ТОП 10:

Внутрiшнiй потиличний гребiньБорозна поперечної пазухи

#борозна сигмоподiбної пазухи

Верхня каркова лiнiя

Внутрiшнiй потиличний гребiнь

! У який анатомiчний утвiр продовжується борозна поперечної пазухи?

У борозну сигмоподiбної пазухи

#у борознi нижньої кам`янистої пазухи

У великий отвiр

У яремний отвiр

! Який анатомiчний утвiр iде угору вiд внутрiшнього потиличного виступу?

Борозна верхньої стрiлової пазухи

#борозна сигмоподiбної пазухи

Борозна поперечної пазухи

Внутрiшнiй потиличний гребiнь

! З якими кiстками зчленовується потилична луска?

З тiм8яними i скроневими кiстками

#з тiм`яними i клиноподiбною кiстками

З клиноподiбною i скроневими кiстками

з тiм`яними, скроневими, клиноподiбною кiстками

!!!!Заняття № 5 Клиноподiбна i решiтчаста кiстки черепа

! До яких кiсток належить клиноподiбна кiстка за класифiкацiєю?

До повiтроносних кiсток

#до змiшаних кiсток

До плоских кiсток

До парних кiсток мозкового черепа

! У формуваннi яких вiддiлiв черепа бере участь клиноподiбна кiстка?

Основи i бiчних стiнок склепiння черепа

#верхньобiчний вiддiл склепiння черепа

Задньобiчний вiддiл склепiння черепа

Переднiй вiддiл мозкового черепа

! З яких частин складається клиноподiбна кiстка?

Тiла, малих i великих крил, клиноподiбних вiдросткiв

#тiла та луски

Тiла, луски та малих крил

Тiла, малих i великих крил, суглобових вiдросткiв

! Який анатомiчний утвiр знаходиться всерединi тiла клиноподiбної кiстки?

Клиноподiбна пазуха

#великий отвiр

Сигмоподiбна пазуха

Зоровий канал

! Якi поверхнi розрiзняють на тiлi клиноподiбної кiстки?

Верхню, задню, передню, нижню i двi бiчних

#тiльки латеральнi поверхнi

Верхню, нижню i медiальнi поверхнi

Тiльки задню та передню поверхнi

! З чим зростається задня поверхня клиноподiбної кiстки у дорослої людини?

З основною частиною потиличної кiстки

#з бiчними частинами потиличної кiстки

З лускою потиличної кiстки

з кам`янистими частинами скроневої кiстки

! Який анатомiчний утвiр займає верхню поверхню тiла клиноподiбної кiстки?

Турецьке сiдло

#сонна борозна

Крилоподiбна ямка

Отвори клиноподiбної пазухи

! Який анатомiчний утвiр знаходиться в центрi турецького сiдла?

Гiпофiзна ямка

#крилоподiбна ямка

Клиноподiбна пазуха

Сонна борозна

! Який анатомiчний утвiр розташований поперечно i знаходиться попереду вiд горбка сiдла?

Передперехресна борозна

#сонна борозна

Зоровий канал

Спинка турецького сiдла

! Де знаходиться спинка сiдла?

На верхнiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки ззаду вiд гiпофiзної ямки

#на верхнiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки спереду вiд гiпофiзної ямки

Спереду вiд передперехресної борозни

На заднiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

! Що знаходиться справа i злiва бiля основи спинки сiдла?

Сонна борозна

#горбок турецького сiдла

Передперехресна борозна

Отвори клиноподiбної пазухи

! В який анатомiчний утвiр переходить передня поверхня тiла клиноподiбної кiстки?

У клиноподiбний гребiнь з клиноподiбним дзьобом

#у глибокий жолобок

У малi крила клиноподiбної кiстки

У спинку сiдла

! Що знаходиться на переднiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки по боках вiд клиноподiбного гребiня?

Отвори клиноподiбної пазухи, якi обмеженi клиноподiбними раковинами

#сонна борозна

Зоровий канал

Круглий отвiр

! За допомогою чого клиноподiбна пазуха сполучається з порожниною носа?

За допомогою отвору клиноподiбної пазухи

#за допомогою круглого отвору

За допомогою овального отвору

За допомогою остистого отвору

! Звiдки починаються малi крила клиноподiбної кiстки?

Вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки i направленi уперед

#вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

Вiд нижньої поверхнi клиноподiбної кiстки

Вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки i направленi назад

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж коренями малих крил клиноподiбної кiстки?

Зоровий канал

#круглий отвiр

Овальний отвiр

Верхня очноямкова щiлина

! з якими кiстками зчленовуються переднi краї малих крил клиноподiбної кiстки?

З очноямковими частинами лобової кiстки i дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки

#з кам`янистою часиною скроневої кiстки

з тiм`яними кiстками

З основною частиною потиличної кiстки

! Яким анатомiчним утвором закiнчується заднiй край малих крил з присередньої сторони?

Переднiм нахиленим вiдростком

#заднiм нахиленим вiдростком

З клиноподiбним язичком

Клиноподiбним гребенем

! Якi поверхнi має мале крило клиноподiбної кiстки?

Верхню i нижню

#медiальну i латеральну

Передню i задню

Передню i верхню

! Куди спрямована верхня поверхня малих крил клиноподiбної кiстки?

У порожнину черепа

#в очну ямку

В порожнину носа

В порожнину рота

! Куди спрямована нижня поверхня малих крил клиноподiбної кiстки?

В очну ямку

#у порожнину черепа

В порожнину носа

В порожнину рота

! Що знаходиться мiж малими i великими крилами клиноподiбної кiстки?

Верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

Зоровий канал

Круглий отвiр

! Звiдки починаються великi крила клиноподiбної кiстки?

Вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

#вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

Вiд задньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

Вiд нижньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться бiля основи великих крил клиноподiбної кiстки?

Круглий отвiр, овальний отвiр та остистий отвiр

#сонна борозна та круглий отвiр

Зоровий канал та овальний отвiр

Верхня очноямкова щiлина, зоровий канал, круглий отвiр

! Який анатомiчний утвiр розташований бiля основи великих крил мiж круглим i остистим отворами?

Овальний отвiр

#сонна борозна

Зоровий канал

Клиноподiбна пазуха

! Якi поверхнi має велике крило клиноподiбної кiстки?

Мозкову, очноямкову, верхньощелепну, скроневу та пiдскроневу поверхнi

#мозкову, верхню. нижню, нижньощелепну поверхнi

Очноямкову, бiчну. носову. верхньощелепну поверхнi

Медiальну, латеральну, верхньощелепну, мозкову

! Який отвiр вiдкривається на верхньощелепнiй поверхнi великих крил клиноподiбної кiстки, що обернений у крило-пiднебiнну ямку?

Круглий отвiр

#овальний отвiр

Остистий отвiр

Отвiр зорового каналу

! Який анатомiчний утвiр вiдмежовує скроневу поверхню великих крил клиноподiбної кiстки вiд пiдскроневої?

Пiдскроневий гребiнь

#клиноподiбний гребiнь

Крилоподiбна ямка

Крилоподiбна борозна

! Де знаходиться крилопiднебiнний вiдросток клиноподiбної кiстки?

Вiдходить вiд тiла клиноподiбної кiстки бiля початку великого крила i спрямований униз

#вiдходить вiд малих крил клиноподiбної кiстки i спрямований униз

Вiдходить вiд великих крил клиноподiбної кiстки i спрямований назад

Вiдходить вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки i спрямований уперед

! Який анатомiчний утвiр пронизує основу крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки?

Крилоподiбний канал

#зоровий канал

Сонний канал

Виростковий канал

! Куди вiдкривається переднiй отвiр крилоподiбного каналу клиноподiбної кiстки?

У крило-пiднебiнну ямку

#на зовнiшню основу черепа

На внутрiшню основу черепа

В очну ямку

! Куди вiдкривається заднiй отвiр крилоподiбного каналу клиноподiбної кiстки?

На зовнiшню основу черепа поблизу рваного отвору

#у крило-пiднебiнну ямку

На внутрiшню основу черепа

В очну ямку

! Якi пластинки має крилоподiбний вiдросток клиноподiбної кiстки?

Латеральну та медiальну

#верхню та нижню

Передню та задню

Латеральну та передню

! Який анатомiчний утвiр знаходиться ззаду i угору мiж пластинками крилоподiбного вiдростка?

Крилоподiбна ямка

#крило-пiднебiнна ямка

Крило-пiднебiнна борозна

Круглий отвiр

! Який анатомiчний утвiр розташований унизу мiж пластинками крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки?

Крилоподiбна вирiзка

#крилоподiбна ямка

Крило-пiднебiнна ямка

Круглий отвiр

! На якiй пластинцi крилоподiбного вiдростка знаходиться крилоподiбний гачок?

На присереднiй пластинцi

#на латеральнiй пластинцi

На верхнiй пластинцi

На переднiй пластинцi

! До яких кiсток належить решiтчаста кiстка за класифiкацiєю?

До повiтроносних

#до плоских

До змiшаних

Над дiрчастою пластинкою

#пiд дiрчастою пластинкою

Над решiтчастим лабiринтом

Слiпий отвiр

#круглий отвiр

Решiтчастий пухир

Решiтчастий лабiринт

! На якiй кiстцi розташований слiпий отвiр?

На лобовiй кiстцi

#на решiтчастiй кiстцi

На клиноподiбнiй кiстцi

На потиличнiй кiстцi

! Який анатомiчний утвiр є продовженням пiвнячого гребеня, що спрямований униз в носову порожнину i бере участь в утвореннi верхньої частини носової перегородки?

Решiтчастий лабiринт

! Яка частина решiтчастої кiстки розташована по боках вiд перпендикулярної пластинки?

Решiтчастий лабiринт

#дiрчаста пластинка

Пiвнячий гребiнь

Слiпий отвiр

! Чим вiддiлений вiд перпендикулярної пластинки решiтчастий лабiринт?

Дiрчастою пластинкою

Очноямковою пластинкою

! Якими анатомiчними утворами прикритi решiтчастi комiрки з присередньої сторони?

Носовими раковинами

#очноямковою пластинкою

Дiрчастою пластинкою

Пiвнячим, гребенем

! Куди спрямовується нижнiй край носових раковин решiтчастої кiстки?

Вiн спрямований в очну ямку

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж верхньою i нижньою носовими раковинами?

Верхнiй носовий хiд

#середнiй носовий хiд

Нижнiй носовий хiд

Пiвмiсяцева щiлина

! Який анатомiчний утвiр знаходиться ззаду вiд гачкуватого вiдростка середньої носової раковини?

Очноямкова пластинка

Пiвнячий гребiнь

! Що розташовано спереду i нижче вiд великого решiтчастого пухиря?

Пiвмiсяцева щiлина

#верхнiй носовий хiд

Середнiй носовий хiд

Загальний носовий хiд

! Яким анатомiчним утвором прикритi решiтчастi лабiринти з бiчної сторони?

Очноямковою пластинкою

#носовими раковинами

Дiрчастою пластинкою

Перпендикулярною пластинкою

! Куди вiдкриваються переднi решiтчастi комiрки решiтчастого лабiринту решiтчастої кiстки?

У середнiй носовий хiд

#у верхнiй носовий хiд

У нижнiй носовий хiд

У загальний носовий хiд

! Куди вiдкриваються заднi решiтчастi комiрки решiтчастого лабiринту решiтчастої кiстки?

У верхнiй носовий хiд

#у середнiй носовий хiд

У нижнiй носовий хiд

У загальний носовий хiд

!!!!!!Заняття № 6 "Скронева кiстка, канали скроневої кiстки"

! До яких кiсток належить скронева кiстка за класифiкацiєю?

До змiшаних кiсток

#до плоских кiсток

Мiж потиличною та лобовою

Основу i верхiвку

#тiло i малi крила

Тiло i верхiвку

Основа

#верхiвка

Тiло

Мале крило

! Який вiддiл кам`янистої частини вiльний i спрямований вперед та медiально?

Верхiвка

#основа

Тiло

Мале крило

! Якi поверхнi розрiзняють на кам`янистiй частинi скроневої кiстки?

Передню. задню i нижню

#верхню та нижню

Передню, задню i верхню

! Що знаходиться в середнiй частинi передньої поверхнi кам`янистої частини?

Дугоподiбне пiдвищення

#отвiр м`язово-трубного каналу

Внутрiшнiй слуховий отвiр

борозна верхньої кам`янистої пазухи

! Де знаходиться зовнiшнiй отвiр м`язово-трубного каналу?

в куту мiж верхiвкою кам`янистої частини скроневої кiстки i її лусковою частиною, латеральнiше вiд внутрiшнього отвору сонного каналу

#на задньому краю кам`янистої частини скроневої кiстки ближче до її верхiвки

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi яремної ямки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi пiддугової ямки

! Де закiнчується м`язово-трубний канал?

У барабаннiй порожнинi

#у внутрiшньому слуховому ходi

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

На днi яремної ямки

! Як називається верхня частина м`язево-трубного каналу?

пiвканал м`яза-натягувача барабанної перетинки

#пiвканал слухової труби

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

Внутрiшнiй слуховий хiд

! Як називається нижня частина м`язево-трубного каналу?

Пiвканал слухової труби

#пiвканал м`яза-натягувача барабанної перетинки

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

Внутрiшнiй слуховий хiд

! Де знаходиться покрiвля барабанної порожнини на скроневiй кiстцi?

на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки мiж дугоподiбним пiдвищенням i кам`янисто-лусковою щiлиною

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi її верхiвки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки нижче вiд внутрiшнього слухового ходу

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки в дiлянцi яремної ямки

! Що знаходиться поблизу верхiвки кам`янистої частини на переднiй її поверхнi?

Трiйчасте втиснення

#покрiвля барабанної порожнини

розтвiр каналу великого кам`янистого нерва

Внутрiшнiй слуховий отвiр

! Де знаходиться розтвiр каналу великого кам`янистого нерва?

на переднiй поверхнi кам`янистого частини скроневої кiстки, латеральнiше вiд трiйчастого втиснення

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки, вище вiд дугового пiдвищення

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки, латеральнiше вiд внутрiшнього слухового отвору

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки на днi яремної ямки

! Що знаходиться на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки дещо спереду i латеральнiше вiд розтвору каналу великого кам`янистого нерва?

розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

#трiйчасте втиснення

Пiддугова ямка

зовнiшнiй отвiр м`язово-трубного каналу

! Якi анатомiчнi утвори починаються вiд розтвору каналу великого кам`янистого нерва i вiд розтвору каналу малого нерва?

борозна великого кам`янистого нерва i борозна малого кам`янистого нерва

#сонно-барабаннi канальцi

Барабаннi канальцi

кам`янисто-лусковi щiлини

! Що знаходиться на верхньому краю кам`янистої частини скроневої кiстки?

борозна верхньої кам`янистої пазухи

#борозна нижньої кам`янистої пазухи

Внутрiшнiй слуховий отвiр

#зовнiшнiй слуховий отвiр

зовнiшнiй отвiр м`язево-трубного каналу

Дугове пiдвищення

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки латеральнiше i вище вiд внутрiшнього слухового отвору?

Пiддугова ямка

#дугове пiдвищення

Нижня поверхня

#передня поверхня

Задня поверхня

Верхня поверхня

! Де знаходиться яремна ямка?

на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки бiля її основи

#на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки бiля її верхiвки

на заднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки бiля пiддугової ямки

на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки бiля її основи

! Де починається соскоподiбний каналець скроневої кiстки?

В яремнiй ямцi

#в пiддуговiй ямцi

в кам`янистiй ямочцi

В барабанну порожнину

! Що утворюють яремнi вирiзки скроневої i потиличної кiсток?

Яремний отвiр

#яремну ямку

Круглий отвiр

У барабаннiй порожнинi

! Що сполучає сонний канал?

На днi яремної ямки

У барабаннiй порожнинi

#в барабанно-соскоподiбнiй щiлинi

в кам`янисто-барабаннiй щiлинi

в кам`янисто-лусковiй щiлинi

! Що знаходиться на гребiнцi. який вiддiляє зовнiшнiй отвiр сонного каналу вiд яремної ямки?

кам`яниста ямочка

#розтвiр каналу малого кам`янистого нерва

розтвiр каналу великого кам`янистого нерва

На днi яремної ямки

! Чим закiнчується барабанний каналець?

розтвором каналу малого кам`янистого нерва

#розтвором каналу великого кам`янистого нерва

нижнiм отвором в глибинi кам`янистої ямочки на нижнiй поверхнi кам`янистої частини

Шилососкоподiбний отвiр

#кам`яниста ямочка

Яремна ямка

Яремний отвiр

! Який каналець починається вiд каналу лицьового нерва?

Каналець барабанної струни

#сонно-барабанний каналець

Соскоподiбний каналець

Барабанний каналець

! Де починається каналець барабанної струни?

На днi яремної ямки

На стiнцi сонного каналу

! Де закiнчується каналець барабанної струни?

у кам`янисто-барабаннiй щiлинi

#у барабаннiй порожнинi

На стiнцi сонного каналу

На днi яремної ямки

! Чим закiнчується канал лицьового нерва?

Шилососкоподiбним отвором

#отвором на днi яремної ямки

Соскоподiбним вiдростком

#шилоподiбним вiдростком

Великим вiдростком

кам`янистою частиною

! Що знаходиться знизу на соскоподiбному вiдростку?

Зовнiшнiй слуховий отвiр

#внутрiшнiй слуховий отвiр

Шилососкоподiбний отвiр

! Що знаходиться на мiсцi зрощення барабанної частини скроневої кiстки її соскоподiбним вiдростком?

Суглобовий горбок

Вилична дуга

! Де знаходиться кам`янисто-барабанна щiлина?

Зовнiшню i внутрiшню

#верхню та нижню

Медiальну та латеральну

Внутрiшню та верхню

! Що вiдходить вiд скроневої (зовнiшньої) поверхнi лускової частини скроневої кiстки?

Виличний вiдросток

#соскоподiбний вiдросток

Шилоподiбний вiдросток

Вилична дуга

! Якi вiдростки утворюють виличну дугу?

До повiтроносних

#до плоских

До губчастих кiсток

! З яких частин складається верхня щелепа?

Решiтчастий пухир

Решiтчастий лабiринт

! Якi поверхнi має тiло верхньої щелепи?

Пiдочноямковий отвiр

#передня носова ость

Горб верхньої щелепи

Верхньощелепний розтвiр

! Де знаходиться пiдочноямковий канал?

У тiлi верхньої щелепи

#у пiднебiнному вiдростку верхньої щелепи

У тiлi нижньої щелепи

! Яку стiнку очної ямки утворює очноямкова поверхня тiла верхньої щелепи?

Нижню

#латеральну

Медiальну

Верхню

! Яка поверхня тiла верхньої щелепи бере участь в утвореннi пiдскроневої i крилопiднебiнної ямок?

Пiдскронева поверхня

#очноямкова поверхня

Носова поверхня

Передня поверхня

! Який анатомiчний утвiр прикрiплюється до раковинного гребеня носової поверхнi тiла верхньої щелепи?

Нижня носова раковина

#середня носова раковина

Верхня носова раковина

Носова кiстка

! З якою кiсткою сполучається лобовий вiдросток верхньої щелепи?

З виличною кiсткою

З решiтчастою кiсткою

! Яка частина верхньої щелепи бере участь в утвореннi нижньої стiнки носової порожнини i верхньої стiнки ротової порожнини?

Пiднебiнний вiдросток

#носова поверхня тiла

Комiрковий вiдросток

Передня поверхня тiла

! В утвореннi якого анатомiчного утвору беруть участь зрощенi пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи на їх присередньому краю?

Кiсткове пiднебiння

#горб верхньої щелепи

Верхньощелепний розтвiр

Отвiр нососльозового каналу

! Що утворюється в результатi зрощення сльозової борозни верхньої щелепи зi сльозовою кiсткою та нижньою носовою раковиною?

Отвiр нососльозового каналу

#отвiр пiдочноямкового каналу

Верхньощелепний розтвiр

Рiзцевi отвори

! З якою кiсткою сполучається заднiй край пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи?

З носовою кiсткою

З нижньою носовою раковиною

! Де на тiлi верхньої щелепи знаходяться комiрковi отвори?

На носовiй поверхнi

На очноямковiй поверхнi

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на нижньому вiльному краю комiркового вiдростка верхньої щелепи?

Пiднебiннi борозни

Комiрковi отвори

! Де знаходиться на верхнiй щелепi велика пiднебiнна борозна?

Тiла та вiдросткiв

! З чим сполучається переднiй край горизонтальної пластинки пiднебiнної кiстки?

З виличною кiсткою

! З чим сполучається присереднiй край горизонтальної пластинки пiднебiнної кiстки?

З носовою кiсткою

! Який анатомiчний утвiр складають два пiднебiнних вiдростки правої i лiвої верхнiх щелеп i горизонтальнi пластинки пiднебiнних кiсток?

Кiсткове пiднебiння

#перегородку порожнини носа

Перпендикулярна пластинка

#горизонтальна пластинка

Тiло

Пiднебiнний вiдросток

! Якими кiстками формується великий пiднебiнний канал?

Малi пiднебiннi канали

#великий пiднебiнний канал

Рiзцевi канали

Клино-пiднебiнний отвiр

! Куди спрямований очноямковий вiдросток пiднебiнної кiстки?

Лемiш, сльозова кiстка

Нижнього носового хода

! Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж крилами лемiша?

Заднiй

#переднiй

Верхнiй

Нижнiй

! З якою кiсткою сполучається переднiй край лемеша?

З носовою кiсткою

З нижньою носовою раковиною

! З якими кiстками сполучається переднiй край лемеша?

Кiсткову стiнку носа

#кiсткову перегородку носа

Нижню стiнку порожнини носа

Нижньої стiнки очної ямки

Верхньої стiнки очної ямки

! З якими кiстками з`єднується вилична кiстка?

Скроневою та носовою

! Якi вiдростки розрiзнять на виличнiй кiстцi?

Лобовий i скроневий

#лобовий i верхньощелепний

Скроневий i носовий

Медiальну i очноямкову

Бiчну, медiальну, скроневу

! Яка поверхня виличної кiстки складає передню стiнку пiдскроневої ямки?

Скронева поверхня

#бiчна поверхня

Очноямкова поверхня

Медiальна поверхня

! Який отвiр дає початок каналу, що у виличнiй кiстцi роздвоюється i вiдкривається назовнi двома отворами?

Велично-очноямковий отвiр

#вилично-лицьовий отвiр

Вилично-скроневий отвiр

Латеральний отвiр

! Якi кiстки утворюють виличну дугу?

Зi скроневою

#з виличною

З лобовою

З верхньою щелепою

! З яких частин складається нижня щелепа?

Тiла i двох гiлок

#основи i двох вiдросткiв

Тiла i суглобових головок

Тiла, дуги i вiдросткiв

! Що утворює верхнiй край тiла нижньої щелепи?

Пiдборiдний виступ

Вiнцевий вiдросток

! Що знаходиться на переднiй частинi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи?

Пiдборiдний виступ

#пiдборiдний отвiр

Пiдборiдна ость

пiд`язикова ямка

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчнiй частинi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи?

Кут нижньої щелепи

#щiчний гребiнь

Шийка нижньої щелепи

Коса лiнiя

! Що знаходиться на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи?

Жувальна горбистiсть

#крилоподiбна горбистiсть

Отвiр нижньої щелепи

Двочеревцева ямка

! Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи?

Крилоподiбна горбистiсть

#жувальна горбистiсть

Отвiр нижньої щелепи

Двочеревцева ямка

! Де знаходиться отвiр нижньої щелепи?

Пiдборiдним отвором

#отвором нижньої щелепи

Пiднижньощелепною ямкою

Зубними комiрками

! Якими анатомiчними утворами закiнчуються гiлки нижньої щелепи?

Головкою нижньої щелепи

#щiчним гребенем

Шийкою нижньої щелепи

Крилоподiбною ямкою

! Де знаходиться шийка нижньої щелепи?

В дiлянцi шиї

#в дiлянцi лицевого черепа

В дiлянцi мозкового черепа

В дiлянцi голови

! З яких частин складається пiд`язикова кiстка?

Iз тiла та вiдросткiв

Iз тiла i двох гiлок

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхiвцi очної ямки?

Зоровий канал

#блокова ямка

Вилично-очноямковий отвiр

Нижня очноямкова щiлина

! Частинами яких кiсток утворена верхня стiнка очної ямки?

Верхня очноямкова щiлина

#нижня очноямкова щiлина

Зоровий канал

Пiдочноямковий канал

! Частинами яких кiсток утворена присередня стiнка очної ямки?

В носо-сльозовий канал

#в зоровий канал

В пiдочноямковий канал

В вилично-очноямковий отвiр

! Якi анатомiчнi утвори знаходяться у верхнiй частинi присередньої стiнки очної ямки у швi мiж лобовою кiсткою i очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки?

Нижня очноямкова щiлина

Вилично-очноямковий отвiр

! Частинами яких кiсток утворена нижня стiнка очної ямки?

Ямка сльозової залози

Блокова ямка i блокова ость

! Частинами яких кiсток утворена бiчна стiнка очної ямки?

Нижня очноямкова щiлина

#верхня очноямкова щiлина

Пiдочноямковий канал

Зоровий канал

! Який отвiр знаходиться на бiчнiй стiнцi очної ямки?

Вилично-очноямковий отвiр

#вилично-скроневий отвiр

Вилично-лицевий отвiр

Вилично-очноямковим отвором

#вилично-скроневим отвором

Вилично-лицевим отвором

Нижня очноямкова щiлина

#верхня очноямкова щiлина

Пiдочноямковий канал

Зоровий канал

! Якi анатомiчнi утвори сполучають очну ямку з передньою черепною ямкою?

Нижньою скроневою лiнiєю

#пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної кiстки

Виличною дугою

Виличною дугою

Нижньою скроневою лiнiєю

Виличною дугою

! Чим обмежена скронева ямка з бiчної сторони?

Виличною дугою

#нижньою скроневою лiнiєю

З пiдскроневою ямкою

#з передньою черепною ямкою

З середньою черепною ямкою

З очною ямкою

! Чим обмежена пiдскронева ямка угорi i чим утворена її верхня стiнка?

Гiлкою нижньої щелепи

Виличною дугою

! З якими анатомiчними утвореннями сполучається пiдскронева ямка?

Переднього i заднього

#верхнього та нижнього

Медiального i латерального

Переднього i нижнього

! Якими кiстками утворений заднiй вiддiл зовнiшньої основи черепа?

Великий отвiр

#рваний отвiр

Яремний отвiр

Овальний отвiр

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа по боках вiд великого отвору?

Яремним отвором

м`язово-трубним каналом

! Яким анатомiчним утвором закiнчується заднiй вiддiл зовнiшньої основи черепа?

Соскоподiбними вiдростками

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа спереду вiд великого отвору?

Соскоподiбнi вiдростки

Яремнi отвори i яремнi ямки

! Де знаходиться зовнiшнiй отвiр сонного каналу?

на зовнiшнiй основi черепа, на нижнiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

#на внутрiшнiй основi черепа, на переднiй поверхнi кам`янистої частини скроневої кiстки

Шилоподiбний отвiр

#барабанно-соскоподiбна щiлина

Соскоподiбна вирiзка

Борозна потиличної артерiї

! Який анатомiчний утвiр знаходиться на зовнiшнiй основi черепа i оточений барабанною частиною скроневої кiстки?

Зовнiшнiй слуховий отвiр

#внутрiшнiй слуховий отвiр

Шилососкоподiбний отвiр

Яремний отвiр

! Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа на задньоприсереднiй сторонi соскоподiбного вiдростка?

Шилососкоподiбний отвiр

! Який анатомiчний утвiр на зовнiшнiй основi черепа знаходиться медiально бiля основи виличного вiдростка скроневої кiстки?

Нижньощелепна ямка

#борозна потиличної артерiї

Шилососкоподiбний отвiр

Зовнiшнiй слуховий отвiр

! Якi анатомiчнi утвори розташованi бiля основи великого крила клиноподiбної кiстки на зовнiшнiй основi черепа?

Остистий i овальний отвори

#шилососкоподiбний отвiр

Яремний i овальний отвiр

Рваний отвiр

#яремний отвiр

Остистий отвiр

Овальний отвiр

! З яких кiсток складається вилична дуга?

Крилоподiбнi вiдростки

#медiальнi та латеральний вiдростки

Кiсткове пiднебiння

#хоани

Вилична дуга

Рiзцевий отвiр

#круглий отвiр

Великий пiднебiнний отвiр

Малi пiднебiннi отвори

! Якi отвори розташованi в заднiх вiддiлах кiсткового пiднебiння?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.115 с.)