Складання «анкети» А. Камю за опрацьованим удома матеріаломМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання «анкети» А. Камю за опрацьованим удома матеріаломОрієнтована відповідь

Ім'я, прізвище Альбер Камю

Дата й місце 7 листопада 1913 року, Алжир народження

Батьки Батько: сільськогосподарський працівник, помер від

ран після Першої світової війни.

Мати: матограмотна іспанка за походженням, приби­ральниця

Освіта Початкова школа, ліцей, філософський факультет

Алжирського університету


// семестр. Із літератури другої половини XX ст. 

Професія Письменник, актор, драматург, режисер, політичний репортер, книжковий оглядач, редактор газети, магістр філософії, учитель
Сімейний стан 1934 року одружився із Сімоною Іє (через рік розлучився)
Захоплення Бокс, література, театр, політика, філософія, громад­ська діяльність
Нагороди Нобелівська премія в галузі літератури 1957 року
Твори «Чума», «Сторонній», «МіфпроСізіфа», «Калігула», «Стан облоги», «Праведні» таін.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

Обмін враженнями про прочитане

Повідомлення учня про історію створення роману «Чума»

Стислий огляд

1941рік — перші начерки; 1943 рік — перший варіант твору, 1947 рік — вийшов роман, збагачений життєвим досвідом авто­ра, зокрема його участю у французькому русі Опору. Сам Камю характеризував «Чуму» як твір, у якому простежується «перехід від боротьби поодиноких бунтарів до визнання необхідності згур­тованої боротьби». Еволюція творчості письменника йшла «в на­прямі до солідарності й співучасті», від «етапу абсурду» до «етапу протесту».

Робота над епіграфом роману «Чума»

Поясніть слова Д. Дефо: «Якщо можна зобразити ув'язнення через інше ув'язнення, то й можна зобразити будь-який реальний предмет через щось зовсім нереальне».

(Звернувшись до алегорії, митець, відповідно до задуму, ство­рює новий міф «відповідно до своїх пристрастей і своїх тривог».)

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Визначте тему та проблематику твору А. Камю «Чума».

Очікувана відповідь

Тема:боротьба людської спільноти проти конкретного зла (за словами автора, «явний зміст «Чуми» — це боротьба європейського Опору проти фашизму»).

Проблематика:зло, абсурд у житті людини і добро; активне протистояння злу; відповідальність за власний вибір; моральність та аморальність; життя і смерть.Усі уроки світової літератури. 11 клас


♦ Охарактеризуйте жанр твору.

Очікувана відповідь

Сюжет твору — роман-хроніка, про це зазначає сам автор на по­чатку твору. Насправді — роман-притча, роман-міф, тому що має загальнолюдський і «позачасовий» підтекст; він багатозначний і як міф стає «надкультурним» явищем, бо не належить до однієї якоїсь культури; як притча має на меті моральне повчання.

Підтекст сюжету про боротьбу із чумою — алегоричне зображен­ня французького руху Опору, боротьби з «коричневою чумою».

Камю писав: «Я поширив значення цього образу [чуми] на бут­тя загалом». Тому у творі переплітаються світи — реальний (епіде­мія), алегоричний (боротьба з фашизмом) і філософський (боротьба із всесвітнім злом).

♦ Дайте цитатну назву кожній частині роману.

Очікувана відповідь І. «Місто вважати закритим». II. «Чума... стала спільною справою».

III. «Тепер уже не стало окремих, індивідуальних доль — була тіль­ки наша колективна історія, точніше, чума, і породжені нею почуття поділяли всі».

IV. «Хворобавідступила».

V. «Ця хроніка не може стати історією остаточної перемоги» (або: «...Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»).

Робота із словником літературних термінів

Абсурд — безглуздя, нісенітниця (одне з основних понять екзіс-тенціалізму).

Стоїцизм — мужнє долання життєвих труднощів, страху, страждань.

Учитель. Камю визначав абсурд як метафізичний стан люди­ни у світі, отже, як фундаментальну проблему людського буття. Але головне в тому, як до цього ставитися. Ще 1938 року, рецен­зуючи в алжирській газеті роман Сартра «Нудота», Камю писав: «Виявити абсурдність життя — аж ніяк не завершення, а тільки початок... Нас цікавить не це відкриття як таке, а його наслідки й правила поведінки, що з нього випливають». У згаданому творі Сартра герой «підкреслює все те, що відштовхує в людині», а Камю закликає побачити в людині трагічну велич, породжену непоправ­ним розладом зі світом.

А. Камю говорить, що «абсурд має сенс лише настільки, на­скільки з ним не погоджуються». Письменник не задовольнявся


// семестр. Із літератури другої половини XX ст.констатацією абсурдності буття, а прагнув знайти позитивні вирі­шення, дати відповідь на кардинальні питання: як і для чого жити. Важливим кроком на цьому шляху став його роман «Чума», у яко­му відбувається перехід від «естетики абсурду» до «естетики бун­ту». Чума в Камю — це не тільки фашизм, а й зло взагалі, так би мовити, метафізичне зло. Чума — це й абсурд, який тут осмислю­ється і як форма існування зла, і як трагічна доля людини, бо зло нездоланне. Для Ріє і Тарру, устами яких говорить автор, чума — це щось невіддільне від людини; найнебезпечніпіа вона тим, що навіть той, хто не хворий, усе одно носить хворобу у своєму серці. Письменника непокоїла позиція людини в цій невблаганній реаль­ності буття. Усвідомлення того, що отримати остаточну перемогу над злом неможливо, не паралізує розум і волю головних героїв ро­ману, їхню готовність боротися з чумою. Автор шукає в людині ті сили, які піднімають її на бій проти зла, і знаходить їх у моральній природі людини.

Більшість людей зрозуміла, що не можна стояти осторонь за­гальнолюдських проблем, слід активно протистояти чумі (фашиз­му), боротися з нею, щоб вона не стала основою існування для лю­дей, а нормальне життя не перетворилося на абсурд, хаос. А. Камю визнавав право кожної людини по-своєму сприймати оточення, ситуацію, яка склалася, але не визнавав байдужості й нігілізму. Кожний із героїв роману має свої погляди на події, але практично всі герої ведуть спільну боротьбу проти чуми.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Поміркуйте!

Прочитайте й прокоментуйте висловлювання Ж. П. Сартра про Камю. З якими його положеннями можна погодитися, а з яки­ми — ні?

«Камю представляв у нашому столітті — й у суперечці з тепе­рішньою історією — сьогоднішнього спадкоємця старовинної по­роди тих моралістів, чия творчість є, напевне, найсамобутнішою лінією розвитку у французькій літературі. Його впертий гуманізм, вузький і чистий, суворий і чуттєвий, вів сумнівну у своєму фіналі боротьбу проти нищівних і потворних виявів доби».

VI. Домашнє завдання

Знати зміст роману, уміти його аналізувати. Виписати цитати до характеристики героїв.Усі уроки світової літератури. 11 клас


VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення: • Філософські ідеї роману А. Камю "Чума" навели мене на роз­думи про...

УРОК № 39

Тема. Проблема вибору людини в межовій ситуації та осо­бистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» Мета: допомогти учням з'ясувати різні можливості мораль­ного вибору людини в межовій ситуації; розвивати навички філософського прочитання твору; характе­ристики героїв; виховувати почуття відповідальності за свій моральний вибір, прагнення до самопізнання та самовдосконалення. Обладнання:портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. Тип уроку:формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «З несправедливістю або співпрацюють, або бо­рються»,— сказав колись А. Камю. Слова ці не втратили своєї ак­туальності й донині. Бо й тепер людині часто доводиться робити моральний вибір між добром і злом, чесністю та нечесністю, бай­дужістю й активною позицією. Про моральний вибір героїв роману А. Камю «Чума» та наше власне ставлення до цього подискутуємо на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Формування вмінь і навичок школярів

Слово вчителя

— За певних умов кожна людина опиняється в ситуації вибору. Одна намагатиметься перехитрити долю, друга удаватиме, що вза­галі не помічає проблем, третя почне шукати оптимальні виходи


// семестр. Із літератури другої половини XX ст.зі складної ситуації. Кожний із цих виборів буде, за філософією екзистенціалістів, свідчити про рівень самосвідомості, моральної чистоти.

А. Камю в романі «Чума» зіставляє різні типи людської психі­ки. Для кожного з героїв твору настає час прозріння, коли оголю­ється справжня цінність людського буття, коли вже не залишаєть­ся жодних ілюзій. Якими ж є герої роману? Який моральний вибір вони роблять? Це ми з'ясуємо, попрацювавши в групах.

IV. Робота над темою уроку

1. Характеристика героїв твору А. Камю «Чума»групах)

Завдання групам

І група. Дослідіть образ лікаря Бернара Ріє.

Робочі матеріали

«На вигляд років тридцяти п'яти. Зріст середній. Плечистий. Обличчя майже квадратне. Очі темні, погляд прямий, вилиці ви­пнуті. Ніс великий, правильної форми. Волосся темне, стрижеть­ся дуже коротко. Рот різко окреслений, губи повні, майже завжди стиснені. Скидається чимось на сицилійського селянина — такий самий засмаглий, із синясто-чорною щетиною і до того ж завжди ходить у темному, а втім, це йому пасує».

Син робітника, з дитинства пройшов школу злиднів, присвятив себе служінню людям. Часто бачить смерть, але не ховається, а діє: «Потрібно бути безумцем, сліпим чи негідником, щоб примирити­ся із чумою».

Чума мало що змінює в думках і способі життя Ріє — він як за­вше обходить хворих, страждає, коли помирають пацієнти. Лікар стійко й послідовно організовує лікарні, налагоджує карантин, ке­рує санітарними дружинами.

Ріє дуже скромний, його дратують похвали на свою адресу в пре­сі, по радіо: «У всій цій історії мова йде не про героїзм... Мова йде про чесність... У моєму випадку вона полягає в тому, щоб займати­ся моїм ремеслом»; «Я не знаю, що мене чекає, що буде по всьому цьому. Зараз є хворі, і треба їх лікувати. Роздумувати вони будуть потім, і я з ними також. Але найпильніша справа — лікувати їх. Я бороню їх як умію, та й усе».

Автор звеличує щоденну, виснажливу, непоказну, негероїчну, скоріше, буденну боротьбу лікаря із чумою. Але в цій щоденній праці — боротьбі за кожну людину — справжній трагічний стої­цизм та героїзм.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.031 с.)