ТОП 10:

Елiпсоїдний, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальноюГвинтоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

! Якi рухи можливi у проксимальному променево-лiктьовому суглобi?

Обертання променевої кiстки i разом з нею кистi навколо вертикальної осi

#обертання , супiнацiя, пронацiя, згинання i розгинання

Вiдведення та приведення

Згинання та розгинання

! З яким суглобом вiдбуваються одночасно обертальнi рухи у проксимальному променево-лiктьовому суглобi?

З дистальним променево-лiктьовим суглобом вiн є комбiнованим суглобом

#з дистальним променево-лiктьовим суглобом, вiн є комплексним суглобом

З плечо-лiктьовим суглобом

З плечо-променевим суглобом

! Якi суглобовi поверхнi має дистальний променево-лiктьовий суглоб?

Суглобовий обвiд головки лiктьової кiстки та суглобову поверхню вирiзки лiктьової кiстки

#суглобовий обвiд головки променевої кiстки i променеву вирiзку лiктьової кiстки

Суглобовi поверхнi блокоподiбної вирiзки лiктьової кiстки та головки променевої кiстки

Суглобовi поверхнi променевої вирiзки лiктьової кiстки та шилоподiбного вiдростка променевої кiстки

! Який за формою суглобових поверхонь дистальний променево-лiктьовий суглоб?

Цилiндричний, з однiєю вiссю рухiв - вертикальною

#кулястий - багатовiсний

Елiпсоїдний з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

Гвинтоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

! Яка кiстка у дистальному променево-лiктьовому суглобi обертається навколо iншої при рухах?

Променева кiстка обертається навколо лiктьової

#лiктьова кiстка обертається навколо променевої

Променева кiстка обертається навколо плечової

Лiктьова кiстка обертається навколо плечової

! Якi суглобовi поверхнi має променево-зап`ястковий суглоб?

зап`ястну суглобову поверхню променевої кiстки, суглобовий диск i проксимальнi поверхнi проксимального ряду зап`ясткових кiсток, крiм горохоподiбної

#зап`ястну суглобову поверхню променевої кiстки, суглобовий диск i кiстки дистального ряду зап`ясткових кiсток

зап`ястну суглобову поверхню лiктьової кiстки i проксимальний ряд зап`ясткових кiсток крiм тригранної

зап`ясну суглобову поверхню лiктьової кiстки i кiстки дистального ряду кiсток зап`ястка

! Який за формою суглобових поверхонь променево-зап`ястковий суглоб?

Елiпсоїдний, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

#кулястий - багатовiсний

Цилiндричний - з однiєю вiссю рухiв - вертикальною

Гвинтоподiбний, з однiєю вiссю рухiв - фронтальною

! Якими зв`язками укрiплений променево-зап`ястковий суглоб?

лiктьовою i променевою обхiдними зв`язками зап`ястка, а також долонною i тильною променево-зап`ястковими зв`язками

#боковою i присередньою променево-зап`ястковими зв`язками

квадратною i кiльцевою зв`язкою променевої кiстки

долонною i тильною мiжзап`ястковими зв`язками

! Якi рухи можливi у променево-зап`ястковому суглобi?

Згинання i розгинання навколо фронтальної осi, вiдведення i приведення навколо сагiтальної осi

#обертання променевої кiстки i разом з нею кистi навколо вертикальної осi

Згинання та розгинання навколо сагiтальної осi, обертання навколо вертикальної осi

Супiнацiя i пронацiя

! До яких суглобiв належить променево-зап`ястковий суглоб?

Складний

#простий

Комплексний

Комбiнований

! Якi суглобовi поверхнi має середньозап`ястковий суглоб?

суглобовi поверхнi кiсток проксимального i дистального рядiв зап`ястка

#суглобовi поверхнi звернених одна до одної зап`ясткових кiсток

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток i основ п`ясткових кiсток

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток i головок п`ясткових кiсток

! Якi особливостi має середньозап`ястковий суглоб?

є складним суглобом, з рухами навколо фронтальної осi - згинання i розгинання, є комбiнованим променево-зап`ястковим суглобом, суглобова порожнина з`єднана з суглобовими порожнинами мiжзап`ясткових суглобiв

#є простим суглобом з рухами навколо вертикальної осi - згинання i розгинання, є комплексним суглобом

Є складним ї комплексним суглобом з рухами навколо сагiтальної осi вiдведення i приведення

Є складним суглобом, кулястим, багатовiсним, можливi тiльки обертальнi рухи навколо вертикальної осi

! Якими зв`язками укрiпленi мiжзап`ястковi суглоби?

променистою зв`язкою зап`ястка, тильним i долонними мiжзап`ястковими зв`язками, мiжкiстковими мiжзап`ястковими зв`язками

#допомiжними зап`ястково-п`ястковими зв`язками

тильними зап`ястково-п`ястковими зв`язками

боковими i присереднiми зв`язками зап`ястка

! Якi суглобовi поверхнi мають зап`ястковi суглоби?

суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток i суглобовi поверхнi основ п`ясткових кiсток

#суглобовi поверхнi дистального ряду зап`ясткових кiсток i суглобовi поверхнi головок п`ясткових кiсток

суглобовi поверхнi проксимального i дистального рядiв кiсток зап`ястка, крiм горохоподiбної кiстки

суглобовi поверхнi проксимального ряду кiсток зап`ястка i головок п`ясткових кiсток

! Якi за формою суглобових поверхонь II - V зап`ястково-п`ястковi суглоби?

Плоскi, малорухомi

#кулястi - багатовiснi

Цилiндричнi, малорухомi

Блокоподiбнi, малорухомi

! Який за формою суглобових поверхонь зап`ястково-п`ястковий суглоб великого пальця?

Сiдлоподiбний суглоб, двовiсний

#плоский, малорухомий

Кулястий, багатовiсний

Блокоподiбний, одновiсний

! Якi рухи можливi у зап`ястково-п`ястковому суглобi великого пальця?

Згинання i розгинання навколо фронтальної осi приведення i вiдведення навколо сагiтальної осi, коловий рух навколо двох згаданих осей

#це малорухомий суглоб, не має значних рухiв

Тiльки згинання i розгинання навколо вертикальної осi

Тiльки коловi рухи по всiм осям

! Якi суглобовi поверхнi мають п`ястково-фаланговi суглоби?

головки п`ясткових кiсток та основи проксимальних фаланг пальцiв кистi

#головки п`ясткових кiсток та основи дистальних фаланг пальцiв кистi

основи п`ясткових кiсток та головки проксимальних фаланг пальцiв кистi

головки п`ясткових кiсток та головки проксимальних фаланг пальцiв кистi

! Якi за формою суглобових поверхонь п`ястково-фаланговi суглоби?

Кулястi

#цилiндричнi

Плоскi

Блокоподiбнi

! Якi за формою суглобових поверхонь мiжфаланговi суглоби?

Блокоподiбнi

#кулястi

Плоскi

Цилiндричнi

! Якi рухи можливi у мiжфалангових суглобах кистi?

Згинання i розгинання навколо фронтальної осi

#вiдведення i приведення навколо сагiтальної осi

Коловi рухи навколо вертикальної осi

Незначнi рухи по всiм осям

! Якими зв`язками укрiпленi мiжфаланговi суглоби кистi?

Обхiдними i допомiжними

#обхiдними i тильними

обхiдними, допомiжними та глибокими поперечними п`ястковими зв`язками

мiжфаланговими зв`язками

!!!!!!Заняття № 15 "З`єднання кiсток нижньої кiнцiвки: таз в цiлому, кульшовий суглоб"

! Чим утворений крижово-клубовий суглоб?

Вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток

#бiчними частиними крижової та клубової кiсток

Горбистостями крижової та клубової кiсток

Основою крижової кiстки та вушкоподiбною поверхнею клубової кiстки

! Який за формою суглобових поверхонь є крижово-клубовий суглоб?

Плоский, багатовiсний

#кулястий, багатовiсний

Чашоподiбний, багатовiсний

! До яких суглобiв за класифiкацiєю належить крижово-клубовий суглоб?

Простий, конгруентний

#простий, iнконгруентний

Складний, комплексний

Складний комбiнований

! Якими зв`язками укрiплюється крижово-клубовий суглоб?

переднiми, мiжкiстковими та заднiми крижово-клубовими зв`язками i клубово-поперековою зв`язкою

#медiальними та латеральними крижово-клубовими зв`язками

верхнiми та нижнiми крижово-клубовими зв`язками

крижово-горбова i крижовоостьова зв`язки

! Як називаються зв`язки, що знаходяться мiж горбистiстю крижової та клубової кiсток?

мiжкiстковi крижово-клубовi зв`язки

#переднi крижово-клубовi зв`язки

крижово-горбова зв`язка

заднi крижово-клубовi зв`язки

! Якi особливостi крижово-клубового суглоба?

вiн вiдноситься до тугих малорухомих суглобiв, наявнiсть внутрiшньосуглобової зв`язки - мiжкiсткової крижово-клубової зв`язки

#вiн вiдноситься до тугих малорухомих суглобiв, має внутрiшньосуглобовий дискПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.224 (0.01 с.)