ТОП 10:

З долонної поверхнi ввiгнутi, з тильної опуклi#з долонної поверхнi опуклi, з тильної ввiгнутi

В медiальному напрямку - опуклi, в латеральному ввiгнутi

В медiальному напрямку - ввiгнутi, в латеральному опуклi

! З якими кiстками зчленовуються нижнi суглобовi поверхнi головок п`ясткових кiсток?

З проксимальними фалангами пальцiв кистi

#з кiстками дистального ряду зап`ястка

з кiстками проксимального ряду зап`ястка

З дистальними фалангами пальцiв кистi

! З якими кiстками зчленовуються суглобовi поверхнi основ п`ясткових кiсток?

з кiстками дистального ряду зап`ястка

#з проксимальними фалангами пальцiв кистi

з кiстками проксимального ряду зап`ястка

З дистальними фалангами пальцiв кистi

! Яка кiстка п`ястка є найдовшою?

II

#I

III

IV

! Як називається I палець кистi, який є найкоротший i найтовстiйший?

Великий палець (pollex)

#великий палець (hallux)

Товстий палець

Короткий палець

! Як називається другий палець кистi?

Вказiвний палець (index)

#великий палець (pollex)

Довгий палець

Короткий палець

! Як називається III палець кистi?

Середнiй палець (medius)

#великий палець (pollex)

Вказiвний палець (index)

Довгий палець

! Як називається IV палець кистi?

Персневий палець (anularis)

#середнiй палець (medius)

Вказiвний палець (index)

Короткий палець

! Як називається V палець кистi?

Мiзинець (minimus)

#короткий палець

Персневий палець (anulus)

Товстий палець

! Який палець кистi є найдовший?

III

#II

I

IV

! Якi фаланги розрiзняють на пальцях кистi?

Проксимальнi, середнi, кiнцевi

#медiальнi, середнi i латеральнi

Медiальнi, середнi i нижнi

Латеральнi, проксимальнi i середнi

! Якi фаланги має великий палець кистi?

Проксимальну i кiнцеву

#дистальну i кiнцеву

Середню i кiнцеву

Середню i дистальну

! Якi частини мають фаланги пальцiв кистi?

Основу, тiло i голiвку

#тiло i двi головки

Основу i два вiдростки

Тiло i два вiдростки

! З якою кiсткою зчленовується основа проксимальної фаланги пальцiв кистi?

з п`ястковою, її головкою

з зап`ястковою

#з п`ястковою, її основою

з тiлом п`ясткової кiстки

! З якою кiсткою зчленовується головка проксимальної фаланги пальцiв кистi?

З основою середньої фаланги

#з головкою п`ясткової кiстки

з основою п`ясткової кiстки

З головкою середньої фаланги

! Який анатомiчний утвiр розташований на кiнцi кiнцевої фаланги пальцiв кистi?

Горбистiсть кiнцевої фаланги

#ямка кiнцевої фаланги

Суглобова поверхня кiнцевої фаланги

Блок кiнцевої фаланги

!!!!!!!!!Заняття № 11 "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова i стегнова кiстки"

! Якою кiсткою утворений кульшовий пояс?

Кульшовою кiсткою

#крижовою кiсткою

Стегновою кiсткою

Клубовою кiсткою

! З чим сполучаються кульшовi кiстки ззаду?

З крижовою кiсткою

#зi стегновою кiсткою

З поперековими хребцями

З куприковою кiсткою

! З яких кiсток складається кульшова кiстка?

Iз клубової, лобкової i сiдничої

#iз клубової i крижової

Iз лобкової, сiдничої i куприка

Клубової, сiдничої i крижової

! Який анатомiчний утвiр утворюється в мiсцi зчленування тiл складових кульшової кiстки?

Кульшова западина

#суглобова ямка

Стегнова западина

Стегнова ямка

! На якiй поверхнi кульшової кiстки знаходиться кульшова западина?

На зовнiшнiй

#на внутрiшнiй

На медiальнiй

На верхнiй

! З якою кiсткою зчленовується кульшова западина?

З головкою стегнової кiстки

#з крижовою кiсткою

З куприком

З V поперековим хребцем

! Який анатомiчний утвiр знаходиться з присередньої сторони кульшової западини?

Вирiзка кульшової западини

#ямка кульшової западини

Пiвмiсяцева поверхня

Вiдросток кульшової западини

! Який анатомiчний утвiр займає периферiйну частину кульшової западини?

Пiвмiсяцева поверхня

#вирiзка кульшової западини

Ямка кульшової западини

Суглобовий вiдросток кульшової западини

! Як називається суглобова поверхня кульшової западини?

Пiвмiсяцева поверхня

#ямка кульшової западини

Суглобовий вiдросток кульшової западини

Вирiзка кульшової западини

! Як називається центр кульшової западини?

Ямка кульшової западини

#вирiзка кульшової западини

Пiвмiсяцева поверхня кульшової западини

Головка кульшової западини

! З якого вiку кульшова кiстка функцiонує як одна кiстка, що утворюється з трьох окремих кiсток?

З 14 - 16 рокiв

#з 5 - 6 рокiв

З 30 - 35 рокiв

З першого року життя

! З яких анатомiчних утворiв складається кульшова западина?

Вирiзки, пiвмiсяцевої поверхнi i ямки кульшової западини

#вирiзки i суглобового вiдростка

Ямки кульшової западини i двох вiдросткiв

Пiвмiсяцевої поверхнi i зовнiшньої та внутрiшньої губи

! З яких вiддiлiв складається клубова кiстка?

Тiла i крила

#тiла i основної частини

Основної частини i крила

Тiла i вiдросткiв

! Як називається нижнiй потовщений вiддiл клубової кiстки?

Тiло

#основна частина

Крило

Латеральний вiдросток

! Як називається верхнiй розширений вiддiл кiстки?

Крило

#тiло

Основна частина

Латеральний вiдросток

! Чим закiнчується верхнiй вiльний край клубової кiстки?

Клубовим гребенем

#клубовим вiдростком

Клубовою ямкою

Клубовою горбистiстю

! Що розташовано на клубовому гребенi?

Зовнiшня i внутрiшня губи та промiжна лiнiя

#зовнiшня губа i дугоподiбна лiнiя

Внутрiшня губа i верхня сiднична лiнiя

Зовнiшня i внутрiшня губи, дугоподiбна i верхня сiднична лiнiї

! Чим закiнчується спереду клубовий гребiнь?

Верхньою передньою та нижньою передньою клубовими остями

#латеральною та медiальною переднiми клубовими остями

Передньою клубовою горбистiстю

Передньою клубовою ямкою

! Чим закiнчується ззаду клубовий гребiнь?

Верхньою задньою та нижньою задньою клубовими остями

#медiальною та латеральною заднiми клубовими остями

Вушкоподiбною поверхнею

Клубовою горбистiстю

! Що знаходиться мiж тiлом клубової кiстки i верхньою гiлкою лобкової кiстки?

Клубово-лобкове пiдвищення

#вушкоподiбна поверхня

Клубова горбистiсть

Лобковий горбок

! Що розрiзняють на зовнiшнiй поверхнi крила клубової кiстки?

Передню, задню i нижню сiдничнi лiнiї

#клубову ямку

Медiальну, латеральну i верхню сiдничнi лiнiї

Передню i задню сiдничнi та дугоподiбну лiнiї

! Що розташовано на внутрiшнiй поверхнi крила клубової кiстки?

Клубова ямка

#передня, задня i нижня сiдничнi лiнiї

Клубова горбистiсть i дугоподiбна лiнiя

Верхня i нижня сiдничнi лiнiї

! Чим вiддiляється клубова ямка вiд тiла клубової кiстки?

Дугоподiбною лiнiєю

#верхньою сiдничною лiнiєю

Нижньою сiдничною лiнiєю

Промiжною лiнiєю

! Що розташовано на крижово-тазовiй поверхнi крила клубової кiстки?

Вушкоподiбна поверхня i клубова горбистiсть

#клубово-лобкове пiдвищення

Клубова ямка i клубова горбистiсть

Кульшова западина

! З якою кiсткою зчленовується вушкоподiбна поверхня клубової кiстки?

З вушкоподiбною поверхнею крижової кiстки

#з головкою стегнової кiстки

З тiлом лобкової кiстки

З гiлкою сiдничої кiстки

! З яких частин складається лобкова кiстка?

Тiла i двох гiлок

#тiла i двох вiдросткiв

Основної частини i тiла

Основної частини i двох гiлок

! Яка частина лобкової кiстки бере участь в утвореннi кульшової западини?

Тiло

#верхня гiлка

Нижня гiлка

Основна частина

! Що розрiзняють на верхньому краї i верхнiй поверхнi гiлки лобкової кiстки?

Лобковий гребiнь i клубово-лобкове пiдвищення

#лобковий горбок i лобковий гребiнь

Затульна борозна i симфiзна поверхня

! У який анатомiчний утвiр переходить, вигинаючись униз, верхня гiлка лобкової кiстки?

У нижню гiлку лобкової кiстки

#у тiло лобкової кiстки

У основну частину лобкової кiстки

У гiлку сiдничої кiстки

! Який анатомiчний утвiр знаходиться у тому мiсцi, де верхня гiлка лобкової кiстки переходить в нижню в дiлянцi її присереднього краю?

Симфiзна поверхня

#лобковий гребiнь

Клубово-лобкове пiдвищення

Затульна борозна

! З якою кiсткою зчленовується симфiзна поверхня лобкової кiстки?

З протилежною лобковою кiсткою

#з сiдничою кiсткою

З клубовою кiсткою

З крижовою кiсткою

! Де знаходиться лобковий горбок?

На верхнiй гiлцi лобкової кiстки бiля її присереднього краю

#на верхнiй гiлцi лобкової кiстки на її нижнiй поверхнi

На нижнiй гiлцi лобкової кiстки бiля її присереднього краюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.97.53 (0.023 с.)