ТОП 10:

До парних кiсток лицьового черепа! з яких частин складається решiтчаста кiстка?

Дiрчастої i перпендикулярної пластинок та решiтчастого лабiринту

#дiрчастої, медiальної та латеральної пластинок

Тiла i перпендикулярної пластинки

Тiла та решiтчастого лабiринту

! Де розташована дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки?

В решiтчастiй вирiзцi лобової кiстки

#на малих крилах клиноподiбної кiстки

В крилоподiбнiй вирiзцi клиноподiбної кiстки

Закриває круглий та овальний отвори клиноподiбної кiстки

! Де знаходиться пiвнячий гребiнь решiтчастої кiстки?

Над дiрчастою пластинкою

#пiд дiрчастою пластинкою

Над решiтчастим лабiринтом

Бере участь в утвореннi верхньої частини носової перегородки

! Який анатомiчний утвiр обмежовують крила пiвнячого гребеня ззаду?

Слiпий отвiр

#круглий отвiр

Решiтчастий пухир

Решiтчастий лабiринт

! На якiй кiстцi розташований слiпий отвiр?

На лобовiй кiстцi

#на решiтчастiй кiстцi

На клиноподiбнiй кiстцi

На потиличнiй кiстцi

! Який анатомiчний утвiр є продовженням пiвнячого гребеня, що спрямований униз в носову порожнину i бере участь в утвореннi верхньої частини носової перегородки?

Перпендикулярна пластинка решiтчастої кiстки

#дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки

Очноямкова пластинка решiтчастої кiстки

Решiтчастий лабiринт

! Яка частина решiтчастої кiстки розташована по боках вiд перпендикулярної пластинки?

Решiтчастий лабiринт

#дiрчаста пластинка

Пiвнячий гребiнь

Слiпий отвiр

! Чим вiддiлений вiд перпендикулярної пластинки решiтчастий лабiринт?

Вузькою вертикальною щiлиною

#пiвнячим гребенем

Дiрчастою пластинкою

Очноямковою пластинкою

! Якими анатомiчними утворами прикритi решiтчастi комiрки з присередньої сторони?

Носовими раковинами

#очноямковою пластинкою

Дiрчастою пластинкою

Пiвнячим, гребенем

! Куди спрямовується нижнiй край носових раковин решiтчастої кiстки?

Вiн вiльно звисає в щiлину мiж решiтчастим лабiринтом i перпендикулярною пластинкою

#вiн вiльно звисає мiж перепендикулярною та дiрчастою пластинками решiтчастої кiстки

Вiн спрямований у порожнину черепа

Вiн спрямований в очну ямку

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж верхньою i нижньою носовими раковинами?

Верхнiй носовий хiд

#середнiй носовий хiд

Нижнiй носовий хiд

Пiвмiсяцева щiлина

! Який анатомiчний утвiр знаходиться ззаду вiд гачкуватого вiдростка середньої носової раковини?

Решiтчастий пухир - одна з найбiльших комiрок решiтчастого лабiринту

#середнiй носовий хiд

Очноямкова пластинка

Пiвнячий гребiнь

! Що розташовано спереду i нижче вiд великого решiтчастого пухиря?

Пiвмiсяцева щiлина

#верхнiй носовий хiд

Середнiй носовий хiд

Загальний носовий хiд

! Яким анатомiчним утвором прикритi решiтчастi лабiринти з бiчної сторони?

Очноямковою пластинкою

#носовими раковинами

Дiрчастою пластинкою

Перпендикулярною пластинкою

! Куди вiдкриваються переднi решiтчастi комiрки решiтчастого лабiринту решiтчастої кiстки?

У середнiй носовий хiд

#у верхнiй носовий хiд

У нижнiй носовий хiд

У загальний носовий хiд

! Куди вiдкриваються заднi решiтчастi комiрки решiтчастого лабiринту решiтчастої кiстки?

У верхнiй носовий хiд

#у середнiй носовий хiд

У нижнiй носовий хiд

У загальний носовий хiд

!!!!!!Заняття № 6 "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки"

! До яких кiсток належить скронева кiстка за класифiкацiєю?

До змiшаних кiсток

#до плоских кiсток

До непарних кiсток мозкового черепа

До парних кiсток лицьового черепа

! До складу яких вiддiлiв черепа входить скронева кiстка?

До складу основи i бiчних частин склепiння черепа

#до складу верхньобiчного вiддiлу склепiння черепа

До складу переднього вiддiлу мозкового черепа

До складу бiчних вiддiлень лицевого черепа

! Мiж якими кiстками розташована скронева кiстка?

мiж клиноподiбною тiм`яною i потиличною

#мiж клиноподiбною, тiм`яною i решiтчастою

Мiж потиличною та лобовою

Мiж лобовою, клиноподiбною та потиличною

! З яких частин складається скронева кiстка?

кам`янистої частини соскоподiбного вiдростка, барабанної i лускової частин

#лускової частини i тiла

Основної частини луски та соскоподiбного вiдростка

кам`янистої частини малих та великих крил

! Якi вiддiли має кам`яниста частина скроневої кiстки?

Основу i верхiвку

#тiло i малi крила

Тiло i верхiвку

Основу i суглобовий вiдросток

! Який вiддiл кам`янистої частини скроневої кiстки переходить у соскоподiбний вiдросток?

Основа

#верхiвка

Тiло

Мале крило

! Який вiддiл кам`янистої частини вiльний i спрямований вперед та медiально?

Верхiвка

#основа

Тiло

Мале крило

! Якi поверхнi розрiзняють на кам`янистiй частинi скроневої кiстки?

Передню. задню i нижню

#верхню та нижню

Медiальну, латеральну та нижню

Передню, задню i верхню

! Що знаходиться в середнiй частинi передньої поверхнi кам`янистої частини?

Дугоподiбне пiдвищення

#отвiр м`язово-трубного каналу

Внутрiшнiй слуховий отвiр

борозна верхньої кам`янистої пазухи

! Де знаходиться зовнiшнiй отвiр м`язово-трубного каналу?

в куту мiж верхiвкою кам`янистої частини скроневої кiстки i її лусковою частиною, латеральнiше вiд внутрiшнього отвору сонного каналу

#на задньому краю кам`янистої частини скроневої кiстки ближче до її верхiвки

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi яремної ямки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi пiддугової ямки

! Де закiнчується м`язово-трубний канал?

У барабаннiй порожнинi

#у внутрiшньому слуховому ходi

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

На днi яремної ямки

! Як називається верхня частина м`язево-трубного каналу?

пiвканал м`яза-натягувача барабанної перетинки

#пiвканал слухової труби

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

Внутрiшнiй слуховий хiд

! Як називається нижня частина м`язево-трубного каналу?

Пiвканал слухової труби

#пiвканал м`яза-натягувача барабанної перетинки

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

Внутрiшнiй слуховий хiд

! Де знаходиться покрiвля барабанної порожнини на скроневiй кiстцi?

на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки мiж дугоподiбним пiдвищенням i кам`янисто-лусковою щiлиною

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi її верхiвки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки нижче вiд внутрiшнього слухового ходу

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi яремної ямки

! Що знаходиться поблизу верхiвки кам`янистої частини на переднiй її поверхнi?

Трiйчасте втиснення

#покрiвля барабанної порожнини

розтвiр каналу великого кам`янистого нерва

Внутрiшнiй слуховий отвiр

! Де знаходиться розтвiр каналу великого кам`янистого нерва?

на переднiй поверхнi кам`янистого частини скроневої кiстки, латеральнiше вiд трiйчастого втиснення

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки, вище вiд дугового пiдвищення

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки, латеральнiше вiд внутрiшнього слухового отвору

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки на днi яремної ямки

! Що знаходиться на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки дещо спереду i латеральнiше вiд розтвору каналу великого кам`янистого нерва?

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

#трiйчасте втиснення

Пiддугова ямка

зовнiшнiй отвiр м`язово-трубного каналу

! Якi анатомiчнi утвори починаються вiд розтвору каналу великого кам`янистого нерва i вiд розтвору каналу малого нерва?

борозна великого кам`янистого нерва i борозна малого кам`янистого нерва

#сонно-барабаннi канальцi

Барабаннi канальцi

кам`янисто-лусковi щiлини

! Що знаходиться на верхньому краю кам`янистої частини скроневої кiстки?

борозна верхньої кам`янистої пазухи

#борозна нижньої кам`янистої пазухиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.011 с.)