ТОП 10:

Тiльки скручування (обертання) i коловi рухи! Якi суглобовi поверхнi має суглоб головки ребра?

суглобова поверхня верхньої i нижньої ребрових ямок (напiв`ямок) двох сусiднiх хребцiв або одної цiлої ямки хребця i суглобовi поверхнi головки ребра

#суглобова поверхня верхньої i нижньої ребрових напiв`ямок двох сусiднiх хребцiв i суглобiв поверхнi ребрових хрящiв

Суглобова поверхня одної цiлої ямки хребця i суглобова поверхня горбка ребра

Суглобова поверхня ребрової ямки поперечного вiдростка хребця i суглобова поверхня головки ребра

! Який за формою суглобових поверхонь суглоб головки ребра?

Кулястий, з трьома осями рухiв - багатовiсний

#плоский, з трьома осями рухiв - багатовiсний

Вростковий, з двома осями рухiв - фронтальною i сагiтальною

Цилiндричний, навколо вертикальної осi обертальнi рухи

! Якi рухи можливi в суглобi головки ребра?

Обертання, навколо поздовжньої осi вздовж шийки ребра

#згинання та розгинання навколо фронтальної осi

Вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi

Рухи не можливi

! Якими зв`язками укрiплений суглоб голiвки ребра?

внутрiшньосуглобовою зв`язкою головки ребра та променистою зв`язкою головки ребра

#реброво-поперечною зв`язкою

реброво-хребцевою зв`язкою

внутрiшньо суглобовою зв`язкою головки ребра та реберно-остьовою зв`язкою

! Якi суглоби головки ребер не мають внутрiшньосуглобову зв`язку головки ребра?

I, ХI, ХII суглоби головок ребра

#I, II суглоби головок ребра

I, Х, ХI, ХII суглоби головок ребра

I - VII суглоби головок ребра

! Якi суглобовi поверхнi має реброво-поперечний суглоб?

Суглобову поверхню горбка ребра та суглобову поверхню ребрової ямки поперечного вiдростка хребця

#суглобова поверхня верхньої i нижньої ребрових напiв`ямок двох сусiднiх хребцiв i суглобова поверхня горбка ребра

Суглобова поверхня одної цiлої ямки хребця i суглобова поверхня головки ребра

Суглобова поверхня ребрової ямки поперечного вiдростка хребця i суглобова поверхня ребрових хребцiв

! Який за формою суглобових поверхонь реброво-поперечний суглоб та якi рухи в ньому можливi?

Цилiндричний, одновiсний, навколо поздовжньої осi вздовж шийки ребра здiйснюється обертання

#кулястий, з трьома осями рухiв - багатовiсний

Плоский з трьома осями рухiв - багатовiсний

Цилiндрiчний, одновiсний, навколо фронтальної осi - згинання i розгинання

! Якими зв`язками укрiплений реброво-поперечний суглоб?

реброво-поперечною зв`язкою

#мiжпоперечною зв`язкою

реброво-хребцевою зв`язкою

променистою зв`язкою головки ребра

! Якi ребра з`єднуються з грудниною за допомогою синхондрозу?

I ребро

#VII ребро

I - VII ребра

II ребро

! Якi суглобовi поверхнi мають груднино-ребровi суглоби?

Суглобовi поверхнi переднiх кiнцiв ребрових хребцiв та суглобовi поверхнi ребрових вирiзок груднини

#суглобовi поверхнi ребрових вирiзок груднини та суглобовi поверхнi головки ребра

Суглобовi поверхнi ребрових вирiзок груднини та суглобовi поверхнi горбка ребра

Суглобовi поверхнi тiла груднини та суглобовi поверхнi головки i горбка ребра

! Якi за формою суглобових поверхонь груднино-ребровi суглоби?

Плоский, з трьома осями рухiв - багатовiсний

#кулястий, з трьома осями рухiв - багатовiсний

Цилiндрiчний, одновiсний (поздовжня ось вздовж шийки ребра - обертання)

Цилiндрiчний, одновiсний (навколо фронтальної осi - згинання i розгинання)

! Якими зв`язками укрiпленi груднино-ребровi суглоби?

променистими груднино-ребровими зв`язками i в суглобi II ребра - внутрiшньосуглобова груднино-реброва зв`язка

#променистими груднино-ребровими зв`язками i в суглобi III - I V ребра - внутрiшньосуглобова груднино-реброва зв`язка

реброво-поперечною зв`язкою

променистою зв`язкою головки ребра

! Що знаходиться мiж краями переднiх кiнцiв I - Х ребер?

Зовнiшня мiжреброва мембрана

#внутрiшня мiжреброва мембрана

Мембрана груднини

променева груднино-реброва зв`язка

! Що знаходиться мiж краями заднiх кiнцiв ребер?

Внутрiшня мiжреброва мембрана

#зовнiшня мiжреброва мембрана

Мембрана груднини

променева груднино-реброва зв`язка

! Як з`єднуються переднi кiнцi несправжнiх ребер (VII - Х)?

з`єднуються один з одним синхондрозом, утворюючи реберну дугу

#з`єднуються один з одним синостозом, утворюючи реберну дугу

з`єднуються один з одним синдесмозом

з`єднуються один з одним суглобами, не утворюючи реберну дугу

! Якi розрiзняють стiнки у груднiй клiтцi?

Передню, задню i двi латеральнi стiнки

#передню, задню, верхню i нижню стiнки

Верхню, нижню i двi латеральнi стiнки

Передню, задню i медiальну стiнку

! Чим утворена передня стiнка грудної стiнки?

Грудниною та ребровими хрящами

#грудними хребцями i переднiми кiнцями ребер

Тiлами ребер i мiжхребцевими промiжками

Грудниною i ключицею

! Яку стiнку грудної клiтки утворюють груднi хребцi i заднi кiнцi ребер?

Задню

#передню

Латеральну

Медiальну

! Чим обмежований верхнiй отвiр (апертура) грудної клiтки?

I грудним хребцем, внутрiшнiми краями перших ребер i верхнiм краєм ручки груднини з її яремною вирiзкою

#I грудним хребцем i ключицями

VII шийним хребцем, внутрiшнiми краями перших ребер, верхнiм краєм тiла груднини

VII шийним хребцем, ключицями, першими ребрами i верхнiм краєм ручки груднини

! Що обмежовує тiло ХII грудного хребця, мечоподiбний вiдросток груднини i реброва дуга?

Нижню апертуру грудної клiтки

#верхню апертуру грудної клiтки

Латеральну стiнку грудної клiтки

Передню i задню стiнки грудної клiтки

! Яким анатомiчним утвором закрита нижня апертура грудної клiтки?

Дiафрагмою

#мембраною груднини

Внутрiшньою мiжребровою мембраною

Зовнiшньою мiжребровою мембраною

! Якi розрiзняють форми грудної клiтки залежно вiд її конфiгурацiї?

Плоску, цилiндричну i конiчну

#круглу, плоску i конiчну

Овальну i цилiндричну

Довгу, широку, коротку i вузьку, овальну

! Яка форма грудної клiтки властива людям брахiморфного типу тiлобудови?

Конiчна

#плоска

Цилiндрична

Овальна

! Яка форма грудної клiтки властива людям полiхроморфного типу тiлобудови?

Плоска

#конiчна

Цилiндрична

Кругла

! Яка форма грудної клiтки властива людям мезоморфного типу тiлобудови?

Цилiндрична

#плоска

Конiчна

Кругла

! Якої форми набуває грудна клiтка при рахiтi i що для неї характерно?

форми "курячих грудей", тобто груднина рiзко виступає вперед внаслiдок збiльшення передньо-заднього розмiру грудної клiтки

#форми "запалих грудей", тобто груднина i хрящi ребер западають усередину, зменшуючи передньо-заднiй розмiр грудної клiтки

форми "курячих грудей", коли грудна клiтка помiтно сплющена у передньо-задньому напрямку, а ребра сильно нахиленi донизу

форми "раздутих грудей", коли значно розширена нижня частина грудної клiтки вiдносно до верхньої, малий нахил ребер донизу, невелика рiзниця мiж передньо-заднiм i поперечними розмiрами

! Як змiнюється грудна клiтка при вдиху?

пiднiмання переднiх кiнцiв ребер i груднини призводить до збiльшення поперечного i сагiтального розмiрiв грудної клiтки, розширення мiжребрових промiжкiв, що викликає збiльшення об`єму порожнини грудної клiтки

#ребра опускаються, значно зменшуючи передньо-заднiй розмiр грудної клiтки, звужуючи мiжребровi промiжки, об`єм грудної клiтки зменшується

переднi кiнцi ребер i груднина опускається, поперечний розмiр грудної клiтки збiльшується, що призводить до збiльшення об`єму порожнини грудної клiтки

Не змiнюється

! Якi кiстки черепа зчленовуються зубчастим сагiтальним швом?

присереднi краї тiм`яних кiсток

#лобова i тiм`янi кiстки

тiм`янi i потилична кiстки

тiм`янi i скроневi кiстки

! Мiж якими кiстками черепа знаходиться зубчастий вiнцевий шов?

мiж лобовою та тiм`яними кiстками

#мiж присереднiми краями тiм`яних кiсток

мiж тiм`яними та потиличною кiстками

мiж тiм`яними та скроневими кiстками

! Яке шво знаходиться мiж лускою скроневої кiстки, тiм`яною кiсткою та великим крилом клиноподiбної кiстки?

Лускове шво

#зубчасте пасмоподiбне шво

Вiнцеве шво

Зубчастий стрiловий шво

! Мiж якими кiстками черепа знаходиться зубчастий лямбдоподiбний шов?

мiж тiм`яним та потиличною кiстками

#мiж лобовою та тiм`яними кiстками

мiж присереднiми краями тiм`яних кiсток

мiж тiм`яними та скроневими кiстками

! Яким видом швiв зчленовуються кiстки лицьового черепа мiж собою та мозковим черепом?

Плоскими швами

#зубчастими швами

Лусковими швамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.008 с.)