ТОП 10:

Присередня, промiжна i бiчна, це дистальний ряд заплесна#присередня, промiжна i бiчна, це проксимальний ряд заплесна

Верхня, нижня i промiжна, це дистальний ряд заплесна

Передня, задня i промiжна, це проксимальний ряд заплесна

! З якою кiсткою зчленовується проксимальна поверхня присередньої, промiжної i бiчної клиноподiбних кiсток?

З човноподiбною

#з надп`ятковою

з п`ятковою

З кубоподiбною

! З якою кiсткою зчленовується дистальна поверхня присередньої, промiжної i бiчної клиноподiбних кiсток?

З основою I, II, III плеснових кiсток

#з головками I, II, III плеснових кiсток

З човноподiбною кiсткою

з надп`ястковою i п`ятковою кiстками

! З якою кiсткою зчленовується бiчна поверхня бiчної клиноподiбної кiстки?

З кубоподiбною

#з човноподiбною

з п`ятковою

з надп`ятковою

! Мiж якими кiстками розмiщується човноподiбна кiстка i до якого ряду заплесна вона вiдноситься?

мiж надп`ятковою i трьома клиноподiбними, утворює дистальний ряд заплесна

#мiж надп`ятковою i трьома клиноподiбними кiстками утворює проксимальний ряд заплесна

мiж надп`ятковою i п`ятковою кiстками, утворює дистальний ряд заплесна

мiж надп`ятковою, кубоподiбною, трьома клиноподiбними кiстками, утворює дистальний ряд заплесна

! З якою кiсткою сполучається проксимальна поверхня човноподiбної кiстки?

з головкою надп`ясткової кiстки

#з дистальною поверхнею п`яткової кiстки

З трьома клиноподiбними кiстками

З кубоподiбною кiсткою

! З якими кiстками сполучається дистальна поверхня човноподiбної кiстки?

З трьома клиноподiбними кiстками

#з головкою надп`яткової кiстки

З двома клиноподiбними i кубоподiбною кiстками

З основою I, II, III плеснових кiсток

! Мiж якими кiстками знаходиться кубоподiбна кiстка i з якого краю стопи?

мiж п`ятковою кiсткою i IV - V плесновими кiстками, з бiчного краю стопи

#мiж п`ятковою кiсткою i I - II плесновими кiстками, з присереднього краю стопи

мiж надп`ятковою i трьома клиноподiбними кiстками, з присереднього краю стопи

мiж надп`ятковою кiсткою i IV - V плесновими кiстками, з бiчного краю стопи

! З якою кiсткою зчленовується проксимальна (задня) суглобова поверхня кубоподiбної кiстки?

з п`ятковою

#з надп`ятковою

З човноподiбною

З бiчною клиноподiбною

! З якою кiсткою зчленовується дистальна (передня) суглобова поверхня кубоподiбної кiстки?

З IV i V плесновими кiстками

#з п`ятковою кiсткою

з надп`ятковою кiсткою

З бiчною клиноподiбною кiсткою

! З якими кiстками зчленовується суглобова площадка, що розташована на присереднiй поверхнi кубоподiбної кiстки?

З бiчною клиноподiбною i човноподiбною кiстками

#з надп`ястковою i п`ятковою кiстками

з човноподiбною i надп`ятковою кiстками

З присередньою клиноподiбною i човноподiбною кiстками

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй поверхнi кубоподiбної кiстки?

горбистiсть кубоподiбної кiстки i борозна сухожилка довгого малогомiлкового м`яза

#нижнiй вiдросток кубоподiбної кiстки

Горбистiсть кубоподiбної кiстки i пазуха заплесна

пiдпора надп`яткової кiстки i борозна кубоподiбної кiстки

! Скiльки плеснових кiсток i звiдки здiйснюється їх вiдлiк?

Вiд великого пальця до мiзинця

#5, вiд мiзинця до великого пальця

Вiд медiального краю стопи до латерального

Вiд латерального краю стопи до медiального

! З яких частин складається кожна плеснова кiстка?

Основи, тiла i головки

#тiла i двох головок

Основи i двох головок

Тiла, верхнього i нижнього вiдросткiв

! Як називається проксимальний кiнець плеснової кiстки?

Основа

#головка

Верхнiй (проксимальний) вiдросток

Суглобовий вiдросток

! Як називається дистальний кiнець плеснової кiстки?

Головка

#основа

Нижнiй (дистальний) вiдросток

Суглобовий вiдросток

! З якими кiстками зчленовуються основи плеснових кiсток?

I, II, III - з присередньою промiжною i бiчною клиноподiбними кiстками, IV i V - з кубоподiбною кiсткою

#з основами проксимальних фаланг пальцiв стопи

З головками проксимальних фаланг пальцiв стопи

I, II, III з човноподiбною кiсткою, IV i V - з трьома клиноподiбними кiстками

! З якими кiстками зчленовуються головки плеснових кiсток?

З основами проксимальних фаланг пальцiв стопи

#з головками проксимальних фаланг пальцiв стопи

I, II, III - з присередньою, промiжною i бiчною клиноподiбними кiстками, IV i V - з кубоподiбною кiсткою

З основами дистальних фаланг пальцiв стопи

! Якi фаланги розрiзняють на пальцях стопи?

Проксимальнi, середнi i кiнцевi

#проксимальнi i дистальнi

Проксимальнi, медiальнi i нижнi

Проксимальнi, бiчнi i кiнцевi

! Якi фаланги має великий палець стопи?

Проксимальну i кiнцеву

#середню i кiнцеву

Дистальну i кiнцеву

Верхню i нижню

! Якi частини мають фаланги пальцiв стопи?

Основу, тiло i головку

#тiло i двi головки

Тiло i основну частину

Тiло i два вiдростки

! З якими кiстками зчленовуються основи проксимальних фаланг пальцiв стопи?

З головками плеснових кiсток

#з основами плеснових кiсток

З основами середнiх фаланг пальцiв стопи

З головками середнiх фаланг пальцiв стопи

! З якими кiстками зчленовуються голiвки проксимальних фаланг пальцiв стопи?

З основами середнiх фаланг пальцiв стопи

#з головками плесневих кiсток

З головками середнiх фаланг пальцiв стопи

З головками плеснових кiсток

!!!!!!!!Заняття № 13 "З`єднання кiсток тулуба, з`єднання кiсток черепа"

! Яка форма з`єднання мiж тiлами хребцiв?

Синхондроз або симфiз

#суглоб

Синостаз

Синдесмоз

! Де знаходяться мiжхребцевi диски?

Мiж тiлами вiд II шийного до I крижового хребця

#мiж верхнiми i нижнiми суглобовими вiдростками хребцiв

Мiж тiлами вiд VII шийного до II поперекового хребця

Мiж атлантом i потиличною кiсткою

! Якi частини має мiжхребцевий диск та якої вiн форми?

Периферичну i центральну частини, має форму двовипуклої лiнзи

#периферичну i центральну частини, має форму двовiгнутої лiнзи

Верхню та нижню частини, має форму двовипуклої лiнзи

Латеральну та центральну частини, має форму двовiгнутої лiнзи

! Чим представлена периферична частина мiжхребцевого диска?

Волокнистим хрящем, що утворює фiброзне кiльце

#еластичною речовиною пiд назвою драглисте ядро

Кiстковою тканиною

Синдесмозом

! Чим представлена центральна частина мiжхребцевого диска?

Еластичною речовиною пiд назвою драглисте ядро

#волокнистим хрящем, що утворює фiброзне кiльце

Суглобовою поверхнею

Суглобовим менiском

! Яке функцiональне значення драглистого ядра мiжхребцевого диска?

Еластична тканина, що знаходиться в драглистiй речовинi всерединi фiброзного кiльця стискається тiлами двох сусiднiх хребцiв, виконуючи роль амортизатора

#за його допомогою вiдбувається з`єднання сусiднiх хребцiв мiж собою

За його допомогою забезпечується рухомiсть хребтового стовпа

За його допомогою утворюються згини хребтового стовпа - лордоз i кiфоз

! Якими зв`язками укрiплюється з`єднання тiл хребцiв?

передньою i задньою поздовжнiми зв`язками

#жовтими зв`язками медiальною i латеральною поздовжнiми зв`язками

мiжпоперечними зв`язками

! Яка зв`язка знаходиться на переднiй поверхнi тiл хребцiв, простягаючись вiд зовнiшньої основи черепа до крижiв?

передня поздовжня зв`язка

#карпова зв`язка

задня поздовжня зв`язка

мiжостьова зв`язка

! Де знаходиться задня поздовжня зв`язка?

На заднiй поверхнi тiл хребцiв у хребтовому каналi вiд II шийного хребця до крижових хребцiв

#на передньобоковiй поверхнi тiл хребцiв вiд зовнiшньої основи черепа до крижiв

В промiжках мiж дугами хребцiв

На верхiвках остистих вiдросткiв хребцiв

! Чим з`єднуються дуги хребцiв мiж собою?

жовтими зв`язками

#мiжпоперечними зв`язками

карковою зв`язкою

задньою поздовжньою зв`язкою

! Якi суглоби утворюють суглобовi вiдростки хребцiв?

Дуговiдростковi суглоби (або мiжхребцевi суглоби), плоскi малорухомi з трьома осями рухiв - багатовiснi

#дуговiдростковi суглоби, цилiндричнi, з двома осями рухiв

Мiжхребцевi суглоби, обертальнi, з трьома осями рухiв - багатовiснiПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.007 с.)