Тема 5. Дидактика – теорія освіти і навчання, її предмет і завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Дидактика – теорія освіти і навчання, її предмет і завданняЛекція

Поняття про дидактику як галузь педагогічної науки. Поняття про дидактику: суть, функції, зв’язок з іншими предметами, завдання. Методологічна основа дидактики. Основні категорії дидактики. Навчання, викладання, учіння, навчальна діяльність, контроль, перевірка, оцінювання, компетентності, основні (базові) компетентнтності, уміння, навички, мотивація.

Компоненти теорії навчання та їх зміст:цілі і завдання освіти, процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання, форми організації навчання, результати навчальної роботи

Основні дидактичні концепції.

Завдання для самостійної роботи(2 год.)

Опорні поняття:Дидактика, освіта, навчання, самоосвіта, викладання, учіння, закономірності і принципи навчання, процес навчання і його компоненти – цілі, завдання, зміст, форми, методи, засоби, результати навчання, знання, навички, уміння, пізнавальна активність, мотивація учіння, пізнавальні інтереси і потреби, об’єкт і суб’єкт пізнання.

Контрольні питання:

1. Заповніть таблицю за такою схемою.

Видатні дидакти Дидактичні ідеї
Я. А. Коменський Мислення, праця і мова – основа існування людини; пошук універсального методу і створення нових навчальних програм і підручників; «Золоте правило» дидактики; принципи наочності і природовідповідності; класно-урочна система.
... ...

2. Що називається дидактикою?

3. Що є об’єктом і предметом дидактики?

4. Які завдання вирішує дидактика?

5. Що спільного і відмінного між дидактикою і предметними методиками?

6. У чому особливості традиційної дидактичної системи?

7. Охарактеризуйте педоцентричну дидактичну систему.

8. Дайте характеристику сучасній системі навчання.

9. У чому суть концепції розвивального навчання В. В. Давидова – Д. Б. Ельконіна?

10. Що нового внесли в розробку особистісно орієнтованого навчання учителі-новатори у 70-80 роках?

11. Перерахуйте характерні риси особистісно орієнтованого навчання.

Тема 6. Процес навчання, його закономірності та принципи

Лекція

Поняття про процес навчання. Структурні компоненти процесу навчання: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно–регулюючий і оціночно-результативний. Двосторонній характер процесу навчання. Викладання як діяльність вчителя, його структура: планування роботи, організація навчальної діяльності учнів, врахування темпів індивідуального психічного розвитку учнів, їхніх пізнавальних можливостей, стимулювання навчальної діяльності, контроль за виконанням навчальних дій, аналіз результатів. Учіння: пізнавальний процес, що здійснюється учнями під керівництвом учителя. Психологічний та педагогічний аспекти засвоєння учнями знань.

Основні функції процесу навчання:освітня, розвиваюча, виховна та їх взаємозв’язок.

Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Їх вплив на динаміку, діалектику, характер оволодіння знаннями, інтенсифікацію процесу навчання.

Основні закономірності процесу навчання: обумовленість навчання суспільними потребами, залежність від умов, в яких воно відбувається, взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання, розвитку особистості; взаємозв’язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей учня; єдність процесів викладання й учіння; взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання.

Принципи навчання: вихідні положення, що визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до цілей і закономірностей навчання. Характеристика принципів навчання: принцип спрямованості навчання на вирішення завдань освіти, розвитку й виховання; принципи науковості, систематичності і послідовності, доступності, свідомості й активності, наочності, міцності знань, умінь і навичок, індивідуального підходу до учнів та інші. Умови застосування принципів навчання, їх взаємозв’язок.

Основні етапи оволодіння знаннями (ланки процесу навчання): сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування, закріплення, застосування знань і умінь в практичній діяльності.

Потреби та інтереси як основа мотивації учіння. Мотивація учіння школярів: види мотивів, їх формування та розвиток, вивчення їх учителем; формування навчальних інтересів; пізнавальні інтереси у навчанні; пізнавальна активність, самостійність і творча ініціатива учнів.

Завдання для самостійної роботи(2 год)

Опорні поняття: дидактика, процес навчання, функції навчання, рушійні сили навчального процесу, закономірності навчального процесу; принципи навчання; структурні компоненти процесу навчання; викладання; учіння; основні етапи оволодіння знаннями; мотивація учіння школярів.

1. Дайте визначення поняттю процесу навчання, його структури, функції та рушійних сил.

2. Характеристика закономірностей та принципів процесу навчання, їх взаємозв’язок.

3. Етапи засвоєння знань учнями. Основні етапи оволодіння знаннями.

4. Мотивація учіння школярів. Види мотивів.

Практичні завдання:

· Ознайомтесь із Національною доктриною розвитку освіти і визначте провідні завдання реформування навчального процесу в середній загальноосвітній школі.

· Визначте та обґрунтуйте суттєві ознаки навчання як виду пізнавальної діяльності людини.

· Дайте порівняльну характеристику структури процесів викладання та учіння, вказавши на їх спільні риси і відмінності.

· Сформулюйте освітню, виховну та розвиваючу мету на прикладі одного з уроків історії (клас, тема уроку - на вибір студента).

· На основі аналізу праці Ш.О.Амонашвілі «Как живёте, дети?»:

§ визначте, на які принципи навчання спирається вчитель, проводячи урок;

§ сформулюйте для себе як майбутнього вчителя 6-8 правил організації навчального процесу на основі досвіду педагога-новатора.

· На основі власних спостережень назвіть найголовніші мотиви учіння сучасних старшокласників.

· Сформулюйте аргументовані судження на користь вивчення учнями історії

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Амонашвили Ш.А. Как живёте, дети? – М.: Просвещение, 1991. – 175 с.

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: Учеб. пособие. – 2-ге изд., испр. – М.: 2004. – 192 с.

3. Закон України “Про загальну середню освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 60-65; 66-69 (статті 3-10; 12-16).

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (розділ І). – С. 108-112.

5. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 7-8.

6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (статті 13-40). – С. 91-96.

7. Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо запровадження семестрової структури 2000/2001 навчального року // Інф. зб. Міносвіти України. – 2000. – №22. – С. 21-22.

Додаткова:

1. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – С. 58-73.

2. Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Педагогічні задачі. – К.: Вища шко­ла, 1991. – С. 143-158.

3. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М.: ВЛАДОС, 1999. – С. 7-28; 44-88.

4. Дидактика современной школы: Пособ. для учителя / Под ред. В.А.Онищука. – К.: Рад. школа, 1987. – С. 34-61.

5. Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М.: Народное образование, 2001. – 496 с.

6. Левченко Т.И. Современные дидактические концепции в образовании: Монография. – К.: МАУП, 1995. – 168 с.

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Харків, 1997. – С. 160-201.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 4-е, випр., доп. – К., 2003. – С. 186-241.

9. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – С. 71-90.

10. Педагогічний словник / За ред. М.Д.Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

11. Підласий І.П. Закономірності навчання і підвищення якості знань уч­нів. – К.: Знання, 1981. – 48 с.

12. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів / Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 23-29.

13. Соловей М.І., Хей Т.А. Середня освіта США: історичний розвиток та сучасні проблеми. – Суми: Наука, 1998. – 44 с.

14. Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 382-423.

15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С. 78-98.

16. Фурман А.В. Системна диференціація навчання: Концепція, теорія, технологія // Освіта і управління. – 1997. – №2. – С. 37-66.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)