Приміщення і площадки для зберігання автомобілівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приміщення і площадки для зберігання автомобілів 

5.3.1. Приміщення для зберігання автомобілів не повинні безпосередньо з’єднуватися з іншими вироб­ничими і допоміжними приміщеннями, де постійно знаходяться люди. При необхідності таке сполучен­ня повинно здійснюватися через тамбур-шлюз.

5.3.2. Приміщення для зберігання автомобілів повинні мати безпосередній виїзд через ворота, які відкриваються назовні.

Підлога в приміщеннях для зберігання автомобілів повинна мати ухил не менше 1% в бік трапів і лотків.

5.3.3. Приміщення і відкриті площадки для збе­рігання транспортних засобів вздовж стін і огород­ження території, де установлюються автомобілі, по­винні мати колісовідбійні пристрої.

Висота колісовідбійних пристроїв повинна скла­дати для автомобілів:

І категорії – 0,12 м;

II і III категорії – 0,3 м;

IV категорії – 0,4 м.

Відстань від стіни до краю колісовідбійного при­строю повинна бути не менше:

а) при установленні автомобілів паралельно до стіни:

І категорії – 0,4 м;

II категорії – 0,5 м;

III і IV категорії – 0,7 м;

б) при установленні автомобілів перпендикулярно до стіни:

для всіх категорій – на 0,5 м більше заднього або переднього звісу автомобілів в залежності від схе­ми їх розстановки.

5.3.4. Площадки для зберігання транспортних засобів повинні мати тверде, рівне покриття і ухили в поздовжньому напрямку осі автомобіля не більше 1% і поперечному – не більше 4%.

5.3.5. Площадки і підлога в приміщеннях для зберігання автомобілів повинні мати розмітку, яка виконана незмивною фарбою або іншим способом і визначає місця установлення автомобілів і проїздів. При нанесенні розмітки слід враховувати, що відстань між двома автомобілями, які стоять паралельно, повинна бути достатньою для вільного відчинення дверей кабіни.

5.3.6. Площадки для зберігання автомобілів, що перевозять отруйні та інфіковані речовини, фекальні рідини і сміття, повинні розташовуватися на відстані не менше 10 м одна від одної і від площадок для зберігання інших автомобілів.

5.3.7. Площадки для зберігання автомобілів, що перевозять пально-мастильні матеріали, повинні роз­ташовуватися на відстані не менше 12 м одна від одної і від площадок для зберігання інших авто­мобілів.

5.3.8. Для полегшення запуску двигуна в холод­ний період року (при температурі повітря нижче
– 15 °С) площадки для відкритого зберігання авто­мобілів повинні бути обладнані засобами для їх підігрівання.

Обладнання, яке полегшує запуск двигуна в хо­лодний період року, повинно забезпечувати безпеку обслуговуючого персоналу і водіїв.

5.3.9. При обладнанні засобами підігрівання пло­щадок для зберігання автомобілів, що працюють на стиснутому природному і зрідженому нафтовому газі, конструкція підігріваючих пристроїв повинна виклю­чати можливість нагрівання газових балонів.

5.3.10. Для зберігання електронавантажувачів повинно бути передбачене спеціальне приміщення. Зберігання їх у виробничих та допоміжних приміщен­нях допускається, як виняток, на спеціально відве­дених місцях і при умові, що електронавантажувачі не будуть захаращувати проїзди.

Приміщення для профілактичного обслуговування

І ремонту транспортних засобів

 

5.4.1. Приміщення для профілактичного обслуго­вування та ремонту транспортних засобів повинні забезпечувати безпечне виконання усіх технологічних операцій.

5.4.2. Повітря робочої зони, шум, вібрація, ос­віт­лення тощо на робочих місцях виробничих при­міщень повинні відповідати вимогам діючих норма­тивних актів.

5.4.3. При розміщенні в загальному виробничому приміщенні дільниць (робочих місць), на яких згідно з технологічним процесом виділяються шкідливі ре­човини (гази, пил, аерозолі тощо), тепло, створюєть­ся шум, вони повинні розташовуватися в окремих приміщеннях, ізольованих від інших стінами до стелі.

5.4.4. Висота виробничих приміщень постів профілактичного обслуговування та ремонту автомобілів повинна бути такою, щоб відстань від верху автомо­біля, що знаходиться на підйомнику, або від верху піднятого кузова автомобіля-самоскида, який стоїть на підлозі, до низу конструкцій покриття або пере­криття, або до низу частин вантажопідіймального обладнання, що виступають, була не менше 0,2 м. Найменша висота цих приміщень повинна бути не менш 3,0 м.

5.4.5. Підлога у виробничих приміщеннях повин­на задовольняти вимоги п. 5.1.13 цих Правил.

5.4.6. В приміщеннях фарбувальних, фарбоприготувальних і акумуляторних дільниць, виконання протикорозійних робіт та ремонту паливної апарату­ри, а також ацетиленових генераторів підлога повин­на бути виконана з матеріалів, які не дають іскри при ударі по них.

5.4.7. Для регулювання приладів газової системи живлення безпосередньо на автомобілі виділяється окреме від інших приміщення.

5.4.8. Дільниці, пости, площадки мийки авто­мобілів повинні мати ухил не менше 2% в бік приймальних колодязів і лотків, розташування яких вик­лючає попадання стічної води (від миття автомобілів) на територію (в приміщення) підприємства.

5.4.9. Пости миття автомобілів відокремлюються від інших приміщень (постів) глухими стінками з пароізоляцією і водотривким покриттям.

5.4.10. Міжповерхові отвори у виробничих при­міщеннях повинні бути огороджені. Висота перил повинна бути не менше 0,9 м при одному проміжно­му горизонтальному елементі, низ перил повинен мати бортову обшивку висотою від полу не менше 0,1 м.

5.4.11. Входи у приміщення виконання акумуля­торних робіт і ремонту паливної апаратури необхідно відокремлювати від інших суміжних приміщень, ко­ридорів і сходових клітей тамбур-шлюзами. Двері цих приміщень повинні відчинятися назовні.

5.4.12. Для виконання робіт з кислотними і луж­ними акумуляторами необхідно передбачати окремі приміщення, в кожному з яких повинні бути три поєд­нані між собою відділення, ізольовані від інших виробництв: одне – для ремонту, друге – для заряд­ки, третє – для зберігання кислоти (лугу) і приготу­вання електроліту.

5.4.13. Для виконання фарбувальних робіт слід передбачати два приміщення: одне – для приготуван­ня фарби, друге – для постів фарбування і сушки.

Якщо фарбування здійснюється поза фарбуваль­ними камерами або в камерах з відкритим отвором, то прорізи воріт у фарбувальне приміщення (із су­міжного) повинні бути обладнані тамбур-шлюзом дов­жиною рівною половині ширини воріт, збільшеної на 0,2 м.

5.4.14. Приміщення для установки ацетиленово­го генератора повинно бути одноповерховим, ізольо­ваним від інших, мати знімний дах і безпосередній вихід через двері, які відкриваються назовні.

Оглядові канави і естакади

 

5.5.1. Розташування оглядових канав і естакад на території підприємства або в приміщеннях повин­но забезпечувати безпечний заїзд та з’їзд з них транс­портних засобів.

5.5.2. Розміри оглядових канав і естакад визна­чаються у залежності від типу автомобілів, техноло­гічного устаткування, що застосовується.

5.5.3. Довжина робочої зони оглядової канави і естакади повинна бути не менше габаритної довжини транспортних засобів.

Довжина робочої зони тупикової оглядової кана­ви повинна бути такою, щоб транспортний засіб міг повністю установлюватися на канаву, не закриваючи вхідні сходи і запасний вихід.

5.5.4. Ширина оглядової канави і естакади по­винна встановлюватися виходячи із розмірів колії транспортного засобу з урахуванням обладнання зов­нішніх або внутрішніх реборд.

5.5.5. Глибина оглядових канав і висота естакад повинні забезпечувати вільний доступ до деталей, вузлів і агрегатів, розташованих знизу транспортних засобів, і складати:

– для легкових автомобілів і автобусів особливо малого класу – 1,3 – 1,5 м;

– для вантажних автомобілів і автобусів – 1,1 – 1,2 м;

– для великотоннажних (позашляхових) авто­мобілів-самоскидів – 0,5 – 0,7 м.

5.5.6. При паралельному розташуванні тупикових оглядових канав вони з’єднуються траншеями.

Ширина траншеї приймається рівною 1,2 м без розміщення у ній обладнання і 2,0 – 2,2 м – при розміщенні обладнання.

5.5.7. При паралельному розташуванні проїзних огля­дових канав вхід і вихід з них здійснюється через тунель. Дозволяється застосування пересувної драбини з площадкою, яка є одночасно і перехідним містком.

Висота тунелю від підлоги до низу перекриття повинна становити не менше 2 м, а ширина тунелю –не менше 1 м.

5.5.8. Оглядові канави для входу у них і виходу обладнуються сходами шириною не менше 0,7 м в кількості:

– для тупикових оглядових канав, об’єднаних траншеями – не менше одних на три канави; для індивідуальних проїзних оглядових канав, об’єдна­них тунелями – не менше одних на чотири канави;

– для проїзних оглядових канав поточних ліній –не менше двох на кожну поточну лінію, розташова­них з протилежних сторін (відстань до найближчого виходу повинна бути не більше 25 м);

– для тупикових оглядових канав, не об’єднаних траншеями, одними на кожну канаву.

5.5.9. Траншеї і виходи з них та тунелів, сходи і площадки естакад повинні мати огородження мета­левими перилами висотою не менше 0,9 м.

5.5.10. Входи (виходи) оглядових канав, тран­шей і тунелів не повинні розташовуватися під авто­мобілями і на шляхах їх руху.

5.5.11. Вихід (вхід) із однопостової тупикової оглядової канави в приміщення по ступінчастих схо­дах повинен бути з боку, протилежного заїзду авто­мобіля.

5.5.12. При наявності одного виходу канаву до­датково обладнують скобами, закріпленими в її стіні, для запасного виходу.

5.5.13. Для безпечного виходу водія із транспорт­ного засобу і посадки в нього естакади повинні об­ладнуватися площадками шириною, рівною ширині дверей транспортних засобів плюс 0,3 м, але не мен­ше 1,2 м.

Перильне огородження на тупикових естакадах улаштовується з трьох сторін, а на прямоточних – з двох, висотою згідно з п. 5.5.9 цих Правил.

Для підіймання на естакаду і спускання з неї необхідно улаштовувати сходи.

5.5.14. Оглядові канави, траншеї, тунелі, сходи повинні бути захищені від вологи і ґрунтових вод, утримуватися в чистоті, не захаращуватися деталя­ми і різними предметами. На дні (підлозі) канави необхідно укладати міцні дерев’яні решітки (трапи).

5.5.15. Оглядові канави і естакади, за винятком канав обладнаних стрічковими конвеєрами, повинні мати направляючі реборди на всю їх довжину для попередження падіння автомобіля у канаву або з естакади під час його руху.

Висота реборди повинна складати: для автомобілів І категорії не менше 0,1 м, а для автомобілів II і III категорії не менше 0,15 м.

5.5.16. На в’їзній частині оглядової канави слід передбачати розсікач висотою 0,15–0,20 м.

5.5.17. Тупикові оглядові канави повинні бути обладнані стаціонарними колесовідбійними пристроя­ми для коліс автомобіля згідно з п. 5.3.3 цих Пра­вил.

5.5.18. В місцях переходу оглядові канави і тран­шеї повинні мати з’ємні перехідні містки шириною не менше 0,8 м.

Кількість перехідних містків повинна бути на один менше від кількості місць для установлення на ка­наві автомобілів.

 

Контрольно-технічні пункти

 

5.6.1. Контрольно-технічний пункт (КТП) пови­нен мати:

– приміщення для контролера (механіка) техніч­ного стану транспортних засобів;

– приміщення (навіс) і оглядові канави або еста­кади для огляду транспортних засобів.

5.6.2. Оглядові канави і естакади повинні бути виконані у відповідності з вимогами підрозділу 5.5 цих Правил.

Вхід в оглядову канаву і вихід з неї повинен бути розташований збоку від проїздів.

5.6.3. Ухил при заїзді та з’їзді з контрольно-тех­нічного пункту не повинен перевищувати 5%.

5.6.4. При в’їзді на контрольно-технічний пункт повинні бути вивішені:

– дорожні знаки: “Проїзд без зупинки заборонено”, “Обмеження максимальної швидкості” – 10 км/год;

– знак безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 – “Вхід (прохід) через ворота КТП заборонено”.

5.6.5. Площадка для перевірки гальм повинна бути рівною з твердим покриттям, без вибоїн і ухилів. Розташування і розміри площадки повинні виключа­ти наїзд автотранспорту на людей, будівлі тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)