Джерела формування бюджету Пенсійного фонду і напрямки його використання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела формування бюджету Пенсійного фонду і напрямки його використанняОснову розвитку пенсійної системи України забезпечує бюджетна політика у сфері пенсійного забезпечення та бюджет Пенсійного фонду, закріплюючи при цьому досягнуті темпи зростання рівня пенсійного забезпечення.

У відповідності із статтею 71 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування бюджет Пенсійного фонду – це план утворення і використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел.Бюджет Пенсійного фонду затверджується правлінням Пенсійного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує тому року, на який складено бюджет. До моменту перетворення пенсійного фонду на самоврядну неприбуткову організацію затвердження бюджету Пенсійного фонду здійснює Кабінет Міністрів України.

Взагалі кошти бюджету Пенсійного фонду є основним джерелом фінансування пенсійного забезпечення громадян України. В основу доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України покладаються основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку держави на плановий рік, враховуються стан виконання бюджету та зміни законодавства у поточному році. Проект бюджету Пенсійного фонду складається з урахуванням щорічних актуарних розрахунків.

Актуарні розрахунки – фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі.Порядок розробки, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду. У відповідності до статті 72 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування джерелами формування коштів Пенсійного фонду є (рис. 9.6):
Рис. 9.6. Джерела формування і напрямки використання коштів Пенсійного фонду 1) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду; 2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; 3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом; 4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення; 5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;6) добровільні внески;7) інші надходження відповідно до законодавства.Динаміка надходжень у бюджет Пенсійного фонду України протягом 2000-2008 рр. свідчить про їх збільшення з 14160,11 млн. грн. у 2000 році до 141161,44 млн. грн. у 2008 році (рис. 9.7). Рис. 9.5. Динаміка доходів Пенсійного фонду України у 2000-2008 рр.

Основним джерелом фінансування поточних витрат Пенсійного фонду є страхові внески, які являють собою цільовий загальнообов’язковий платіж, що стягується на всій території України.

Розмір страхових внесків встановлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пропозиції про розмір страхових внесків вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Внески на пенсійне страхування не входять до складу податків і інших обов'язкових платежів. На них також не поширюється дія податкового законодавства України.

Елементи збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та їх характеристика представлені у таблиці 9.1.

 

Таблиця 9.1 – Характеристика елементів збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Елемент Характеристика
1 2
База нарахування Сукупність витрат на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, найманим робітникам (не інвалідам)
Платники збору - юридичні особи – роботодавці; - фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці); - фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно; - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Базовий період становить 1 календарний місяць.
Строк оплати Оплата страхового внеску здійснюється одночасно з виплатою сум, які становлять базу нарахування, але не пізніше 20 числа місяця, який слідкує за базовим періодом нарахування внеску. Тобто, якщо за лютий поточного року на підприємстві нарахована заробітна плата, але не виплачена до 20 березня, то нараховані страхові внески повинні бути сплачені в бюджет Пенсійного фонду України не пізніше 20 березня включно.
Порядок сплати внесків визначений Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і Інструкцією Пенсійного фонду України «Про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України». При сплаті страхових внесків необхідно враховувати наступні основні моменти: 1) Всі платежі в бюджет Пенсійного фонду України провадяться по безготівковому розрахунку на відповідний розрахунковий рахунок управління Пенсійного фонду України (розрахункові рахунки зазначені в підрозділі «Розміри внесків» у розрізі кожного виду внеску); 2) Датою оплати вважається дата прийняття платіжного доручення банківською організацією для здійснення грошового переказу коштів; 3) У випадку своєчасної або авансової виплати заробітної плати внески перераховуються одночасно з перерахуванням коштів на заробітну плату; 4) У випадку несвоєчасної виплати заробітної плати внески в Пенсійний фонд України перераховуються до 20 числа місяця, що випливає за місяцем, за який нарахована заробітна плата.

Дані таблиці 9.2 показують розміри страхових внесків в Пенсійний фонд на даний час.

 

Таблиця 9.2 - Нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду

Платники Ставка внесків
Нарахування
Роботодавці 32%
Роботодавці, у яких працюють інваліди 32%- за всіх 4%- за інвалідів
Підприємства всеукраїнських товариських організацій інвалідів 4%
Підприємства, які використовують працю найманих працівників з осіб повітряних екіпажів 42%- за осіб повітряного складу; 32%- за всіх
Фізичні особи 32%, але не менш мінімального страхового внеску
Добровільні застраховані особи 32%, але не менш мінімального страхового внеску
Платники фіксованого, єдиного, фіксованого сільськогосподарського податку Фіксований розмір, але не менш мінімального страхового внеску
Утримання
Наймані працівники 2%
Фізичні особи, які мають статус держслужбовців 1-5% за шкалою
Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету України і не підлягають оподаткуванню.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» кошти Пенсійного фонду використовуються на:

1) виплату пенсій;2) надання соціальних послуг;3) фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій;5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.

Протягом 2000-2008 рр. видаткова частина бюджету Пенсійного фонду України (згідно відповідних постанов Кабінету Міністрів України) збільшувалася такими ж темпами що й дохідна (табл. 9.3).

 

Таблиця 9.3 – Динаміка видатків Пенсійного фонду України у 2000-2008 рр.

Показники
1 2 3 4 5 6 7
Видатки ПФУ, млн. грн. 14160,11 21732,32 36182,87 70202,31 95592,92 141161,44
З метою забезпечення фінансової стабільності Пенсійного фонду формується резерв коштів Пенсійного фонду. Резерв коштів Пенсійного фонду складається з двох частин:· резерву коштів для поточних потреб;· резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах.Зазначені резерви зараховуються на окремі субрахунки одного рахунку Пенсійного фонду. Порядок формування та використання резерву коштів Пенсійного фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду. Резерв коштів для поточних потреб формується з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг у сумі, що дорівнює місячній потребі на зазначені цілі згідно з бюджетом Пенсійного фонду на відповідний рік та затверджується в його складі. Резерв коштів для поточних потреб використовується та поновлюється таким чином, щоб на початок кожного місяця на відповідному субрахунку сума цього резерву дорівнювала місячній потребі коштів, необхідній для забезпечення фінансування виплати пенсій та надання соціальних послуг, визначеній у бюджеті Пенсійного фонду. Після забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг і створення резерву коштів для поточних потреб надлишкові кошти Пенсійного фонду зараховуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах, який може виникнути у зв'язку із зміною демографічної ситуації в Україні. Резерв коштів для поточних потреб зберігається в уповноваженому банку, а резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах - у зберігачі. Зберігач забезпечує зберігання та облік резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах окремо від пенсійних активів Накопичувального фонду.

 

 

Питання для самоконтролю знань.

 

1. В Україні зародження пенсійного страхування відбулося:

А. У 90-х роках ХІХ століття.

Б. У 60-х роках ХІХ століття.

В. У 20-х роках ХХ століття.

 

2. Солідарна система базується на засадах:

А. Солідарності, субсидування та виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Б. Добровільної участі фізичних і юридичних осіб з метою одержання додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

В. Накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій та одноразових виплат.

3. Управління системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснює:

А. Наглядова рада.

Б. Компанія з управління активами.

В. Пенсійний фонд.

 

4. Вищим органом управління Пенсійного фонду є:А. Правління.Б. Виконавча дирекція.

В. Наглядова рада.

5. Виконання рішень правління Пенсійного фонду забезпечує:А. Виконавча дирекція Пенсійного фонду.Б. Правління Пенсійного фонду.В. Наглядова рада.

 

6. Єдина правова база, єдине регулювання бюджетних відносин, єдність порядку формування бюджету і його виконання та ведення бух­галтерського обліку і звітності – це такий принцип бюджетної системи Пенсійного фонду, як:

А. Єдність.Б. Обґрунтованість.В. Повнота.

 

7. План утворення і використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, визначених законодавством, для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами Пенсійного фонду України – це:

А. Бюджет Пенсійного фонду.Б. Фінансовий план Пенсійного фонду.В. План пенсійного страхування.

 

8. Природа солідарної пенсійної системи полягає у:

А. Функціонуванні в режимі забезпечення поточних виплат.

Б. Функціонуванні в режимі забезпечення майбутніх виплат.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.007 с.)