Заточувальні та шліфувальні верстатиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заточувальні та шліфувальні верстати 

15.5.1. Перед встановленням на верстат абразив­ний інструмент повинен бути оглянутий. Не дозво­ляється експлуатація інструменту з тріщинами на поверхні, а також того, який не має відмітки про випробування на механічну міцність або з простроченим терміном зберігання.

15.5.2. Перед встановленням усі абразивні круги повинні бути відбалансовані. При виявленні дисба­лансу круга після перевірки або у процесі роботи він повинен бути повторно відбалансований.

15.5.3. При встановленні абразивного круга необ­хідно між фланцями і кругом установлювати проклад­ки із картону або іншого еластичного матеріалу тов­щиною 0,5–1,0 мм. Прокладки повинні виступати за фланець по всій окружності не менше як на 1 мм.

15.5.4. Перед початком роботи круг, який встановлено на шліфувальний верстат, повинен бути пе­ревірений на ходу (вхолосту) при робочому числі обер­тів: круг діаметром до 400мм не менше 2хв., понад 400мм – не менше 5 хв.

15.5.5. До роботи можна приступати, тільки переконавшись у тому, що круг не має биття.

15.5.6. Захисний екран заточувального верстата повинен бути зблокованим з пусковим пристроєм, що виключає можливість пуску верстата при піднятому (відведеному) екрані.

15.5.7. Випробування, встановлення і правка аб­разивних кругів проводиться спеціально призначени­ми і підготовленими робітниками.

15.5.8. Правку шліфувальних кругів дозволяється проводити тільки спеціально призначеним для цієї мети інструментом (алмазним олівцем, металевими ролика­ми, металокерамічними дисками тощо). При правці обов’язково користуватись захисними окулярами.

15.5.9. Забороняється:

– приймати круги без відмітки про їх випробу­вання;

– проводити правку кругів не призначеним для цього інструментом;

– при обробці виробів шліфувальним кругом зас­тосовувати важелі для збільшення натиску на круг;

– працювати без захисного кожуха;

– виконувати роботу боковими (торцевими) повер­хнями кругів, які спеціально не призначені для та­кого виду робіт.

15.5.10. При зменшенні діаметра круга внаслідок його спрацювання число обертів круга може бути збільшене, але так, щоб не перевищувати колову швидкість, допустиму для даного круга.

15.5.11. Для утримання виробів, що подаються до заточувального (шліфувального) круга вручну, повинні застосовуватись підручники або замінюючі їх пристрої. Підручники повинні бути пересувними, що дозволяє встановлювати їх в необхідному положенні в міру спрацювання круга.

15.5.12. Зазор між краєм підручника і робочої поверхні круга повинен бути менше половини тов­щини оброблюваного виробу, але не більше 3 мм, причому край підручника з боку круга не повинен мати вибоїн, сколів та інших дефектів.

15.5.13. підручники встановлюють так, щоб дотик виробу до круга відбувався вище горизонтальної площини, що проходить через центр круга, але не більше як на 10мм.

15.5.14. Заточувальні (шліфувальні) верстати при роботі без охолодження повинні бути оснащені пилевідсмоктуючими пристроями.

Робота на ножицях, пилках та пресах

 

15.6.1. Ножиці для різання листового металу повинні мати стіл та запобіжну лінійку, укріплену так, щоб місця розрізу залишались видимими для робітника.

15.6.2. Маса противаг пружинних ножиць повин­на бути достатньою, щоб перешкоджати довільному опусканню верхнього ножа.

15.6.3. Гільйотинні ножиці повинні бути осна­щені запобіжними пристроями, що не допускають по­падання пальців робітника під ніж.

15.6.4. Експлуатація ножиць не допускається при наявності одного із наступних дефектів: щербин, вм’я­тин, тріщин у будь-якій частині ножа, затуплення різальної кромки, а також при наявності зазорів між різальними кромками ножів більше допустимої вели­чини.

15.6.5. Неробоча частина диска круглопиляльного верстата повинна огороджуватись.

15.6.6. Стрічкова пилка для розпилювання мета­лу повинна бути закрита металевим кожухом по всій її довжині за винятком відрізка в зоні різання.

15.6.7. При обробці на стрічкових та дискових пилках дрібних предметів вони повинні бути облад­нані пристроями, що подають і утримують предмет, який обробляється, та усувають можливість ушкод­ження пальців робітника.

Забороняється працювати на дискових пилках з трі­щинами, поламаними зуб’ями або пластинками що випали.

15.6.8. Забороняється прибирати ошурки з-під дискових і стрічкових пилок під час їх роботи.

Чищення пилки і прибирання підлоги, що приля­гає до неї, допускається тільки після її зупинки.

15.6.9. Преси повинні мати пристрої, які захи­щають робітника від пошкодження низхідним пуан­соном.

15.6.10. Утримування пускових пристроїв (пускових кнопок, педалей, важелів управління тощо) пресів, а також муфт включення і гальм повинно відповідати вимогам технічної документації і забез­печувати швидке та надійне вмикання і вимикання устаткування і виключати можливість випадкового або довільного вмикання його на робочий хід. Нож­на педаль повинна бути огороджена кожухом, відкри­тим тільки з фронту обслуговування, що виключає можливість дії на неї.

15.6.11. Штампи повинні бути закритого типу в усіх випадках, коли це можливо за умов обробки де­талей, з тим, щоб між матрицею і пуансоном не мог­ли попасти пальціабо руки працюючого; в інших випадках небезпечні зони повинні мати огородження.

15.6.12. Для зручного закладання заготовок у штамп пінцетом, кліщами слід робити на відповід­них його деталях виїмки, пази, скоси.

15.6.13. Робота на пресах із застосуванням пін­цетів, кліщів, крючків і інших допоміжних засобів. а також вручну без застосування допоміжного інстру­менту допускається тільки при наявності на них ефективних захисних пристроїв (дворучне включен­ня, фотоелектронний захист тощо), висувних і відкид­них матриць, які зблоковані з включенням преса, або спеціальних пристроїв преса, що усувають можливість травмування рук працюючого.

15.6.14. При штампуванні деталей із поштучних заготовок з ручною подачею у штамп не допускаєть­ся робота преса в автоматичному режимі.

15.6.15. Штампи повинні надійно кріпитися на пресі.

15.6.16. Не дозволяється проводити роботу при несправному штампі, а також на тому, що має тріщи­ни або збиті ударні поверхні.

15.6.17. Укладення заготовок та видалення від­штам­пованих деталей і відходів із штампувального простору допускається тільки при знаходженні по­взуна у верхньому вихідному положенні.

15.6.18. Видалення застрягнутих у штампі дета­лей і відходів повинно здійснюватися тільки за допо­могою відповідного інструменту при виключеному пресі (категорично забороняється видалення застрягнутих деталей і відходів руками).

Деревообробні верстати

 

15.7.1. Маятникова пилка повинна мати плава­ючі огородження, що закривають її зуб’я.

15.7.2. Фугувальні верстати повинні бути облад­нані огородженням ножового валу, що автоматично відкриває ножову щілину на ширину оброблюваної деталі.

15.7.3. Круглопиляльні верстати повинні мати металевий кожух, що закриває диск пилки і автома­тично підіймається при поданні матеріалу, а також розклинювальний ніж або диск, який перешкоджав зворотному виходу матеріалу.

15.7.4. Товщина розклинювального ножа повин­на перевищувати ширину пропилу на 0,5мм для пил діаметром до 600 мм та на 1–2 мм для пил діамет­ром більше 600 мм.

15.7.5. Забороняється працювати на круглопиляльному верстаті, якщо диск пилки має биття, а також тріщини або зламаний зуб.

15.7.6. При обробці на фугувальному верстаті матеріалу довжиною до 400 мм, шириною до 50 мм або товщиною до 30 мм, а також при допилюванні необхідно застосовувати штовхачі; при їх викорис­танні обидві руки верстатника повинні знаходитись на штовхачі.

15.7.7. Для обробки на круглопиляльному вер­статі матеріалу довжиною більше 1500 мм біля вер­стата повинні установлюватися приставні роликові опори; робота з матеріалом довжиною понад 1500 мм без роликових опор забороняється.

15.7.8. Забороняється зупиняти верстат шляхом натискання куском матеріалу на диск.

15.7.9. Приступати до обробки матеріалу на вер­статі можна тільки після того, як вал з різальним інструментом буде мати повне число обертів.

15.7.10. Незалежно від наявності секційних по­давальних вальців на усіх рейсмусових верстатах повинні установлюватися запобіжні упори. На пе­редньому краї столу повинна бути додатково вста­новлена завіса із затримуючих хитних планок.

15.7.11. Неробоча частина шліфувального круга заточувального пристрою, який вмонтований у рейсмусовий верстат, повинна бути повністю огороджена.

15.7.12. У випадку самочинної зупинки різально­го інструменту верстата, коли оброблювана заготов­ка знаходиться під огородженням, необхідно виклю­чити верстат і тільки після цього підняти огород­ження і усунути несправність.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.019 с.)