ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПЕРЕХРЕСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПЕРЕХРЕСТІ 

Мета: на прикладі перехрестя міських магістралей засвоїти методику розрахунку обсягів викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами

Завдання: дослідити транспортний потік на перехресті міських вулиць відповідно до завдання викладача, провести необхідні розрахунки та визначити обсяг шкідливих викидів

 

Порядок виконання

 

На перехресті міських вулиць відповідно до завдання викладача проводиться дослідження транспортного потоку: визначається інтенсивність руху за регульованими напрямами та зазначаються кількість транспортних засобів, що проїхали перехрестя без зупинки та кількість транспортних засобів, що зупинилися на підходах (форма для обліку наведена на рисунку 6.1) .

Швидкість вільного руху приймається рівною швидкості координованого регулювання.

На основі аналізу заповненої форми визначається середня кількість транспортних засобів, що проїхали перехрестя без зупинки та тих, що зупинялися в од/год. Коефіцієнти зведення приймаються з практичного заняття 1.

На основі довідкових даних [3] про експлуатаційні характеристики автомобільних двигунів визначається середній пробіговий або середній часовий викид шкідливих речовин для кожного виду транспортних засобів .

Сумарний об’єм викидів визначається за формулою:

 

, (7.1)

де , - середній часовий викид транспортного потоку відповідно в режимі холостого ходу та в режимі розгону;

, - середній час руху відповідно в режимі холостого ходу та в режимі розгону;

, - інтенсивність руху транспортних засобів, що відповідно зупинилися біля перехрестя та проїхали без зупинки.

 

Час, необхідний автомобілю для розгону від зупинку до швидкості :

 

(7.2)

 

Довжина шляху, необхідного автомобілю для розгону від зупинки до швидкості :

 

(7.2)

 

де - для легкових автомобілів;

- для вантажних автомобілів і автобусів.

 

Середню затримку одного автомобіля при ізольованому регулю­ванні обчислюють за формулою Вебстера, с:

 

, (7.3)

де , ;

 

;

 

 

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота полягає в розвитку вмінь студентів працювати з першоджерелами літератури, у підготовці рефератів по одній з тем наведеного нижче переліку.

 

Теми рефератів

1. Правові основи управління екологічної безпеки в Україні.

2. Екологія: загальні концепції і транспортні проблеми.

3. Автомобіль і оточуюче середовище.

4. Вплив залізничного транспорту на оточуюче середовище.

5. Водний транспорт. Екологічні проблеми.

6. Екологія трубопровідного транспорту.

7. Повітряний транспорті і ракето будування: екологічна небезпека.

8. Екологічні проблеми автомобілізації людства.

9. Склад шкідливих речовин у відпрацьованих газах (ВГ) автомобілів і їх вплив на здоров’я людини.

10. Нормування шкідливих викидів автотранспорту в країнах СНД.

11. Нормування шкідливих викидів автомобілів в країнах Європи.

12. Методи нейтралізації відпрацьованих газів ДВЗ.

13. Основні напрямки рішення екологічних проблем на транспорті.

14. Норми і методи вимірювання шкідливих викидів у ВГ.

15. Транспорт і екологія міста (мегаполіса).

16. Перспективи екологічного удосконалення ДВЗ.

17. Альтернативні види енергії для транспортних засобів.

18. Шум на транспорті. Нормування шумового тиску і шляхи його зменшення.

19. Екологічні наслідки залізничних катастроф.

20. Екологічні катастрофи на водному транспорті.

21. Сутність екологічної кризи в умовах техногенної цивілізації.

22. Перспективи і проблеми використання біоспиртового палива.

23. Транспортне забруднення атмосфери Землі.

24. Екологічні стандарти “Євро”.

25. Водневе автомобільне паливо: проблеми використання.

26. Електроніка на транспорті: екологічний аспект.

27. Проблеми екології на пасажирському транспорті.

28. Загальні положення і визначення екології.

29. Аналіз ризиків захворювання населення від дії ВГ транспортних засобів.

30. Досвід позитивного рішення проблем екології в рамках Європейської Економічної Комісії ООН.

31. Закономірності взаємин організмів і середовища.

32. Поняття - «аварія», «катастрофа». Промислові аварії й катастрофи. Поняття «ризик», «небезпека».

33. Природні і стихійні лиха.

34. Атомна енергетика і екологічні наслідки аварій на АЕС.

35. Промислові аварії й катастрофи і їхній вплив на навколишнє середовище.

36. Природні й стихійні лиха і їхній вплив на екологічну ситуацію.

37. Війна і її еколого-соціальні наслідки.

38. Екологічна й гігієнічна оцінка факторів навколишнього середовища.

39. Порядок створення й правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації й зони екологічного нещастя.

40. Правовий механізм забезпечення екологічної безпеки.

41. Принципи нормування шкідливих речовин в атмосфері, гідросфері, літосфері.

42. Міжнародне екологічне співробітництво по охороні навколишнього середовища на сучасному етапі.

43. Інженерні методи охорони навколишнього середовища від техногенних забруднень.

44. Санітарне очищення міст.

45. Міжнародне екологічне співробітництво.

46. Техногенні джерела забруднення навколишнього середовища.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

Питання, що виносяться на перший рубіжний контроль

 

 1. Який фізичний сенс має поняття “екологія”?
 2. Які джерела забруднення біосфери відносяться до техногенних (антропогенних)?
 3. Що таке парниковий ефект?
 4. Як впливають окремі види транспорту на забруднення атмосфери і гідросфери?
 5. З яких хімічних елементів складається атмосфера Землі?
 6. Яку роль грає Світовий океан в існуванні живої природи?
 7. Назвіть основні компоненти біосфери Землі.
 8. Назвіть основні види забруднення оточуючого середовища.
 9. Як впливають транспортні засоби на екосистему?
 10. Яку роль в забрудненні атмосфери міста грає автомобільний транспорт?
 11. Які токсичні і канцерогенні речовини містять автомобільні відпрацьовані гази?
 12. Які ефективні заходи можуть знизити рівень шкідливих викидів автотранспорту?
 13. Назвіть сучасні норми вмісту шкідливих викидів у відпрацьованих газах автомобілів.
 14. Наведіть альтернативні види енергії для автотранспорту, що значно знижують рівень шкідливого впливу на оточуюче середовище.

15. Назвіть основні шкідливі речовини які містять автомобільні відпрацьовані гази.

16. Як впливають відпрацьовані гази ДВЗ на стан здоров’я людини?

17. Які масові викиди характерні для автомобільних ДВЗ?

18. Як відрізняються автомобільні палива по ступеню шкідливого впливу на оточуюче середовище?

19. Назвіть основний принцип розрахування масових викидів відпрацьованих газів автомобільних ДВЗ.

20. Основні види шкідливого впливу автомобілів та негативні наслідки автомобілізації.

21. Особливості шкідливого впливу АТЗ в міських та позаміських умовах.

22. Методи зниження негативних наслідків автомобілізації.

23. Транспортний потік та його вплив на ЕХСОДР.

24. Режими руху автомобілів та їхня характеристика.

25. Складові шкідливих автомобільних викидів.

26. Шумовий вплив транспортного потоку.

27. Методи зниження шумового впливу та їх ефективність.

28. Вібраційний вплив транспортного потоку.

29. Електромагнітні випромінювання від транспортного потоку.

30. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі.

31. Вимоги до екологічної безпеки АЗС, їх роботи та облаштування.

 

 

Питання, що виносяться на другий рубіжний контроль

1. Виробництво дорожньо-будівних матеріалів і його вплив на екологію.

2. Негативний вплив електромагнітного випромінювання.

3. Електромагнітні випромінювання від транспортного потоку.

4. Засоби контролю чистоти повітря.

5. Вплив міського смогу на здоров’я людини.

6. Основні види впливу на компоненти біосфери різних видів транспорту.

7. Характеристика пилоутворення на автомобільних дорогах.

8. Виробництво гумово-технічних виробів та їх вплив на ОС.

9. Захист ОС від рухомих джерел (міський пасажирський транспорт).

10. Заходи до зниження впливу на оточующе середовище при виробництві матеріалів.

11. Фотохімічний смог.

12. Засоби боротьби зі смогом.

13. Негативний вплив на ОС при виробництві моторних палив та мастил.

14. Вплів повітряного транспорту на ОС.

15. Параметричні забруднення.

16. Заходи зі зниження шуму на залізничному транспорті.

17. Вплив трубопровідного транспорту на ОС.

18. Забруднюючи речовини та джерела їх походження.

19. Регіональний вплив автомобільного транспорту на ОС.

20. Заходи по зниженню впливу на ОС при отриманні ресурсів.

21. Захист ОС від рухомих джерел на морському транспорті.

22. Вплив об’єктів залізничного транспорту на ОС.

23. Теплові та світлові забруднення.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Мета контрольної роботи: глибоке засвоєння студентами заочної форми навчання учбового матеріалу з дисципліни. Контрольна робота містить 2 теоретичних питання і розрахункове завдання.

Перелік теоретичних питань і літературних джерел наведені у розділі 8 “Контрольні питання з дисципліни”. Номер питання студент вибирає згідно порядкового номеру у журналі викладача. Відповіді на питання повинні бути повними і вичерпаними, з використанням графічного матеріалу, математичного обґрунтування та інформації з Internet.

Розрахункове завдання складається з розрахунку масових шкідливих викидів у відпрацьованих газах автомобільних двигунів. Методика розрахунків наведена у практичному занятті № 2-4. Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці додатку Б. Номер варіанту також відповідає порядковому номеру студента у журналі викладача.

 

№№ варіанту Номер питання №№ варіанту Номер питання
1, 21 11, 31
2, 24 12, 38
3, 25 13, 39
4, 23 14, 40
5, 50 15, 47
6, 32 16, 45
7, 48 17, 33
8, 26 18, 46
9, 27 19, 49
10, 28 20, 42

 

Теоретичні питання до виконання контрольної роботи

 

 

1 Види і вплив транспорту на екосистеми.

2 Споживання природних ресурсів на транспорті.

3 Забруднення навколишнього середовища транспортними засобами.

4 Забруднення навколишнього середовища стаціонарними джерелами на транспорті.

5 Шумовий вплив транспорту.

6 Екологічні аспекти транспортних аварій.

7 Особливості впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище.

8 Особливості впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище.

9 Особливості впливу повітряного транспорту на навколишнє середовище.

10 Особливості впливу водного транспорту на навколишнє середовище.

11 Особливості впливу трубопровідного транспорту на навколишнє середовище.

12 Роль конструкторско - технічні заходів у зменшенні забруднень повітря й ґрунтів.

13 Зниження транспортного шуму й вібрацій.

14 Вплив промислового транспорту на навколишнє природне середовище.

15 Термодинамічні підстави взаємодії теплової машини з навколишнім середовищем.

16 Механізми горіння углеводородних палив.

17 Утворення токсичних речовин при горінні.

18 Зношування поверхонь. Відходи промислово- транспортної діяльності.

19 Процеси поділу і зв'язування неоднорідних середовищ.

20 Процеси нейтралізації й електрохімічного очищення.

21 Параметричні процеси . Шум.

22 Параметричні процеси. Вібрація.

23 Параметричні процеси. Іонізуюче випромінювання.

24 Джерела забруднення навколишнього середовища при виготовленні транспортних об'єктів.

25 Заходу щодо зниження впливу на навколишнє середовище при виробництві транспортних об'єктів.

26 Забруднення навколишнього середовища при виконанні транспортної роботи й експлуатації дороги.

27 Заходу щодо зниження забруднення навколишнього середовища при здійсненні перевізного процесу.

28 Джерела забруднення навколишніх середовищ при обслуговуванні й ремонті об'єктів транспорту.

29 Заходу щодо зниження забруднення навколишніх середовищ при обслуговуванні й ремонті об'єктів транспорту.

30 Утилізація транспортних засобів, дорожно- будівельних конструкцій, поховання відходів.

31 Екологічний баланс транспортного засобу в життєвому циклі.

32 Викиди шкідливих речовин, витрата палива, шум транспортного потоку.

33 Викиди шкідливих речовин, споживання ресурсів парком машин.

34 Вплив на навколишнє середовище дорожньої мережі.

35 Заходу щодо зниження впливу на середовище сукупності машин і дорожньої мережі.

36 Можливості розвитку аварійних ситуацій, пов'язаних із транспортною діяльністю.

37 Поширення й трансформація промислово- транспортних забруднень у навколишнім середовищі. Фактори, що впливають на поширення забруднень.

38 Механізми трансформації забруднень у навколишнім середовищі.

39 Реакція людського організму на промислово- транспортні забруднення.

40 Реакція екосистем на промислово- транспортні забруднення.

41 Поняття локальної екологічної катастрофи.

42 Нормування екологічних параметрів транспортних засобів.

43 Методи оцінки забруднення газових потоків.

44. Методи оцінки параметричних забруднень. Забруднень водного середовища, ґрунтів і рослинності.

45 Експериментальні оцінки забруднення навколишнього середовища.

46 Розрахункові оцінки впливу транспорти на навколишнє середовище на урбанизированных територіях.

47 Об'єднання зусиль світового співтовариства в рішенні екологічних проблем.

48 Скорочення біологічної різноманітності на планеті.

49 Вплив екологічних проблем на розвиток земної цивілізації.

50 Основні закони і принципи екології.

51 Електромагнітне випромінювання автомобілів.

52 Забруднення продуктами зношування автомобілів.

53 Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації.

54 Вимірювальна та газоаналізуюча апаратура для визначення екологічних показників автомобілів.

55. Нормування шкідливих викидів автомобілів та їх двигунів.

56. Зменшення шкідливих викидів автомобілів їх нейтралізацією та уловлюванням.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

1. Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія. Навчальний посібник. – Запоріжжя.: Дике поле, 2001 – 240 с.

2. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология. Учебн. Для вузов. – М.: Высш. шк., 2001 – 273 с.

3. Павлова Б.И. и др. Экология транспорта. – М.: Транспорт, 1998 – 230 с.

4. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов автомобіля в эксплуатационных условиях. – К.: Вищ.шк., 1991. – 177 с.

5. Якубовский Ю.Н. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. – М.: Транспорт, 1999. – 256 с.

6. Зубралов С.П. и др. Охрана окружающей среды. – М.: Судостроение, 1989. – 256 с.

7. Новиков Ю.В. Экология. Окружающая среда и человек. – М.: ФАНР, 1998. – 320 с.

 

Додаткова література

8. Иванов В.Н., Сторчевуе В.К. Экология и автомобилизация. – К.: Будівельник, 1990

9. Гутаревич Ю.Ф. и др. Защита окружающей среды от вредных выбросов автомобільного транспорта. – К.: УМК ВО, 1989 – 126 с.

10. Экология городаю Учебник/ под. ред.. Ф.В. Стальберга. – К.: ЛИБРА 2000. – 464 с.

11. Дьяков А.Б. и др. Экологическая безопасность транспортних потоков. – М.: Транспорт, 1989 – 126 с.

12. Бернадский В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте автомобилей.

13. Кульчицкий А.Г. Токсичность автомобильных и тракторних двигателей. – М.: Транспорт. 2004 – 400с.

14. Нельсон П.М. Шум на транспорте. – М.: Транспорт, 1995. – 368 с.

15. Буральов Ю.В. и.др. Безопасность жизнедеятельности на транспорте. Учебник. – М.: Транспорт, 1999 – 198 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.015 с.)