ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації щодо вивчення дисципліниЛекційний матеріал студенти закріплюють підчас практичних занять, підготовки рефератів і виконання індивідуальних завдань. За умовою успішної здачі двох модульних контролів студент може одержати високу підсумкову оцінку без іспиту.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, яка містить два теоретичні питання і розрахункове завдання.

 

 

ПРОГРАМА

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ З ПРИРОДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ. ВИКИДИ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ІНШИХ ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬСЯ СТАЦІОНАРНИМИ ТА РУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУ. АНАЛІТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН, КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ПАРАМЕТРІВ ІНГРИДІЄЕТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ.

 

.

 


РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «Екологічні характеристики транспортних систем»

Розподіл навчального часу за блоками змістовних модулів

Модулі (блоки змістовних модулів) Найменування змістовних модулів дисципліни Розподіл навчального часу за елементами модуля, години Обсяг наванта-ження студента
Л ПЗ СРВ СРС години кредити
Блоки змістовних модулів, що виносяться на перший рубіжний контроль
  1. Елементи транспортних систем, що чинять влив на навколишнє середовище   1,5
2. Класифікація забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу елементів транспортних систем.  
3. Інгридієнтне забруднення навколишнього середовища двигунами внутрішнього згоряння.  
4. Параметричне забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем  
1.2 Змістовний модуль, що виноситься на самостійну роботу Підвиди інгридієнтного та параметричного забруднення навколишнього середовища різними типами транспортних засобів та силовими стаціонарними установками. Розділяючий ефект. Доля об’єктів транспорту у загальному негативному впливі на екологію регіону.          
Термін проведення І-го підсумкового рубіжного контролю – 9 тиждень
                 

 

Блоки змістовних модулів, що виносяться на другий рубіжний контроль
5. Нормативи та припустимі значення параметрів забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем   1,5
6. Аналіз впливу транспортних систем на існування людини  
7. Системний аналіз взаємодії транспорту та екосистеми навколишньої території  
8. Заходи щодо зменшення негативного впливу елементів транспортних систем на навколишнє середовище  
2.2 Змістовний модуль, що виноситься на самостійну роботу Аналіз на прикладі конкретного об’єкту транспорту застосованих заходів для мінімізації шкідливого екологічного впливу      
Термін проведення ІІ-го підсумкового рубіжного контролю – 18 тиждень
Загальна кількість    

 

Змістовні модулі

 

Елементи транспортних систем, що чинять влив на навколишнє середовища

Декомпозиція транспортних систем різних видів транспорту та аналіз зв’язків певних елементів систем з навколишнім природним середовищем. Ранжування встановлених прямих та зворотних зв’язків, вироблення загальної методики оцінки ступеню негативного та позитивного впливу.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [1; 2].

 

Класифікація забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу елементів транспортних систем.

Визначення основних класифікаційних ознак забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу елементів транспортних систем. Визначення категорій класифікації екологічного забруднення .

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [2; 4].

.

 

Інгридієнтне забруднення навколишнього середовища двигунами внутрішнього згоряння.

Визначення фізико-хімічних процесів, що призводять до виникнення інгридієнтного забруднення навколишнього середовища внаслідок роботи двигунів внутрішнього згоряння на різних видах транспорту. Склад відпрацьованих газів двигунів з визначенням елементів, що особливо небезпечні для екосистем та людей .

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [1; 3].

Параметричне забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем

Визначення фізичних процесів, що призводять до виникнення параметричного забруднення навколишнього середовища внаслідок роботи елементів транспортних систем. Шумовий, електромагнітний, термальний та вібраційних вплив елементів транспортних систем на навколишнє природне середовище.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [4; 5].

Нормативи та припустимі значення параметрів забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем

Нормативні акти України та міжнародні угоди і конвенції, що встановлюють граничні та рекомендовані нормативи щодо припустимих значень параметрів забруднення навколишнього природного середовища елементами транспортних систем. Органи влади та посадові особи, що здійснюють контроль за дотриманням означених норм. Відповідальність та порядок застосування санкцій до порушників екологічного законодавства України.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [1; 4;6].

Аналіз впливу транспортних систем на існування людини

Визначення зв’язків між фізіологічними та фізичними станами людей – працівників транспортної галузі, учасників транспортного процесу, сторонніх осіб з параметрами, що описують ступінь небезпеки від впливу елементів транспортних систем на життя і здоров’я людини. Дослідження та методики виявлення означених негативних впливів .

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [2; 5;6].

Системний аналіз взаємодії транспорту та екосистеми навколишньої території

Встановлення залежностей, що характеризують зміни у екосистемі територій, які зазнають впливу від розміщення або прилягання елементів транспортних систем. Визначення наближених методів доцільності будівництва та експлуатації об’єктів транспорту у порівнянні з екологічними наслідками /.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [4; 5].

Заходи щодо зменшення негативного впливу елементів транспортних систем на навколишнє середовище

Рекомендації щодо основних та найбільш розповсюджених заходів мінімізації негативного впливу елементів систем транспорту на об’єкти навколишнього природного середовища. Приклади застосування такиз заходів при проектуванні об’єктів транспорту та інфраструктурию.

– лекцій 3 години;

– практичних занять – 3 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [6; 7].

 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

3.1 Збір вихідних даних - 2 год.
3.2 Розрахунок середнього значення пробігового викиду шкідливих речовин - 2 год.
3.3 Обчислення середнього значення інтенсивності викидів шкідливих речовин - 2 год.
3.4 Обчислення концентрації шкідливих речовин в атмо сферному повітрі - 2 год.
3.5 Визначення шуму від транспортного потоку - 2 год.
3.6 Розробка заходів зі зниження рівня шуму на примагістральній території - 4 год.
3.7 Дослідження режимв руху транспортних засобів на перехресті - 4 год.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Збір вихідних даних

Мета: на обраному перехрестя міських магістралей засвоїти методику збору даних. Необхідних доля подальших розрахунків

Завдання: дослідити транспортний потік на перехресті міських вулиць відповідно до завдання викладача

Порядок виконання

На обраному перехресті необхідно визначити наступне:

1 Визначити транспортний потік на одній з дільниць перехрестя.

2 Інтенсивність руху

3 Визначити тривалість світлофорного циклу в загалі та тривалість зеленої фази.

4 Швидкість руху на перегоні

5. Визначити кількість смуг на дорозі.

6 Відстань до забудови.Визначити кулькусть поверхів та призначення забудови.

7. Визначити відстань, для якої будуть розраховуватись показники.

8 Навести схему організації дорожнього руху на перехресті.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.009 с.)