимог та ін.

Види, форми та методи контролю знань, умінь та навичок. Провідна роль тематичного контролю. Формування в учнів умінь самоконтролю, об’єктивної самооцінки; ке­рів­на роль учителя в цих процесах.

Поняття «оцінка». Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Поняття компетентності як загальної здатності учнів. Основні групи компетентностей. Проблема подолання неуспішності учнів.

Особливості системи контролю знань, умінь, навичок учнів у середніх школах країн, мова яких вивчається.

Завдання для самостійної роботи(2 год).

Опорні поняття: діагностика, контроль, перевірка,оцінка, бал, види контролю, методи контролю, форми контролю, функції контролю навчальних досягнень учнів, рейтингова система оцінки, групи компетентностей.

1. Поняття про контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Групи компетентностей.

2. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів.

3. Педагогічні вимоги до перевірки знань.

4. Види, форми і методи перевірки та оцінки знань учнів.

5. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Практичні завдання:

· Проаналізуйте працю Ш.О.Амонашвілі «Обучение. Оценка. Отметка». Визначте основні принципи оцінювання навчальних досягнень учнів у педагогічній системі педагогів-новаторів.

· На основі вивчення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти охарактеризуйте 4 рівні навчальних досягнень учнів.

· Назвіть форми організації самоконтролю і взаємоконтролю за якістю знань учнів на уроках історії.

· Визначте сутність і ефективність рейтингової системи оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

· Що б Ви запропонували для вдосконалення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів у майбутньому?

· Сформулюйте для себе педагогічні правила діяльності вчителя щодо аналізу й оцінювання навчальних досягнень учнів. Охарактеризуйте причини неуспішності учнів, визначте шляхи їх подолання.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. – М.: Знание, 1980. – С. 38-48.

2. Закон України «Про загальну середню освіту» / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (ст. 34).– С. 76-77.

3. Иванова Л.Ф. Современные подходы к контролю обученности учащихся // Дидакт. – 2002. - №2. – С. 47-53.

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 123-124.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2001. – 7 лютого.

6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Інф. зб. Міносвіти України. – 2001. – №1. – С. 3-17.

7. Положення про загальноосвітній навчальний зак­лад / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (ст. 33-39). – С. 94-96.

Додаткова:

1. Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки // Рідна школа. – 2000. - №7. – С. 48-50.

2. Божович О.Д. Нетрадиционные способы оценки качества знаний. – М.: Педагогика, 1995. – 189 с.

3. Борова Т. Використання моделі самокорекції засвоєння знань в учнівському моніторингу // Рідна школа. – 2000. - №11. – С. 65-68.

4. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Педагогічні задачі. – К.: Вища шко­ла, 1991. – С. 18-26.

5. Дидактика современной школы / Под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад. шко­ла, 1987. – С. 210-239.

6. Зварич І. Психолого-педагогічні принципи контролю й оцінювання знань // Рідна школа. – 2001. - №10. – С. 29-31.

7. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г. Практикум з педагогіки. – К.: ІЗМН, 1996. – С. 73-78.

8. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Харків, 1997. – С. 293-312.

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – 4-е вид., доп. – К., 2003. – С. 348-364.

10. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского – М.: Просвещение, 1983. – С. 254-266.

11. Петренко Л. Виховна функція оцінки // Рідна школа. – 2002. - №11. – С. 15-17.

12. Полонский В.М. Оценка знаний школьников. – М.: Знание, 1981. – С. 3-13; 22–23; 89-93.

13. Рева Ю. Психолого-педагогічний вплив в оцінюванні особистості учня // Рідна школа. – 2000. - №12. – С. 25-27.

14. Семиченко В., Заслуженюк В. Проблеми педагогічного оцінювання // Рідна школа. – 2001. - №7. – С. 3-9.

15. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів / Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 52-61.

16. Соловей М.І., Хей Т.А. Середня освіта США: історичний розвиток та сучасні проблеми. – Суми: Наука, 1998. – 44 с.

17. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 216-229.

18. Форми навчання в школі / За ред. Ю.І.Мальованого. – К. 1992. – С. 4-40.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.009 с.)