Додаткові вимоги до спеціалізованих транспортних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткові вимоги до спеціалізованих транспортних засобів 

10.4.1. Усі спеціалізовані транспортні засоби по­винні відповідати технічній документації на їх виго­товлення та експлуатацію.

10.4.2. Всі драбини, поручні, перехідні містки та робочі площадки на транспортних засобах повинні утримуватися у справному стані. Опорні поверхні указаних елементів повинні бути рифлені.

10.4.3. Робочі площадки, що знаходяться на висоті більше 0,7 м, повинні бути обладнані справним ого­родженням (поруччям).

10.4.4. Кожний панелевіз повинен бути укомп­лек­тований двома козелками для підставки під раму напівпричепа при вантажно-розвантажувальних робо­тах.

10.4.5. Для укріплення вантажів на панелевозах повинні бути справними лебідка, страхувальні лан­цюги з крюками, а також троси з косинцями.

10.4.6. Автоцистерни для перевезення легкозай­мистих та горючих рідин, а також бітуму повинні мати “дихальні” клапани, що забезпечують герме­тичність цистерн у заданих межах.

10.4.7. Зливна арматура автоцистерн повинна виключати можливість підтікання рідин під час транс­портування.

10.4.8. Автоцистерни повинні мати справні при­строї для контролю рівня рідини.

10.4.9. Автоцистерни для перевезення рідин та си­пучих вантажів повинні мати пристрої для заземлення.

10.4.10. Автоцистерни для перевезення сипучих мате­ріалів з пневматичним розвантаженням повинні бути обладнані справними манометрами, які добре видно з пульта керування. Пульти керування повинні мати освітлення.

10.4.11. На повітроводах автоцистерн, що запов­нюються за допомогою вакууму повинні бути справ­ними запобіжний та зворотний клапани.

10.4.12. Кришки завантажувальних люків повинні мати справні швидкодіючі запори, що забезпечують герметичність цистерн.

10.4.13. Автоцистерни, що знаходяться під тис­ком більше 0,7 кг/см2, повинні відповідати вимогам Правил будови і експлуатації посудин, що працюють під тиском.

10.4.14. Внутрішні стінки кузовів автомобілів або напівпричепів-рефрижераторів не повинні мати зади­рок та гострих кромок.

10.4.15. Напівпричепи з кузовом типу “фургон” повинні мати справне освітлення у середині кузова, що забезпечує освітленість не менше 5 лк.

10.4.16. Підйомні механізми, обладнання керу­вання підійманням (опусканням) кузова, бортів тощо на спеціалізованих транспортних засобах повинні бути справними.

Рухомі деталі (шестерні, ланцюги, ремені тощо) повинні мати справне огородження.

10.4.17. Органи керування повинні виключати можливість їх самочинного включення або виключен­ня.

10.4.18. Органи керування, дія на які одночасно або не в установленій черговості може призвести до аварії, повинні взаємно блокуватися.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УСТАТКУВАННЯ, ПРИСТРОЇВ, ІНСТРУМЕНТУ

Загальні вимоги

 

11.1.1. Виробниче устаткування, пристрої та ін­струменти повинні протягом усього періоду експлуа­тації відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.003-91 (розділ 2, п. 30 цих Правил), норма­тивно-технічній документації і цим Правилам.

11.1.2. Небезпечні місця на устаткуванні повинні огороджуватися.

11.1.3. Засоби колективного захисту повинні ви­конувати своє призначення безперервно у процесі функціонування устаткування або при виникненні небезпечної ситуації.

Дія засобів колективного захисту не повинна при­пинятися раніше, ніж закінчиться дія відповідного небезпечного або шкідливого виробничого фактора.

11.1.4. Конструкція устаткування і його окремих частин повинна виключати можливість їх падіння, опускання, перекидання та довільного зміщення при усіх передбачених умовах експлуатації і монтажу (демонтажу).

11.1.5. Частини устаткування (у т. ч. трубопро­води гідро- та пневмосистем, запобіжні клапани, кабелі тощо), механічне пошкодження яких може виклика­ти виникнення небезпеки, повинні бути захищені або розташовані так, щоб запобігти їх випадковому по­шкодженню.

11.1.6. Устаткування, що діє за допомогою неелектричної енергії (гідравлічної, пневматичної), повинно бути виконано так, щоб будь-яка небезпека, що викликана цими видами енергії, була ви­ключе­на.

11.1.7. Пристрої для зупинки та пуску устатку­вання повинні розміщуватися так, щоб ними можна було зручно користуватися з робочого місця та виключалась можливість самочинного їх включення і створення небезпечних ситуацій через порушення пра­цюючими послідовності дій на органи керування.

11.1.8. Поверхні пристроїв і елементів виробни­чого устаткування, що можуть служити джерелом небезпеки для працюючих, повинні фарбуватися згідно з ГОСТ 12.4.026-76 та галузевими нормативними документами.

11.1.9. Устаткування у процесі експлуатації не повинно забруднювати виробниче середовище викидами шкідливих речовин у кількості більшій гранично допу­стимих значень, встановлених ГОСТ 12.1.005-88.

11.1.10. Устаткування, яке є джерелом шуму, ультразвуку, вібрації, повинно бути виконано так, щоб воно у передбачених умовах та режимах експ­луатації не перевищувало норм, встановлених ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 (розділ 2, пп. 27, 29 цих Правил).

11.1.11. Усі контрольно-вимірювальні прилади необхідно утримувати у справному стані, періодично перевіряти. Забороняється використовувати прилади з простроченим терміном перевірки.

11.1.12. Вибракування інструменту, пристроїв по­винно проводитися у відповідності з установленим графіком, але не рідше одного разу на 3 місяці.

11.1.13. На несправне устаткування керівник діль­ниці вивішує табличку, на якій указано, що працю­вати на даному устаткуванні не дозволяється. Таке устаткування повинно бути відключеним (обезструмленим, виключений привід тощо).

Підйомники, домкрати

 

11.2.1. Кожний підйомник та домкрат повинні мати стопорні чи інші ефективні пристрої для обме­ження ходу.

11.2.2. Гідравлічні та пневматичні підйомники і домкрати повинні мати щільні з’єднання, що виклю­чають витікання рідини або повітря із робочих циліндрів і живильних трубопроводів під час переміщен­ня вантажу.

11.2.3. Гідравлічні та пневматичні підйомники і домкрати повинні забезпечувати повільне та плавне опускання штока під навантаженням.

Зворотні клапани гідравлічних підйомників і дом­кратів повинні забезпечувати припинення миттєвого аварійного опускання вантажу у разі розриву тру­бопроводів, зниження тиску в них (зупинці роботи насосної станції).

11.2.4. Гідравлічні або пневматичні підйомники повинні обладнуватися пристроями, що запобігають падінню автомобіля або вивішених його частин при пошкодженні підйомників або приєднаних до них живильних трубопроводів.

11.2.5. Конструкція підйомників з двома і більше плунжерами або стояками повинна забезпечувати синх­ронне підіймання та опускання автомобіля, незалеж­но від навантаження, що приходиться на кожний плунжер або стояк.

11.2.6. Підйомники з електричним приводом по­винні обладнуватися автоматичними обмежувальни­ми вимикачами на верхній і нижній межах робочого ходу.

11.2.7. Домкрати повинні бути такої конструкції, щоб вивішена частина транспортних засобів:

– в будь-якому положенні залишалася на опорі;

– не могла бути випадково опущена;

– не зісковзувала з опорної поверхні.

11.2.8. Ручні важільно-рейкові домкрати повинні мати справні пристрої, що виключають самочинне опускання вантажу при знятті зусилля з важеля або рукоятки, опоряджуватися стопорами, які виключа­ють вихід гвинта або рейки при знаходженні штока у верхньому крайньому положенні.

11.2.9. Гідравлічні, пневматичні і електричні підйом­ники повинні піддаватися технічному огляду і мати табличку із зазначенням інвентарного номера, дати на­ступних випробувань і допустимої вантажопідйомності.

Технічний огляд проводиться:

а) повний – не рідше одного разу на 3 роки;

б) частковий – не рідше одного разу на 12 місяців. Повний технічний огляд підйомників повинен та­кож проводитися після монтажу (установки), капі­тального ремонту і реконструкції.

11.2.10. При повному технічному огляді підйом­ник повинен піддаватися:

– огляду;

– статичному випробуванню навантаженням, яке перевищує на 25% його вантажопідйомність, при знаходженні вантажу в крайньому верхньому поло­женні протягом 10 хвилин;

– динамічному випробуванню навантаженням, яке на 10% перевищує вантажопідйомність підйомника, шляхом підіймання і опускання його 3 рази.

При частковому технічному огляді повинен про­водитися тільки огляд підйомника.

11.2.11. Випробування домкратів (1 раз на рік) по­винно проводитися статичним навантаженням біль­ше граничного на 10% (згідно з паспортом) протя­гом 5 хвилин при знаходженні штока у верхньому крайньому положенні,

11.2.12. У гідравлічних домкратах падіння тиску рідини до кінця випробування не повинно бути більше 5% від номінального. Результати випробувань зано­сяться у журнал.

11.2.13. Забороняється використовувати домкра­ти, у яких різьба гвинта чи гайки зношена більш ніж на 20%.

Конвеєри

 

11.3.1. Конвеєри у цілому повинні відповідати ви­могам ГОСТ 12.2.022-80 (розділ 2, п. 32 цих Правил).

11.3.2. Рухомі частини конвеєрів (барабани, на­тяжні пристрої, муфти, ролики тощо) повинні бути огороджені у зонах постійних робочих місць, що зв’я­зані з технологічним процесом на конвеєрі, або по всій трасі конвеєра, якщо мають вільний доступ або постійний прохід поблизу конвеєра осіб, які не зв’язані з обслуговуванням конвеєра.

11.3.3. Конвеєри великої протяжності, що засто­совуються при обслуговуванні автомобілів, повинні бути обладнані вимикаючими пристроями для зупин­ки конвеєра при аварійних ситуаціях з будь-якого місця.

11.3.4. На дільницях траси конвеєрів, що знахо­дяться поза зоною видимості оператора з пульта ке­рування, повинна бути встановлена двостороння попереджувальна передпускова звукова або світлова сигналізація, яка вмикається автоматично за 5–10 сек до вмикання привода конвеєра.

Двостороння сигналізація повинна забезпечувати не тільки оповіщення про пуск конвеєра осіб, що знаходяться поза зоною видимості з пульта керуван­ня конвеєром, але і подачу сигналу у відповідь на пульт керування з дільниць траси, які невидимі опе­ратору, про готовність конвеєра до пуску.

11.3.5. Конвеєри з нахиленою стрічкою, що пере­міщують вантаж нагору, повинні мати механічні пристрої, які запобігають реверсуванню приводу, і сповзанню вантажу назад до точки навантаження при відключенні живлення.

11.3.6. Конвеєри малої протяжності (до 10 м) у головній та хвостових частинах повинні бути облад­нані аварійними кнопками для їх зупинки.

11.3.7. Пластинчасті та стрічкові конвеєри, а також рольганги, що розташовані, на висоті більше 1 м, повинні мати борти висотою не менше 1/3 ви­соти вантажу, який переміщується.

Ширина конвеєра повинна бути більше на 200 мм від ширини вантажу, який переміщується.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.007 с.)