ТОП 10:

Збiльшує поверхню суглобової западини, її кривизну та глибину, збiльшуючи конгруентнiсть суглобових поверхонь#захищає плечовий суглоб зверху, утворюючи його склепiння i обмежує рухи плечової кiстки вверх при вiдведеннi плеча

Утворює склепiння плечового суглоба, обмежує згинання i розгинання в плечовому суглобi

Захищає плечовий суглоб знизу, упереджує вивихи в плечовому суглобi

! Якими зв`язками укрiплений плечовий суглоб?

дзьобо-плечової зв`язкою

#дзьобо-ключичною зв`язкою

дзьобо-надплечовою зв`язкою

верхньою та нижньою поперечною зв`язками лопатки

! Де знаходиться в плечовому суглобi мiжгорбкова синовiальна пiхва?

у мiжгорбковiй борознi плечової кiстки i має форму пальцеподiбного виростку, що огортає сухожилок довгої головки двоголового м`яза плеча

#у мiжгорбковiй борознi плечової кiстки i має форму пальцеподiбного виростку, що огортає сухожилком довгої головки триголового м`яза плеча

у мiжгорбковiй борознi плечової кiстки i має форму пальцеподiбного виростку, що огортає сухожилок короткої головки двоголового м`яза плеча

у надостьовiй ямцi лопатки i має форму пальцеподiбного виростку, що огортає сухожилок довгої i короткої головок двоголового м`яза плеча

! Який за формою суглобових поверхонь плечовий суглоб?

Кулястий, з багатьма осями рухiв - багатовiсний

#плоский, з трьома осями рухiв - багатовiсний

Блокоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

Елiпсоїдний, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

! Якi рухи можливi у плечовому суглобi навколо сагiтальної осi?

Вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки

#згинання i розгинання

Обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi i досередини

Вiдведення плеча вище горизонтального рiвня

! Навколо якої осi плечового суглоба можливi згинання i розгинання плеча?

Фронтальної

#сагiтальної

Вертикальної

Горизонтальної

! Якi рухи можливi в плечовому суглобi навколо вертикальної осi?

Обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi i досередини

# вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки

Згинання i розгинання

Вiдведення плеча вище горизонтального рiвня

! За рахунок чого обмежується вiдведення верхньої кiнцiвки вище горизонтального рiвня?

за рахунок впирання великого горбка плечової кiстки в дзьобо-надплечову зв`язку лопатки

#за рахунок впирання великого горбка плечової кiстки в верхню поперечну зв`язку лопатки

за рахунок впирання головки плечової кiстки в нижню поперечну зв`язку лопатки

за рахунок впирання головки плечової кiстки в дзьобо-ключичну зв`язку

! Якi суглоби беруть участь у рухах верхньої кiнцiвки вище горизонтального рiвня?

Груднино-ключичний i надплечово-ключичний суглоби

#груднино-ключичний i груднино-ребернi суглоби

Надплечово-ключичний i суглоби головок ребер та реберно-поперечнi суглоби

Груднино-ключичний суглоб, груднино-ребернi та суглоби головок ребер

! Якi особливостi має плечовий суглоб?

великий об`єм рухiв наявнiсть суглобової губи, мiжгорбкової суглобової пiхви i пiдсухожилковi сумки пiдлопаткового м`яза, проходження в серединi суглоба сухожилка довгої головки двоголового м`яза плеча

#великий об`єм рухiв, частi вивихи, наявнiсть суглобового диска, проходження в серединi суглоба сухожилка довгої головки триголового м`яза плеча

малий об`єм рухiв, наявнiсть суглобового менiска, мiжгорбкової суглобової пiхви, проходження в серединi суглоба довгої головки двоголового i короткої головки триголового м`язiв плеча

великий об`єм рухiв, наявнiсть суглобової губи i диска, пiдсухожилкової сумки надостьового i пiдостьового м`язiв, проходження в серединi суглоба сухожилка короткої головки двоголового м`яза плеча

! Якi суглобовi поверхнi має лiктьовий суглоб?

Блок i головочку плечової кiстки, блокоподiбну вирiзку лiктьової кiстки, суглобову ямку головки i суглобовий обвiд променевої кiстки

#блок i головку плечової кiстки, головку лiктьової кiстки i суглобовий обвiд лiктьової кiстки, блокоподiбну вирiзку променевої кiстки

Головка плечової кiстки, головка лiктьової кiстки, блокоподiбна вирiзка i суглобовий вiдросток променевої кiстки

Блок i головки плечової кiстки головочка i суглобовий обвiд променевої кiстки, суглобова вирiзка лiктьової кiстки

! Якими кiстками утворений лiктьовий суглоб?

Плечовою, лiктьовою та променевою

#плечовою i променевою

Плечовою i лiктьовою

Променевою i лiктьовою

! Якi суглоби мiстяться в загальнiй капсулi лiктьового суглоба?

Плечо-лiктьовий, плечо-променевий i проксимальний променелiктьовий суглоби

#плечо-лiктьовий i дистальний променелiктьовий суглоби

Плечовий, плечолiктьовий i плечо-променевий суглоби

Плечо-лiктьовий, проксимальний i дистальний променелiктьовий суглоби

! До яких суглобiв будовою належить лiктьовий суглоб?

Складний

#простий

Комплексний

Комбiнований

! Який за формою суглобових поверхонь лiктьовий суглоб?

Гвинтоподiбний суглоб, рiзновид блокоподiбного

#кулястий

Цилiндричний

Елiпсоїдний

! Якими зв`язками укрiплений лiктьовий суглоб?

обхiдною лiктьовою i обхiдною променевою зв`язками, кiльцевою зв`язкою променевої кiстки та квадратною зв`язкою

#внутрiшньосуглобовою лiктьовою зв`язкою

обхiдною лiктьовою та кiльцевою зв`язками, плечепроменевою зв`язками

внутрiшньосуглобовими плечопроменевою та плечелiктьовою зв`язками

! Якi рухи можливi в лiктьовому суглобi?

Згинання i розгинання навколо фронтальної осi, обертання навколо вертикальної осi

#вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi

Згинання i розгинання навколо сагiтальної осi

Обертання навколо фронтальної осi

! Якi суглобовi поверхнi має плечо-лiктьовий суглоб?

Суглобовi поверхнi блока плечової кiстки та блокоподiбна вирiзка лiктьової кiстки

#суглобовi поверхнi головочки плечової кiстки i суглобова ямка головки лiктьової кiстки

Головка плечової кiстки i блокоподiбна вирiзка лiктьової кiстки

Суглобовi поверхнi i головки плечової кiстки i головки лiктьової кiстки

! Який за формою суглобових поверхонь плечо-лiктьовий суглоб?

Блокоподiбний, його рiзновид гвинтоподiбний суглоб, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

#кулястий, багатовiсний

Цилiндрiчний, з однiєю вiссю рухiв - вертикальною

Елепсоїдний, двовiсний - рухи навколо фронтальної i сагiтальної осi

! Якi можливi рухи в плечо-лiктьовому суглобi?

Згинання i розгинання навколо фронтальної осi

#вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi

Обертання навколо вертикальної осi

Згинання i розгинання навколо сагiтальної осi

! Якi суглобовi поверхнi має плечо-променевий суглоб?

Суглобовi поверхнi головочки плечової кiстки i суглобової ямка головки променевої кiстки

#суглобовi поверхнi блока плечової кiстки та блокової вирiзки променевої кiстки

Суглобовi поверхнi блока плечової кiстки та головки променевої кiстки

Суглобовi поверхнi головочки вирiзки променевої кiстки

! Який за формою суглобових поверхонь плечо-променевий суглоб?

Кулястий, багатовiсний

#цилiндричний, з однiєю вiссю рухiв - вертикальною

Елiпсоїдний, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

Гвинтоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

! Якi рухи можливi в плечопроменевому суглобi?

Обертальнi, супiнацiя, пронацiя, згинання i розгинання

#тiльки згинання i розгинання

Вiдведення та приведення

Супiнацiя i пронацiя, вiдведення та приведення

! Якi суглобовi поверхнi має проксимальний променево-лiктьовий суглоб?

Суглобовий обвiд головки променевої кiстки i променеву вирiзку лiктьової кiстки

#суглобовий обвiд головки лiктьової кiстки та суглобову поверхню вирiзки лiктьової кiстки

Суглобовi поверхнi блокоподiбної вирiзки лiктьової кiстки та головки променевої кiстки

Суглобовi поверхнi променевої вирiзки лiктьової кiстки та суглобовий вiдросток променевої кiстки

! Який за формою суглобових поверхонь проксимальний променево-лiктьовий суглоб?

Цилiндричний, з однiєю вiссю рухiв - вертикальною

#кулястий, багатовiснийПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.009 с.)