ТОП 10:

Стрiловими та вiнцевими швами! Якi суглобовi поверхнi має скронево-нижньощелепний суглоб?

Головка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка разом з суглобовим горбиком скроневої кiстки

#вiнцевий вiдросток нижньої щелепи та вiнцева ямка скроневої кiстки

Виростковий вiдросток нижньої щелепи та виросткова ямка скроневої кiстки

Гiлка нижньої щелепи та яремна ямка скроневої кiстки

! До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься скронево-нижньощелепний суглоб?

Комплексний комбiнований, виростковий

#простий, комплексний, блокоподiбний

Складний, комбiнований, цилiндричний

Комбiнований, комплексний, кулястий

! За рахунок якого анатомiчного утвору досягається конгруентнiсть суглобових поверхонь скронево-нижньощелепного суглоба?

Суглобового диска

#суглобових менiскiв

внутрiшньосуглобових зв`язок

Сесамовидних кiсток

! До яких зв`язок, з топографiчної точки зору, вiдноситься клинонижньощелепна та шилонижньощелепна зв`язки?

до допомiжних зв`язок скронево-нижньощелепного суглоба, якi знаходяться медiально, за межами суглоба

#до внутрiшньосуглобових зв`язок скронево-нижньощелепного суглоба

до зовнiшнiх зв`язок капсули скронево-нижньощелепного суглоба

це власнi зв`язки черепа i вiдношення до суглоба не мають

! Яка зв`язка скронево-нижньощелепного суглоба знаходиться з бiчної сторони його капсули?

бiчна зв`язка

#клинонижньощелепна зв`язка

шилонижньощелепна зв`язка

колатеральна зв`язка

! Навколо спiльний осей можливi рухи у скронево-нижньощелепному суглобi, який є виростковим?

Навколо 3-х осей, хоча вiн за будовою двовiсний

#навколо 2-х осей, тому що за будовою вiн двовiсний

Навколо 1 осi - фронтальної, хоча вiн за будовою двовiсний

Навколо 1 осi - сагiтальної, хоча за будовою вiн двовiсний

! Якi рухи можливi в скронево-нижньощелепному суглобi?

Опускання та пiднiмання нижньої щелепи, змiщення нижньої щелепи вперед i назад, рухи щелепи вправо i влiво

#тiльки опускання та пiднiмання нижньої щелепи (вiдкривання i закривання ротової порожнини)

Тiльки змiщення нижньої щелепи вперед i назад

Тiльки рухи щелепи вправо та влiво (бiчнi рухи)

!!!!!!Заняття № 14 "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

! Якi суглобовi поверхнi має груднино-ключичний суглоб?

суглобова поверхня груднинного кiнця ключицi i ключична вирiзка рукiв`я груднини

#суглобова поверхня бiля ключицi i суглобова поверхня тiла груднини

суглобова поверхня медiального кiнця ключицi i яремна вирiзка рукiв`я груднини

суглобова поверхня латерального кiнця ключицi i ключична вирiзка рукiв`я груднини

! Який за формою суглобових поверхонь груднино-ключичний суглоб?

Кулястий з трьома осями рухiв - багатовiсний

#плоский, з трьома осями рухiв - багатовiсний

Блокоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

Елiпсоїдний, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

! Якi рухи можливi в груднино-ключичному суглобi?

Пiднiмання i опускання ключицi навколо сагiтальної осi, рухи надплечового кiнця ключицi вперед i назад навколо вертикальної осi i коловi рухи

#згинання i розгинання ключицi навколо фронтальної осi i коловi рухи

Приведення i вiдведення ключицi навколо сагiтальної осi, обертання ключицi навколо вертикальної осi

Малорухомiй суглоб

! Який анатомiчний утвiр сприяє збiльшенню конгруентностi груднино-ключичного суглоба?

Суглобовий диск

#суглобовий медiальний менiск

Суглобовий латеральний менiск

внутрiшньосуглобова груднино-ключична зв`язка

! Яким є груднино-ключичний суглоб за класифiкацiєю?

Комплексний

#складний

Комбiнований

Комбiнований i простий

! Якими зв`язками укрiплений груднино-ключичний суглоб?

передньою i задньою груднино-ключичними зв`язками, мiжключичною зв`язкою, реброво-ключичною зв`язкою

#верхньою i нижньою груднино-ключичними зв`язками, реброво-ключичною зв`язкою

передньою i задньою груднино-ключичними зв`язками, дзьобоключичною зв`язкою

реброво-ключичною зв`язкою, мiжключичною зв`язкою трапецiєподiбною зв`язкою

! Як називаються зв`язки лопатки, якi з`єднують рiзнi її точки i не мають вiдношення до суглобiв?

власнi зв`язки

#позасуглобовi зв`язки

зв`язки плечового пояса

зв`язки верхньої кiнцiвки

! Якi власнi зв`язки має лопатка?

дзьобо-надплечову зв`язку, верхню i нижню поперечнi зв`язки лопатки

#передню i задню поперечнi зв`язки лопатки, дзьобо-надплечову зв`язку

верхню i нижню поперечнi зв`язки лопатки, мiжключичну зв`язку

дзьобо-акромiальну зв`язку, трапецiєподiбну i конiчну зв`язки

! Яке значення має дзьобо-надплечова зв`язка для плечового суглоба?

Захищає плечовий суглоб зверху, утворюючи його склепiння i обмежує рухи плечової кiстки вверх при вiдведеннi плеча

#захищає плечовий суглоб знизу, упереджує вивихи в плечовому суглобi

Утворює склепiння плечового суглоба, обмежує згинання i розгинання в плечовому суглобi

не має значення, бо вона є власною зв`язкою лопатки

! Де знаходиться верхня поперечна зв`язка лопатки i що вона утворює?

Розмiщується над вирiзкою лопатки, утворюючи отвiр лопатки

#над плечовим суглобом мiж верхiвкою надплечового вiдростка i дзьобоподiбним вiдростком лопатки, утворюючи склепiння плечового суглоба

На заднiй поверхнi лопатки мiж основою надплечового вiдростка i заднiм краєм суглобової западини лопатки збiльшує поверхню суглобової западини та її глибину

Розмiщується над вирiзкою лопатки, утворюючи склепiння плечового суглоба

! Якi суглобовi поверхнi має надплечово-ключичний суглоб?

Суглобовi поверхнi надплечового кiнця ключицi i надплечового вiдростка лопатки

#суглобовi поверхнi медiального кiнця ключицi i надплечового вiдростка лопатки

Суглобовi поверхнi надплечового кiнця ключицi i дзьобоподiбного вiдростка лопатки

Суглобова поверхня надплечового кiнця ключицi i суглобова западина лопатки

! Який за формою суглобових поверхонь надплечово-ключичний суглоб?

Плоский, з трьома осями рухiв - багатовiсний

#кулястий, з трьома осями рухiв - багатовiсний

Блокоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

Елiпсоїдний, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

! Якими зв`язками укрiплений надплечово-ключичний суглоб?

надплечово-ключичною та дзьобо-ключичною зв`язками

#дзьобо-надплечовою, трапецiєподiбною i конiчною зв`язками

трапецiєподiбною, конiчною i мiжключичною зв`язками

надплечово-ключичною та дзьобо-надплечовою зв`язками

! Як називаються пучки дзьобо-ключичної зв`язки?

трапецiєподiбна i конiчна зв`язки

#верхнi та нижнi пучки

Медiальнi та латеральнi пучки

трапецiєподiбна зв`язка i медiальнi пучки

! Якi рухи можливi в надплечово-ключичному суглобi?

пiднiмання i опускання ключицi з обмеженим об`ємом рухiв

#згинання i розгинання ключицi

коловi рухи з обмеженим об`ємом

Приведення i вiдведення ключицi

! Якi суглобовi поверхнi має плечовий суглоб?

Суглобову поверхню головки плечової кiстки та суглобову западину лопатки

#суглобову поверхню дистального кiнця плечової кiстки та суглобову западину лопатки

Суглобову поверхню головки плечової кiстки та суглобову поверхню акромiона лопатки

Суглобову поверхню головки плечової кiстки та суглобову поверхню медiального кута лопатки

! Чи вiдповiдають суглобовi поверхнi у плечовому суглобi?

Не вiдповiдають - iнконгруентний суглоб, поверхня головки плечової кiстки в 3 рази бiльша вiд поверхнi суглобової западини лопатки

#не вiдповiдають - iнконгруентний суглоб, поверхня суглобової западини лопатки в 3 рази бiльша вiд поверхнi головки плечової кiстки

Не вiдповiдають - iнконгруентний суглоб, поверхня головки плечової кiстки в 5 разiв бiльша вiд поверхнi суглобової западини лопатки

Вiдповiдають - це конгруентний суглоб

! Що крiпиться по краях суглобової западини лопатки?

Суглобова губа

#суглобова зв`язка

внутрiшньосуглобова зв`язка

Суглобовий диск

! Яке функцiональне значення суглобової губи плечового суглоба?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.011 с.)