ТОП 10:

Мiжхребцевi суглоби (або дуговiдростковi суглоби), кулястi, з трьома осями рухiв - багатовiснi! Що знаходиться мiж остистими вiдростками хребцiв?

мiжостьвi зв`язки

#надостьова зв`язка

каркова зв`язка

жовтi зв`язки

! Яка зв`язка крiпиться до верхiвок остистих вiдросткiв?

надостьова зв`язка

#жовта зв`язка

задня поздовжня зв`язка

мiжостьва зв`язка

! Що являє собою каркова зв`язка?

це щiлина трикутної форми пластинка, яка розмiщена у сагiтальнiй площинi i є частиною надостьової зв`язки на рiвнi шийного вiддiла хребтового стовпа

#це мiцна трикутної форми плоска пластинка, яка роздiлена у фронтальнiй площинi i є частиною надостьової зв`язки на рiвнi грудного вiддiлу хребтового стовпа

це мiцна трикутної форми пластинка, яка розмiщена у сагiтальнiй площинi i є частиною надостьової зв`язки на рiвнi поперекового вiддiлу хребтового стовпа

це щiлина трикутної форми пластинка, яка розмiщена у фронтальнiй площинi i є частиною мiжостьової зв`язки на рiвнi шийного вiддiла хребтового стовпа

! Якi зв`язки знаходяться мiж верхiвками поперечних вiдросткiв поряд розмiщених хребцiв, крiм шийних?

мiжпоперечнi зв`язки

#мiжостьовi зв`язки

жовтi зв`язки

каркова зв`язка

! Як називається анатомiчний утвiр, що знаходиться мiж верхiвкою крижової кiстки i I куприковим хребцем?

Крижово-куприковий суглоб

#мiжхребцевий диск

крижово-куприкова зв`язка

Крижово-куприковий синостоз

! Якi зв`язки укрiплюють крижово-куприковий суглоб?

бiчна, вентральна, задня поверхнева i глибока крижово-куприковi зв`язки

#вентральна, дорзальна i глибока крижово-куприковi зв`язки, жовтi зв`язки

вентральна i дорсальна крижово-куприковi зв`язки, каркова зв`язка

бiчна i глибока крижово-куприковi зв`язки, надостьова i мiжостьова зв`язки

! Який вiд з`єднання мiж рогами крижової кiстки i рогами куприка?

Синдесмоз

#синхондроз

Синостаз

Суглоб

! Якi суглобовi поверхнi має атланто-потиличний суглоб?

Суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi суглобовi ямки атланта

#суглобовi поверхнi виросткiв, потиличної кiстки i верхнi суглобовi ямки осьового хребця

Суглобовi ямки на бiчнiй масi атланта та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi осьового хребця

Суглобовi поверхнi основної частини потиличної кiстки i верхнi суглобовi ямки атланта

! До яких суглобiв за класифiкацiєю належить атланто-потиличний суглоб?

Комбiнований, виростковий з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

#комплексний, простий, плоский малорухомий з трьома осями рухiв - багатовiсний

Комплексний, складний, виростковий з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

Комбiнований, простий, цилiндричний з одною осью рухiв (обертання навколо вертикальної осi)

! Навколо яких осей можливi рухи в атланто-потиличному суглобi?

Навколо фронтальної - кивальнi рухи i сагiтальної - вiдведення i приведення голови вiдносно серединної лiнiї

#навколо вертикально осi - обертання голови

По всiм осям - кивальнi рухи, вiдведення i приведення обертання голови

Навколо фронтальної - кивальнi рухи i вертикальної осi - обертання голови

! Якими зв`язками укрiплений атланто-потиличний суглоб?

Передньою i задньою атланто-потиличною мембранами

#бiчною i присередньою атланто-потиличною мембранами

Серединною i задньою атланто-потиличною мембранами

Верхньою та нижньою атланто-потиличною мембранами

! Яка зв`язка знаходиться мiж внутрiшнiми поверхнями бiчних мас атланта?

це власна зв`язка атланта - поперечна зв`язка

#це власна зв`язка атланта - поздовжня зв`язка

зв`язка верхiвки зуба

Передня атланто-потилична мембрана

! Якi суглобовi поверхнi має серединний атланто-осьовий суглоб?

передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця, ямку зуба атланта та суглобову поверхню поперечної зв`язки атланта

#суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi суглобовi ямки атланта

Суглобовi ямки на бiчнiй масi атланта та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi осьового хребця

Передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi II шийного хребця

! Яким за формою суглобових поверхонь є серединний атланто-осьовий суглоб та якi рухи в ньому можливi?

Цилiндричний, навколо вертикальної осi обертальнi рухи

#виростковий, з двома осями рухiв - фронтальною (кивальнi рухи) та сагiтальною (вiдведення i приведення голови вiдносно серединної лiнiї)

Плоский, малорухомий з трьома осями рухiв - багатовiсний

Цилiндричний, навколо фронтальної осi

! Якi суглобовi поверхнi має бiчний атланто-осьовий суглоб?

Суглобовi ямки на бiчнiй масi атланта та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi осьового хребця

#передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця, ямку зуба атланта та суглобову поверхню поперечної зв`язки атланта

Суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi суглобовi ямки атланта

Передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового хребця та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi II шийного хребця

! Яким за формою суглобових поверхонь є бiчний атланто-осьовий суглоб та якi рухи в ньому можливi?

Плоский, з трьома осями рухiв, ковзнi рухи зi змiщенням суглобових поверхонь одна вiдносно iншої

#цилiндричний, навколо вертикальної осi обертальнi рухи

Виростковий, з двома осями рухiв - фронтальною (кивальнi рухи) та сагiтальною (вiдведення i приведення голови вiдносно серединної лiнiї

Цилiндричний, навколо фронтальної осi кивальнi рухи

! Якi зв`язки укрiплюють серединний i бiчний атланто-осьовi суглоби?

зв`язка верхiвки зуба, крилоподiбнi зв`язки, хрестоподiбна зв`язка атланта, покривна мембрана

#зв`язка верхiвки зуба, поперечна зв`язка атланта, передня атланто-потилична мембрана

хрестоподiбна зв`язка атланта, поперечна зв`язка атланта, задня мембрана - потилична мембрана, жовта зв`язка

хрестоподiбна зв`язка атланта, мiжпоперечна зв`язка, мiжостьова зв`язка

! Як називається зв`язка, яка складається iз поперечної зв`язки атланта, верхнього i нижнього повздовжнього i нижнього повздовжнiх пучкiв, що iдуть до великого потиличного отвору i задньої поверхнi тiла осьового хребця?

хрестоподiбна зв`язка атланта

#зв`язка верхiвки зуба

крилоподiбнi зв`язки

Передня i задня атланто-потилична мембрани

! Якi вiддiли розрiзняють у хребтовому стволi?

Шийний, грудний, поперековий, крижовий i куприковий

#головний, грудний, поперековий, крижовий

Шийний, грудний, поперековий, тазовий

Головний, грудний, черевний, крижовий, куприковий

! Якi вiддiли хребтового стовпа є нерухомим?

Крижовий i куприковий

#грудний i крижовий

Шийний i куприковий

Поперековий i крижовий

! Якi розрiзняють фiзiологiчнi згини хребтового стовпа?

Шийний i поперековий лордози, грудний i крижовий кiфози, грудний фiзiологiчний сколiоз

#шийний i поперековий кiфози, грудний i крижовий лордози, грудний фiзiологiчний сколiоз

Шийний i грудний лордози, поперековий i крижовий кiфози, грудний фiзiологiчний сколiоз

Шийний i поперековий сколiози, грудний i крижовий лордози, грудний фiзiологiчний кiфоз

! Як називаються згини хребтового стовпа, зверненi випуклiстю назад?

Кiфоз

#лордоз

Лiвостороннiй сколiоз

Правостороннiй сколiоз

! Як називаються згини хребтового стовпа, зверненi випуклiстю вперед?

Лордоз

#кiфоз

Лiвостороннiй сколiоз

Правостороннiй сколiоз

! Як називаються згини хребтового стовпа, зверненi випуклiстю вправо або влiво?

Сколiоз

#лордоз

Кiфоз

Боковий лордоз

! Як називається фiзiологiчний згин вправо у грудному вiддiл хребтового стовпа?

Грудний (аортальний) фiзiологiчний сколiоз

#грудний (аортальний) фiзiологiчний кiфоз

Грудний фiзiологiчний лордоз

Грудний патологiчний сколiоз

! Якi рухи можливi в хребтовому стовпi?

Згинання i розгинання вiдведення i приведення (нахили в сторони), скручування (обертання) i коловi рухи

#тiльки згинання i розгинання

Тiльки нахили в сторони i коловi рухиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.220.225 (0.007 с.)