Управління страхуванням на випадок безробіття. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління страхуванням на випадок безробіття.З метою управління страхуванням на випадок безробіття, здійснення збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій створений Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є правонаступником державного фонду сприяння зайнятості населення і є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» визначає права, обов’язки та відповідальність Фонду.

Так Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття має право:

- застосовувати фінансові санкції, передбачені законодавством, у разі порушення порядку сплати страхувальниками страхових внесків;

- стягувати з посадових осіб та страхувальників передбачені законодавством штрафи та застосовувати інші фінансові санкції за недотримання законодавства.

Крім того, Фонд зобов'язаний:

- забезпечувати збір страхових внесків;

- виплачувати забезпечення та надавати відповідні соціальні послуги;

- вживати заходів до раціонального використання коштів і забезпечення фінансової стабільності Фонду;

- контролювати правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття, правильність призначення роботодавцем та виплати застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю;

- щорічно складати звіт про результати своєї діяльності та подавати його Кабінету Міністрів України;

- інформувати застрахованих осіб про результати своєї роботи через засоби масової інформації.

Фонд несе відповідальність відповідно до законодавства України за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання забезпечення.

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду.

До складу правління Фонду входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Представниками держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб та роботодавців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців. Порядок делегування цих представників визначається сторонами самостійно.

Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття має наступні повноваження:

- спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, визначає перспективні та поточні завдання Фонду;

- затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду, у тому числі виконавчої дирекції Фонду;

- обирає голову правління Фонду та його заступників;

- розглядає кандидатури на посади керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників та дає згоду на їх призначення в установленому порядку;

- дає згоду на звільнення в установленому порядку керівника виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а в разі порушення ними законодавства чи статуту - вносить обов'язкове для врахування обґрунтоване подання про звільнення;

- затверджує бюджет Фонду на поточний рік після встановлення Верховною Радою України розміру страхових внесків та звіт про його виконання;

- затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики);

- затверджує порядок використання коштів з окремих видатків бюджету Фонду;

- вирішує поточні питання щодо формування та використання резерву коштів Фонду;

- вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про розмір страхових внесків для подання в установленому порядку Верховній Раді України на затвердження;

- вирішує інші питання діяльності Фонду відповідно до його статуту.

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на Державну службу зайнятості України.

Виконавча дирекція Фонду організовує виконання рішень правління Фонду та забезпечує дотримання законодавства України про страхування на випадок безробіття, діє від імені Фонду та підзвітна йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду.

Функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду покладаються на центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості.

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи виконують наступні завдання:

- здійснюють облік та ведуть реєстр платників страхових внесків;

- провадять збір страхових внесків;

- здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету;

- виплачують забезпечення та надають соціальні послуги;

- контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття, проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, державної податкової політики, Пенсійним фондом за погодженням з правлінням Фонду;

- представляють інтереси Фонду в судових та інших органах;

- представляють Фонд у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;

- готує та подає на розгляд правління Фонду:

- пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

- пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;

- проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду;

- пропозиції щодо розміру резерву коштів Фонду;

- звіт про діяльність.

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не включаються до складу Державного бюджету України. Джерелами формування коштів Фонду є (рис. 8.2):

1) страхові внески страхувальників – роботодавців, застрахованих осіб;

2) асигнування державного бюджету;

3) суми фінансових санкцій, за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення;

4) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку;

5) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

6) інші надходження відповідно до законодавства України.

Кошти Фонду використовуються на(рис. 8.2):

1) виплату забезпечення та надання соціальних послуг;

2) відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб, які достроково вийшли на пенсію у період до досягнення ними пенсійного віку;

3) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази;

4) створення резерву коштів Фонду.

 

 

 
 

Рис. 8.2. Джерела формування і напрямки використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 238; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.004 с.)