ТОП 10:

На симфiзнiй поверхнi лобкової кiстки! Що є на нижнiй поверхнi верхньої гiлки лобкової кiстки?

Затульна борозна i затульний гребiнь

#лобковий горбок

Симфiзна поверхня

Лобковий гребiнь i клубово-лобкове пiдвищення

! З яких частин складається сiднича кiстка?

Тiла i гiлки

#тiла i основної частини

Двох гiлок

Тiла i крила

! Яка частина сiдничої кiстки бере участь в утвореннi кульшової западини?

Тiло

#гiлка

Основна частина

Крило

! В який анатомiчний утвiр переходить тiло сiдничої кiстки?

У гiлку сiдничої кiстки

#у основну частину сiдничої кiстки

У тiло та гiлку лобкової кiстки

У нижню гiлку лобкової кiстки

! Що знаходиться ззовнi i унизу сiдничої кiстки в дiлянцi її кута?

Сiдничий горб

#сiднича ость

Мала сiднича вирiзка

Велика сiднича вирiзка

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться по задньому краю сiдничої кiстки вище сiдничого горба?

Сiднича ость, мала сiднича вирiзка, велика сiднича вирiзка

#сiднича ость та затульний отвiр

Мала сiднича вирiзка та гiлка сiдничої кiстки

Велика сiднича вирiзка та затульний отвiр

! З чим зливається гiлка сiдничої кiстки?

З нижньою гiлкою лобкової кiстки

#з верхньою гiлкою лобкової кiстки

З тiлом лобкової кiстки

З тiлом клубової кiстки

! Який анатомiчний утвiр на кульшовiй кiстцi обмежений гiлками лобкової i сiдничої кiсток?

Затульний отвiр

#кульшова западина

Затульна борозна

Симфiзна поверхня

! Чим обмежений затульний отвiр кульшової кiстки?

Злиттям гiлок лобкової i сiдничої кiсток, а також частиною кульшової западини

#тiлами лобкової, сiдничої i клубової кiсток

Малою i великою сiдничими вирiзками

Великою сiдничою вирiзкою i тiлом лобкової кiстки

! З яких частин складається стегнова кiстка?

Дiафiз, проксимальний i дистальний епiфiзи та метафiзи, апофiзи

#тiло, вiдростки та метафiзи

Основна частина та апофiзи

Тiло та дiафiзи

! Яким анатомiчним утвором закiнчується проксимальний кiнець стегнової кiстки?

Головкою стегнової кiстки

#великим вертлюгом

Двома виростками

Малим i третiм вертлюгом

! У яку сторону спрямована головка стегнової кiстки?

Медiально i угору

#латерально i угору

Вперед i угору

Назад i угору

! З якою кiсткою зчленовується головка стегнової кiстки?

З кульшовою кiсткою

#з великогомiлковою кiсткою

З лобковою кiсткою

З сiдничою кiсткою

! Який анатомiчний утвiр сполучає головку стегнової кiстки з її тiлом?

Шийка

#великий вертлюг

Малий вертлюг

Мiжвертлюгова лiнiя

! Що находиться на межi шийки i тiла стегнової кiстки?

Великий i малий вертлюги

#коротка лiнiя

Сiднична горбистiсть i бiчний виросток

Великий вертлюг i присереднiй виросток

! Який анатомiчний утвiр сполучає мiж собою великий i малий вертлюги стегнової кiстки спереду?

Мiжвертлюгова лiнiя

#мiжвертлюговий гребiнь

Шорстка лiнiя

Гребiнна лiнiя

! Який анатомiчний утвiр сполучає мiж собою великий i малий вертлюги стегнової кiстки ззаду?

Мiжвертлюговий гребiнь

#мiжвертлюгова лiнiя

Шорстка лiнiя

Гребiнна лiнiя

! Що знаходиться на заднiй поверхнi тiла стегнової кiстки?

Шорстка лiнiя

#мiжвертлюговий гребiнь

Мiжвертлюгова лiнiя

Гребiнна лiнiя

! З яких частин складається шорстка лiнiя стегнової кiстки?

Присередньої i бiчної губ

#гребiнної лiнiї i присередньої губи

Бiчної губи i сiдничної горбистостi

Бiчної губи i третього вертлюга

! до яких анатомiчних утворiв на стегновiй кiстцi прямують угорi губи шорсткої лiнiї?

До великого i малого вертлюгiв

#до шийки i головки стегнової кiстки

До третього вертлюга i шийки стегнової кiстки

До мiжвертлюгового гребеня i мiжвертлюгової лiнiї

! Що утворює бiчна губа шорсткої лiнiї стегнової кiстки у своїй верхнiй частинi?

Сiдничну горбистiсть

#гребiнну лiнiю

Великiй i третiй вертлюг

Малий i третiй вертлюг

! У що продовжується присередня губа шорсткої лiнiї стегнової кiстки у своїй верхнiй частинi?

У гребiнну лiнiю

#у сiдничну горбистiсть

У третiй вертлюг

У малий вертлюг

! Що утворюється мiж нижнiми кiнцями губ шорсткої лiнiї стегнової кiстки?

Пiдколiнна поверхня

#мiжвиросткова ямка

Надколiнкова поверхня

Два виростки

! Що утворює дистальний кiнець стегнової кiстки?

Два виростки

#головку i шийку стегнової кiстки

Малий i великий вертлюги

Надколiнкову поверхню i третiй вертлюг

! Який анатомiчний утвiр на заднiй поверхнi стегнової кiстки роздiляє бiчний виросток вiд присереднього виростка?

Мiжвиросткова ямка

#ямка головки стегнової кiстки

Вертлюгова ямка

Надколiнкова поверхня

! У що переходять суглобовi поверхнi виросткiв стегна спереду?

У надколiнкову поверхню

#у пiдколiнну поверхню

У малий i великий вертлюги

У вертлюгову ямку

! Як називаються анатомiчнi утвори, що знаходяться на бiчнiй i присереднiй сторонi бiчного i присереднього виросткiв стегнової кiстки?

Бiчний надвиросток i присереднiй надвиросток

#латеральний i медiальний суглобовi вiдростки

Малий i третiй вертлюги

Верхнiй та нижнiй надвиростки

!!!!!!!!Заняття № 12 "Кiстки нижньої кiнцiвки: кiстки гомiлки i стопи"

! До яких кiсток належить наколiнок?

До сесамоподiбних

#до повiтроносних

До коротких трубчастих

До плоских

! Де знаходиться надколiнок?

у товщi сухожилка чотириголового м`яза стегна, спереду вiд стегнової кiстки

#у товщi сухожилка чотириголового м`яза стегна, ззаду вiд стегнової кiстки

З присередньої сторони дистального кiнця стегнової кiстки

З бiчної сторони дистального кiнця стегнової кiстки

! З якою кiсткою зчленовується наколiнок?

З наколiнковою поверхнею стегнової кiстки

#з наколiнковою поверхнею великогомiлкової кiстки

З наколiнковою поверхнею малогомiлкової кiстки

З кiстками не зчленовується

! Якi частини має наколiнок?

Основу i верхiвку

#тiло i верхiвку

Основу i вiдросток

Тiло i вiдросток

! Куди спрямована верхiвка наколiнка?

Униз

#угору

Вперед

Назад

! Куди спрямована основа наколiнка?

Угору

#униз

Вперед

Назад

! Якi поверхнi має наколiнок?

Суглобову та передню

#суглобову та задню

Суглобову та верхню

Суглобову та нижню

! З яких частин складається великогомiлкова кiстка?

Тiла i двох кiнцiв

#тiла i двох вiдросткiв

Основної частини i двох кiнцiв

Тiла i двох виросткiв

! Чим закiнчується проксимальний кiнець великогомiлкової кiстки?

Присереднiм та бiчним виростками

#головкою

Суглобовою поверхнею i присередньою кiсточкою

Суглобовим вiдростком

! З утворами якої кiстки сполучаються верхнi суглобовi поверхнi присереднього та бiчного виросткiв великогомiлкової кiстки?

З виростками стегнової кiстки

#з головкою стегнової кiстки

З головкою малогомiлкової кiстки

з надп`ястковою кiсткою

! Чим розмежованi мiж собою верхнi суглобовi поверхнi великогомiлкової кiстки?

Мiжвиростковим пiдвищенням, яке складається iз присереднього та бiчного мiжвиросткових горбкiв

#мiжвиростковими пiдвищенням, яке складається iз переднього та заднього мiжвиросткових горбкiв

Мiжвиростковим пiдвищенням, яке складається iз переднього та заднього мiжвиросткових полiв

Мiжвиростковою ямкою

! Де знаходиться переднє та заднє мiжвиростковi поля великогомiлкової кiстки?

На проксимальному кiнцi великогомiлкової кiстки, його верхнiй поверхнi, спереду та ззаду вiд мiжвиросткового пiдвищення

#на проксимальному кiнцi великогомiлкової кiстки, по боках вiд присереднього та бiчного виросткiв

На дистальному кiнцi великогомiлкової кiстки, спереду та ззаду вiд присередньої кiсточки

На заднiй та переднiй поверхнi тiла великогомiлкової кiстки

! Що знаходиться в дiлянцi задньобiчної частини бiчного виростка великогомiлкової кiстки?

Малогомiлкова поверхня

#лiнiя камбалоподiбного м`яза

Малогомiлкова вирiзка

Горбистiсть великогомiлкової кiстки

! Якi краї має тiло великогомiлкової кiстки?

Переднiй, мiжкiстковий i присереднiй

#переднiй та заднiй

Переднiй, заднiй та присереднiй

Заднiй та присереднiй

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на передньому краю великогомiлкової кiстки угорi?

Горбистiсть великогомiлкової кiстки

#лiнiя камбалоподiбного м`яза

Переднє мiжвиросткове поле

Малогомiлкова вирiзка

! Якi поверхнi має тiло великогомiлкової кiстки?

Присередню, бiчну i задню

#передню i задню

Передню, бiчну i присередню

Задню, присередню i передню

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на заднiй поверхнi великогомiлкової кiстки угорi?

лiнiя камбалоподiбного м`яза

#горбистiсть великогомiлкової кiстки

Заднє мiжвиросткове поле

Малогомiлкова вирiзка

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на мiжкiстковому краю дистального кiнця великогомiлкової кiстки?

Малогомiлкова вирiзка

#малогомiлкова суглобова поверхня

Присередня кiсточкаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.014 с.)