ТОП 10:

У борозну сигмоподiбної пазухи#у борознi нижньої кам`янистої пазухи

У великий отвiр

У яремний отвiр

! Який анатомiчний утвiр iде угору вiд внутрiшнього потиличного виступу?

Борозна верхньої стрiлової пазухи

#борозна сигмоподiбної пазухи

Борозна поперечної пазухи

Внутрiшнiй потиличний гребiнь

! З якими кiстками зчленовується потилична луска?

З тiм8яними i скроневими кiстками

#з тiм`яними i клиноподiбною кiстками

З клиноподiбною i скроневими кiстками

з тiм`яними, скроневими, клиноподiбною кiстками

!!!!Заняття № 5 Клиноподiбна i решiтчаста кiстки черепа

! До яких кiсток належить клиноподiбна кiстка за класифiкацiєю?

До повiтроносних кiсток

#до змiшаних кiсток

До плоских кiсток

До парних кiсток мозкового черепа

! У формуваннi яких вiддiлiв черепа бере участь клиноподiбна кiстка?

Основи i бiчних стiнок склепiння черепа

#верхньобiчний вiддiл склепiння черепа

Задньобiчний вiддiл склепiння черепа

Переднiй вiддiл мозкового черепа

! З яких частин складається клиноподiбна кiстка?

Тiла, малих i великих крил, клиноподiбних вiдросткiв

#тiла та луски

Тiла, луски та малих крил

Тiла, малих i великих крил, суглобових вiдросткiв

! Який анатомiчний утвiр знаходиться всерединi тiла клиноподiбної кiстки?

Клиноподiбна пазуха

#великий отвiр

Сигмоподiбна пазуха

Зоровий канал

! Якi поверхнi розрiзняють на тiлi клиноподiбної кiстки?

Верхню, задню, передню, нижню i двi бiчних

#тiльки латеральнi поверхнi

Верхню, нижню i медiальнi поверхнi

Тiльки задню та передню поверхнi

! З чим зростається задня поверхня клиноподiбної кiстки у дорослої людини?

З основною частиною потиличної кiстки

#з бiчними частинами потиличної кiстки

З лускою потиличної кiстки

з кам`янистими частинами скроневої кiстки

! Який анатомiчний утвiр займає верхню поверхню тiла клиноподiбної кiстки?

Турецьке сiдло

#сонна борозна

Крилоподiбна ямка

Отвори клиноподiбної пазухи

! Який анатомiчний утвiр знаходиться в центрi турецького сiдла?

Гiпофiзна ямка

#крилоподiбна ямка

Клиноподiбна пазуха

Сонна борозна

! Який анатомiчний утвiр розташований поперечно i знаходиться попереду вiд горбка сiдла?

Передперехресна борозна

#сонна борозна

Зоровий канал

Спинка турецького сiдла

! Де знаходиться спинка сiдла?

На верхнiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки ззаду вiд гiпофiзної ямки

#на верхнiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки спереду вiд гiпофiзної ямки

Спереду вiд передперехресної борозни

На заднiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

! Що знаходиться справа i злiва бiля основи спинки сiдла?

Сонна борозна

#горбок турецького сiдла

Передперехресна борозна

Отвори клиноподiбної пазухи

! В який анатомiчний утвiр переходить передня поверхня тiла клиноподiбної кiстки?

У клиноподiбний гребiнь з клиноподiбним дзьобом

#у глибокий жолобок

У малi крила клиноподiбної кiстки

У спинку сiдла

! Що знаходиться на переднiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки по боках вiд клиноподiбного гребiня?

Отвори клиноподiбної пазухи, якi обмеженi клиноподiбними раковинами

#сонна борозна

Зоровий канал

Круглий отвiр

! За допомогою чого клиноподiбна пазуха сполучається з порожниною носа?

За допомогою отвору клиноподiбної пазухи

#за допомогою круглого отвору

За допомогою овального отвору

За допомогою остистого отвору

! Звiдки починаються малi крила клиноподiбної кiстки?

Вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки i направленi уперед

#вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

Вiд нижньої поверхнi клиноподiбної кiстки

Вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки i направленi назад

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж коренями малих крил клиноподiбної кiстки?

Зоровий канал

#круглий отвiр

Овальний отвiр

Верхня очноямкова щiлина

! з якими кiстками зчленовуються переднi краї малих крил клиноподiбної кiстки?

З очноямковими частинами лобової кiстки i дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки

#з кам`янистою часиною скроневої кiстки

з тiм`яними кiстками

З основною частиною потиличної кiстки

! Яким анатомiчним утвором закiнчується заднiй край малих крил з присередньої сторони?

Переднiм нахиленим вiдростком

#заднiм нахиленим вiдростком

З клиноподiбним язичком

Клиноподiбним гребенем

! Якi поверхнi має мале крило клиноподiбної кiстки?

Верхню i нижню

#медiальну i латеральну

Передню i задню

Передню i верхню

! Куди спрямована верхня поверхня малих крил клиноподiбної кiстки?

У порожнину черепа

#в очну ямку

В порожнину носа

В порожнину рота

! Куди спрямована нижня поверхня малих крил клиноподiбної кiстки?

В очну ямку

#у порожнину черепа

В порожнину носа

В порожнину рота

! Що знаходиться мiж малими i великими крилами клиноподiбної кiстки?

Верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

Зоровий канал

Круглий отвiр

! Звiдки починаються великi крила клиноподiбної кiстки?

Вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

#вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

Вiд задньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

Вiд нижньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться бiля основи великих крил клиноподiбної кiстки?

Круглий отвiр, овальний отвiр та остистий отвiр

#сонна борозна та круглий отвiр

Зоровий канал та овальний отвiр

Верхня очноямкова щiлина, зоровий канал, круглий отвiр

! Який анатомiчний утвiр розташований бiля основи великих крил мiж круглим i остистим отворами?

Овальний отвiр

#сонна борозна

Зоровий канал

Клиноподiбна пазуха

! Якi поверхнi має велике крило клиноподiбної кiстки?

Мозкову, очноямкову, верхньощелепну, скроневу та пiдскроневу поверхнi

#мозкову, верхню. нижню, нижньощелепну поверхнi

Очноямкову, бiчну. носову. верхньощелепну поверхнi

Медiальну, латеральну, верхньощелепну, мозкову

! Який отвiр вiдкривається на верхньощелепнiй поверхнi великих крил клиноподiбної кiстки, що обернений у крило-пiднебiнну ямку?

Круглий отвiр

#овальний отвiр

Остистий отвiр

Отвiр зорового каналу

! Який анатомiчний утвiр вiдмежовує скроневу поверхню великих крил клиноподiбної кiстки вiд пiдскроневої?

Пiдскроневий гребiнь

#клиноподiбний гребiнь

Крилоподiбна ямка

Крилоподiбна борозна

! Де знаходиться крилопiднебiнний вiдросток клиноподiбної кiстки?

Вiдходить вiд тiла клиноподiбної кiстки бiля початку великого крила i спрямований униз

#вiдходить вiд малих крил клиноподiбної кiстки i спрямований униз

Вiдходить вiд великих крил клиноподiбної кiстки i спрямований назад

Вiдходить вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки i спрямований уперед

! Який анатомiчний утвiр пронизує основу крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки?

Крилоподiбний канал

#зоровий канал

Сонний канал

Виростковий канал

! Куди вiдкривається переднiй отвiр крилоподiбного каналу клиноподiбної кiстки?

У крило-пiднебiнну ямку

#на зовнiшню основу черепа

На внутрiшню основу черепа

В очну ямку

! Куди вiдкривається заднiй отвiр крилоподiбного каналу клиноподiбної кiстки?

На зовнiшню основу черепа поблизу рваного отвору

#у крило-пiднебiнну ямку

На внутрiшню основу черепа

В очну ямку

! Якi пластинки має крилоподiбний вiдросток клиноподiбної кiстки?

Латеральну та медiальну

#верхню та нижню

Передню та задню

Латеральну та передню

! Який анатомiчний утвiр знаходиться ззаду i угору мiж пластинками крилоподiбного вiдростка?

Крилоподiбна ямка

#крило-пiднебiнна ямка

Крило-пiднебiнна борозна

Круглий отвiр

! Який анатомiчний утвiр розташований унизу мiж пластинками крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки?

Крилоподiбна вирiзка

#крилоподiбна ямка

Крило-пiднебiнна ямка

Круглий отвiр

! На якiй пластинцi крилоподiбного вiдростка знаходиться крилоподiбний гачок?

На присереднiй пластинцi

#на латеральнiй пластинцi

На верхнiй пластинцi

На переднiй пластинцi

! До яких кiсток належить решiтчаста кiстка за класифiкацiєю?

До повiтроносних

#до плоских

До змiшанихПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.013 с.)