ТОП 10:

Пiдскроневу ямку з порожниною носа!!!!!! Заняття № 8 "Зовнiшня i внутрiшня основи черепа, крило-пiднебiнна ямка кiсткова порожнина носа"

! Iз яких вiддiлiв складається зовнiшня основа черепа?

Переднього i заднього

#верхнього та нижнього

Медiального i латерального

Переднього i нижнього

! Якими кiстками утворений заднiй вiддiл зовнiшньої основи черепа?

Зовнiшнiми поверхнями потиличної, скроневих i клиноподiбної кiсток

#внутрiшнiми поверхнями потиличної, скроневих i клиноподiбної кiсток

зовнiшнiми поверхнями тiм`яних i лобової кiсток

зовнiшнiми поверхнями потиличної i тiм`яної кiсток

! Який отвiр знаходиться майже у центрi заднього вiддiлу зовнiшньої основи черепа?

Великий отвiр

#рваний отвiр

Яремний отвiр

Овальний отвiр

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа по боках вiд великого отвору?

Потиличнi виростки, виростковi ямки з непостiйним виростковим каналом

#яремнi отвори i соскоподiбнi вiдростки

Потиличнi виростки i шило-соскоподiбнi отвори

овальнi отвори i канали пiд`язикового нерва

! Яким анатомiчним утвором пронизана основа потиличного виростка?

каналом пiд`язикового нерва

#виростковим каналом

Яремним отвором

м`язово-трубним каналом

! Яким анатомiчним утвором закiнчується заднiй вiддiл зовнiшньої основи черепа?

Зовнiшнiм потиличним виступом верхньою карповою лiнiєю

#внутрiшнiм потиличним виступом, верхньою карповою лiнiєю

Основною частиною потиличної кiстки

Соскоподiбними вiдростками

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа спереду вiд великого отвору?

Основна частина потиличної кiстки з глотковим горбком

#тiло клиноподiбної кiстки з турецьким сiдлом

Соскоподiбнi вiдростки

Яремнi отвори i яремнi ямки

! Де знаходиться зовнiшнiй отвiр сонного каналу?

на зовнiшнiй основi черепа, на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

#на внутрiшнiй основi черепа, на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

На зовнiшнiй основi черепа, на днi яремної ямки

На зовнiшнiй основi черепа в дiлянцi внутрiшнього слухового ходу

! Де знаходиться на зовнiшнiй основi черепа м`язово-трубний канал?

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

В дiлянцi шилоподiбного вiдростка

В дiлянцi потиличних виросткiв

! Де знаходиться яремна ямка?

на зовнiшнiй основi черепа, на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

#на внутрiшнiй основi черепа, на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

На зовнiшнiй поверхнi основи черепа, в дiлянцi основної частини потиличної кiстки

На зовнiшнiй поверхнi основи черепа, мiж соскоподiбним та шилоподiбним вiдростком

! Чим обмежений яремний отвiр?

Яремною ямкою з яремною вирiзкою скроневої кiстки i яремною вирiзкою потиличної кiстки

#малим i великим крилом клиноподiбної кiстки

Знаходиться мiж соскоподiбним та шилоподiбним вiдростками на зовнiшнiй основi черепа

Тiлом клиноподiбної кiстки, верхiвкою скроневої кiстки i великим крилом клиноподiбної кiстки

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа мiж шилоподiбним i соскоподiбним вiдростками?

Шилоподiбний отвiр

#барабанно-соскоподiбна щiлина

Соскоподiбна вирiзка

Борозна потиличної артерiї

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на зовнiшнiй основi черепа i оточений барабанною частиною скроневої кiстки?

Зовнiшнiй слуховий отвiр

#внутрiшнiй слуховий отвiр

Шилососкоподiбний отвiр

Яремний отвiр

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа на задньоприсереднiй сторонi соскоподiбного вiдростка?

Соскоподiбна вирiзка i борозна потиличної артерiї

#барабанно-соскоподiбна щiлина

соскоподiбна вирiзка i кам`яниста барабанна щiлина

Шилососкоподiбний отвiр

! Який анатомiчний утвiр на зовнiшнiй основi черепа знаходиться медiально бiля основи виличного вiдростка скроневої кiстки?

Нижньощелепна ямка

#борозна потиличної артерiї

Шилососкоподiбний отвiр

Зовнiшнiй слуховий отвiр

! Якi анатомiчнi утвори розташованi бiля основи великого крила клиноподiбної кiстки на зовнiшнiй основi черепа?

Остистий i овальний отвори

#шилососкоподiбний отвiр

Яремний i овальний отвiр

Нижньощелепна ямка i остистий отвiр

! Який анатомiчний утвiр зовнiшньої основи черепа знаходиться бiля верхiвки кам`янистої частини скроневої кiстки i має нерiвнi краї?

Рваний отвiр

#яремний отвiр

Остистий отвiр

Овальний отвiр

! З яких кiсток складається вилична дуга?

Виличного вiдростка скроневої кiстки i скроневого вiдростка виличної кiстки

#виличного вiдростка лобової кiстки i лобового вiдростка виличної кiстки

Виличного вiдростка верхньої щелепи i виличного вiдростка скроневої кiстки

Виростковим i вiнцевим вiдростками нижньої щелепи

! Якi вiдростки клиноподiбної кiстки знаходяться на зовнiшнiй основi черепа?

Крилоподiбнi вiдростки

#медiальнi та латеральний вiдростки

Виростковий i вiнцевий вiдростки

Виличний i виростковий вiдростки

! Який анатомiчний утвiр зовнiшньої основи черепа знаходиться медiально вiд комiркового вiдростка верхньої щелепи?

Кiсткове пiднебiння

#хоани

Вилична дуга

Крилоподiбнi вiдростки клиноподiбної кiстки

! Чим утворене середнє пiднебiнне шво?

Сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп i горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток

#сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп i вертикальних пластинок пiднебiнних кiсток

Сполученням горизонтальних i вертикальних пластинок пiднебiнних кiсток

Сполученням комiркового вiдростка верхньої щелепи i горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток

! Де знаходяться на зовнiшнiй основi поперечне пiднебiнне шво?

У поперек кiсткового пiднебiння, мiж заднiм краєм пiднебiнних вiдросткiв верхньої щелепи i переднiм краєм горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток

#у поперек кiсткового пiднебiння, мiж заднiм краєм пiднебiнних вiдросткiв верхньої щелепи i вертикальними пластинками пiднебiнних кiсток

У поперек кiсткового пiднебiння, мiж горизонтальними i вертикальними пластинками пiднебiнних кiсток

У поперек кiсткового пiднебiння, мiж комiрковими i пiднебiнними вiдростками верхньої щелепи

! Який отвiр розташований спереду на кiстковому пiднебiннi?

Рiзцевий отвiр

#круглий отвiр

Великий пiднебiнний отвiр

Малi пiднебiннi отвори

! Якi отвори розташованi в заднiх вiддiлах кiсткового пiднебiння?

Великий пiднебiнний отвiр i малi пiднебiннi отвори

#рiзцевi отвори

Малi пiднебiннi отвори i круглий отвiр

Великий пiднебiнний отвiр i рiзцевi отвори

! Якi черепнi ямки розрiзняють на вертикальнiй основi черепа?

Передню, середню i задню

#верхню i нижню

Медiальну, латеральну i середню

Верхню, нижню i середню

! Чим утворена межа мiж передньою i середньою черепними ямками?

Заднiм краєм малих крил i горбком сiдла клиноподiбної кiстки

#заднiм краєм великих крил i турецьким сiдлом клиноподiбної кiстки

Переднiм краєм тiла клиноподiбної кiстки

Передньою i латеральними поверхнями тiла клиноподiбної кiстки

! Де знаходиться межа мiж середньою i задньою черепними ямками?

по верхньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток i спинцi сiдла клиноподiбної кiстки

#по задньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток i горбком сiдла клиноподiбної кiстки

по передньому краю кам`янистої частини скроневих кiсток i заднiм краєм малих крил клиноподiбної кiстки

По задньому краю малих крил i горбком сiдла клиноподiбної кiстки

! Якими кiстками утворена передня черепна ямка?

Очноямковими часточками лобової кiстки верхньою поверхнею малих крил клиноподiбної кiстки i дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки

#великими i малими крилами клиноподiбної кiстки

Очноямковими часточками лобової кiстки i великими крилами клиноподiбної кiстки

Тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки i дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться в межах передньої черепної ямки на очноямкових частинах лобових кiсток?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.009 с.)