ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ,ДИНАМІКА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕГОВОРІВ


Індивідуально-психологічні особливості протилежної сторони

Ф.Бекон в есе «Про переговори»: «Якщо у Вас передбачається робота з будь-якою людиною, Ви повинні дізнатися: або про характер і пристасті - щоб нею командувати; або про слабкості і вади - щоб налякати її; або про близьких їй людей - щоб керувати нею. Маючи справу з розумними людьми, потрібно вникати в те, що вони говорять. Казати їм слід якомо­га менше - і якраз те, чого вони найменше очікують. Ведучи складні пе­реговори, не намагайтеся сіяти і жати одночасно; повільно готуйте грунт, і плоди поступово дозріють».


ПЕРВИННІ ПРИЙОМИ

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Типи психічних реакцій Рекомендована допомога
Нормальна Індивідуальна психофізіологічна підтримка, чітке керування колективом, заохочення спілкування з товаришами
Знижена активність Тактовно встановити контакт, отримати інформацію про те, що сталося, продемонструвати співчуття та солідарність. Запропонувати просту роботу
Індивідуальна паніка Проявити доброзичливість, співчуття та водночас твердість. Дати з'їсти або випити чогось теплого. Ізолювати, якщо в цьому є потреба
Гіперактивність Дати виговоритися. Примусити виконувати якусь фізичну роботу. Запропонувати з'їсти або випити чогось. Здійснювати контроль. Інших почуттів не виявляти
Реакції з переважними фізичними компонентами Продемонструвати зацікавленість, проявити співчуття. Запропонувати нескладну фізичну роботу. Створити умови для евакуації в медичний пункт. Інших почуттів не виявляти
Робочу програму уклали: КорольчукМ. С, доктор психологічних наук, професор Крайнюк В.М., кандидат психологічних наук, доцент     Рецензенти: Трофімов ЮЛ.,доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри загальної та інженерної психології Національного університету ім. Т.Шевченка; Клименко В.В.,доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії фізіології та гігієни Інституту психологи ім. Г.С.Костюка АПН України   Обговорено та схвалено на засіданні кафедри психології, 2005 р.

Мета і завдання дисципліни

Навчальна дисципліна «Психологічне забезпечення професій­ної діяльності в звичайних та екстремальних умовах» призначена для вивчення студентами закономірностей взаємодії особистості з професією, особливостей соціально-психологічного супроводження професійного становлення особистості в діяльності в екстремальних умовах та забезпечення умов для ефективної професійної діяльнос­ті. Оволодіння дисципліною суттєво збагатить професійну культуру майбутніх спеціалістів, сприятиме професійному самовизначенню та формуванню професійної самосвідомості, стане фактором пси­хологічно обгрунтованого проектування власної професійної біогра­фії. Окрім цього, дозволить надавати кваліфіковану психологічну підтримку при професійному самовизначенні, подоланні труднощів професійної діяльності в екстремальних умовах, професійній адап­тації, реорієнтації безробітних, психологічній реабілітації після ви­ходу на пенсію.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

—теоретично-методологічні основи психологічного забезпе­чення професійної діяльності в екстремальних умовах;

—особливості професійної діяльності в екстремальних умовах;

—психологічні основи професійної адаптації;

—суть професійної підготовки, готовності до діяльності в екс­тремальних умовах;

—загальні положення супроводження професійного станов­лення особистості;

—кризи професійного становлення особистості та шляхи їх­нього подолання;

уміти:

—проводити психологічне дослідження особливостей профе­сійної діяльності в екстремальних умовах;

—надавати допомогу у розв'язанні конфліктів професійного самовизначення;

—проводити психологічне забезпечення професійної підготовки спеціалістів для роботи в екстремальних умовах;

—формувати та використовувати комплекс психодіагностичних методів для оцінювання рівня професійної адаптованості, профе­сійної мотивації та ранніх проявів криз професійного становлення й діяльності.

Навчально-тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
Всього В тому числі
Лекції Семінари СРС
Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах    
Психологічне забезпечення професійної підготовки    
Адаптація та її значення в системі психологічного забезпечення діяльності в екстремальних умовах    
Психологічне забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах (індивідуальна контрольна співбесіда): 1.Загальні поняття психофізіологічного і психо­логічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах 2. Принципи, завдання, методи 3. Зміст соціально-психологічних заходів 4.Психофізіологічні методи підтримки працездатності 5. Зміст і способи використання методик, спрямо­ваних на визначення соціально-психологічної адап­тації, рівня розвитку адаптаційних можливостей 6. Зміст і особливості роботи з методиками спрямо­ваними на визначення професійної дезадаптації 7. Психологічне супроводження на етапі адаптації  
Атестація персоналу як компонент психологічного забезпечення професійної діяльності в екстремаль­них умовах    
Методи атестації персоналу: 1.Порядок розробки анкет для атестації спеціаліста. Визначення критеріїв оцінювання 2. Спрямованість, зміст, методики оцінювання професійно важливих якостей спеціаліста для роботи в екстремальних умовах 3. Метод оцінювання рівня професіоналізму  
Психологічне забезпечення ефективної і безпечної діяльності спеціалістів в екстремальних умовах    
Шляхи та засоби психологічного та психофізіо­логічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах (звіт і індивідуально-конт­рольна співбесіда): 1.Колективні та індивідуальні фактори безпеки пращ 2. Виховання безпечної діяльності 3. Загальні поняття психофізіологічного і психо­логічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах 4.Принципи, завдання, методи 5. Зміст соціально-психологічних заходів 6. Психофізіологічні методи підтримки працездат­ності в екстремальних умовах  
Шляхи та засоби збереження, підтримки й відновлення працездатності спеціалістів в постекстремальний період  
Тренінг прийомів саморегуляції в екстремальних умовах: 1. Психофізіологічні способи регуляції емоційних станів 2. Аутотренінг в комплексі соціально-психологіч­ного забезпечення діяльності 3. Прийоми вольової мобілізації в екстремальних умовах  
Психологічне забезпечення переговорного процесу в екстремальних умовах  
Психологічне забезпечення сімейного консультування в кризових ситуаціях  
Практикум психологічного забезпечення сімейного консультування в кризових ситуаціях 1. Тест на подружню сумісність 2. Соціально-психологічний тренінг сумісності 3. Дослідження функціонально-рольової узгодженості  
Психологічне забезпечення спортивної діяльності  
Ситуативне управління станом і поведінкою спортсмена в екстремальних умовах 1. Методи психорегуляції 2. Методи відновлення психічної працездатності  
Психологічне забезпечення роботи практичного психолога в психоневрологічних установах  
Принципи і порядок проведення медико-психологічного дослідження 1. План психологічного експерименту і вибір методів медико-психологічного дослідження 2. Форми участі психолога в проведенні психокорекційної роботи  
  Разом

Програма курсу

Тема 1. Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах

Актуальність, мета, принципи, завдання й етапи психологічно­го забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах. Загальна характеристика соціально-психологічного забезпечення на етапах професійної діяльності. Психологічне супроводження: загальне поняття, мета, завдання, принципи, функції, основні на­прями. Методи психологічного супроводження. Загальні положення і класифікація методів психологічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах.

Використання сучасних психотехнологій для ефективного за­безпечення професійної діяльності: психологічне консультування, психопрофілактика, психологічна корекція, особистісно-орієнтова-на терапія, психологічна реабілітація. їхня загальна характеристика.

Тема 2. Психологічне забезпечення професійної підготовки

Професійне становлення особистості як один з головних ком­понентів професійної діяльності. Ключові поняття.

Детермінанти професійного становлення особистості: невідпо­відність особистісних властивостей вимогам професії, характер про­фесійної діяльності, внутрішньо-особистісні та зовнішні фактори. Поняття стадій професійного розвитку, критерії виділення їх. Ти-пологізація стадій професійного становлення в працях вітчизняних та зарубіжних психологів. Соціально-психологічна характеристика стадій професійного становлення особистості (оптація, професійна підготовка, профадаптація, первинна і вторинна професіоналізація, професійна майстерність).

Професійно зумовлена структура діяльності, її рівні. Профе­сійно зумовлена структура особистості.

Психологічні детермінанти професійних деформацій особис­тості; стереотипи діяльності, механізми професійного захисту, ак­центуації характеру, межі професійного розвитку, психофізіологічні зміни.

Поняття кризи психічного розвитку. Види криз: криза наро­дження, розвитку, нереалізованості, безперспективності, їхня пси­хологічна суть.

Кризи професійного розвитку. їх види, загальна характеристика факторів, які до них призводять. Фази криз професійного розвитку: передкритична, критична, післякритична. Психологічні особливос­ті криз на етапах професійного розвитку.

Методи та методики дослідження кризових станів. Психологіч­на корекція кризових проявів на етапах професійного становлення особистості.

Тема 3. Адаптація та її значення в системі психологічного забезпечення діяльності в екстремальних умовах

Теоретичні аспекти адаптації. Механізми й концепції. Типи, ви­ди, рівні, механізми адаптації. Сучасні уявлення про профадаптацію. Загальні закономірності професійної адаптації. Психологічні факто­ри професійної адаптації. Види професійної адаптації: психофізіо­логічний, професійний, психологічний, соціально-психологічний. Етапи адаптації: первинна, період стабілізації, можлива дезадапта­ція, вторинна адаптація, зниження адаптаційних можливостей.

Критерії адаптованості. Психологічні механізми адаптації: ме­ханізми психологічного захисту, конформізм, витіснення, фіксація тривоги, зниження рівня домагань.

Психологічна професійна адаптація: соціально-психологічна професійна адаптація, оцінка рівня розвитку адаптаційних можли­востей особистості. Професійна дезадаптація.

Психологічне супроводження на стадії профадаптації.

Тема 4. Атестація персоналу як компонент психологічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах

Призначення, мета, завдання, функції, пріоритети атестування працівників. Процедура та методика атестації. Види методів атес­тації: вільні, оцінювання за заданими параметрами.

Загальна характеристика компонентів системи атестації кадрів: оцінювання результатів праці, оцінювання професійного потенціалу, оцінювання особистості.

Оцінювання результатів діяльності: визначення критеріїв оці­нювання діяльності, розробка шкал атестації, опрацювання експерт­них оцінок діяльності працівника.

Оцінювання професійно-психологічного потенціалу для робо­ти в екстремальних умовах: компоненти професійного потенціалу, метод оцінювання компетентності, метод оцінювання професійно важливих якостей.

Оцінювання особистості. Методи оцінювання, особистісні ком­поненти та характеристики, що підлягають оцінюванню: ставлен­ня до професійної діяльності, розумові здібності, особистісні ха­рактеристики.

Місце й роль анкетування в процедурі атестування. Види ан­кет, її складові компоненти. Загальні правила створення анкет.

Особливості стажування спеціалістів для роботи в екстремаль­них умовах.

 

Тема 5. Психологічне забезпечення ефективної та безпечної діяльності спеціалістів в екстремальних умовах

Виокремлення в психофізіології безпеки праці трьох основних взаємопов'язаних факторів: людина - виробництво - система без­пеки праці. Правила взаємодії компонентів праці (спеціаліста зі знаряддям і предметом праці, навколишнім середовищем), пору­шення норм та зв'язків між ними як причини небезпеки. Фактор організації взаємодії під час праці в екстремальних умовах як п'ятий компонент трудового процесу, який їх пов'язує й визначає поведінку людини. Застосування знарядь та предметів праці, а та­кож допустимі екстремальні умови робочого середовища. Виділен­ня небезпечних виробничих факторів і характеристика шкідливих виробничих факторів, дія котрих на спеціалістів може призвести до професійного захворювання.

 

 

Тема 6. Шляхи та засоби збереження, підтримки та відновлення працездатності спеціалістів в постекстремальний період

Дві групи шляхів, які використовуються для збереження пра­цездатності спеціалістів. Перша група шляхів, що використовується ще до зустрічі спеціаліста з технікою:

♦ розподіл функцій та прогноз впливу і взаємозв'язків в сис­темі «техніка - людина - середовище», з урахуванням психофізіо­логічних можливостей людини;

♦ професійний психологічний відбір з обов'язковим довгост­роковим прогнозом психофізіологічних резервів організму та ус­пішності працездатності спеціалістів;

♦ використання психофізіологічних методів навчання та тре­нування, спрямованих на розвиток саме тих психологічних якос­тей та фізіологічних властивостей організму, які лежать в основі ефективного використання роботи з конкретної спеціальності.

Характеристика другої групи шляхів, що використовується під час обслуговування та експлуатації техніки й у свою чергу включає дві групи заходів, що застосовуються постійно або в разі необхід­ності.

Психофізіологічні заходи умовно можна розподілити на щоден­ні (ультрафіолетове опромінення, додаткова вітамінізація, загарту­вання) та ті, що застосовують в екстремальних умовах за призна­ченням: оксигенація (вдихання кисню з підвищеним та нормаль­ним тиском), електрофізіопроцедури (дія імпульсним електричним струмом на ЦНС, електросон, електроакупунктура) та фармаколо­гічні препарати (адаптогени, стимулятори, транквілізатори та ін.).

 

Тема 7. Психологічне забезпечення переговорного процесу в екстремальних умовах

Поняття психологічного впливу. Роль особистісного впливу. Вплив через владу.

Способи впливу на людей під час спілкування. Переконання, навіювання, самонавіювання, психічне зараження, наслідування, маніпулювання та актуалізація. Соціально-психологічні особли­вості робочої групи.

Загальні заходи підтримки оптимального психічного стану лю­дини. Залежність високої працездатності від функціональних ре­зервів, умов життєдіяльності, індивідуально-психологічних якос­тей. Психологічний аналіз умов, особливостей переговорів та їхніх учасників в підготовчий період. Елементи тренування та психо­логічної підготовки до майбутніх переговорів.

Психологічне забезпечення переговорного процесу під час йо­го проведення. Мотиваційна, емоційна та когнітивна готовність до подолання перешкод під час переговорів. Аналіз підсумків перего­ворів та методи психологічної реабілітації (відновлення) психічно­го стану людини.

Тема 8. Психологічне забезпечення сімейного консультування в кризових ситуаціях

Сумісність — здатність членів групи узгоджувати свої дії та оп-тимізувати взаємини в різних галузях і видах сумісної діяльності. Три рівні сумісності: психофізіологічна, сумісність функціональ­но-рольових очікувань, ціннісно-орієнтаційна єдність.

Три рівні психофізіологічної сумісності темпераментів: вищий, середній, нижчий.

Функціонально-рольова узгодженість. Загальноприйнята кла­сифікація сімейних ролей:

1) відповідальний за матеріальне забезпечення сім'ї;

2) господар — господарка;

3) відповідальний за підтримку зв'язків з родичами;

4) організатор сімейної субкультури;

5) роль організатора розваг;

6) роль сімейного психотерапевта;

7) роль любовного партнера;

8) роль вихователя.

Ціннісно-орієнтаційна єдність. Сумісність емоційних станів. Тест на подружню сумісність. Соціально-психологічний тренінг. Основи сімейного щастя. Тест на превентивне задоволення шлюбом.

 

Тема 9. Психологічне забезпечення спортивної діяльності

Зміст психологічного забезпечення спортивної діяльності. Схе­ма психологічного забезпечення спортивних тренувань і змагань. Психодіагностика особистості спортсмена під час відбору, вивчення умов діяльності, тренувального процесу під час змагань.

Психологічні і психогігієнічні рекомендації тренерові, спорт­смену, керівникові, масажисту: до занять певним видом спорту; до тренувального процесу; до змагань взагалі або до певного змаган­ня; до спортивного режиму.

Психологічна підготовка спортсмена і тренера до тривалого тре­нувального процесу, загальна психологічна підготовка, корекція психічних станів, спеціальна психологічна підготовка до конкрет­ного змагання.

Управління станом і поведінкою спортсмена. Загальна харак­теристика методів психорегуляції.

Тема 10. Психологічне забезпечення роботи практичного психолога в психоневрологічних установах

Зміст роботи медичного психолога в психіатричних і психоне­врологічних установах. Участь медичного психолога в розв'язанні завдань диференційної діагностики. Оцінка структури і ступеня нервово-психічних розладів. Особливості роботи психолога в дитя­чих і підліткових психоневрологічних установах. Психологічне до­слідження особистості та соціальних позицій хворого й отримання даних для функціонального діагнозу. Встановлення динаміки не­рвово-психічних розладів і облік ефективності терапії, яку прово­дять. Участь в експертній роботі. Участь медичного психолога в реабілітації хворих і в психокорекційній роботі.

Принципи побудови й порядок проведення медико-психо­логічного дослідження. Побудова психологічного експерименту й вибір методів медико-психологічного дослідження. Порядок про­ведення медико-психологічного дослідження.

Форми участі психолога в проведенні лікувально-відновлю-вальних заходів і психокорекційної роботи.

Організаційні питання роботи медичного психолога.

 

 

Плани семінарських занять

Семінарське заняття 1. Індивідуально-контрольна співбесіда

Тема: Психологічне забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах

1.Загальні поняття психофізіологічного і психологічного за­безпечення професійної діяльності в екстремальних умовах.

2.Принципи, завдання, методи.

3.Зміст соціально-психологічних заходів.

4.Психофізіологічні методи підтримки працездатності.

5.Зміст і способи використання методик, спрямованих на виз­начення соціально-психологічної адаптації, рівня розвитку адап­таційних можливостей.

6.Зміст і особливості роботи з методиками, спрямованими на визначення професійної дезадаптації.

7.Психологічне супроводження на етапі адаптації.

Основна література

1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних за­кладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

2. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності: Навчальний посібник. - К.: КВГІ, 1996. - 164 с.

3. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності. - К.: КВГІ, 1997. - 140 с.

4. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки. -2002. - № 1.

5. Корольчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяль­ності // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психо­логічні науки. - 2002. - № 2.

6. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

Додаткова література

1. Анастази А., Урбани С. Психологическое тестирование. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

2. Бодров В.А., Орлов В.Я. Психология и надежность: человек в системе управления техникой. -М.: Ин-т психологии РАН, 1998.

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Вла-дос, 1989. - 405 с.

4. Горго Ю.П. Психофізіологія. - К.: МАУП, 1999. - 160 с.

Семінарське заняття 2

Тема: Метода атестації персоналу

1. Порядок розробки анкет для атестації спеціаліста. Визна­чення критеріїв оцінювання.

2. Спрямованість, зміст, методики оцінювання професійно важ-
ливих якостей спеціаліста для роботи в екстремальних умовах.

3. Метод оцінювання рівня професіоналізму.

Завдання до самостійної роботи

1. Охарактеризувати спостереження як метод оцінювання рівня професіоналізму.

2. Опрацювати ОК за темою.

Основна література

1. Корольчук М.С, Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 419 с.

2. Крайнюк В.М. Практикум з психології: Курс лекцій: В 2-х ч. - К.: КиМУ, 2002.

3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

4. Тарасов В. К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. - Л.: Машиностроение: Ленингр. отд., 1989. - 368 с.

5. Щербаков B.C. Експериментальна психологія: Курс лекцій. - К.: КиМУ, 2003. - 186 с.

Додаткова література

1. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М.: Наука, 1991. -145 с.

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Академичес­кий Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 336 с.

3. Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методическое обоснование зарубежных теорий профессиональ­ного развития // Вопросы психологии. - 1989. - № 5. - С. 158-164.

 

Семінарське заняття З

Тема: Шляхи та засоби психологічного і психофізіологічного забезпечення професійної діяльності в екстремальних умовах (звіт та індивідуально-контрольна співбесіда)

1. Колективні та індивідуальні фактори безпеки праці.

2. Виховання безпечної діяльності.

3. Загальні поняття психофізіологічного і психологічного за­безпечення професійної діяльності в екстремальних умовах.

4. Принципи, завдання, методи.

5. Зміст соціально-психологічних заходів.

6. Психофізіологічні методи підтримки працездатності в екс­тремальних умовах.

Завдання до самостійної роботи

1.Розкрити психофізіологічні методи підтримки працездатності.

2.Опрацювати ОК за темою.

Основна література

1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних за­кладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

2. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психофізіології військової діяльності: Навчальний посібник. - К.: КВГІ, 1996. - 164 с.

3. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності. - К.: КВГІ, 1997. - 140 с.

4. Корольчук М.С. Актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної діяльності // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психологічні науки. -2002. - № 1.

5. Корольчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяль­ності. // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, Психо­логічні науки. - 2002. - № 2.

6. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

Додаткова література

1. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления / Отв. ред. Б.Ф. Ломов и В.Ф. Венда. - М.: Наука, 1981.

2. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева. - СПб.: Речь, 2000. - 440 с.

3. Основы профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / Под ред. В.А. Пухова. - М.: МО СССР, 1981. - 89 с.

 

Семінарське заняття 4

Тема: Тренінг прийомів саморегуляції в екстремальних умовах

1. Психофізіологічні способи регуляції емоційних станів.

2. Аутотренінг в комплексі соціально-психологічного забезпечення діяльності.

3. Прийоми вольової мобілізації в екстремальних умовах.

Завдання до самостійної роботи

1.Охарактеризувати прийоми вольової мобілізації.

2.Опрацювати ОК за темою.

Основна література

1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних за­кладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

2. Кириленко Т.С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів: Навчальний посібник. - К.: КНУ, 2002.- 112 с.

3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

4. Семиченко В.А. Психология эмоциональных состояний. - К.: Maricrp-S, 1999. - 168 с.

Додаткова література

1. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - Воронеж: М0ДЭК, 1996. - 178 с.

2. Психологические исследования проблем формирования профессионала/ Под ред. В.А. Бод­рова. - М.: Ин-т психологии АН СССР, 1991. - 256 с.

3. Решетников М.М. Профессиональный отбор в системе образования, промышленности и ар­мии США // Психологический журнал. - 1987. - № 3. - С. 145-153.

 

Семінарське заняття 5

Тема: Практикум психологічного забезпечення сімейного кон­сультування в кризових ситуаціях

1.Тест на подружню сумісність.

2.Соціально-психологічний тренінг сумісності.

3.Дослідження функціонально-рольової узгодженості.

Завдання до самостійної роботи

1. Охарактеризувати дослідження функціонально-рольової узгодже-
ності.

2. Опрацювати ОК за темою.

Основна література

1. Корольчук М.С, Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 419 с.

2. Крайнюк В.М. Практикум з психології: Курс лекцій: В 2-х ч. - К.: КиМУ, 2002.

3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

4. Психологія сім'ї: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2000. - 120 с.

5. Семиченко В.А. Психологія сімейного консультування. - К.: Магістр-S, 2002.

6. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Питер, 1989. - 162 с.

Додаткова література

1. Романова Е.С., Суворова Г.А. Психологические основы профессиографии. - М.: МПГУ, 1990. -173 с.

2. Сафин В.Ф., Ников Г.П. Психологические аспекты саоопределения личности // Психологиче­ский журнал. - 1984. - № 5. - С. 65-74.

3. Шостак В.И. Теоретические основы психофизиологии. - Л.: Воениздат, 1991 - 146 с.

Семінарське заняття 6

Тема: Ситуативне управління станом і поведінкою спортсмена в екстремальних умовах

1. Методи психорегуляції.

2. Методи відновлення психічної працездатності.

 

Завдання до самостійної роботи

1.Розкрити методи відновлення психічної працездатності.

2.Опрацювати ОК за темою.

Основна література

1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студенгів вищих навчальних за­кладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

2. Кириленко Т.С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів: Навчальний посібник. - К.: КНУ, 2002. - 112 с.

3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

4. Семиченко В.А. Психология социальных отношений. - К.: Магістр-S, 1999. - 168 с.

5. Цветков Л.С. Нейрофизиологическая реабилитация больных. - М.: Медицина, 1985. - 326 с.

Додаткова література

1. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева. - СПб.: Речь, 2000. - 440 с.

2. Основы профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / Под ред. В.А.Пухова. - М.: МО СССР, 1981. - 89 с.

3. Пряжников H.C. Профессиональное и личностное самоопределение. - Воронеж: МОДЭК, 1996.- 178 с.

Семінарське заняття 7

Тема: Принципи і порядок проведення медико-психологічного дослідження

1. План психологічного експерименту і вибір методів медико-
психологічного дослідження.

2. Форми участі психолога в проведенні психокорекційної роботи.

Завдання до самостійної роботи

1. Розкрити форми участі психолога в проведенні психокорекційної
роботи.

2. Опрацювати ОК за темою.

Основна література

1. Корольчук М.С, Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 419 с.

2. Корольчук М.С, Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я. - К.: ІНК0С, 2002. - 272 с.

3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и эколо­гически замкнутых системах: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 431 с.

4. Цветков Л.С. Нейрофизиологическая реабилитация больных. - М.: Медицина, 1985. - 326 с.

Додаткова література

1. Решетников М.М, Профессиональный отбор в системе образования, промышленности и армии США // Психологический журнал. - 1987. - № 3. - С. 145-153.

2. Романова Е.С, Суворова Г.А. Психологические основы профессиографии. - М.: МПГУ, 1990. -173 с.

3. Сафин В.Ф., Ников Г.П. Психологические аспекты самоопределения личности // Психологи­ческий журнал. - 1984. - № 5. - С. 65-74.

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Навчальна програма з дисципліни «Психологічне забезпечен­ня професійної діяльності в звичайних та екстремальних умовах» передбачає самостійну роботу студентів, яка має на меті формува­ти та використовувати комплекс психодіагностичних та психоко-рекційних методів для оцінювання та корекції рівня професійної адаптованості, професійної мотивації та ранніх проявів криз професійного становлення й діяльності.

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти умін­нями та навичками:

♦ психологічного вивчення особливостей професійної діяль­ності;

♦ надання допомоги у розв'язанні конфліктів професійного са­мовизначення;

♦ методами психологічного забезпечення професійної підго­товки для роботи в екстремальних умовах;

♦ роботи з опорними конспектами за темами дисциплін;

♦ самостійного створення окремих опорних конспектів. Кожний студент повинен уміти раціонально організовувати

свою навчальну діяльність. Важливим є уміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план са­мостійного навчання був реальним і його виконання приносило плідні наслідки в навчальному процесі.

Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти суть складання ал­фавітного й тематичного каталогів, уміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифру­вання. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліогра­фічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, уміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.

Відібрана для самостійного опрацювання література може бу­ти різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Слід відібрати потрібний для опрацьовування матеріал (роз­діли, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомлювального читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозу­мілих питань слід обов'язково повертатися, наводити довідки, щоб зрозуміти суть думки автора. Незнайомі терміни слід одразу ж з'я­совувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціа­лізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на окремих аркушах паперу із зазначенням автора, дже­рела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвит­ку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно фор­мулювати у вигляді тез.

Конспект є стислим викладом основної суті опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і сформульованим своїми словами. Класичні визначення, оригіналь­ні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з поси­ланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо дотримуватися логічного зв'язку окремих складових тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретич­ні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплі­нує розум, відпрацьовує уміння формулювати свої думки в стислій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчальногПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.018 с.)