Напрямки використання коштів соціального страхування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрямки використання коштів соціального страхування.Допомога з тимчасової непрацездатності надається у формі матеріального забезпечення у разі настання одного з та­ких страхових випадків:

- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробниц­тві;

- необхідності догляду за хворою дитиною;

- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

- необхідності догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміоло­гічної служби;

 

 

 


Рисунок 4.6. – Джерела формування бюджету Пенсійного фонду України

 

- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на ліпшу, нижче оплачувану роботу;

- протезування з госпіталізацією у стаціонар протезно-ор­топедичного підприємства;

- санаторно-курортного лікування.

Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується за­страхованим особам залежно від страхового стажу від середньої заробітної плати (доходу) в таких розмірах:

60 % — застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;

80 % — застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;

100 % — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

100 % — застрахованим особам, віднесеним до категорій 1-4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської ка­тастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачуєть­ся весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та по­логами, тривалість якої становить 70 календарних днів до по­логів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до категорій 1—4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів).

З 2008 р. при народженні другої дитини українська держава виплачує батькам 15 тис. грн. Якщо з'явиться третій малюк, сім'я може розраховувати на 25 тис. Водночас, спеціалісти ствер­джують, що допомога навіть на першу дитину в розмірі 8,5 тис. для нашої держави — поки що проблема. Вже тепер регулярність її виплати — під загрозою зриву, оскільки Фонд соціально­го страхування з тимчасової втрати працездатності допомагає матерям за рахунок інших соціальних виплат. Для прикладу: у Франції та Швейцарії за народження першої та другої дитини сплачують 1000 дол., в Ізраїлі — 320, а в Канаді — 250 дол. США.

Допомога у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше за розмір про­житкового мінімуму, встановленого законом.

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів її сім'ї, які перебували на її утриманні: дружини (чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років, або старших, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів середніх професій­но-технічних та вищих навчальних закладів денної форми навчання — до 23 років; батька, матері, діда та баби за прямими родинними зв'язками. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

За рахунок коштів загальнообов'язкового державного соці­ального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат­ності та витратами, зумовленими народженням та похованням, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвер­дженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, частково фінансуються санаторії-профілакторії підприємств, установ та організацій, утримуються дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі оздоровчі табори і позашкільне обслуговування в поряд­ку, визначеному правлінням Фонду.

За підсумками 2007 року, видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності склали 2959253,0тис. грн. або 97,5 % передбаченого у бюджеті обсягу. На надання матеріального забезпечення та соціальних послуг безробітним громадянам спрямовано 70,4% бюджету Фонду; на підтримку інформаційно-довідкової системи обслуговування безробітних – 1,9%; на відшкодування Пенсійному Фонду витрат, пов’язаних із достроковим виходом на пенсію – 8,0%; на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції та її робочих органів, ІПК ДСЗ, управління Фондом – 15,9%; на створення умов прийому та надання соціальних послуг робочими органами виконавчої дирекції Фонду –3,1%; резерв Фонду склав 0,7 відсотка.

Працівники не здійснюють будь-яких витрат на страхування від нещасного випадку. Кошти на страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх призначенням і зарахо­вуються на єдиний централізований рахунок Фонду в устано­вах банків, визначених урядом.

Страхові тарифи, диференційовані за галузями економіки залежно від класу професійного ризику, встановлюються зако­нодавством. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасно­го випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" для окремих галузей еко­номіки без зміни класів професійного ризику їх виробництва встановлено диференційовані тарифи від 0,2 до 13,8 % витрат на оплату праці.

Кошти Фонду загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування на випадок безробіття використовуються для сприяння зайнятості на державному та місцевому рівнях. На державному рівні основними об'єктами фінансування є:

- створення та розвиток центрів підготовки і навчання вивільнених працівників;

- проведення наукових досліджень та розробок із проблем
зайнятості населення;

- утримання інформаційних та обчислювальних центрів, підприємств служби зайнятості;

- здійснення міжнародної діяльності та співробітництва у галузі працевлаштування та ін.

На місцевому рівні фінансуються заходи:

- щодо професійної орієнтації, перепідготовки вивільнених працівників та безробітних;

- забезпечення компенсаційних виплат безробітним, які перебувають на обліку в центрах зайнятості;

- виплати допомоги у зв'язку з безробіттям та надання матеріальної допомоги членам сім'ї безробітного, які перебува­ють на його утриманні та ін.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 1 січня 2001 р. усі види виплат поділені на групи:

• допомога у зв'язку з безробіттям: цей вид допомоги за­лежить від страхового стажу, але мінімальний розмір виплати визначається Фондом і встановлений Верховною Радою в розмірі не нижче 11 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на відповідний період;

• допомога у зв'язку з частковим безробіттям: виплачується після реєстрації громадянина у державній службі зайнятості, починаючи з восьмого дня після реєстрації; розмір до­помоги становить 100 % середньої зарплати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75 % — протягом 90 днів і 50 % протягом 210 днів, але не більше середньої зарплати у галузі й не нижче від мінімальної зарплати, встановленої законодавством;

• матеріальна допомога у зв'язку з безробіттям: надаєть­ся в період підвищення кваліфікації, перепідготовки чи профе­сійної переорієнтації, а також після закінчення строку виплати допомоги у зв'язку з безробіттям; виплати матеріальної допо­моги у зв'язку з безробіттям припиняються у разі:

- працевлаштування безробітного;

- призову на військову службу;

- смерті безробітного тощо;

• дотація роботодавцю на створення робочих місць: розмір дотації визначається на індивідуальних умовах Фондом відповідно до кількості створених робочих місць і працевлаш­тованих громадян.

Кошти Пенсійного фонду використовуються:

• на виплату пенсій за віком, за вислугу років, за інвалідністю, в разі втрати годувальника, соціальних та інших пенсій, встановлених законодавством України про пенсійне забезпечення;

• виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам;

• підвищення пенсій у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;

• фінансування допомоги та пенсій військовослужбовцям та їх сім'ям;

• виплату пенсій особам, які працювали в органах державної служби;

• пенсійне забезпечення осіб, які не мають трудового стажу для призначення пенсій;

• відшкодування на виплату надбавок та підвищень до
пенсій за різними пенсійними програмами;

• компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні науковим працівникам;

• виплату пенсій і допомоги за рахунок коштів інших цільо­вих державних фондів;

• фінансове забезпечення поточної діяльності Пенсійного
фонду України та його органів, розвиток його матеріально-технічної бази;

• формування та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування.

Соціальне страхування є невід’ємною частиною політики держави у соціальній сфері. Фінансова категорія соціальне страхування являє собою частину грошових відносин з розподілення та перерозподілення національного доходу з метою формування і використання фондів, призначених для утримання осіб, які не приймають участь в суспільній праці.

Кошти фондів соціального страхування використовуються у вигляді виплат, надання пільг. Головне місце як за соціально-економічним значенням, так і за обсягом ресурсів, належить грошовим виплатам. Вони представлені пенсіями та допомогою, якій наявна цільова спрямованість як за характером використання, так і за контингенту одержувачів.

Питання для самоконтролю знань:

1. Державні цільові фонди характеризуються як:

А. Сукупність фінансових ресурсів, що акумулюються у Державному бюджеті.

Б. Сукупність фондів грошових фондів, що знаходяться в розпорядженні Міністерства фінансів.

В. Система перерозподільних відносин, спрямована на підвищення економічного і соціального рівня життя суспільства.

 

2. Кошти Фонду загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування на випадок безробіття використовуються для сприяння зайнятості на:

А. Державному та місцевому рівнях.

Б. Державному рівні.

В. Місцевому рівні.

 

3. Допомога на поховання надається у разі:

А.Смерті застрахованої особи, а також членів її сім'ї, які перебували на її утриманні.

Б. Смерті застрахованої особи.

В. Невиліковної хвороби застрахованої особи.

 

4. Кошти Пенсійного фонду не використовуються для:

А. Виплати допомоги малозабезпеченим пенсіонерам.

Б. Підвищення соціальних страхових виплат у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати.

В. Фінансування допомоги і пенсій військовослужбовцям та їх сім'ям.

 

5. Допомога у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі що встановлюється:

А. Правлінням Фонду, але не менше за розмір про­житкового мінімуму, встановленого законом.

Б. Міністерством фінансів України.

В. Кабінетом Міністрів України.

6. Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є:

А. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Б. Збір на недержавне пенсійне страхування.

В. Збір на обов'язкове державне та недержавне пенсійне страхування.

 

7. Пенсійне страхування – це:

А. Гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності.

Б. Забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби.

В. Гарантована державою система заходів.

 

8. Фонд загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіттяце:

А. Цільовий централізова­ний страховий фонд, основними напрямами діяльності якого є управління соціальним страхуванням на випадок безробіття, збір і акумуляція страхових внесків, контроль за використанням коштів, виплата матеріально­го забезпечення та надання соціальних послуг, виконання інших функцій згідно з статутом.

Б. Цільовий централізова­ний страховий фонд, що гарантує соціальний захист.

В. Гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності.

 

9. Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку…

А. Сприяють зайнятості на державному та місцевому рівнях.

Б. Мають цільовий централізова­ний страховий фонд, що гарантує соціальний захист.

В. Не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються виключно за їх прямим призначенням.

 

10. Управління Фонд загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється:

А. Його правлінням.

Б. Його правлінням, виконав­чою дирекцією та її робочими органами.

В. Директором Фонду загальнообов'яз­кового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 540; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.25.27 (0.006 с.)