ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до вантажно-розвантажувальних площадок 

17.3.1. Вантажно-розвантажувальні площадки та під’їзні шляхи до них повинні мати тверде покриття і утримуватись у справному стані; взимку під’їзні шляхи, місця роботи вантажопідіймальних механізмів, стропальників, такелажників та вантажників, трапи (помісти), платформи, шляхи проходу повинні очи­щатися від льоду (снігу) і, в необхідних випадках, посипатися піском або шлаком.

Для проходження (підйому) працівників на робо­че місце повинні бути передбачені тротуари, сходи, містки, трапи, які відповідають вимогам безпеки.

Місця перетинання під’їзних шляхів з канавами, траншеями і залізничними коліями повинні бути обладнані настилами або мостами для переїзду.

Вантажно-розвантажувальні площадки повинні мати розміри, що забезпечують необхідний фронт робіт для встановленої кількості автомобілів і працюючих.

Розвантажувальні площадки біля відкосів, ярів, силосних ям тощо повинні мати надійний колісовідбійний брус висотою не менше 0,7 м для обмеження руху автомобілів заднім ходом.

17.3.2. На площадках для укладання вантажів повинні бути позначені межі штабелів, проходів та про­їздів між ними. Не допускається розташування вантажів у проходах та проїздах.

Ширина проїздів повинна забезпечувати безпеку руху транспортних засобів і підйомно-транспортних механізмів.

17.3.3. Відповідальність за стан під’їзних шляхів і вантажно-розвантажувальних площадок несуть влас­ники підприємств, у віданні яких вони знаходяться.

17.3.4. При розміщенні автомобілів на вантажно-розвантажувальних площадках відстань між автомо­білями, що стоять один за одним (у глибину), по­винна бути не менше їм, а між автомобілями, що стоять поряд (по фронту), не менше 1,5 м.

Якщо автомобілі встановлюють для навантажен­ня або розвантаження поблизу будівлі, то необхідно передбачати колісовідбійний брус, якийби забезпечував від­стань між будівлею і задньою частиною ав­томобіля не менше 0,8 м.

Відстань між автомобілем і штабелем вантажу повинна бути не менше 1 м.

При навантаженні (розвантаженні) вантажів з естакади, платформи, рампи, висота яких дорівнює висоті підлоги кузова, автомобіль може під’їхати щільно до них.

У разі різної висоти підлоги кузова автомобіля і платформи, рампи, естакади необхідно використову­вати трапи, перекладки тощо.

17.3.5. Естакади, платформи, рампи для прове­дення вантажно-розвантажувальних робіт із заїздом на них автомобілів повинні обладнуватися огороджен­ням, по­каж­чиками допустимої вантажопідйомності і колісовідбійними пристроями. При їх відсутності в’їзд на естакади, платформи, рампи забороняється.

17.3.6. Рух автомобілів і вантажопідіймальних машин на вантажно-розвантажувальних площадках і під’їзних шляхах повинен регулюватися загально­прийнятими дорожніми знаками і покажчиками. Рух повинен бути потоковий. Якщо через виробничі умо­ви потоковий рух організувати неможливо, автомобілі повинні подаватися під навантаження і розвантаження заднім ходом, але так, щоб виїзд Їх з території пло­щадки робився вільно, без маневрування.

17.3.7. Для переходу працюючих по сипучому вантажу, який має велику текучість і здатність зас­мок­тування, слід установлювати трапи чи настили з поручнями вздовж усього шляху пересування.

17.3.8. Освітлення приміщень і площадок, де проводяться вантажно-розвантажувальні роботи, по­винно бути не менше 20 лк.

Підйомно-транспортні роботи

 

17.4.1. Технічний стан і організація експлуатації вантажопідіймальних машин, що застосовуються для проведення підіймально-транспортних робіт, повинні відповідати Правилам будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, інструкцій заводів-виготовлювачів та цим Правилам.

17.4.2. Вантажопідіймальними машинами дозво­ляється підіймати вантаж, маса якого разом з тарою не перевищує допустиму їх вантажопідіймальність.

17.4.3. Підйом дрібних штучних і сипучих ван­тажів повинен проводитися у виробничій тарі, виго­товленій відповідно до вимог ГОСТ 19822-88 (розділ 2. п. 36 цих Правил) і випробуваній на міцність на­ван­та­жен­ням, яке на 25% перевищує її номінальну вантажопідіймальність протягом 10 хв.

Вантаж у тарі без кришок повинен знаходитися нижче рівня її бортів на 0,1 м.

17.4.4.При переміщенні вантажу вантажопідіймальними машинами знаходження працюючих на них (крім машиніста), на вантажі і у зоні можливого його падіння не допускається.

Після закінчення і у перерві між роботою вантаж, вантажозахоплювальні пристрої, механізми (ківш, грей­фер, електромагніт тощо) не повинні залишатися у піднятому положенні.

Переміщення вантажу над приміщенням і транс­портними засобами, де знаходяться люди, не допус­кається.

17.4.5. До керування автокраном допускаються тіль­ки водії автомобілів, які пройшли навчання за програмою кранівників і мають при собі посвідчення на право виконання цієї роботи.

17.4.6. Під час проведення робіт з підіймання і переміщення вантажів автокраном особа, що прово­дить роботи, зобов’язана додержуватись таких вимог:

– перед початком роботи перевірити стан авто­крана і дію усіх його механізмів;

– знати характер майбутньої роботи;

– перед початком підіймання вантажу обов’язко­во опустити і закріпити усі упори, що забезпечують стійке положення крана;

– перед початком переміщення вантажів подати сигнал;

– не починати вантажних операцій, не переконав­шись у безпеці оточуючих осіб;

– під час підготовки вантажу до підіймання слідку­вати за кріпленням і не допускати підіймання пога­но застропленого вантажу;

– підняти вантаж на висоту 0,2–0,3 м і переко­натись, чи тримають гальма, чи добре підвішений ван­таж, чи стійке положення крана, а потім продовжи­ти підіймання;

– приймати сигнали до роботи тільки від одного стропальника-сигнальника; аварійний сигнал “Стій!” приймається від будь-якої особи, яка подає його;

незрозумілий сигнал вважати за сигнал“Стій!”;

– при підійманні вантажу, маса якого наближаєть­ся до граничного значення для даного вильоту стріли, необхідно попередньо підняти цей вантаж на 0,1 м, перевірити стійкість крана і тільки після цього про­довжити підіймання;

– укладати вантаж на стелажі і на транспортні засоби рівномірно, не перевантажуючи одну із сторін;

– опускати вантаж плавно;

– після закінчення роботи опустити і закріпити стрілу у транспортному положенні.

17.4.7. Під час роботи автокрана не допускається:

– підіймати вантаж, маса якого перевищує ванта­жопідіймальність автокрана при даному вильоті стрі­ли, а також максимальну його вантажопідіймальність;

– підіймати вантаж неустановленої маси, засипа­ний землею або завалений будь-якими предметами, що примерзли до землі або іншого предмету;

– допускати розкачування піднятого вантажу;

– витягати із землі стовпи, палі, шпунти тощо;

– експлуатувати несправний автокран (всі вияв­лені несправності повинні негайно усуватися);

– вантажити (розвантажувати) при несправному освітленні автокрана або недостатньому освітленні робочої площадки в темний час доби;

– працювати без встановлених упорів;

– переміщати вантаж шляхом підтягування або підій­мати його при косому натязі вантажного троса;

– різко гальмувати при підійманні, опусканні ван­тажу або повороті кранової установки;

– переміщати автокран з піднятим вантажем;

– переносити вантажі над людьми;

– працювати з канатом, що має вм’ятини, обриви хоч би однієї стальки або обірваних дротів більше, чим це допускається Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

– працювати під лініями електропередач і в інших небезпечних зонах без наряд-допуску.

17.4.8. Підіймання і переміщення вантажу двома або декількома кранами здійснюється згідно з проек­том або технологічною картою і тільки під безпосе­реднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів крана­ми.

17.4.9. На автокрані з електричним приводом забороняється працювати:

– з несправними або знятими кожухами огород­жен­ням) струмоведучих частин;

– з пошкодженою ізоляцією електропроводки і кабеля;

– при пошкодженні занулюючої електропроводки;

– з відкритими дверцями шаф електрообладнання;

– без гумового килимка в кабіні.

17.4.10. Обслуговування електрообладнання ав­то­кранів дозволяється виконувати тільки спеціально підготовленому персоналу.

17.4.11. При навантаженні або розвантаженні автомобіля, який обладнаний вантажопідіймальним бортом, забороняється:

- робота при відсутності або несправності упор­них планок фіксаторів на платформі;

– робота вантажопідіймальним бортом при не­справній і невідрегульованій гідросистемі;

– проводити вантаження і розвантаження за до­помогою вантажопідіймального борта на нерівних пло­щадках з ухилом більше 3%;

– підіймання і опускання людей на платформі борта;

– проводити ремонтні і монтажні роботи під плат­формою борта без кріплення його страховочним тро­сом до кузова автомобіля.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.011 с.)