ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

12.1. У місцях зберігання (стоянки) транспорт­них засобів можуть мати місце такі основні небез­печні виробничі фактори:

– наїзди транспортних засобів на працівників в результаті самовільного руху транспортних засобів, при запусканні двигуна, зчепленні і розчепленні ав­томобіля з причепом (напівпричепом), під час руху заднім ходом;

– падіння працівників на поверхні та з висоти (кузова, буфера, підніжки тощо);

– опускання (падіння) перекидної кабіни вантаж­ного автомобіля, кузова автомобіля-самоскида, вива­жених частин транспортних засобів.

12.2. Автомобілі дозволяється зберігати:

– в опалюваних та неопалюваних приміщеннях;

– на спеціально відведених площадках (місцях).

12.3. Приміщення та площадки зберігання транс­портних засобів забороняється захаращувати предме­тами і устаткуванням. Проїзди повинні бути постійно вільними. Установлення автомобілів в проїздах забо­роняється.

12.4. Ширина проїзду між автомобілями в при­міщеннях і на площадках для стоянки повинна бути достатньою для вільного в’їзду автомобіля на своє місце (за один маневр), а відстань від межі проїзду до автомобіля – не менше 0,5 м.

12.5. Відстань між транспортними засобами, еле­ментами конструкцій будівель і споруд в приміщен­нях і на площадках повинна бути не менше норм, вказаних в табл. 12.1.

12.6. Порядок розміщення транспортних засобів визначається власником.

12.7. Автомобілі-цистерни для перевезення паль­но-мастильних, горючих та легкозаймистих речовин повинні зберігатися на окремих площадках або в ізольованих одноповерхових приміщеннях наземних гаражів, що мають безпосередній виїзд назовні та обладнані припливно-витяжною вентиляцією, група­ми не більше 50 автомобілів.

12.8. Не допускається зберігання в підземних гаражах-стоянках автомобілів, що працюють на газі, а також автомобілів для перевезення фекальних рідин і сміття, отруйних, інфікованих та пально-мастиль­них матеріалів.

 

Таблиця 12.1

 

№ п/п   Номенклатура відстаней Відстань для категорій транспортних засобів (не менше), м
I II та III IV
1. Між поздовжніми сторона­ми автомобілів 0,6 0,6 0,8
2. Між стіною і автомобілем, установленим паралельно до стіни 0,5 0,6 0,8
3. Між поздовжньою сторо­ною автомобіля і колоною або пілястрою стіни 0,3 0,4 0,5
4. Між передньою стороною автомобіля і стіною або воротами при розстановці автомобілів: – прямокутником 0,7 0,7   0,7
  – косокутником 0,5 0,7 0,7
5. Між задньою стороною автомобіля і стіною або воротами (незалежно від розстановки) 0,5 0,7 0,7
6. Між автомобілями, що стоять один за одним 0,4 0,5 0,6
7. Між передньою стороною автомобіля і пристроєм для підігрівання автомобілів взимку 0,7 0,7 0,7

 

Примітки:

1. Норми відстаней, що вказані в табл. 12.1, для автомобілемісць зберігання та очікування ремонту на площад­ках слід збільшувати: для поодиноких автомобілів – на 0,1 м; для автопоїздів та зчленованих автобусів – на 0,2 м.

2. Зберігати причепи і напівпричепи допускається від­чепленими від автомобілів та сідельних тягачів

 

12.9. Асенізаційні автомобілі, а також автомобілі, що перевозять отруйні та інфіковані речовини, після роботи, перед тим як ставити на стоянку, необхідно старанно обробити (вимити, очистити тощо) і збері­гати окремо від інших автомобілів.

12.10. Розміщення автомобілів, що працюють на стиснутому природному газі, у багатоповерхових га­ражах повинно передбачатись вище за автомобілі, які працюють на рідкому паливі, а працюючих на зрідже­ному нафтовому газі – нижче за указані автомобілі.

12.11. Зберігання автомобілів, що працюють на газовому паливі, допускається здійснювати спільно з автомобілями, які працюють на бензині та дизельно­му паливі, при умові додержання вимог цього роз­ділу та розділу 5 цих Правил.

12.12. У зону зберігання установлюються справні, готові до експлуатації транспортні засоби. Автомобілі (причепи, напівпричепи), що вимагають ремонту, по­винні зберігатися окремо від справних транспортних засобів, для чого відводяться окремі зони зберігання.

12.13. Після постановки автомобіля в приміщенні для стоянки двигун повинен бути зупиненим. Пуск двигуна для будь-якої мети, крім виїзду автомобіля з приміщення, забороняється.

12.14. На всіх автомобілях, які поставлені на стоянку, повинно бути вимкнено запалювання (пода­ча палива) і відключена “маса”, якщо є вимикач, а на автомобілях, де його немає або він несправний, необхідно зняти клему акумулятора. Автомобіль по­винен бути загальмований стоянковим гальмом.

12.15. При зберіганні транспортних засобів на площадках з ухилом більше 1% під колеса необхід­но установлювати упорні колодки.

12.16. На стоянку у закрите приміщення авто­мобілі, що працюють на стиснутому природному та зрідженому нафтовому газі, дозволяється ставити тільки із справною газовою апаратурою, обладнан­ням. Перед постановкою такого автомобіля на сто­янку необхідно закрити витратний вентиль, випрацювати газ із системи живлення (до повної зупинки двигуна), після чого перекрити магістральний вентиль, включити подачу бензину і провести заїзд.

12.17. Після постановки газобалонного автомобіля на відкриту стоянку необхідно не виключаючи двигун перекрити витратний вентиль і випрацювати увесь газ із системи, потім перекрити магістральний вентиль, після чого вимкнути запалювання і відклю­чити “масу”.

12.18. При виявленні витікання газу із балонів на газобалонному автомобілі, який поставлений на стоянку, його слід відбуксирувати на пост зливу (ви­пуску) газу.

12.19. При безгаражному зберіганні автомобілів, що працюють на стиснутому природному або зрідже­ному нафтовому газі, підігрів газових комунікацій дозволяється робити тільки за допомогою гарячої води, пари або гарячого повітря.

12.20. Місця зберігання автомобілів повинні бути забезпечені жорсткими буксирними зчіпками із роз­рахунку один буксир на. 10 автомобілів.

12.21. У приміщеннях і на площадках, які при­значені для стоянки транспортних засобів, заборо­няється:

– палити, користуватись відкритим вогнем;

– проводити будь-який ремонт транспортних засобів;

– залишати відкритими горловини паливних баків;

– перевіряти наявність палива у баках за допомо­гою відкритого вогню;

– підзаряджувати акумуляторні батареї (у при­мі­щеннях для зберігання автомобілів);

– мити або протирати бензином автомобільні ку­зови, деталі та агрегати, а також руки і одяг;

– зберігати або залишати в кабіні (салоні), кузові автомобіля бензин, дизельне паливо;

– заправляти автомобілі паливом, а також злива­ти паливо із баків та випускати газ;

– установлювати автомобілі з небезпечним ванта­жем;

– зменшувати відстань між автомобілями і авто­мобілями та елементами будівель.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

ТА РЕМОНТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Загальні вимоги

 

13.1.1. Профілактичне обслуговування та ремонт транспортних засобів необхідно виконувати згідно з Положенням про профілактичне обслуговування та ремонт рухомого складу автомобільного транспорту, Правилами технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту (розділ 2, пп. 53, 54 цих Правил), а також цими Правилами.

13.1.2. Профілактичне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводиться на спеціально відве­дених дільницях, робочих місцях (постах), які осна­щені необхідним устаткуванням, пристроями, інстру­ментом, приладами згідно з нормативно-технологіч­ною документацією.

13.1.3. Розташування постів профілактичного об­слуговування та ремонту, відстань між автомобіля­ми, що установлені на цих постах, а також між автомобілями і конструкціями будівель повинні відпо­відати нормам технологічного проектування, основні із яких наведені в табл. 13.1.1.

13.1.4. Установлювати автомобілі в кількості, що перевищує норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати відстань між транспортними засобами і елементами будівель забороняється.

13.1.5. Виробниче устаткування і робочі місця слід розташовувати з урахуванням безпеки працюючих, зручності при виконанні технологічних операцій згідно з нормами технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту ОНТП 01–91.

13.1.6. Робітники, які проводять обслуговування та ремонт транспортних засобів, агрегатів, вузлів та деталей, повинні забезпечуватись справним інструмен­том та пристроями, що відповідають вимогам безпе­ки.

Перед початком роботи слід перевірити весь інстру­мент, несправний інструмент необхідно замінити.

13.1.7. Під час роботи устаткування не допускаєть­ся його чищення, змазування або ремонт.

13.1.8. Пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт, повинні використовуватись за призначенням, їх слід розміщувати у легкодоступних місцях таким чином, щоб виключалась можливість випадкового переміщення або падіння.

 

Таблиця 13.1.1

 

№ п/п   Номенклатура відстаней Відстань для категорій транспортних засобів (не менше), м
I II та III IV
1. Між поздовжніми сторона­ми ав­томобілів на постах профілактичного обслугову­вання та ремонту:      
  а) без зняття шин, галь­мових барабанів та газових балонів 1,6 2,0 2,5
  б) із зняттям шин, галь­мових барабанів та газових балонів 2,2 2,5 4,0
2. Між торцевими сторонами автомобілів і стіною   1,2 1,5 2,0
3. Між поздовжніми сторона­ми автомобілів і стіною на постах про­філактичного обслуговування та ремонту:      
  а) без зняття шин, галь­мових барабанів та газових балонів 1,2 1,6 2,0
  б) із зняттям шин, галь­мових барабанів та газових балонів 1,5 1,8 2,5
4. Між автомобілем і колоною 0,7 1,0 1,0
5. Між автомобілем і зовніш­німи воротами, які розта­шовані напроти поста 1,5 1,5 2,0
6. Між торцевою або поздовж­ньою стороною автомобіля та стаціонарним технологі­чним устаткуванням 1,0 1,0 1,0

 

13.1.9. Робочі місця, виконання робіт на яких по­в’язано з небезпекою для працюючих, повинні познача­тися знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 та відповідними галузевими нормативними документами.

13.1.10. Для зняття, установлення, а в окремих випадках транспортування деталей, вузлів, агрегатів вагою більше 20 кг необхідно використовувати підйом­но-транспортні механізми, які обладнані спеціальни­ми пристроями (захватами).

13.1.11. У приміщеннях і на робочих місцях, де виділяється пил або шкідливі речовини, робота по­винна виконуватись при увімкнених загальній при­пливно-витяжній і місцевій вентиляціях.

13.1.12. Під час проведення робіт на постах об­слуговування та ремонту, діагностики автомобілів з працюючим двигуном повинні застосовуватись пристрої для відведення відпрацьованих газів.

13.1.13. Забороняється у виробничих приміщен­нях, де знаходяться автомобілі, у баках та балонах яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легкозаймисті матеріали і рідини (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, роз­чинники, дерево, стружка, вата тощо), користувати­ся відкритим вогнем.

13.1.14. Відходи виробництва, відпрацьовані ма­теріали тощо повинні після кожної зміни прибирати­ся з робочого місця. Пролиті легкозаймисті та го­рючі матеріали повинні бути негайно видалені.

Прибирати робочі місця від пилу, ошурків, струж­ки, дрібних металевих обрізків дозволяється тільки щіткою. Забороняється здувати їх стиснутим по­вітрям.

13.1.15. При виконанні робіт удвох необхідно застосовувати заздалегідь узгоджені прийоми.

13.1.16. Пуск двигуна та зрушення автомобіля з місця, його в’їзд і виїзд з виробничих приміщень слід проводити за умови забезпечення безпеки працюючих.

13.1.17. Забороняється знаходження сторонніх людей на робочих місцях, де виконуються роботи з підвищеною небезпекою.

13.1.18. Особи, зайняті на роботах з профілак­тичного обслуговування та ремонту транспортних засобів, повинні використовувати засоби індивідуаль­ного захисту.

13.1.19. Особи, які проводять перевірку техніч­ного стану, обслуговування та ремонт транспортних засобів на оглядових канавах, підйомниках та еста­кадах, повинні працювати у захисних касках.

13.1.20. При проведенні обслуговування та ремон­ту транспортних засобів поза підприємством слід виконувати вимоги безпеки, приведені у цьому розділі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)